Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love(Forhøjelse m.v. af ATP-bidrag af dagpenge og kursusgodtgørelse m.v., regulering samt frivillig indbetaling af bidrag)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæster følgende lov:


§ 1

I lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 1. maj 1995, som ændret ved lov nr. 358 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 2 a, stk. 4, ophæves.

2. I § 2 a indsættes efter stk. 3:

» Stk. 4. Personer, der modtager ydelser i henhold til § 37 eller § 43, stk. 2, i lov om social bistand, omfattes af ordningen.

Stk. 5. Personer, der modtager tilbud efter lov om kommunal aktivering § 3 eller §§ 5-8, omfattes af ordningen.

Stk. 6. Personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse for lønmodtagere, som er over 25 år, og som modtager uddannelsesgodtgørelse efter lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, omfattes af ordningen.«

3. Efter § 2 a indsættes:

»§ 2 b. Følgende personer kan efter eget ønske betale bidrag til ATP for perioder, hvor de modtager de nævnte ydelser:

  • 1) Personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse for lønmodtagere, og som modtager overgangsydelse, efterløn eller delefterløn efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og
  • 2) personer, der er omfattet af lov om social pension § 14, jf. § 13, eller af lov om delpension.

§ 2 c. De nærmere regler om bidragspligt efter bestemmelserne i § 2 a og § 2 b fastsættes af arbejdsministeren efter forhandling med socialministeren og efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

4. I § 4 a indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Hvis der i kollektive overenskomster og aftaler eller i almindelige bestemmelser om løn- og arbejdsforhold er indgået aftale efter stk. 1 eller truffet bestemmelse efter stk. 2, kan det aftales eller bestemmes, at bidraget i stk. 4 forhøjes med de pr. 1. januar 1996 og senere i medfør af § 15, stk. 1, fastsatte forhøjelser af årsbidraget.«

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 6 af 9. januar 1995, som ændret ved lov nr. 142 af 8. marts 1995, lov nr. 337 af 31. maj 1995 og lov nr. 359 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 85 c, stk. 1, affattes således:

»For medlemmer af arbejdsløshedskasser for lønmodtagere, som modtager dagpenge, indbetales et bidrag, der udgør det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 a, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 3.«

2. Efter § 85 c indsættes:

»§ 85 d. For medlemmer af arbejdsløshedskasser for lønmodtagere, som modtager overgangsydelse, efterløn eller delefterløn, og som ønsker at betale bidrag til ATP, indbetales det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget for hver time, der udbetales overgangsydelse, efterløn eller delefterløn for.

Stk. 3. Modtageren af overgangsydelse, efterløn eller delefterløn betaler halvdelen af bidraget, og staten betaler den anden halvdel. Hver bidragsandel for en uge eller en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Bidragene finansieres i overensstemmelse med de i stk. 4 og 5 fastsatte regler.

Stk. 4. Arbejdsløshedskassen fratrækker medlemmets del af bidraget ved udbetalingen af overgangsydelse, efterløn eller delefterløn med henblik på indbetaling af bidraget til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Stk. 5. Statens andel af bidraget indbetales af Direktoratet for Arbejdsløsforsikringen til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Stk. 6. Arbejdsministeren fastsætter efter indstilling fra direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af bidrag efter stk. 3-5 samt om indberetning herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 7. Indbetaler arbejdsløshedskassen ikke bidrag rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 2-5 og 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.«

§ 3

I lov om arbejdsmarkedsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 776 af 20. september 1995, foretages følgende ændringer:

1. § 38 a, stk 1, affattes således:

»For deltagere, der er medlemmer af en arbejdsløshedskasse for lønmodtagere, og som modtager godtgørelse, indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 a, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 3.«

§ 4

I lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 179 af 21. marts 1995, foretages følgende ændring:

1. Efter § 41 a indsættes i afsnit IV:

»Kapitel 16 a

Bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 41 b. For personer, der er medlem af en arbejdsløshedskasse for lønmodtagere, som modtager uddannelsesgodtgørelse og er over 25 år, indbetales det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 a, stk. 6, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Modtageren af uddannelsesgodtgørelse betaler 1/3 af bidraget, mens staten betaler 2/3. Hver bidragsandel for en uge nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 3. Arbejdsløshedskassen fratrækker medlemmets del af bidraget ved udbetalingen af uddannelsesgodtgørelsen med henblik på indbetaling af bidraget til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Stk. 4. Statens andel af bidraget indbetales af Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikring til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter hvert kvartals udløb.

Stk. 5. Arbejdsministeren fastsætter efter indstilling fra direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen og bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension nærmere regler om indbetaling af bidraget fra modtagere af uddannelsesgodtgørelse efter stk. 3 og 4 samt indberetning herom til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 6. Indbetaler arbejdsløshedskassen ikke bidrag rettidigt, finder reglerne i § 17, stk. 2-5 og 7, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension tilsvarende anvendelse.«

§ 5

I lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 23. juni 1994, som ændret ved lov nr. 1126 af 21. december 1994, foretages følgende ændring:

1. § 30 a affattes således:

»§ 30 a. Ved udbetaling af dagpenge efter denne lov til lønmodtagere i alderen 16-66 år indbetales det dobbelte af det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 a og § 4 a, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 6

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 226 af 5. april 1991, som senest ændret ved lov nr. 449 af 1. juni 1994, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »ATP«: »som beskæftiget«.

2. Efter § 16 indsættes:

»§ 16 a. For personer, der modtager delpension, kan der efter modtagerens ønske indbetales ATP-bidrag, jf. § 2 b i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

Stk. 2. ATP-bidraget udgør en forholdsmæssig del af det efter § 15, stk. 1, sammenholdt med § 2 b, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte bidrag, jf. dog stk. 3. Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension beregner størrelsen af bidraget for hver time, der udbetales delpension for.

Stk. 3. Modtageren af delpension betaler halvdelen af bidraget, mens den anden halvdel betales af kommunen. Hver bidragsandel for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. ATP-bidraget fra modtageren af delpension indeholdes månedsvis ved udbetalingen af delpensionen.

Stk. 5. Staten afholder kommunens udgifter til ATP-bidrag efter denne lov.

Stk. 6. De nærmere regler om bidragsbetaling efter stk. 1-4, herunder betingelser for ophør af bidragsbetaling, fastsættes af socialministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 7

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 16. juni 1994, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 86 af 8. februar 1995, foretages følgende ændring:

1. Efter § 33 indsættes:

»§ 33 a. For personer, der modtager førtidspension efter § 14, jf. § 13, kan der efter modtagerens ønske indbetales ATP-bidrag, jf. § 2 b, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. ATP-bidraget udgør det i § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte bidrag, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Der kan ikke indbetales ATP-bidrag, hvis pensionen, jf. stk. 1, månedsvis udgør mindre end 1.000 kr.

Stk. 3. Modtageren af førtidspension betaler halvdelen af ATP-bidraget, mens den anden halvdel betales af kommunen. Hver bidragsandel for en måned nedrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 4. ATP-bidraget fra modtageren af førtidspension indeholdes månedsvis ved udbetalingen af førtidspensionen.

Stk. 5. Staten afholder kommunens udgifter til ATP-bidrag efter denne lov.

Stk. 6. De nærmere regler om bidragsbetaling efter stk. 1-4, herunder betingelser for ophør af bidragsbetaling, fastsættes af socialministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

§ 8

I lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 1024 af 13. december 1994, som senest ændret ved § 24 i lov nr. 449 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. Efter kapitel 10 indsættes:

»Kapitel 10 a

Indbetaling af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension

§ 45 a. For personer i alderen 16-66 år, der efter § 2 a, stk. 4, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension er omfattet af ordningen om Arbejdsmarkedets Tillægspension, indbetales der bidrag hertil i forbindelse med udbetaling af kontanthjælp efter § 37 og udbetaling af revalideringsydelse efter § 43, stk. 2.

Stk. 2. Bidraget beregnes og indbetales efter de bestemmelser, der er fastsat i § 45 b.

Stk. 3. De nærmere regler om bidragsbetaling efter stk. 1 og 2 fastsættes af socialministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 45 b. For personer, der modtager kontanthjælp efter bistandslovens § 37 eller aktiveringsydelse eller oplæringsydelse, jf. § 20 a i lov om kommunal aktivering, er det en betingelse for indbetaling af ATP-bidrag, at den pågældende i en sammenhængende periode på 6 måneder har modtaget en af disse ydelser.

Stk. 2. Såfremt den ydelse, der ligger til grund for beregning af bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, i en måned til en person med forsørgelsespligt over for børn mindst udgør et beløb, der svarer til 80 pct. af højeste dagpengebeløb efter § 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og til andre mindst udgør et beløb, der svarer til 60 pct. af højeste dagpengebeløb, indbetales det bidrag, der er fastsat efter § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. I andre tilfælde indbetales der ikke bidrag.

Stk. 3. De personer, for hvem der skal betales bidrag efter stk. 1 og 2, betaler selv 1/3 af det fastsatte bidrag. Denne del af bidraget indeholdes ved udbetaling af den ydelse, der ligger til grund for beregning af bidraget. Kommunen betaler 2/3 af bidraget.

Stk. 4. Staten afholder kommunernes udgifter til ATP-bidrag efter denne lov.«

2. I § 133, stk. 2, indsættes efter »50 pct.«: »jf. dog § 45 b, stk. 4«.

3. I § 134 a, stk. 2, indsættes efter »amtskommunernes udgifter«: », jf. dog § 45 b, stk. 4«.

§ 9

I lov om kommunal aktivering, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 8. marts 1995, som ændret ved lov nr. 434 og § 23 i lov nr. 449 af 14. juni 1995, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 3, udgår »lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension«.

2. Efter § 20 indsættes i kapitel 6:

»§ 20 a. For personer, der får udbetalt aktiveringsydelse eller oplæringsydelse, betales bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension, jf. § 2 a, stk. 5, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, efter reglerne i kapitel 10 a i lov om social bistand. Ved beregning af bidraget medtages det beskæftigelsestillæg, der udbetales i individuel jobtræning efter § 15.

Stk. 2. De personer, for hvem der skal betales bidrag efter stk. 1, betaler selv 1/3 af bidraget. Denne del af bidraget indeholdes ved udbetaling af den ydelse, der ligger til grund for beregning af bidraget. Kommunen betaler 2/3 af bidraget.

Stk. 3. Staten afholder kommunens udgifter til ATP-bidrag efter denne lov.

Stk. 4. De nærmere regler om bidragspligt efter stk. 1 og 2 fastsættes af socialministeren efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension.«

3. I § 24, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »50 pct.«: »jf. dog § 20 a, stk. 3«.

§ 10

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 1997. Dog træder § 1, nr. 4, i kraft den 1. januar 1996.

Stk. 2. De i § 2, nr. 1, § 3, nr. 1, og § 5, nr. 1, anførte bidrag udgør i 1997 150 pct. af det i § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte bidrag.

Stk. 3. De i § 4, nr. 1, § 8, nr. 1, og § 9, nr. 2, anførte bidrag udgør i 1997 50 pct. af det i § 15, stk. 1, i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension fastsatte bidrag.

Givet på Christiansborg Slot, den 20. december 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Jytte Andersen

Officielle noter

Ingen