Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fredningsbælter mv. i Limfjorden øst for Aggersundbroen

 

I medfør af §§ 30-32, og 130, stk. 2, i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Ved følgende vandløbs udløb er der et helårligt fredningsbælte, der omfatter vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m fra udløbet ved almindeligt dagligt højvande:

Romdrup Å

Hasseris Å

Munkbæk

Binderup Å

Lindholm Å

Stae Bæk

Skov Å/Øster Å

Halkær Å

Vidkær Å

Vår Å

Dybvad Å

Haverslev Mølleå

Pallisvad Å

1805

1807

1808

1809

1817

1819

1822

1901

1902

1903

1904

1949

1950

 

§ 2. I tiden 16. september  - 15. januar, begge dage inkl., er der ved følgende vandløbs udløb et fredningsbælte, der omfatter vandområdet i havet inden for en afstand af 500 m fra udløbet ved almindeligt dagligt højvande:

Østerå

Nørrevad Bæk

Dybdal Bæk/Djørup Bæk

Risbækken

1806

1810

1810a

1902a

 

§ 3. Intet fiskeri er tilladt inden for de i §§ 1 og 2 nævnte fredningsbælter.

Stk. 2. I de i §§ 1 og 2 nævnte fredningsbælter må erhvervs- og bierhvervsfiskeri dog foregå efter de generelle regler, der i øvrigt gælder for fiskeri i fredningsbælter.

§ 4. Der fastsættes et udvidet fredningsbælte ud for Lindenborg Å's udløb i Limfjorden afgrænset af kystlinjen, en nordlig og en sydlig båkelinje samt 4-m-dybdekurven i Limfjorden, jf. kortbilag 1.

Stk. 2. Intet fiskeri er tilladt i det i stk. 1 anførte fredningsbælte.

§ 5. Intet fiskeri er tilladt i et område ved Ryås udløb i Limfjorden, som omfatter den del af fjorden, der ligger vest og nord for en afmærket linje fra Skiverbæk til Kytterne.

§ 6. I tilknytning til de i §§ 1 og 5 nævnte områder ud for henholdsvis Lindholm Å og Ryå etableres en fiskerifredningszone langs kysten til cementkajen (silokajen) ved Lindholm/Nørrresundby afgrænset af linien 500 m fra højvandslinien, samt en linie mellem molen ved færgelejet på Egholm til færgelejet i Aalborg og en linie fra cementkajen (silokajen) ved Lindholm/Nørresundby til molen i Skudehavnen.

§ 7. Inden for fiskerifredningszonen nævnt i § 6 er fiskeri tilladt med følgende begrænsninger :

1) Ved fiskeri med bundgarn og pæleruser i tiden 1. marts til 1. juni, skal overtellen i hoved og arme være sænket mindst 10 cm under vandoverfladen ved at overtellen ophænges med mindst 10 cm lange stropper i en flydende line, der klæder vandskorpen.

2) Ved fiskeri med kasteruser må forreste bøjle højst have en diameter på 60 cm.

3) Alle redskaber hvori ruser anvendes, skal være forsynet med spærrenet eller stoprist efter gældende regler.

4) I fiskerifredningszonen er fiskeri med nedgarn med et maskemål under 130 mm (helmaske) ikke tilladt.

5) I månederne juli til og med november er alt nedgarnsfiskeri og fiskeri med lette håndredskaber (stang og snøre) forbudt.

6) Fiskeri med enhver form for slæbende fiskeredskaber er forbudt.

7) Intet fiskeri er tilladt inden for en afstand af 200 m fra centrum i gennemløbet dæmningen i Nørredybet ("Tyskerdæmningen").

Stk. 2. Inden for fredningszonen fastsættes en fredningstid for havørred (Salmo trutta) fra den 1. juli til den 15. januar begge dage inkl.

Stk. 3. Havørred fra fredningszonen må i fredningstiden ikke fiskes, landes, opbevares, sælges, udbydes, til salg eller på anden måde omsættes mod eller uden vederlag.

Stk. 4. Havørred, der er fanget i fredningstiden i fredningszonen, skal straks genudsættes i frit vand, så vidt muligt i levende tilstand. Udsætningen skal ske på en sådan måde, at fisken ikke genfanges.

Stk. 5. Som bilag 2 til bekendtgørelsen er indsat en kortskitse, der viser fredningsområdet.

§ 8. Intet fiskeri er tilladt inden for en afstand af 200 m fra centrum af gennemløbet i dæmningen i Sebbersund.

§ 9. Intet fiskeri er tilladt inden for en afstand af 200 m fra centrum af udløbet fra Ulvedybet.

§ 10. I november, december, januar, februar og marts måneder er intet fiskeri tilladt i et område, inklusive kølevandskanalen, afgrænset af nordvestsiden af fredningsbæltet ved Stae Bæks udløb, jf. § 1, en linie i Limfjorden langs den nordlige kystlinie 200 meter fra højvandslinien og i nordvest af linien vinkelret på kysten i en afstand af 500 meter fra kølevandsudløbet fra Vendsysselværket, jf. kortbilag 3.

§ 11. Der etableres i øvrigt ingen fredet gennemgangsstrækning til fredningsbælterne nævnt i §§ 4 og 5 denne bekendtgørelse.

§ 12. Ud over de i bekendtgørelsen nævnte fredningsbælter findes ingen fredningsbælter på området i Limfjorden fra Hals til Aggersundbroen.

§ 13. Overtrædelse eller forsøg på overtrædelse af bestemmelserne i §§ 3-5 og §§ 7 - 10 straffes med bøde.

§ 14. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 492 af 25. september 1974 om et udvidet fredningsbælte ved Lindenborg å's udløb i Limfjorden og bekendtgørelse nr. 343 af 16. juni 1982 om et ændret fredningsbælte ved Ry å's udløb i Limfjorden ophæves.

Fiskeridirektoratet, den 11. maj 2000

Jørgen Fredsted

/Jørgen Bohn


Bilag 1

Lindenborg Å


Bilag 2

Ry/Lindholm


Bilag 3

Stae Bæk