Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger.

 

I medfør af § 10, stk. 2, §§ 30, 32, 34, 35, 36 og § 130, stk. 2 og 4, i fiskeriloven, jf. lov nr. 281 af 12. maj 1999, og efter bemyndigelse fastsættes:

Område mv.

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for fiskeri, herunder optagning mv., landing samt transport af muslinger herunder østers på dansk fiskeriterritorium, bortset fra Vadehavet, der afgrænses som anført i bilag 1. Alle positioner er angivet i WGS 84 Datum.

Tilladelse

§ 2. Personer og virksomheder må kun fiske, medbringe og lande muslinger, hvis Fiskeridirektoratet har meddelt tilladelse til det. Tilladelsen knyttes til et bestemt fartøj.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan i tilladelsen fastsætte særlige vilkår for udnyttelse af denne, hvoraf det bl.a. kan fremgå, hvilke mængder indehaveren højst må fiske, medbringe og lande. Herunder kan fastsættes den højeste mængde, det er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. dag og pr. uge for hvert fartøj.

Stk. 3. En ansøgning om tilladelse skal indeholde de i bilag 2 anførte oplysninger.

Stk. 4. Tilladelsen skal opbevares om bord.

§ 3. Der kan højst opnås tilladelse til at drive muslingefiskeri i et farvandsområde ad gangen.

Stk. 2. Medmindre særlige forhold gør sig gældende, kan tilladelse kun udstedes til fartøjsejere, der kan dokumentere som ejer at have haft et traditionelt fiskeri med fartøjet i det pågældende farvandsområde.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til blåmuslingefiskeri i et andet farvandsområde.

Udøvelse af fiskeriet

§ 4. Fiskeri af blåmuslinger må kun foregå fra 1 time før solopgang til solnedgang, jf. dog § 14, stk. 2.

§ 5. Til fiskeriet efter blåmuslinger må kun anvendes skraberedskaber med mundingsramme af metal, hvis vægt ikke overstiger 100 kg, og hvis fangståbning ikke er bredere end 2 meter.

§ 6. Såfremt der i forskrifter og vedtægter, udstedt i henhold til fiskerilovgivningen eller Det Europæiske Fællesskabs forordninger eller beslutninger, er fastsat særlige regler for visse områder om fx anvendelse af fiskeredskabstyper og fiskerfartøjers størrelse, herunder tonnage og maskinkraft, omfatter sådanne regler også fiskeri efter denne bekendtgørelse.

§ 7. Fartøjer, der driver fiskeri efter blåmuslinger, skal have en dybgang på mindst 1,4 meter. Ved dybgang forstås den lodrette afstand fra kølens underkant midtskibs til vandlinien.

Stk. 2. Fartøjer med en dybgang på mindre end 1,4 meter, der allerede er indregistreret, og som er omfattet af en tilladelse til fiskeri efter blåmuslinger, er dog undtaget fra bestemmelsen i stk. 1.

Mindstemål

§ 8. Der fastsættes et mindstemål for blåmuslinger på 5 cm, målt ved skallens længste dimensioner. I Limfjorden er mindstemålet 4,5 cm.

Stk. 2. Blåmuslinger, der ikke opfylder det fastsatte mindstemål, må ikke opbevares om bord og skal straks genudsættes.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 må enhver landing og ethvert parti blåmuslinger, herunder under transport mv., indeholde højst 10 vægtprocent blåmuslinger under det fastsatte mindstemål. I Limfjorden kan Fiskeridirektoratet tillade, at andelen af muslinger under mindstemålet forhøjes til 30 vægtprocent, hvis fartøjet og aftageren af blåmuslinger indgår i en af Fiskeridirektoratet godkendt genudlægningsordning. Dog må partiet efter sortering aldrig indeholde mere end 10 vægtprocent blåmuslinger under 4,5 cm.

Stk. 4. I særlige tilfælde kan Fiskeridirektoratet dispensere fra kravet i stk. 3 om, at fartøjet og aftageren skal indgå i en genudlægningsordning. Dispensation kan betinges af særlige vilkår.

Stk. 5. Opdrættede blåmuslinger fra godkendte dyrkningsanlæg er ikke omfattet af bestemmelserne i stk. 1 og 2.

Stk. 6. Alle fartøjer, der fisker blåmuslinger i Limfjorden, skal på vilkår, der nærmere beskrives i fiskeritilladelsen, stille samtlige landinger til rådighed for en prøveudtagning, der er godkendt af direktoratet.

Blåmuslingefiskeri i Limfjorden

§ 9. Fiskeri efter muslinger er forbudt i Limfjorden i følgende områder:

1) Området afgrænset af Jegindø dæmning, linien Hestør Odde og Bøløre Odde samt linien mellem færgelejerne ved Neessund overfarten.

2) Løgstør Bredning, afgrænset mod syd af 56058,82 N, samt Limfjorden mellem Aggersundbroen og en linie retvisende syd af den østligste mole i Gjøl Havn.

3) Lønnerup Fjord og bugten op imod Hovsør Havn i området vest for en ret linie mellem Sennels Hage (56°58,50 N - 8°50,91 Ø) og den østligste del af Hovsør Røn (56°59,43 N - 8°51,50 Ø).

4) Hjarbæk Fjord afgrænset af Virksundbroen.

§ 10. Limfjorden inddeles i reguleringsområder som anført i bilag 3.

Stk. 2. Fiskeridirektoratet kan meddele påbud om åbning eller lukning (fiskeriforbud) for blåmuslingefiskeri af et eller flere af reguleringsområderne afhængig af, om muslingebestandens størrelse gør fiskeriet forsvarligt.

Stk. 3. Afgørelse efter stk. 2 træffes på grundlag af løbende prøveudtagning af samtlige laster. Hvis der i løbet af en uge konstateres 3 landinger for et reguleringsområde med mere end 27 vægtprocent muslinger under det fastsatte mindstemål, udstedes fiskeriforbud i området for 3 måneder. Ved periodens udløb er blåmuslingefiskeri igen tilladt, medmindre fiskeriet er forbudt efter andre bestemmelser. Desuden kan fiskeri i et område forbydes efter indstilling fra Danmarks Fiskeriforening.

Stk. 4. Lukning af reguleringsområder helt eller delvist meddeles efter retningslinier som fastsættes i fiskeritilladelsen.

§ 11. Fiskeri efter og landing af blåmuslinger er forbudt i Limfjorden fra og med torsdag i uge 27 til og med onsdag i uge 36. Perioden kan tidsmæssigt forskydes. Meddelelse herom sker til de fiskere, der har tilladelse til fiskeriet og efter retningslinier, der er fastsat i tilladelserne.

§ 12. Fiskeridirektoratet kan efter høring af miljøministeren og de berørte amtsråd åbne eller lukke områder, helt eller delvist, for muslingefiskeri, hvis hensynet til de miljømæssige forhold taler for det.

Stk. 2. Lukning meddeles på samme måde som nævnt i § 10.

§ 13. Fiskeri efter blåmuslinger er forbudt i alle reguleringsområderne i Limfjorden inden for en 3 meters dybdekurve (fastsat til midtlinien mellem 4 m og 2 m dybdekurven), bortset fra områderne 18, 19 og 20, hvor forbudet gælder inden for en 2 meters dybdekurve.

Stk. 2. Indtil andet meddeles til de fiskere, der har tilladelse, er fiskeri efter blåmuslinger forbudt i Harrevig, afgrænset ved linien fra Sester Odde til Hjerkbjerg.

§ 14. Fiskeri efter og landing af blåmuslinger er forbudt i Limfjorden på søndage.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 4, stk. 1, om at blåmuslingefiskeriet tidligst kan foregå fra 1 time før solopgang, kan fiskeriet i Limfjorden dog altid foregå fra kl. 06.00.

§ 15. I tilladelserne til muslingefiskeri fastsættes den højeste mængde, det er tilladt at fiske, medbringe og lande pr. dag og pr. uge for hvert fartøj.

§ 16. Det er forbudt at benytte fartøjer til blåmuslingefiskeri med en motorkraft over 175 HK (130 KW).

Stk. 2. Ved motorkraft forstås den af Statens Skibstilsyn i fartøjets fartstilladelse eller tilsynsbog anførte motoreffekt.

§ 17. For fartøjer, der benyttes til fiskeri efter blåmuslinger i Limfjorden, gælder udover kravet i § 7 om dybgang, at fartøjet højst må være målt til en størrelse på enten 8 BRT eller 12 BT.

Stk. 2. Fartøjer, hvor kølen er lagt efter den 1. august 1992, skal opfylde det størrelsesmål i BT, der er angivet i stk. 1.

Stk. 3. Fartøjer, hvor kølen er lagt efter den 1. januar 1994, skal udover det i stk. 1 og 2 nævnte opfylde følgende:

Længde overalt højst: 12 meter.

Kendingsbredde overalt højst: 5 meter

Kendingsdybde mindst: 1,5 meter.

Blåmuslingefiskeri i Horsens, Vejle og Kolding Fjorde

§ 18. Fiskeri efter blåmuslinger er forbudt i Horsens Fjord i følgende områder:

1) I fjordens nordlige del, afgrænset mod øst af dæmningen fra Jensnæs til Alhale på Alrø og mod syd af linien fra Strevelshoved i retning mod Brakør Skovs sydøstligste punkt til der, hvor denne linie skærer linien 400 m fra lavvandslinien og vest derfor, inden for linien 400 m fra lavvandslinien.

2) I fjordens vestlige del, afgrænset mod øst af 90 55,92 Ø.

3) I fjordens sydlige del, inden for linien 400 m fra lavvandslinien.

§ 19. Fiskeri efter blåmuslinger er forbudt i Vejle Fjord i følgende områder:

1) I fjordens nordlige del inden for linien 200 m fra lavvandslinien.

2) I Vejle Inderfjord, vest for en ret linie fra et punkt øst for Brøns Odde, hvor Tagesvej, matr. nr. 15 s Bredballe By, Bredballe, udmunder i strandkanten, til et punkt på fjordens sydbred ved Ibæks udløb (Vildtreservatgrænsen).

3) I fjordens sydlige del, inden for linien 400 m fra lavvandslinien.

§ 20. Fiskeri efter blåmuslinger er forbudt i Kolding Fjord i området vest for linien fra Skarre Odde til det sydvestligste punkt på Skærbækværkets kulplads.

Kontrol, straf og ikrafttræden mv.

§ 21. Føreren af ethvert fartøj uanset længde, som fisker efter muslinger, skal føre logbog efter de til enhver tid gældende regler i Kommissionens forordning om nærmere bestemmelse for registrering af oplysninger om medlemsstaternes fangster samt øvrige regler om føring af logbog mv.

Stk. 2. Fangststedet skal dog angives ved længde- og breddekoordinater (grader og minutter) i logbogen.

Stk. 3. Føreren af et af de i stk. 1 nævnte fartøjer skal endvidere udfylde logbogens landingsopgørelse ved i rubrikken »Bemærkninger« at anføre navn og adresse på den person eller den virksomhed, som fangsten afsættes til. En kopi af logbogen skal følge partiet under transport til et andet sted end landingsstedet, indtil første salg har fundet sted.

§ 22. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder eller forsøger at overtræde § 2, stk. 1 og 4, §§ 4, 5, 7, § 8, stk. 1-3 og 6, §§ 9, 11, 13, 14, § 16, stk. 1, og §§ 17-21,

2) overtræder eller forsøger at overtræde påbud efter §§ 10 og 12, jf. fiskerilovens § 130, stk. 1, nr. 3, eller

3) tilsidesætter eller forsøger at tilsidesætte vilkår fastsat i tilladelser efter §§ 2, 3 og 8, jf. fiskerilovens § 130, stk. 1, nr. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 23. Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. marts 2000.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 127 af 24. februar 1995 om fiskeri mv. og landing af muslinger herunder østers på dansk fiskeriterritorium ophæves.

Fiskeridirektoratet, den 7. marts 2000

Jørgen Fredsted

/Jørgen Bohn


Bilag 1

Vadehavet

Farvandet afgrænses mod syd af den dansk-tyske søgrænse og mod nord af en ret linie direkte vest for Blåvandshuk Fyr.

Mod vest afgrænses farvandet af det danske søterritoriums ydre grænse, der udgøres af den linie, der i den nordlige del af området kan trækkes i 3 sømils afstand fra kysten, men som sydligere er udmålt fra bassislinjen fortløbende nord-syd mellem Skallingen og den dansk-tyske søgrænse.

Mod land og øer er farvandet afgrænset af den liniie, der kan fastlægges på grundlag af højeste daglige vandstand.


Bilag 2

Ansøgning om tilladelse

1) Ansøgning om tilladelse skal indeholde følgende oplysninger:

a) Navnet på fartøjets ejer

b) Navnet på fartøjets fører

c) Fartøjets havnekendingsbogstaver og -nummer, en ansøgning skal være forsynet med fartøjsførerens underskrift.

2) Skema til ansøgning om tilladelse kan rekvireres i Fiskeridirektoratet eller Danmarks Fiskeriforening.

3) Ansøgning om tilladelse kan sendes direkte til Fiskeridirektoratet eller gennem vedkommendes hovedorganisation.

4) Ved ansøgning om tilladelse skal der angives for hvilken periode og hvilket farvand, der søges om tilladelse.


Bilag 3

 

OMRÅDE

Nr. navn

POSITIONER

(afgrænsning af området)

1. Nissum Bredning, Vest

 

 

 

 

Område 1 deles af linier mellem

Område 1 N, nord for linien

Område 1 S, syd for linien

Follup Odde

56° 35,37 N - 8° 18,42 Ø

Nørre Nissum

56° 34,27 N - 8° 25,12 Ø

Bøje og

56° 39,47 N - 8° 17,32 Ø

Bøje

56° 39,47 N - 8° 17,32 Ø

Position

56° 36,32 N - 8° 26,72 Ø

Position i :

56° 36,32 N - 8° 26,72 Ø

Helligsø Teglværk

56°41,69 N - 8°20,62 Ø

Kallerup

56° 38,32 N - 8° 28,12 Ø

 

2. Nissum Bredning, Øst

 

 

 

Område 2 deles af linien mellem

Område 2 N, nord for linien

Område 2 S, syd for linien

Nørre Nissum

56° 34,27 N - 8° 25,12 Ø

Oddesundbroen

Position og

56° 36,32 N - 8° 26,72 Ø

Position

56° 36,32 N - 8° 26,72 Ø

 

 

Toftum Fyr i :

56°33,19 N - 8°32,81 Ø

Kallerup

56° 38,32 N - 8° 28,12 Ø

 

 

3. Venø Sund, Lavbjerg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område 3 deles af linien mellem

Område 3 N, nord for linien

Område 3S, syd for linien

Oddesundbroen

Jegindø dæmning

Jegindø Tap

56°37,20 N - 8°38,70 Ø

Hvidstens Hage

56° 34,82 N - 8° 42,72 Ø

Venø Odde

56°30,95 N - 8°37,00 Ø

Grisetodde og

 

 

 

Kås Hoved

56° 36,57 N - 8° 40,52 Ø

Bradser Odde

56°34,82 N - 8°40,02 Ø

Askær Odde

56°31,08 N - 8°36,65 Ø

Torsodde i :

56° 34,92 N - 8° 38,42 Ø

 

4. Venø Bugt

 

 

 

 

Område 4 deles af linien mellem

Område 4 N, nord for linien

Område 4 S, syd for linien

Bradser Odde

56°34,82 N - 8°40,02 Ø

Venø Odde

56°30,95 N - 8°37,00 Ø

Venø Odde

56°30,95 N - 8°37,00 Ø

Hvidstens Hage

56° 34,82 N - 8° 42,72 Ø

Askær Odde

56°31,08 N - 8°36,65 Ø

Position i :

56° 30,87 N - 8° 44,47 Ø

5. Kås Bredning

 

 

 

 

 

 

 

Område 5 deles af linien mellem

Område 5 V, vest for linien

Område 5 Ø, øst for linien

Jegindø Tap

56°37,20 N - 8°38,70 Ø

Bøløre Odde

56°39,68 N - 8°38,41 Ø

Sillerslev Øre

56°41,65 N - 8°46,59 Ø

Sillerslev Havn og

Kås Hoved

56° 36,57 N - 8° 40,52 Ø

Hestør Odde

56°40,12 N - 8°38,60 Ø

Nymølle Sand

56° 40,82 N - 8° 47,47 Ø

Position i :

56° 37,47 N - 8° 43,77 Ø

 

6. Salling Sund

 

 

Område 6 deles af Sallingsundbroen i :

Område 6 N, nord for Sallingsundbroen.

Område 6 S, syd for Sallingsundbroen.

Område 6 S deles af linien mellem

Langerodde (pos. 56°42,28 N - 8°49,62 Ø) og position i:

56° 41,67 N - 8° 48,77 Ø

Område 6 SV vest for linien

Område 6 SØ øst for linien

Sillerslev Øre

56°41,65 N - 8°46,59 Ø

 

Ørodde

56°47,04 N - 8°52,60 Ø

Nymølle Sand

56° 40,82 N - 8° 47,47 Ø

 

Sæbygårds Hage

56° 48,12 N - 8° 57,82 Ø

7. Dråby Vig/Sønder Bredning

 

 

 

 

Område 7 deles af linien mellem Buksør Odde og Ørodde i:

Område 7 Ø, øst for linien

Område 7 V, vest for linien

Ørodde

56°47,04 N - 8°52,60 Ø

Buksør Odde

56°51,62 N - 8°53,17 Ø

Fur Havn

Sæbygårds Hage

56°48,12 N - 8°57,82 Ø

Knudshoved

56°49,97 N - 8°57,07 Ø

Branden

56°48,00 N - 9°01,56 Ø

8. Øster Bredning/ Bjørnsholm Bugt

 

 

 

 

 

 

Området 8 deles af breddeparallellen gennem Færker Odde, 56°50,67 N i:

Område 8 N, nord for linien

Område 8 S, syd for linien

Fur Havn

 

 

Junget Øre

56°47,18 N - 9°06,78 Ø

 

Færker Odde

56°50,67 N - 9°04,90 Ø

Branden

56°48,00 N - 9°01,56 Ø

 

Ertebølle Hoved

56°48,37 N - 9°10,12 Ø

 

56°54,97 N - 9°04,92 Ø

Næsby Hage

56°54,97 N - 9°10,67 Ø

9. Løgstør Bredning, Øst

 

 

Område 9 deles af meridianen gennem 9°08,00 Ø i:

Område 9 Ø, øst for linien

Område 9 V, vest for linien

(Område 9 Ø og 9 V nord for 56°58,82 N er omfattet af fiskeriforbudet i § 9, nr. 2)

56°54,97 N - 9°04,92 Ø

 

 

Bygholm Vejle

57°01,67 N - 9°04,92 Ø

Aggersund Broen

Næsby Hage

56°54,97 N - 9°10,67 Ø

 

10. Løgstør Bredning, Vest

 

 

 

 

Område 10 deles af meridianen gennem 9°00,00 Ø i :

Område 10 Ø, øst for linien

Område 10 V, vest for linien

(Område 10 Ø og 10 V nord for 56°58,82 N er omfattet af § 9, nr. 2)

Bygholm Vejle

57°01,67 N - 9°04,92 Ø

56°54,97 N - 9°04,92 Ø

 

Amtoft Havn

 

 

Ejerslev Næse

56°54,97 N - 8°55,32 Ø

Feggerøn

56°59,05 N - 8°56,10 Ø

11. Livø Bredning

 

 

 

 

Område 11 deles af meridianen gennem 9°00,00 Ø i :

Område 11 Ø, øst for linien

Område 11 V, vest for linien

Buksør Odde

56°51,62 N - 8°53,17 Ø

 

56°54,97 N - 9°04,92 Ø

Færker Odde

56°50,67 N - 9°04,90 Ø

Knudshoved

56°49,97 N - 8°57,07 Ø

 

Ejerslev Næse

56°54,97 N - 8°55,32 Ø

12. Feggesund/Hovsør Havn

Amtoft Havn

 

Skarre Hage

56°57,30 N - 8°51,60 Ø

Feggerøn

56°59,05 N - 8°56,10 Ø

Knudsbjerg

56°58,27 N - 8°50,52 Ø

 

 

13. Thisted Bredning

 

Område 13 deles i fire området - kvadranter - af breddeparallellen gennem 56°55,42 N og meridianen gennem 8°45,00 Ø i :

Område 13 NØ, den nordøstlige kvadrant

Område 13 SØ, den sydøstlige kvadrant

Område 13 NV, den nordvestlige kvadrant

Område 13 SV, den sydvestlige kvadrant

Skarre Hage

56°57,30 N - 8°51,60 Ø

Silstrup Hoved

56°55,42 N - 8°39,72 Ø

Knudsbjerg

56°58,27 N - 8°50,52 Ø

Sundby Stengrund

56°53,42 N - 8°40,32 Ø

14. Vilsund/Dragstrup Vig

 

Område 14 deles af breddeparallellen gennem 56°50,00 N i :

Område 14 N, nord for linien

Område 14 S, syd for linien

Silstrup Hoved

56°55,42 N - 8°39,72 Ø

Gudnæs Hage

56°48,35 N - 8°32,10 Ø

Sundby Stengrund

56°53,42 N - 8°40,32 Ø

Mågerodde

56°47,46 N - 8°33,08 Ø

 

15. Visby Bredning

Gudnæs Hage

56°48,35 N - 8°32,10 Ø

Nees Sund Færgelejer

Mågerodde

56°47,46 N - 8°33,08 Ø

16. Nees Sund

 

 

 

 

 

(Området er omfattet af fiskeriforbudet efter § 9, nr. 1)

Nees Sund Færgelejer

 

Linien vest fra Lindholm til

Bodumhalvøen

56°42,07 N - 8°31,72 Ø

Lindholm Hage

56°41,77 N - 8°32,83 Ø

Dæmningen til Agerø

 

 

 

 

 

 

Søjeodde

56°42,00 N - 8°33,52 Ø

 

 

17. Mors, Vest

 

 

 

 

 

 

 

(Området er omfattet af fiskeriforbudet efter § 9, nr. 1)

Katholm Odde

56°41,35 N - 8°33,63 Ø

Lindholm Hage

 

Dæmningen til Agerø

Hestør Odde

56°40,12 N - 8°38,60 Ø

Dæmningen til Jegindø

Lindholm Hage

56°41,77 N - 8°32,83 Ø

Søjeodde

56°42,00 N - 8°33,52 Ø

 

 

Bøløre Odde

56°39,68 N - 8°38,41 Ø

 

 

 

18. Risgårde Bredning

 

 

Område 18 deles af breddeparallellen

Gennem 56°45,00 N i :

Område 18 N, nord for linien

Område 18 S, syd for linien

Junget Øre

56°47,18 N - 9°06,78 Ø

Sundsøre

Ertebølle Hoved

56°48,37 N - 9°10,12 Ø

Hvalpsund Havn

19. Hvalpsund/Skive Fjord

Område 19 deles af breddeparallellen

Gennem 56°38,60 N i :

Område 19 N, nord for linien

Område 19 S, syd for linien

Sundsøre

Melbjerg Hoved

56°40,37 N - 9°09,72 Ø

 

Hvalpsund Havn

Jelse Odde

56°39,84 N - 9°08,90 Ø

20. Lovens Bredning

 

Område 20 deles af meridianen gennem 9°15,00 Ø i :

Område 20 Ø, øst for linien

Område 20 V, vest for linien

Melbjerg Hoved

56°40,37 N - 9°09,72 Ø

Virksund Broen

Jelse Odde

56°39,84 N - 9°08,90 Ø

21. Nibe Bredning/Gjøl Bredning

Område 21 deles af meridianen

gennem Gjøl Havn på 9°42,07 Ø i :

Område 21 Ø, øst for linien

Område 21 V, vest for linien

(21 V er omfattet af fiskeriforbudet

efter § 9, nr. 2)

Aggersund Broen

Ålborg

22. Langerak

Ålborg

(Sejlrenden til Ålborg Havn fra Svitringen Fyr er omfattet af fiskeriforbudet i § 12 i bekendtgørelse nr. 962 af 7. december 1992 om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande)

Hals