Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

 

I medfør af § 9, § 18, § 19, stk. 1, § 20, stk. 2 og § 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr fastsættes:

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser for samlinger af husdyr, herunder auktioner, markeder og dyrskuer, der afholdes højest 4 gange om året.

Stk. 2. Ved husdyr forstås klovbærende dyr, herunder hjortedyr og lamaer, fjerkræ, herunder strudsefugle i fangenskab, prydfugle, pelsdyr, heste, hunde, katte og gnavere.

Anmeldelse af samling af husdyr og dyrlægetilsyn m.v.

§ 2. Enhver samling af husdyr med henblik på fremstilling, præsentation, bedømmelse, præmiering, vurdering, kåring eller lignende eller med henblik på omsætning skal anmeldes til fødevareregionen senest 3 uger før afholdelse af samlingen.

Stk. 2. Anmeldelsen, som skal foretages på den i bilag 1 angivne formular, skal indeholde oplysning om, hvilken personkreds, selskab eller forening, der er arrangør af samlingen, samt tidspunkt og sted for samlingens afholdelse.

Stk. 3. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om arter og antal dyr, samt i hvilket tidsrum disse forventes tilført samlingen.

Stk. 4. Undtaget fra kravet om anmeldelse, jf. stk. 1, er konkurrencer og stævner med heste eller hunde samt dressurskoler for hunde.

§ 3. Arrangøren af en samling skal skriftligt underrette hver enkelt udstiller om betingelserne for tilførsel af dyr til samlingen, jf. §§ 8-13.

Stk. 2. Forventes samlingen tilført dyr fra andre lande, skal arrangøren skriftligt anmode fødevareregionen om betingelserne for indførsel af disse dyr. Indførselsbetingelserne samt betingelserne for tilførsel af dyr til samlingen, jf. stk. 1, meddeles skriftligt af arrangøren til den udenlandske udstiller.

Stk. 3. Ved samlinger af husdyr, hvortil der ikke er udpeget en tilsynsførende dyrlæge, påhviler det arrangøren at påse, at de veterinære betingelser for tilførsel af dyr til samlingen er overholdt, jf. stk. 2 samt § 8 og § 13.

§ 4. Arrangøren skal tilkalde en dyrlæge, hvis der blandt de dyr, som er tilført samlingen, findes tegn på sygdom.

Stk. 2. Arrangøren af samlingen skal meddele fødevareregionen, hvis der blandt dyr, som er tilført samlingen direkte fra udlandet, konstateres manglende identifikation af dyrene eller manglende attestation med hensyn til dyrenes sundhedsstatus eller oprindelse.

§ 5. Såfremt der til samlingen forventes tilført klovbærende dyr, skal arrangøren til fødevareregionen oplyse, hvilken tilsynsførende dyrlæge, der ønskes tilknyttet samlingen.

Stk. 2. Inden dyrene gives adgang til samlingen, skal dyrlægen sikre sig, at de er mærket og for kvægs vedkommende, at de er ledsaget af et sundhedsdokument, jf. bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får og geder, samt at kvæg er ledsaget af eventuelt påkrævede attester i medfør af bekendtgørelse om IBR-infektion hos kvæg.

Stk. 3. Dyrlægen skal endvidere foretage en sundhedsundersøgelse af samtlige tilførte dyr og i den forbindelse have opmærksomheden henledt på symptomer på smitsomme sygdomme. Dyr med forstyrret almenbefindende, haltende og savlende dyr, skal underkastes en nøjere undersøgelse og afvises.

Stk. 4. Finder dyrlægen, at der sker tilsidesættelse af gældende veterinære regler, eller at dyr tilføres på en måde, som kan give anledning til betænkelighed med hensyn til sundhedsforholdene, skal dyrlægen omgående indberette dette til fødevareregionen.

§ 6. Udstilleren skal, inden der sendes dyr til samlingen, tilkalde en dyrlæge, hvis noget dyr i udstillerens besætning eller varetægt viser ophørt ædelyst, feber og savlen, halthed eller andre sygdomstegn, der kan vække mistanke om en anmeldepligtig sygdom. Dette gælder, selvom det pågældende dyr ikke skal tilføres samlingen.

Stk. 2. Dyr, der viser sygdomstegn som beskrevet i stk. 1, må ikke tilføres samlingen. Udstilleren skal, hvis der måtte blive konstateret alvorlige smitsomme sygdomme i besætningen efter, at der er fraført dyr til en samling, straks meddele dette til fødevareregionen.

§ 7. Udgifter i forbindelse med betaling af dyrlægetilsyn påhviler arrangøren af samlingen.

Stk. 2. Det påhviler arrangøren at stille fornøden medhjælp til rådighed for den tilsynsførende dyrlæge og i øvrigt sørge for, at dyrlægen har tilstrækkelige praktiske muligheder for at varetage tilsynsarbejdet.

Specifikke krav til dyr der tilføres samlinger

§ 8. Fjerkræ skal være mærket, således at deres oprindelse og identitet kan fastslås.

Stk. 2. Strudsefugle, der er under 6 måneder gamle må ikke tilføres samlinger.

§ 9. Lakterende køer må ikke tilføres fra besætninger, der er registreret som angrebet af B-mastitis, hvis der foretages malkning under afviklingen af samlingen.

Stk. 2. Køer og kvier, der har kastet inden for de sidste 14 dage forud for samlingen, må ikke tilføres.

§ 10. Søer og gylte, der har kastet inden for de sidste 14 dage forud for samlingen, må ikke tilføres.

§ 11. Får og geder, der har kastet inden for de sidste 14 dage forud for samlingen, må ikke tilføres.

§ 12. Hjorte og lamaer må ikke tilføres samlinger, hvortil der føres kvæg og svin.

§ 13. Duer skal til samlingen være ledsaget af den i bilag 2 anførte attest, hvorved dyrlægen attesterer, at duerne er vaccineret i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om særligt smitsomme sygdomme hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan duer, der tilføres samlinger, hvortil der alene føres duer til udstilling og konkurrence, være ledsaget af en anden end den i bilag 2 anførte attest. Attesten skal indeholde dyrlægens attestation for at vaccinationen er udført.

Forbud

§ 14. Ved udbrud af en alvorlig smitsom husdyrsygdom, som omfattet af bilag 2, Gruppe I i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr, kan Fødevaredirektoratet forbyde afholdelse af dyrskuer, markeder, auktioner, samt enhver anden samling af husdyr, herunder udsættelse på fælles græsgange.

Stk. 2. Forbudet kan udstedes for hele landet eller en del af landet.

Bestemmelser om straf og ikrafttræden

§ 15. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 2, stk. 1, §§ 3-6, § 7, stk. 2 eller §§ 8-13, eller

2) undlader at efterkomme forbud efter § 14.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 448 af 3. juni 1996 og bekendtgørelse nr. 14 af 14. januar 1983.

§ 17. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

Fødevaredirektoratet, den 20. marts 2000

P.D.V.
Preben Willeberg

/Thomas Pihl


Bilag 1

Anmeldelse til fødevareregionen om afholdelse af dyrskue, udstilling eller lignende samling af dyr

Dato for samlingens afholdelse:

Samlingens formål:

Stedet for samlingens afholdelse:

Arrangøren af samlingen:

Dyrearter og antallet af dyr, som forventes tilført samlingen:

Ved tilførsel af klovbærende dyr: Tilsynsførende dyrlæge:

Tidsrum for tilførsel af dyr til samlingen:

Dato:

   
   

Arrangørens underskrift eller stempel


Bilag 2

Vaccinationsattest for duer til dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr

Identifikation af duerne ved fodringe:

Duenummer

Duenummer

1

16

2

17

3

18

4

19

5

20

6

21

7

22

8

23

9

24

10

25

11

26

12

27

13

28

14

29

15

30

Ejererklæring:

Undertegnede ejer af ovennævnte duer erklærer herved på tro og love:

1) at duerne har været i min besiddelse i mindst 3 måneder eller siden klækningen,

2) at duerne holdes i dueslag, i hvilket der ikke findes andet fjerkræ,

3) at der er foretaget vaccination mod paramyxovirus i min dueflok af duer over 10 uger gamle med henblik på forebyggelse af paramyxovirus hos duer.

den

 

Underskrift

Veterinærerklæring:

Undertegnede dyrlæge erklærer hermed:

a) at de ovenfor anførte duer d.d. er fundet fri for tegn og symptomer på smitsomme sygdomme,

b) at ovenstående duer d.d. er vaccineret med en inaktiveret vaccine mod paramyxovirus-infektion hos duer.

   

den

vaccinens navn

   

lot-no

   
     

Stempel

 

underskrift