Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning om overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

(Medlemmer af arbejdsløshedskasser for lønmodtagere)


Indledning

Formålet med reglerne i lovens § 68 om overflytning mellem deltids- og fuldtidsarbejdsløshedsforsikring er at angive, i hvilke situationer overflytning henholdsvis kan eller skal ske.

Nærmere regler om overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring er fastsat i bekendtgørelse nr. 775 af 20. september 1995 om overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring.

Et fuldtidsforsikret medlem, der får deltidsarbejde, kan vælge at bevare sin status som fuldtidsforsikret, hvorimod et deltidsforsikret medlem, der får arbejde af det i § 2 nævnte omfang, har såvel pligt som ret til at lade sig overflytte til fuldtidsforsikring.

Et ledigt, fuldtidsforsikret medlem kan vælge at lade sig overflytte til deltidsforsikring. Et ledigt, deltidsforsikret medlem kan derimod ikke overflyttes til fuldtidsforsikring.

Et medlem af en kasse for selvstændige erhvervsdrivende kan ikke deltidsforsikres.

Deltidsarbejde

Lovens § 67 fastsætter, at deltidsbeskæftigelse er beskæftigelse, hvis varighed er højst 30 timer om ugen beregnet i gennemsnit for 4 uger/1 måned.

Fuldtidsarbejde

Som fuldtidsarbejde betragtes normalt arbejde af en varighed på mere end 360/390 løntimer inden for 12 uger/3 måneder.

Lønarbejde

Til afgørelse af, hvilke aktiviteter der kan betragtes som lønarbejde, og i hvilket omfang disse kan medregnes, henvises til reglerne i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse om beskæftigelseskravet og delperioderne.

Dokumenteret arbejde i et andet EØS-land, på Færøerne og i det øvrige udland kan medregnes ved beregning af arbejdets omfang ved overflytning til fuldtidsforsikring, hvis arbejdet kan medregnes til beskæftigelseskravet efter reglerne i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse om beskæftigelseskravet og delperioderne. Der henvises i øvrigt til reglerne i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold i et andet EØS-land, i Grønland eller det øvrige udland. Endvidere henvises til reglerne i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse om medlems- og dagpengeret efter arbejde eller ophold på Færøerne.

Til § 1

Det er en betingelse for overflytning til deltidsforsikring i en kasse, at kassen ifølge sine vedtægter optager deltidsforsikrede.

Et medlem, der overgår til delpension, skal dog altid overflyttes til deltidsforsikring, uanset om kassen ifølge sine vedtægter ikke optager deltidsforsikrede.

Et fuldtidsforsikret medlem, der går på delefterløn, kan fortsætte som fuldtidsforsikret medlem af kassen. Der henvises til reglerne i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse om delefterløn.

Til § 2, stk. 1 og stk. 2

Overflytning til fuldtidsforsikring kan ikke ske under ledighed, jf. dog vejledningen til § 3, stk. 3.

Arbejdskravet kan opfyldes på baggrund af et (eller flere) ansættelsesforhold, der strækker sig over en kortere sammenhængende periode end 12 uger/3 måneder. Der stilles ikke krav om, at der skal være faktisk arbejde i hver enkelt af de uger, der indgår i 12-ugers-/3-månedersperioden.

Mer- eller overarbejdstimer, som afspadseres, skal medregnes i den periode, hvor de afspadseres, hvorimod mer- eller overarbejdstimer, for hvilke der udbetales løn, skal medregnes i den periode, hvor de er optjent.

Til § 2, stk. 3

Der kan i den periode, der danner baggrund for overflytningen, være tale om flere eller skiftende aflønningsformer, fx en kombination af månedsløn og ugeløn. I sådanne situationer kan overflytning ske, hvis medlemmet enten opfylder kravet om 360 løntimer inden for en periode på 12 uger eller kravet om 390 løntimer inden for en periode på 3 måneder.

Til § 3, stk. 1

Et medlem kan anmode om overflytning, og kassen kan foretage overflytningen på et tidspunkt, hvor kravet til arbejdets omfang endnu ikke fuldt ud er opfyldt. Kassen skal dog efterfølgende indhente dokumentation for, at kravet er opfyldt.

Overflytningen kan tidligst få virkning fra tidspunktet for kassens modtagelse af medlemmets skriftlige anmodning.

Til § 3, stk. 2

Et medlem, som ikke har givet kassen meddelelse om overtagelse af fuldtidsarbejde, og som derfor ikke er blevet overflyttet til fuldtidsforsikring, kan ikke senere overflyttes, medmindre kravet til arbejdets omfang er opfyldt på overflytningstidspunktet.

Til § 3, stk. 3

Kassen kan efter en konkret vurdering træffe afgørelse om, at et medlem kan overflyttes til fuldtidsforsikring, selvom medlemmet på tidspunktet for anmodningen om overflytning er i deltidsarbejde eller er ledigt. Dette forudsætter, at medlemmet ikke tidligere har haft mulighed for at konstatere, at betingelserne for overflytning til fuldtidsforsikring var opfyldt, fx fordi medlemmet i henhold til lønaftale eller overenskomst har optjent timer, der er hensat til senere afspadsering, og som efterfølgende er udbetalt på grund af manglende mulighed for afspadsering.

Til § 4

I de i stk. 1 nævnte tilfælde, hvor overflytning sker for sent, skal medlemmet pålægges 20 timers effektiv karantæne.

Overflytningen sker med virkning fra det tidspunkt, hvor kassen har modtaget medlemmets anmodning eller har konstateret ændringen i arbejdstiden.

Overflytningen er betinget af, at kravet til arbejdets omfang er opfyldt på anmeldelses- eller konstateringstidspunktet.

Et medlem, der ikke længere opfylder kravet til arbejdets omfang, og som derfor ikke kan overflyttes til fuldtidsforsikring, kan ikke pålægges en sanktion.

Sanktionen bortfalder, hvis den ikke er afviklet senest 2 år efter datoen for overflytningen. Der henvises til reglerne i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens cirkulære vedrørende retningslinier for idømmelse af sanktion i henhold til arbejdsløshedsforsikringslovens § 87, stk. 1 og stk. 3.

Til § 5

Omregning af indtægt til arbejdstimer ved overflytning sker efter reglerne i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse om udbetaling af supplerende dagpenge.

Til § 6

Hvor arbejdets omfang og tidsmæssige placering ikke fremgår tilstrækkeligt klart af medlemmets lønsedler, skal kassen indhente nærmere oplysninger fra arbejdsgiveren. Ved overflytning fra deltids- til fuldtidsforsikring skal der endvidere foreligge en af medlemmet underskrevet erklæring om tidspunktet for fuldtidsarbejdets begyndelse.

Til § 8

Bekendtgørelsen finder anvendelse i situationer, hvor kassen har modtaget anmodningen om overflytning, eller hvor ændringen i arbejdstiden er konstateret den 2. oktober 1995 eller senere.

Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen, den 20. september 1995

Tove Loft

/ Kristina Seehuusen

Officielle noter

Ingen