Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion

(Autorisation af jordbrugsbedrifter m. m.)

 

I medfør af § 2, § 8 og § 12, stk. 2, i lov nr. 118 af 3. marts 1999, Økologilov, og efter bemyndigelse fastsættes:

Autorisation og drift af jordbrugsbedrifter

§ 1. Jordbrugsprodukter produceret her i landet, der er eller skal forsynes med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, jf. Det Europæiske Fællesskabs rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler med senere ændringer (rådsforordningen), skal være produceret på en jordbrugsbedrift, der er autoriseret af Plantedirektoratet.

§ 2. Ansøgning om autorisation skal være Plantedirektoratet i hænde senest den 31. december, hvis omlægningen af arealer er påbegyndt efter den 1. september eller agtes påbegyndt senest den følgende 31. august, og der samtidig søges om arealtilskud efter bekendtgørelse om tilskud til økologisk jordbrugsproduktion.

Stk. 2. Ansøgning om autorisation skal være direktoratet i hænde senest den 31. marts, hvis der alene ansøges om autorisation.

Stk. 3. Omlægning af arealer kan kun påbegyndes fra den 1. i måneden.

Stk. 4. Omlægning af dyr kan tidligst påbegyndes efter ansøgningsfristens udløb, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Hvis omlægningen af både dyr og arealer gennemføres samtidig efter bestemmelserne i rådsforordningen, bilag I, del B, nr. 2.3, kan omlægningen påbegyndes fra den 1. september inden ansøgningsfristen.

Stk. 6. Uanset stk. 1 og 2 kan ansøgning om autorisation af æg- og fjerkræproduktion og af væksthusproduktion indsendes hele året. Omlægning efter denne bestemmelse kan tidligst påbegyndes når direktoratet har modtaget ansøgningen.

Stk. 7. Ansøgning om autorisation skal indsendes på et skema udformet af direktoratet og skal angive, hvornår omlægningen er eller agtes påbegyndt.

Stk. 8. Efter lovens § 4, stk. 3, kan direktoratet afvise en ansøgning om autorisation i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af denne bekendtgørelse eller af rådsforordningen.

§ 3. Der skal foreligge en plan for omlægningen af hele jordbrugsbedriftens jordtilliggende, herunder tilforpagtede arealer, og af husdyrproduktionen. Planen skal være attesteret af en konsulent, der er godkendt til dette af Specialudvalget for Økologi. Det skal fremgå af planen, at bestemmelserne i stk. 2 og 3 vil blive opfyldt.

Stk. 2. Omlægningen af bedriften skal senest påbegyndes den 1. august efter, at ansøgningen er indsendt, jf. § 2.

Stk. 3. Hele bedriften skal være omlagt eller have påbegyndt omlægning inden udgangen af det 4. kalenderår efter omlægningens påbegyndelse. Arealer eller husdyr, der tilkøbes eller tilforpagtes efter omlægningens 4. kalenderår, skal omlægges straks.

Stk. 4. Forarbejdnings- og pakkelokaler kan udgøre en del af en autoriseret jordbrugsbedrift, hvis der kun foretages opbevaring, rensning eller emballering af bedriftens egne økologiske landbrugsprodukter.

§ 4. Plantedirektoratet meddeler autorisation, når direktoratet har konstateret, at jordbrugsbedriftens produktion er tilrettelagt og gennemføres efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen, herunder produktionsbestemmelserne i bilagene til disse.

Stk. 2. Direktoratet kan forlænge eller afkorte de omlægningsperioder for arealer, der er fastsat i rådsforordningen, under hensyntagen til den tidligere anvendelse af arealerne.

Stk. 3. Afkortet omlægningstid jf. stk. 2, i forbindelse med aftaler indgået med offentlige myndigheder om fredning af arealer, braklægning eller omlægning af arealer i henhold til reglerne om miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, der indebærer, at arealet ikke har været sprøjtet eller gødsket med andet end husdyrgødning i mindst et år, er betinget af, at anmeldelse herom er direktoratet i hænde senest den 31. marts året efter aftaleperiodens ophør. Indgives ansøgningen efter aftaleperiodens udløb, må jordbearbejdning, udbringning af gødning og afgræsning af de anmeldte arealer tidligst finde sted 2 måneder efter, at anmeldelsen er modtaget i Plantedirektoratet.

§ 5. Ejeren eller brugeren skal allerede fra tidspunktet for påbegyndelse af omlægningen tilrettelægge og gennemføre produktionen efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen, herunder produktionsbestemmelserne i bilagene til disse.

Stk. 2. Plantedirektoratet kan indtil den 31. december 2003 tillade anvendelsen af ikke-økologisk frø, sædekorn og vegetativt formeringsmateriale efter bestemmelserne i rådsforordningen, artikel 6, stk. 3, litra a.

Stk. 3. Uanset størrelsen af jordbrugsbedriftens matrikulerede areal skal der udarbejdes mark- og gødningsplaner samt gødningsregnskab for alle jordbrugsbedriftens arealer efter bestemmelserne i bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. Planerne skal til enhver tid forefindes på jordbrugsbedriften. Gødningsplaner og gødningsregnskaber skal opbevares på bedriften i mindst fem år.

§ 6. Ejeren eller brugeren må kun sælge bedriftens jordbrugsprodukter med henvisning til den økologiske produktionsmetode, hvis de er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen, herunder produktionsbestemmelserne i bilagene til disse, og omlægningen af den pågældende produktion er afsluttet.

§ 7. Ejeren eller brugeren skal føre regnskab over oprindelsen, arten og mængden af rå- og hjælpestoffer og anvendelsen af disse samt over arten, mængden og modtagerne af alle udgående økologiske produkter. Oplysning om modtager skal dog ikke registreres ved salg til den endelige køber.

Stk. 2. Ved anvendelse af ikke-økologiske foderstoffer eller omlægningsfoder skal der udarbejdes og ajourføres en foderplan, hvoraf den nøjagtige opgørelse over mængde og tørstofindhold i de anvendte foderstoffer fremgår.

Stk. 3. Ejeren eller brugeren skal kunne fremlægge en erklæring fra sælgeren om, at anvendte ikke-økologiske rå- og hjælpestoffer ikke indeholder genetisk modificeret materiale. Plantedirektoratet kan godkende anden dokumentation.

Stk. 4. Ejeren eller brugeren skal kunne fremlægge en ajourført oversigt over jordbrugsbedriftens besætning, herunder tilgang og afgang af dyr.

Stk. 5. Har ejeren eller brugeren indleveret et parti økologiske jordbrugsprodukter til behandling eller opbevaring i en virksomhed, der ikke er autoriseret efter § 11, og efter behandlingen modtaget partiet tilbage, skal ejeren eller brugeren kunne fremlægge en erklæring fra virksomheden om, at partiet er behandlet og opbevaret adskilt fra tilsvarende partier af ikke-økologisk produkter.

Stk. 6. Oplysninger efter stk. 1-5 skal til enhver tid forefindes på jordbrugsbedriften og kunne forevises ved kontrolbesøg.

§ 8. Ejeren eller brugeren skal hvert år inden den 31. marts på et skema udformet af Plantedirektoratet indberette oplysninger til direktoratet om

1) jordbrugsbedriftens planteproduktion i den løbende vækstsæson, herunder om arealer, afgrødesammensætning og omlægningstidspunkt,

2) jordbrugsbedriftens husdyrproduktion i det løbende kalenderår, herunder om husdyrholdets størrelse, sammensætning og omlægningstidspunkt, og

3) arealer, der er nye i forhold til omlægningsplanen eller til indberetningen efter nr. 1, hvis arealerne planlægges omlagt i perioden frem til den 31. august i samme kalenderår.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal væsentlige ændringer i forhold til omlægningsplanen eller til indberettede oplysninger, jf. stk. 1, straks indberettes skriftligt til direktoratet. Ændring af tidspunktet for påbegyndt omlægning af arealer og husdyr skal indberettes skriftligt, før omlægning påbegyndes og før den dato, der er anført i omlægningsplanen eller indberetningen.

Stk. 3. Skifter en jordbrugsbedrift ejer, bruger eller ansvarlig driftsleder, eller ophører den med produktion og salg af økologiske produkter, skal direktoratet straks underrettes skriftligt herom.

§ 9. Uanset § 3 kan en del af en jordbrugsbedrift autoriseres, hvis den udgør en driftsmæssig enhed med jordtilliggende, produktions- og opbevaringssteder samt regnskab, der er klart adskilt fra andre enheder under jordbrugsbedriften, der ikke skal autoriseres, og er momsregistreret under eget CVR- eller SE-nummer. Bestemmelserne i §§ 1 8 og §§ 17 27 gælder tilsvarende.

§ 10. Honning, der skal forsynes med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, jf. rådsforordningen, skal være produceret i en bigård, der opfylder kravene i rådsforordningens bilag I, del C, nr. 4, om placering af bigårdene, og som er autoriseret af Plantedirektoratet.

Stk. 2. Bestemmelserne i § 2, stk. 1, 2 og 6, § 4, stk. 1, og §§ 5 - 8 finder tilsvarende anvendelse for økologisk biavl.

Autorisation og drift af virksomheder

§ 11. Følgende virksomheder skal være autoriseret af Plantedirektoratet efter denne bekendtgørelse, før de må behandle, opbevare eller sælge de nævnte produkter som økologiske med henblik på anvendelse til økologisk jordbrugsproduktion:

1) virksomheder, der er registreret i henhold til bekendtgørelserne om hhv. sædekorn, markfrø, grønsagsfrø, planter eller foderstoffer,

2) virksomheder, der er autoriseret i henhold til bekendtgørelse om kartofler,

3) virksomheder, der sælger gødning og jordforbedringsmidler m.m. til autoriserede bedrifter og

4) virksomheder, der sælger foderkorn og andet helt frø i løs vægt til autoriserede bedrifter eller andre virksomheder.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for virksomheder, der alene køber og sælger færdigemballerede og færdigmærkede varer.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for virksomheder, der alene modtager partier af økologiske produkter til tørring, rensning o.l. og opbevaring for andre, forudsat partiet behandles og opbevares adskilt fra andre tilsvarende partier og tilbageleveres til den, der har indleveret det til behandling eller opbevaring, jf. § 7, stk. 5.

§ 12. Ansøgning om autorisation af en virksomhed skal indsendes på et skema udformet af Plantedirektoratet.

Stk. 2. Direktoratet autoriserer en virksomhed, når direktoratet på grundlag af en forelagt beskrivelse af virksomheden har konstateret, at produktionen er tilrettelagt og kan gennemføres efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen, under produktionsforhold og efter arbejdsgange, der sikrer, at økologiske produkter kan behandles og opbevares adskilt fra ikke-økologiske produkter.

Stk. 3. Består en virksomhed af flere driftsmæssig adskilte enheder, skal hver enhed auto-riseres særskilt. Driftsmæssig adskilte virksomheder med forretningsmæssigt fællesskab skal autoriseres særskilt. En virksomheds fjernlagre registreres under virksomhedens autorisationsnummer. Såfremt virksomheden etablerer nye fjernlagre, skal dette straks indberettes skriftligt til direktoratet.

Stk. 4. Efter lovens § 4, stk. 3, kan direktoratet afvise en ansøgning om autorisation i tilfælde af grov eller gentagen overtrædelse af denne bekendtgørelse eller af rådsforordningen.

§ 13. Virksomheden skal tilrettelægge og gennemføre produktionen efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen.

Stk. 2. Autorisation skal være meddelt, inden virksomheden modtager, behandler eller sælger jordbrugsprodukter som økologiske.

§ 14. En autoriseret virksomhed skal føre kontrol med og regnskab over køb, lager og salg af økologiske produkter med angivelse af art og mængde, dato for køb og salg samt navn og adresse og autorisationsnummer på køber og sælger af henholdsvis ind- og udgående partier. Regnskabet skal opbevares på virksomheden i mindst fem år.

Stk. 2. En autoriseret virksomhed skal kunne fremlægge en erklæring fra sælger om, at ikke-økologiske rå- og hjælpestoffer anvendt i produktionen af økologiske produkter, der af virksomheden er mærket med henvisning til den økologiske produktionsmetode, ikke indeholder genetisk modificeret materiale. Plantedirektoratet kan godkende anden dokumentation.

Stk. 3. En autoriseret virksomhed, der er registreret efter bekendtgørelse om planter, skal i en plantefortegnelse angive, hvilke plantepartier der er økologiske.

§ 15. Virksomheden skal hvert år inden den 15. februar på et skema udformet af Plantedirektoratet indberette oplysninger om virksomhedens forventede produktion m.m. i samme kalenderår.

Stk. 2. Skifter en autoriseret virksomhed CVR- eller SE-nummer, eller ophører den med produktion og salg af økologiske produkter, skal dette straks indberettes skriftligt til direktoratet.

§ 16. En autoriseret sædekorns- eller frøvirksomhed, der anmelder et parti økologisk sædekorn eller markfrø til markkontrol efter bekendtgørelse om hhv. sædekorn eller markfrø, skal i anmeldelsen angive navn, adresse og autorisationsnummer på de autoriserede økologiske jordbrugere, der forestår fremavlen.

Mærkning og salg

§ 17. Bekendtgørelsens bestemmelser om salg gælder også for udbud til salg samt fordeling, levering eller anden form for overdragelse.

§ 18. Produkter omfattet af denne bekendtgørelse, der pakkes og mærkes som økologiske, skal ved salg fra en autoriseret jordbrugsbedrift eller virksomhed være mærket med Plantedirektoratets økologikontrolkode: "DK-Ø-50", jf. bekendtgørelse om økologiske fødevarer. Kontrolkoden og en henvisning til den økologiske produktionsmetode skal anføres på faktura, følgeseddel og for pakkede produkter på emballagen.

§ 19. En autoriseret jordbrugsbedrift kan mærke uforarbejdede fødevarer, der er produceret på egen jordbrugsbedrift, efter bestemmelserne i bekendtgørelse om økologiske fødevarer og sælge dem direkte til den endelige forbruger.

§ 20. Foreligger der dokumentation for et partis økologiske status, afgiver Plantedirektoratet, hvis partiet skal føres ud af landet, efter anmodning erklæring om, at partiet er omfattet af direktoratets økologikontrol.

§ 21. Efter lovens § 3, stk. 2, kan Plantedirektoratet forbyde, at et produkt sælges med henvisning til, at det er produceret i henhold til den økologiske produktionsmetode, hvis produktet ikke overholder forskrifterne i denne bekendtgørelse eller i rådsforordningen.

Stk. 2. Efter lovens § 3, stk. 3, kan Plantedirektoratet forbyde en person eller en virksomhed i en periode, der ikke kan overstige 5 år, at sælge eller på anden vis omsætte produkter under henvisning til, at de er produceret i henhold til den økologiske produktionsmetode, hvis personen eller virksomheden har gjort sig skyldig i grov eller oftere gentagen overtrædelse af bestemmelser i rådsforordningen eller denne bekendtgørelse.

Indførsel

§ 22. Indførsel af produkter omfattet af denne bekendtgørelse fra en stat, der ikke er på Det Europæiske Fællesskabs fortegnelse over stater med produktionsbestemmelser, der er godkendt som ligestillet med produktionsbestemmelserne i rådsforordningen, og hvis kontrolordning er godkendt som ligestillet med kontrolordningerne i fællesskabet, skal ske i overensstemmelse med rådsforordningens artikel 11.

Klage

§ 23. Klage over Plantedirektoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse skal indgives inden fire uger fra datoen for modtagelsen af afgørelsen. Klagen skal stiles til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og skal indsendes til Plantedirektoratet.

Kontrol og straf

§ 24. Plantedirektoratet fører kontrol med, at bestemmelserne i bekendtgørelsen og de bestemmelser i rådsforordningen, der er omfattet af bekendtgørelsen, herunder bestemmelserne i bilagene til disse, overholdes. Direktoratets kontrolresultater offentliggøres.

§ 25. Efter lovens § 10 har Plantedirektoratet mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til bedrifter og virksomheder, der er omfattet af denne bekendtgørelse, og til deres regnskaber, forretningsbøger m.v. med henblik på at kontrollere, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse og i rådsforordningen er overholdt.

Stk. 2. Efter lovens § 11 skal den, der driver en jordbrugsbedrift eller anden virksomhed, der er omfattet af denne bekendtgørelse, yde direktoratet den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse og skal på begæring udlevere det materiale, der er nævnt i stk. 1, til direktoratet.

§ 26. Overtrædelse af § 1, § 3, stk. 3, § 5, stk. 1 og 3, §§ 6 8, §§ 10 19, § 21 og § 25, stk. 2, og af bestemmelserne i rådsforordningen straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Efter lovens § 7 kan Plantedirektoratet påbyde fornyet omlægning af arealer og husdyr og kan meddele påbud om indretning og drift, hvis det konstaterer overtrædelser af produktionsbestemmelserne i denne bekendtgørelse eller i rådsforordningen. I forbindelse med påbud kan direktoratet anmode om udarbejdelse af en handlingsplan, der dokumenterer, hvordan påbudet forventes opfyldt.

Stk. 4. Efter lovens § 4, stk. 1, 2 og 4, kan direktoratet tilbagekalde en autorisation meddelt efter § 4 eller § 12 i denne bekendtgørelse, hvis vilkårene for autorisationen ikke er overholdt, og kan fastsætte vilkår for generhvervelse af autorisationen.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. august 2000.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 757 af 3. oktober 1999 om økologisk jordbrugsproduktion, dog ikke § 13, § 15, § 16, stk. 2, og § 25, ophæves.

Stk. 3. Bedrifter med animalsk produktion, hvis eksisterende bygninger er opført før den 24. august 1999 og på denne dato overholdt kravene i bekendtgørelse nr. 757 af 3. oktober 1999, bilag 3, om husdyrhold, skal først overholde kravene i rådsforordningen, bilag I, del B, nr. 8.3.1, nr. 8.4.3, om indretning af løbegårde og stalde og i bilag VIII, nr. 1 og nr. 2, om belægningsgrader fra den 1. januar 2011.

Stk. 4. Stk. 3 gælder tilsvarende for staldbygninger opført efter den 24. august 1999, hvis byggeriet er anmeldt til kommunen inden den 24. august 1999 og bygningerne opført inden den 24. august 2000.

Stk. 5. Virksomheder, der den 24. august 2000 er autoriseret efter § 9 i bekendtgørelsen nævnt i stk. 2, og som bliver omfattet af bestemmelsen i § 12, stk. 3, skal ansøge om autorisation efter denne bestemmelse inden den 1. december 2000. Andre autorisationer meddelt før den 24. august 2000 opretholdes uden fornyet ansøgning.

 

 

Plantedirektoratet, den 16. juli 2000

Mogens Nagel Larsen

/Henrik Wanscher