Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Supplement til Vejledning om FOK


FOK-tilskuddet er bortfaldet

I »Vejledning om FOK«, side 24, er omtalt et FOK-tilskud. Dette tilskud er ved lov nr. 941 af 23. december 1986 bortfaldet således, at der sidste gang blev ydet tilskud til arbejdsgivernes betaling af arbejdsmarkedsbidrag med forfaldsdag 1. januar 1987. ATB-bidrag, der er indbetalt efter 15. december 1986, kan ikke danne grundlag for beregning af tilskud.

Nytilmeldte arbejdsgivere vil derfor ikke have ret til FOK-tilskud.

Fradrag for første lønmodtager er udvidet

I »Vejledning om FOK«, side 8, omtales, at der ikke skal betales bidrag til AUD, AL og FP for indtil een ansat.

Fra 1. januar 1987 gælder denne regel også for Lønmodtagernes Garantifond (LG) og Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). Hermed gælder fritagelsen for »første lønmodtager« for alle de arbejdsgiverbidrag, som beregnes af Fællesopkrævning.

Bidrag til ATP og lønmodtagernes bidrag til AUD skal fortsat betales for samtlige lønmodtagere.

Bidragssatser for 1987

I »Vejledning om FOK«, side 32-33, er anført satser pr. fuldtidsbeskæftiget lønmodtager. Disse er for 1987 ændret således:

 

                       Kvartals-    Års- 

                       bidrag    bidrag 

 Lønmodtagernes Garantifond (LG)*)........   7,00 kr.   28,00 kr. 

 Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER)*).....  238,50 kr.   954,00 kr. 

 Arbejdsmarkedsuddannelsesfonden (AUD) 

 - arbejdsgiverandelen*)..................  127,10 kr.   508,40 kr. 

 - lønmodtagerandelen.....................  115,20 kr.   460,80 kr. 

 Arbejdsløshedsforsikring (AL)*).......... 1.026,00 kr.  4.104,00 kr. 

 Førtidspension(FP)*).....................  52,00 kr.   208,00 kr. 

 ATP- og AUD-satser til beregning og tilbageholdelse af bidrag. 

                       ATP        AUD*) 

 --------------------------------------------------------------------- 

                  Løn-   Arbejds-  Bidrag  Løn- 

                  modta-  giverens  i alt  modta- 

 Beskæftigelsens omfang      gerens   andel       gerens 

                  andel            andel 

                  kr.    kr.    kr.  kr. 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Månedslønnede 

 (Arbejdstimer pr.måned) 

 Mindst 130...................... 32,40  48,80   97,20  38,40 

 Under 130 - men mindst 86 2/3... 21,60  43,20   64,80  25,60 

 Under 86 2/3 - men mindst 43 1/3 10,80  21,60   32,40  12,80 

 Under 43 1/3....................  0,00   0,00    0,00   0,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 14-dages lønnede 

 (Arbejdstimer i 14 dages perioden) 

 Mindst 60....................... 16,20  32,40   48,60  19,20 

 Under 60 - men mindst 40........ 10,80  21,60   32,40  12,80 

 Under 40 - men mindst 20........  5,40  10,80   16,20   6,40 

 Under 20 - men mindst 10........  2,70   5,40    8,10   3,20 

 Under 10........................  0,00   0,00    0,00   0,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Ugelønnede 

 (Arbejdstimer pr. uge) 

 Mindst 30.......................  8,10  16,20   24,30   9,60 

 Under 30 - men mindst 20........  5,40  10,80   16,20   6,40 

 Under 20 - men mindst 10........  2,70   5,40    8,10   3,20 

 Under 10........................  0,00   0,00    0,00   0,00 

 --------------------------------------------------------------------- 

 Løsarbejdere 

 Pr. time........................  0,20   0,40    0,60   0,24 

 --------------------------------------------------------------------- 

Nyt telefonnummer

ATPhuset blev 5. januar 1987 tilsluttet den nye digitalcentral i Hillerød.

Dette medførte, at ATPhusets telefonnummer fra 5. januar 1987, ændredes

fra 02 25 00 25 til:

02 74 11 00

Officielle noter

(* 1) ATPhuset beregner fradrag for indtil een fuldtidsbeskæftiget lønmodtager

(* 2) Det samlede AUD-bidrag beregnes af ATPhuset.