Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om plantesortsnavne

(Sortsnavnets egnethed)

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 854 af 4. december 1998 om plantesortsnavne foretages følgende ændring:

 

§ 2 affattes således:

 

»§ 2. Sortsnavnet skal være egnet som generisk betegnelse for sorten og som identifikation af denne.

Stk. 2. En sortsbetegnelse er egnet, hvis den opfylder betingelserne i Det Europæiske Fællesskabs rådsforordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse, artikel 63, og i kommissionsforordning (EF) nr. 930/2000 om gennemførelsesbestemmelser med hensyn til egnetheden af sortsbetegnelser for landbrugsplantearter og grønsagsarter.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2000

Plantedirektoratet, den 18. maj 2000

Mogens Nagel Larsen

/Henrik Wanscher