Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren

(Ændring af EU-medfinansierede tilskudsordninger og ordningen for yngre fiskere)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 483 af 12. juni 1996 om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren foretages følgende ændringer:

1. § 2, nr. 6, affattes således:

»6) Investeringer i faciliteter og anlæg i fiskerihavne, der har til formål at fremme udviklingen i fiskerihavne og forbedre vilkårene for fiskens håndtering og fartøjernes forsyning. «

2. I § 2 indsættes som nr. 8:

»8) Særlige projekter vedrørende fiskeri med mindre kystfartøjer med det formål at forbedre forholdene for udøvelsen af fiskeriet.«

3. I § 2 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Ministeren kan yde støtte til pilotprojekter, undersøgelser og andre foranstaltninger, som har til formål at fremme fiskerisektorens udvikling og strukturtilpasning. Ved tildeling af støtte lægges der vægt på, om

1) projektet er af generel interesse for fiskeriet eller dele af fiskerisektoren,

2) resultaterne er offentligt tilgængelige for anvendelse,

3) projektet har et nyskabende indhold,

4) udviklingen i fiskeriafhængige områder fremmes og

5) virksomheder, organisationer eller institutioner med tilknytning til fiskerisektoren deltager i projektets gennemførelse.«

4. I § 3 indsættes som nr. 4:

»4) Udgifter, der skyldes ændrede tekniske regler og krav til fiskeredskaber eller fangstmetoder.«

5. § 4, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde støtte og afholde udgifter til teknisk bistand, undersøgelser og konsulentbistand, der har til formål at forberede, gennemføre eller evaluere lovens foranstaltninger.«

6. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Lånet ydes til førstegangsanskaffelse af fiskerfartøj eller en andel heraf og kan udgøre op til 15 pct. af fartøjets eller andelens kontantværdi, højst af en kontantværdi på 5.000.000 kr. Lånet skal have sikkerhed inden for 85 pct. af fartøjets kontantværdi.«

7. § 6, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Ansøgning skal indgives, inden den pågældende fylder 40 år og senest 6 måneder efter, at investeringen er gennemført.«

8. § 6, stk. 6, nr. 4, affattes således:

»4) Konsekvenser ved ændringer i ejerforhold og fartøjsudskiftning samt om supplerende lån.«

9. § 6, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Uanset betingelsen om førstegangsanskaffelse ifølge stk. 3 kan ansøgningen indgives af en erhvervsfisker, der allerede ejer eller har ejet et fiskerfartøj eller en andel i et fiskerfartøj, forudsat at kontantværdien heraf ikke overstiger 300.000 kr. Kontantværdien fradrages i det anskaffede fartøjs eller andelen af fartøjets kontantværdi ved opgørelsen af grundlaget for lån og garanti ifølge stk. 3.«

10. Efter § 6 indsættes som ny paragraf:

»§ 6 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde støtte til engangsydelser til unge fiskere, som for første gang anskaffer et fiskerfartøj eller en andel heraf.«

11. § 10, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om adgang til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til § 9, stk. 1, herunder at afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed og om myndighedens adgang til at genoptage en sag efter, at der er indgivet klage.«

12. § 13, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at udbetalingen af støtte efter denne lov skal ske til en af ansøger anvist konto i et pengeinstitut. «

13. § 14, stk. 1, affattes således:

»Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om kontrol, tilsyn, regnskaber og revision vedrørende foranstaltninger, hvortil der ydes støtte efter denne lov.«

14. § 14, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den kontrollerende myndighed og personer, der er særligt bemyndiget dertil, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til virksomheder m.v., der drives af en fysisk eller juridisk person, der har modtaget tilsagn om støtte efter loven. På tilsvarende måde har den kontrollerende myndighed og personer, der er særligt bemyndiget dertil, adgang til virksomhedernes regnskaber, forretningsbøger m.v., herunder også materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til loven eller til regler, der er fastsat i medfør af loven.«

15. § 14, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Kontrolmyndigheden kan indhente de oplysninger hos andre offentlige myndigheder, som er nødvendige for at kontrollere lovens overholdelse, blandt andet med henblik på registersamkøring og sammenstilling af oplysningerne i kontroløjemed, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold, momsafregning m.v.«

16. I § 17 ændres »Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning (Hypotekbanken)« og »Hypotekbanken« til: »Finansstyrelsen«.

17. § 17, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

18. § 18, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ritt Bjerregaard