Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1Formål
  Kapitel 2Innovation, forskning og udvikling m.v. i det primære jordbrug
  Kapitel 3Forsøgsfiskeri, innovation, forskning og udvikling m.v. i den primære fiskerisektor
  Kapitel 4Innovation, forskning og udvikling m.v. i forarbejdning og forædling af jordbrugs- og fiskeriprodukter
  Kapitel 5Fremme af økologiske udviklingsprojekter inden for jordbrug m.v. samt af udviklingsprojekter vedrørende bæredygtigt fiskeri
  Kapitel 6Fællesbestemmelser
  Kapitel 7Delegation og klageadgang
  Kapitel 8Kontrol, tilsyn og tilbagebetaling m.v.
  Kapitel 9Straffebestemmelser m.v.
  Kapitel 10Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Lov om tilskud til fremme af innovation, forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren (innovationsloven)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Formålet med denne lov er at fremme fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektorens innovations-, forsknings- og udviklingsindsats med henblik på at bidrage til at

1) sikre, at de fødevarer, der produceres, er sunde og af høj kvalitet,

2) styrke konkurrenceevnen,

3) fremme udviklingen af nye produkter, herunder non-food-produkter, med højt innovationsindhold,

4) bevare jordbrugs- og fiskerierhvervenes ressourcegrundlag og sikre miljø og dyrevelfærd samt gode arbejdsbetingelser og

5) forbedre forbrugernes mulighed for at opnå relevante og pålidelige oplysninger om produkternes egenskaber og om de forhold, hvorunder produkterne er produceret.

§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan under iagttagelse af procedurerne i denne lov iværksætte særlige initiativer for at styrke innovation, forskning og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren.

Kapitel 2

Innovation, forskning og udvikling m.v. i det primære jordbrug

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud til gennemførelse af projekter vedrørende innovation, forskning og udvikling m.v. i det primære jordbrug samt til aktiviteter, der er nødvendige for en erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne af udviklingsarbejdet.

Stk. 2. Ministeren kan yde tilskud til markedsføring af jordbrugsprodukter. Ministeren fastsætter nærmere regler om de i 1. pkt. nævnte jordbrugsprodukter og om de former for markedsføring, der kan ydes tilskud til.

§ 4. Til bistand ved behandling af ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projekter efter § 3 nedsætter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri et rådgivende udvalg.

Stk. 2. Medlemmerne af udvalget udnævnes af ministeren. To medlemmer udnævnes som repræsentanter for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, tre medlemmer efter indstilling fra henholdsvis Dansk Familielandbrug, Dansk Erhvervsgartnerforening og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, to medlemmer efter indstilling fra De danske Landboforeninger og to medlemmer efter indstilling fra henholdsvis Landsforeningen Økologisk Jordbrug og Forbrugerrådet.

Stk. 3. Ministeren kan udnævne yderligere medlemmer af udvalget.

Stk. 4. Ministeren udpeger én af ministeriets repræsentanter som formand for udvalget.

Stk. 5. For medlemmerne og formanden udnævnes en suppleant efter reglerne i stk. 2-4.

Stk. 6. Ministeren fastsætter udvalgets forretningsorden og de nærmere regler for udvalgets arbejde, herunder om sekretariatsbetjening af udvalget.

Kapitel 3

Forsøgsfiskeri, innovation, forskning og udvikling m.v. i den primære fiskerisektor

§ 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud til gennemførelse af projekter vedrørende forsøgsfiskeri, akvakultur, innovation, forskning og udvikling m.v. i den primære fiskerisektor.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at der kan ydes tilskud til markedsføring af produkter fra den primære fiskerisektor. Ministeren fastsætter nærmere regler om de i 1. pkt. nævnte fiskeriprodukter og om de former for markedsføring, der kan ydes tilskud til.

§ 6. Til bistand ved behandling af ansøgninger om tilskud til gennemførelse af projekter efter § 5 nedsætter ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri et rådgivende udvalg.

Stk. 2. Medlemmerne af udvalget udnævnes af ministeren. Ét medlem udnævnes som repræsentant for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. To medlemmer udnævnes efter indstilling fra Danmarks Fiskeriforening. Fem medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening, Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri, Konsumfiskeindustriens Arbejdsgiverforening, Specialarbejderforbundet i Danmark og Organisationen Dansk Aquakultur. To medlemmer udnævnes efter indstilling fra forskningsrådene. Udvalget kan supplere sig med særligt sagkyndige.

Stk. 3. Ministeren kan udnævne yderligere medlemmer af udvalget.

Stk. 4. Repræsentanten for ministeriet er formand for udvalget.

Stk. 5. For medlemmerne og formanden udnævnes en suppleant efter reglerne i stk. 2-4.

Stk. 6. Ministeren fastsætter udvalgets forretningsorden og de nærmere regler for udvalgets arbejde, herunder om sekretariatsbetjening af udvalget.

Kapitel 4

Innovation, forskning og udvikling m.v. i forarbejdning og forædling af jordbrugs- og fiskeriprodukter

§ 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter et Innovationsudvalg for Jordbrugs- og Fiskeriprodukter. Udvalget kan træffe afgørelse om at yde tilskud til gennemførelse af projekter vedrørende innovation, forskning og udvikling i forbindelse med forarbejdning og forædling af jordbrugs- og fiskeriprodukter. Udvalget kan endvidere træffe afgørelse om at yde tilskud til aktiviteter, der er nødvendige for en erhvervsmæssig udnyttelse af resultaterne af udviklingsarbejdet.

Stk. 2. Udvalget er rådgivende for ministeren vedrørende den samlede innovations-, forsknings- og udviklingsindsats inden for lovens område.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at Innovationsudvalget kan yde tilskud til markedsføring af forarbejdede og forædlede jordbrugs- og fiskeriprodukter. Ministeren fastsætter nærmere regler om de i 1. pkt. nævnte forarbejdede og forædlede jordbrugs- og fiskeriprodukter og om de former for markedsføring, der kan ydes tilskud til.

§ 8. Medlemmerne af det i § 7 nævnte Innovationsudvalg udnævnes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. To medlemmer udnævnes som repræsentanter for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. To medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis Erhvervsministeriet og Forskningsministeriet. Fem medlemmer udnævnes efter indstilling fra henholdsvis Landbrugsraadet, Dansk Industri, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet og Øgruppen, Dansk Økologileverandørforening. Ét medlem udnævnes efter indstilling fra Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening.

Stk. 2. Ministeren kan udnævne yderligere medlemmer af udvalget.

Stk. 3. Ministeren udpeger et af udvalgets medlemmer som formand.

Stk. 4. For medlemmerne og formanden udnævnes en suppleant efter reglerne i stk. 1-3.

§ 9. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter Innovationsudvalgets forretningsorden og de nærmere regler for udvalgets arbejde, herunder om sekretariatsbetjening af udvalget.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at udvalget i visse sager kan bemyndige formanden til at træffe afgørelser på udvalgets vegne.

Kapitel 5

Fremme af økologiske udviklingsprojekter inden for jordbrug m.v. samt af udviklingsprojekter vedrørende bæredygtigt fiskeri

§ 10. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan yde tilskud til fremme af udviklingsprojekter inden for økologisk jordbrugsproduktion og til fremme af udviklingsprojekter vedrørende bæredygtig fiskeriproduktion.

Stk. 2. Ansøgninger om tilskud til gennemførelse af økologiske projekter vedrørende innovation og udvikling med hovedsageligt kommercielt sigte samt til økologiske forskningsprojekter og til projekter vedrørende bæredygtigt fiskeri behandles efter reglerne i kapitel 2-4.

Stk. 3. I spørgsmål, der vedrører tilskud til fremme af udviklingsprojekter vedrørende økologisk produktion inden for jordbrug, jf. stk. 1, indhenter ministeren en udtalelse fra Det Økologiske Fødevareråd, jf. § 5 i økologiloven. I sager vedrørende bæredygtig fiskeriproduktion, jf. stk. 1, indhenter ministeren en udtalelse fra det i § 6 nævnte rådgivende udvalg.

Kapitel 6

Fællesbestemmelser

§ 11. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om lovens administration, herunder om

1) de foranstaltninger, der kan ydes tilskud til med henblik på at fremme de i loven nævnte formål,

2) de betingelser, der skal opfyldes for at opnå tilskud,

3) hvem, der kan opnå tilskud og

4) tilskudsprocent, jf. dog § 12.

§ 12. Tilskud til projekter, der gennemføres af små og mellemstore virksomheder, kan udgøre indtil 50 pct. af de meromkostninger, der er forbundet med det pågældende projekt.

Stk. 2. Tilskud til andre virksomheder end de i stk. 1 nævnte kan ydes, såfremt der er tale om projekter, der gennemføres i samarbejde med små og mellemstore virksomheder eller i samarbejde med forsknings- og forsøgsinstitutioner. Tilskuddet til disse virksomheder kan udgøre indtil 40 pct. af meromkostningerne.

Stk. 3. Der kan ydes tilskud til projekter, der gennemføres af forsknings- og forsøgsinstitutioner, såfremt projekterne gennemføres i samarbejde med virksomheder. Tilskud til forsknings- og forsøgsinstitutioner kan udgøre mere end 50 pct. af meromkostningerne.

Stk. 4. Tilskud vedrørende aktiviteter i henhold til kapitel 5 kan udgøre mere end 50 pct. af meromkostningerne, jf. dog stk. 2.

Stk. 5. De tilskudsberettigede omkostninger opgøres med fradrag af merværdiafgift.

§ 13. Projekter skal gennemføres på de vilkår og inden for de tidsfrister, som fastsættes i en tilskudsaftale.

Stk. 2. Det er en betingelse for ydelse af tilskud, at virkningerne af projektet kan påregnes inden for en periode på 5 år fra projektets påbegyndelse. Denne tidsfrist kan fraviges, når særlige omstændigheder taler derfor.

Stk. 3. Tilskud kan ydes til omkostninger, som ansøgeren har afholdt eller påtaget sig at afholde, efter at tilsagn om tilskud er givet.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om udbetaling af tilskudsbeløb, herunder forskudsbeløb.

Stk. 5. Op til 20 pct. af tilskuddet kan tilbageholdes og anvendes til modregning med virksomhedens eventuelle restancer til det offentlige.

Stk. 6. Ministeren kan fastsætte regler om, at der kan ydes tilskud til ansøgers eget arbejde.

Stk. 7. Ministeren fastsætter nærmere regler om, at en fast andel af de direkte projektudgifter kan ydes i tilskud til indirekte fællesudgifter som husleje, bygningsdriftsudgifter og administration m.v. i forbindelse med projekter, der gennemføres af forsknings- og forsøgsinstitutioner.

§ 14. Der kan afholdes udgifter til oplysnings-, vejlednings-, informations- og undersøgelsesvirksomhed i forbindelse med denne lov, herunder til offentlig information om offentlige mærknings- og kvalitetsordninger samt til evaluering.

Kapitel 7

Delegation og klageadgang

§ 15. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge sine beføjelser efter loven til en institution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ministeren kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at klage over disse myndigheders afgørelser, herunder om, at klage ikke skal kunne indbringes for anden administrativ myndighed, og om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Innovationsudvalget i henhold til kapitel 4 kan alene påklages til ministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.

Kapitel 8

Kontrol, tilsyn og tilbagebetaling m.v.

§ 16. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om kontrol, tilsyn, regnskaber og revision vedrørende foranstaltninger, hvortil der ydes tilskud efter denne lov.

Stk. 2. Den kontrollerende myndighed og personer, som er særligt bemyndiget dertil, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til fiskerfartøjer, jordbrugsbedrifter eller andre virksomheder, som drives af en fysisk eller juridisk person, som har modtaget tilsagn om tilskud efter loven. På tilsvarende måde har den kontrollerende myndighed og personer, som er særligt bemyndiget dertil, adgang til fiskerfartøjernes, jordbrugsbedrifternes eller andre virksomheders regnskaber, forretningsbøger, papirer m.v., herunder også materiale, som opbevares i elektronisk form, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til loven eller til regler, der er fastsat i medfør af loven.

Stk. 3. Den, der driver et fiskerfartøj, en jordbrugsbedrift eller anden virksomhed, jf. stk. 2, skal yde den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse, og det i stk. 2 nævnte materiale skal udleveres eller indsendes til de kontrollerende myndigheder på disses begæring.

Stk. 4. Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 2 nævnte kontrol. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 17. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan bestemme, at tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

2) betingelserne for at opnå tilskud ikke længere opfyldes,

3) tilskudsmodtageren tilsidesætter sin pligt i medfør af § 16, stk. 2 og 3, samt regler udstedt efter § 16, stk. 1.

Stk. 2. Ministeren kan, hvis tilskud bortfalder i medfør af stk. 1, bestemme, at ydede tilskud skal tilbagebetales med tillæg af renter regnet fra tilskuddets udbetaling med den rentesats, der fremgår af rentelovens § 5.

Stk. 3. Ministeren fastsætter regler om beregningen af renter efter stk. 2.

§ 18. Finansstyrelsen kan inddrive statskassens tilgodehavende efter § 17, stk. 2, med tillæg af renter og omkostninger. Finansstyrelsen kan inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Finansstyrelsen kan indhente de oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelse.

Stk. 4. Afgørelser truffet af Finansstyrelsen i henhold til stk. 1 kan indbringes for finansministeren. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om klageadgangen, herunder om klagefrist.

§ 19. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om, at tilskud ydet i henhold til kapitel 2, 3 og 4 skal tilbagebetales og forrentes på markedslignende vilkår, hvis projektets resultater udnyttes kommercielt.

Stk. 2. For tilskud ydet i henhold til kapitel 2 og 3 bortfalder kravet om tilbagebetaling, hvis tilskudsmodtageren afstår fra at søge beskyttelse af enerettigheder til de nye produkter og produktionsmetoder.

Stk. 3. Ministeren fastsætter en beløbsgrænse, under hvilken kravet om tilbagebetaling bortfalder.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om, at kravet om tilbagebetaling bortfalder for tilskud ydet til brancheorganisationer vedrørende rammeskabende aktiviteter, hvor resultaterne kommercialiseres af en bredere kreds, såfremt de rammeskabende aktiviteter ikke direkte medfører en målbar omsætningseffekt hos brancheorganisationen.

§ 20. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at udbetaling af tilskud efter denne lov skal ske til en af ansøger anvist konto i et pengeinstitut.

§ 21. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, hvilken betydning det har for ydelse af tilskud efter denne lov, at ansøgeren tidligere har modtaget tilskud efter denne eller anden lov eller har mulighed for at modtage tilskud efter anden lov.

Kapitel 9

Straffebestemmelser m.v.

§ 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

1) til brug for afgørelser, der træffes i henhold til denne lov eller de i medfør af loven fastsatte regler, giver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelsen,

2) handler i strid med de vilkår, der er fastsat i en sådan afgørelse,

3) i øvrigt undlader at give oplysninger, som den pågældende har pligt til at give i henhold til denne lov eller regler fastsat i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger om sådanne forhold,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til fiskerfartøjet, jordbrugsbedriften eller virksomheden efter § 16, stk. 2,

6) undlader at udlevere materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter § 16, stk. 3.

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår, som meddeles efter reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 23. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning. Det er en betingelse herfor, at den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. For den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelserne i retsplejelovens § 831, stk. 1, nr. 2 og 3, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 10

Ikrafttræden m.v.

§ 24. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Ministeren fastsætter tidspunktet for ophævelse af lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt forsøgsfiskeri m.m. eller dele heraf, jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 29. juli 1999, samt tidspunktet for ophævelse af § 4 i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999. De nævnte bestemmelser er dog fortsat gældende for ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovenes ophævelse.

Stk. 3. Regler udstedt i medfør af lov om tilskud til produktudvikling af jordbrugs- og fiskeriprodukter samt forsøgsfiskeri m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 634 af 29. juli 1999, samt § 4 i lov om jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999, er fortsat gældende for ansøgninger indgivet inden tidspunktet for lovbestemmelsernes ophævelse.

§ 25. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 31. maj 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Ritt Bjerregaard