Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Anordning om visse forholdsregler mod oprørsbevægelsen UNITA i Angola

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:


I henhold til § 1 i lov nr. 156 af 10. maj 1967 om visse

forholdsregler i henhold til De Forenede Nationers pagt, som ændret

ved lov nr. 228 af 6. juni 1985, og til § 1 og § 2 i lov om

anvendelse af visse af De Europæiske Fællesskabers retsakter om ind-

og udførsel af varer, jf. lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. april

1988, samt under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2967/93

af 25. oktober 1993, fastsættes herved til opfyldelse af De Forenede

Nationers Sikkerhedsråds resolution nr. 864 af 15. september 1993 om

Angola

§ 1. Udførsel af varer og præstationer af ikke-finansielle

tjenesteydelser til UNITA i Angola og handlinger, der har til formål

at fremme sådanne aktiviteter, er forbudt efter bestemmelserne i

Rådets forordning (EØF) nr. 2967/93 af 25. oktober 1993.

Forordningen med bilag er optaget som bilag B til denne anordning.

§ 2. Det er forbudt at foretage eller forsøge at foretage salg, overdragelse, transport eller anden form for levering til UNITA i Angola, af:

 • 1) våben og krigsmateriel samt dermed beslægtet materiel af enhver art,
 • 2) ammunition af enhver art,
 • 3) militære køretøjer og militært udstyr eller
 • 4) reservedele til de under nr. 1-3 nævnte genstande.

Stk. 2. Udførsel til Angola af de i stk. 1 nævnte varer og tjenesteydelser kan lovligt kun finde sted gennem de i bilag A nævnte toldindklareringssteder, som er udpeget af Angolas regering og meddelt FN's Generalsekretær.

§ 3. Personer, herunder bestyrelsesmedlemmer i virksomheder, der overtræder § 2 eller bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2967/93 af 25. oktober 1993, straffes efter § 110 c, stk. 2, i straffeloven med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel i indtil 4 år.

Stk. 2. Er overtrædelser af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2967/93 af 25. oktober 1993 begået af et aktieselskab, andelsselskab, anpartsselskab eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådant bødeansvar.

§ 4. Udbytte ved handlinger, der er strafbare efter § 3, konfiskeres. Straffelovens § 75, stk. 1, 2. pkt., § 76, stk. 1 og stk. 3-5, og § 77, stk. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse på konfiskation efter denne bestemmelse.

§ 5. Forholdsreglerne i denne anordning omfatter også danske statsborgere, der opholder sig uden for den danske stat.

§ 6. Anordningen træder i kraft ved bekendtgørelse i Lovtidende.

§ 7. Anordningen gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 15. november 1993

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Niels Helveg Petersen

Bilag A

Fortegnelse over toldindklareringssteder udpeget af Angolas regering og meddelt til FN's Generalsekretær i henhold til Sikkerhedsrådsresolution 864 (1993) af 15. september 1993:

 

 Luanda lufthavn    Malongo havn 

 Katumbela lufthavn   Lobito havn 

 Luanda havn      Namibe havn 

Bilag B

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2967/93

af 25. oktober 1993

om forbud mod levering af visse varer til UNITA

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

FÆLLESSKABER HAR -

ud fra følgende betragtninger:

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd vedtog på grundlag af kapitel VII i De Forenede Nationers pagt den 15. september 1993 resolution 864 (1993) om foranstaltninger, som alle stater skal træffe vedrørende samhandelen med Angola, for at få UNITA til at efterkomme kravene i Sikkerhedsrådets tidligere resolutioner og efterleve »Acordos de Paz«;

Sikkerhedsrådet har også opfordret FN's medlemsstater til at lade disse foranstaltninger gælde uanset eventuelle bestående rettigheder eller forpligtelser i medfør af internationale aftaler, kontrakter, licenser eller tilladelser, der er indgået eller indrømmet forud for datoen for vedtagelsen af resolutionen; fjerde AVS-EØF-konvention, undertegnet den 15. december 1989 i Lome, som Fællesskabet og Angola er parter i, udgør derfor ikke en hindring for gennemførelsen af de af Sikkerhedsrådet vedtagne foranstaltninger;

Fællesskabet og dets medlemsstater, forsamlet inden for rammerne af Det Politiske Samarbejde har udtalt, at de fuldt ud støtter disse foranstaltninger;

under disse omstændigheder bør Fællesskabet efterkomme Sikkerhedsrådets nævnte resolution vedrørende samhandelen;

i henhold til nævnte resolution anvender FN's medlemsstater de vedtagne foranstaltninger, når FN's generalsekretær har meddelt, hvilke indførelsessteder på Angolas område der ikke er omfattet af disse foranstaltninger; Kommissionen modtog nævnte meddelelse den 7. oktober 1993;

Fællesskabet og dets medlemsstater er enige om at anvende et EF-instrument, bl.a. for at sikre en ensartet gennemførelse af disse foranstaltninger i hele Fællesskabet;

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 113, under henvisning til forslag fra Kommissionen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Fra den 7. oktober 1993 forbydes:

- salg eller levering af olie og olieprodukter som anført i bilag I, uanset om varerne har oprindelse i Fællesskabet, til Angolas område via andre indførselssteder end anført i bilag II

- enhver aktivitet, der har til formål eller virkning direkte eller indirekte at fremme de i første led anførte transaktioner.

2. Kommissionen kan ændre listen i bilag II i overensstemmelse med meddelelser herom fra De Forenede Nationers generalsekretær. Ændringerne offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 2

Salg eller levering til Angola af olie og olieprodukter opført i bilag I, der ikke er forbudt i medfør af artikel 1, er betinget af en forhåndstilladelse, som meddeles af de kompetente myndigheder i medlemsstaterne.

Artikel 3

Denne forordning finder anvendelse uanset rettigheder eller forpligtelser i medfør af internationale aftaler, kontrakter, licenser eller tilladelser, som er indgået eller indrømmet før denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 4

Hver medlemsstat fastlægger, hvilke sanktioner der skal anvendes, såfremt denne forordnings bestemmelser overtrædes.

Artikel 5

Denne forordning gælder for medlemsstaternes områder, hvor Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab finder anvendelse, og på de betingelser, der er fastsat i nævnte traktat, herunder deres luftrum, på fly og skibe under en medlemsstats jurisdiktion, og alle andre steder på fysiske personer, der er statsborgere i medlemsstaterne, og organer, der er registreret eller stiftet efter medlemsstaternes lovgivning uden for nævnte område.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 25. oktober 1993.

På Rådets vegne

Ph. MAYSTADT

Formand

Bilag I

 

 --------------------------------------------------------------------- 

  KN-kode          Varebeskrivelse 

 --------------------------------------------------------------------- 

  2709     Jordolie og rå olier hidrørende fra bituminøse 

         mineraler 

  2710     Olier udvundet af jordolie eller af rå olier 

         hidrørende fra bituminøse mineraler; præpater, 

         ikke andetsteds tariferet, indeholdende 70 vægt- 

         procent eller derover af jordolie eller af rå 

         olier hidrørende fra bituminøse mineraler som 

         karaktergivende bestanddel 

  2711     Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider 

  2712 10    Vaselin 

  2712 20 00  Paraffin med indhold af olie på under 0,75 vægt- 

         procent 

 ex 2712 90    »Slack wax«, »scale wax« 

  2713     Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre rest- 

         produkter fra jordolie eller fra olier hidrørende 

         fra bituminøse mineraler 

  2714     Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs skifter og 

         olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand; 

         asfaltit og asfaltsten 

  2715 00 00  Bituminøse blandinger på basis af naturlig asfalt, 

         naturlig bitumen, kunstig asfaltbitumen, mineral- 

         tjære eller mineraltjærebeg (f.eks. asfaltmastix 

         og »cut backs«) 

  2901     Acycliske carbonhydrider 

  2902 11 00  Cyclohexan 

  2902 20    Benzen 

  2902 30    Toluen 

  2902 41 00  o-Xylen 

  2902 42 00  m-Xylen 

  2902 43 00  p-Xylen 

  2902 44    Blandinger af xylenisomere 

  2902 50 00  Styren 

  2902 60 00  Ethylbenzen 

  2902 70 00  Cumen 

  2905 11 00  Methanol (methylalkohol) 

  3403 19 10  Tilberedte smøremidler (herunder skæreolier, 

         gevindløsningspræparater, antirust- og anti- 

         korrosionspræparater og præparater til frigørelse 

         af støbeforme, på basis af smøremidler) samt præpa- 

         rater, af den art der anvendes til olie- eller fedt- 

         behandling af tekstilmaterialer, læder, pelsskind 

         eller andre materialer, med undtagelse af produkter, 

         der som karaktergivende bestanddele indeholder 70 

         vægtprocent eller derover af olier udvundet af 

         jordolie eller af rå olier hidrørende fra bituminøse 

         mineraler, men ikke som karaktergivende bestanddel 

  3811 21 00  Additiver til smøreolier med indhold af olier 

         udvundet af jordolie eller af rå olier hidrørende 

         fra bituminøse mineraler 

  3823 90 10  Petroleumssulfonater bortset fra petroleums- 

         sulfonater af alkalimetaller, af ammonium eller af 

         ethanolaminer; thiophenholdige sulfonsyrer af olier 

         hidrørende fra bituminøse mineraler og salte deraf 

BILAG II

Indførelsessteder omhandlet i artikel 1

Luanda og Katumbela lufthavnene (Benguela-provinsen), havnene i Luanda, Malongo (Cabinda-provinsen), Lobito (Benguela-provinsen) og Namibe (Namibe-provinsen).

Officielle noter

Ingen