Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en mellem Danmark og de amerikanske Forenede Stater den 4de August 1916 afsluttet Overenskomst om Overdragelse til de nævnte Stater af de dansk-vestindiske Øer.


Under 4de August 1916 er der mellem Danmark og de amerikanske Forenede Stater afsluttet følgende Konvention:

Da Hans Majestæt Kongen af Danmark og de amerikanske Forenede Stater ønsker at befæste det gode Forhold, der bestaar imellem dem, har de i den Anledning udnævnt til deres Befuldmægtigede:

Hans Majestæt Kongen af Danmark:

Hr. Constantin Brun, Hans Majestæts overordentlige Gesandt og befuldmægtigede Minister i Washington.

og Præsidenten for de Forenede Stater:

Hr. Robert Lansing, de Forenede Staters Statssekretær, hvilke efter gensidig at have fremvist deres Fuldmagt, der befandtes i behørig Form, er kommet overens om følgende Artikler:

Artikel 1.

Hans Majestæt Kongen af Danmark overdrager ved denne Konvention til de Forenede Stater ethvert Territorium, Besiddelse og Højhedsret, som Danmark besidder, opretholder eller gør Krav paa i Vestindien, bestaaende af Øerne St. Thomas, St. Jan og St. Croix tilligemed de tilliggende Øer og Klipper.

Denne Overdragelse indbefatter Ejendomsretten til alle offentlige, Regeringen eller Kronen tilhørende Landstrækninger, offentlige Bygninger, Værfter, Havne, Rede, Fæstningsværker, Kaserner, offentlige Midler, Rettigheder, Friheder, Privilegier, og enhver anden offentlig Ejendom af en hvilken som helst Art eller Beskrivelse, som nu tilhører Danmark, tilligemed alle dertil hørende Appertinentier.

I denne Overdragelse skal ogsaa være indbefattet alle offentlige Arkiver, protokoller, Papirer eller Dokumenter, som vedrører Overdragelsen eller de Rettigheder og den Ejendom, som tilhører de overdragne Øers Indbyggere, og som nu maatte befinde sig enten paa de overdragne Øer eller i Danmark. Disse Arkiver og protokoller skal omhyggelig opbevares, og beskæftede genparter deraf, som maatte blive forlangt, skal til enhver Tid gives til de Forenede Staters Regering eller til den danske Regering, efter de Foreliggende Omstændigheder, eller til saadanne behørig bemyndigede Personer, som maatte begære samme.

Artikel 2.

Danmark garanterer, at den Overdragelse, som finder Sted ved den foregaaende Artikel, er fri og ubehæftet af hvilke som helst Forbehold, Privilegier, Friheder, Indrømmelser eller Besiddelsesrettigheder, som maatte tilhøre nogen Regering, Korporation, Syndikat eller privat Person, undtagen for saa vidt det heri er omtalt. Men man er enig om, at denne Overdragelse ikke i nogen Henseende skal komme private Rettigheder til Skade, som ifølge Loven er forbundet med den fredelige Besiddelse af Ejendom af enhver Art, som tilkommer private Personer af hvilken som helst Nationalitet. Kommuner, offentlige eller private Etablissementer, kirkelige eller borgerlige Korporationer eller nogen anden Sammenslutning, som ifølge Loven er beføjet til at erhverve og besidde Ejendom paa de overdragne Øer.

De Menigheder, som hører til den danske Folkekirke, skal vedblive at have den uforstyrrede Brug af de Kirker, som nu benyttes af dem, tillige med de dertil hørende Præsteboliger og andet tilhørende, herunder de til Kirkens henlagte Kapitaler.

Artikel 3

Man er dog særlig kommet overens om, at:

  • 1) Vaaben og Militærbeholdninger, som befinder sig paa Øerne paa Tidspunktet for Overdragelsen, og som tilhører den danske Regering, skal forblive denne Regerings Ejendom, og skal, saa snart Omstændighederne tillader det, bortfjernes af denne, medmindre de, eller Dele deraf, skulde blive købt af de Forenede Staters Regering, hvorved dog er underforstaaet, at Flag og Faner, Uniformer og saadanne Vaaben eller Militærgenstande, der er mærkede som den danske Regerings Ejendom, ikke skal være indbefattet i en saadan Erhvervelse.
  • 2) Løsøre, særlig Sølvtøj og Malerier, som maatte findes i Gouvernementsbygningerne paa de overdragne Øer, og som tilhører den danske Regering, skal forblive denne Regerings Ejendom og skal, saa snart Omstændighederne tillader det, bortfjernes af denne.
  • 3) Pengekrav, som nu haves af Danmark mod de overdragne Øers Kolonialkasser, er fuldstændig ophørt som Følge af denne Overdragelse, og de Forenede Stater paatager sig intet som helst Ansvar for eller i Forbindelse med samme Pengekrav. Heraf undtages dog det Beløb, som den danske Statskasse maatte have tilgode i Mellemregning med de vestindiske Kolonialkasser i Henhold til den i Anledning af Øernes Afstaaelse stedfindende Opgørelse. Skulde omvendt Mellemregningsforholdet give de vestindiske Kolonialkasser et Tilgodehavende hos den danske Statskasse, har denne at tilsvare Kolonialkasserne dette.
  • 4) De Forenede Stater vil opretholde de efterfølgende af den danske Regering givne Tilsagn, Koncessioner og Bevillinger, overensstemmende med de Vilkaar, under hvilke de er givne:

a. Finansministeriets Tilsagn i Skrivelse af 18. Januar 1913 og 16. April 1913 til Aktieselskabet »Det vestindiske Kompagni« angaaende Tilladelse til at inddæmme, tørlægge, uddybe og udnytte visse Arealer i St. Thomas Havn samt Fortrinsret med Hensyn til kommercielle, industrielle eller Skibsfartsanlæg i St. Thomas Havn;

b. Overenskomst af 10. og 14. August 1914 mellem Kommunen St. Thomas og St. Jan og Aktieselskabet »Det vestindiske Kompagni« angaaende Byen Charlotte Amalies Forsyning med elektrisk Belysning;

c. Koncession af 12. Marts 1897 for »The Floating Dock Compagny of St. Thomas Ltd.« senere overgaaet til »The St. Thomas Engineering and Coaling Company Ltd.« vedrørende en Flydedok i St. Thomas Havn, ved hvilken Koncession Opretholdelse, Udvidelse og Forandring af den da eksisterende Ophalingsbedding er forbeholdt;

d. Kongelig Anordning No. 79 af30. November 1914 om Tilskud fra St. Thomas og St. Croix Kolonialkasser til »The West India and Panama Telegraph Company Ltd.«;

Koncession af 3. November 1906 til cand. polyt. K.B. Hey paa Anlæg og Drift af Telefoner paa St. Thomas, hvilken Koncession senere er overgaaet til Aktieselskabet »St. Thomas Telefonselskab«;

f. Bevilling af 28. Februar 1913 til St. Croix Kommune til Anlæg og Drift af Telefoner paa St. Croix;

g. Koncession af 16. Juli 1915 til Diplomingeniør Ejnar Svendsen paa Oprettelse og Drift af et Elektricitetsværk i Byen Christianssted paa St. Croix;

h. Koncession af 20. Juni 1904 paa Oprettelse af en dansk vestindisk Seddelbank. Banken har for et Tidsrum af 30 Aar Eneret paa de dansk vestindiske Øer til at udstede Sedler mod af sit Aarsoverskud at betale 10 Procent i Afgift til den danske Statskasse;

i. Garanti i Henhold til den danske Lov om Tillægsbevilling for Finansaaret 1908-09 vedrørende St. Thomas Havneraads 4 Procent Laan af 1910.

  • 5) Ethvert Beløb, som skyldes til den danske Statskasse af Privatpersoner paa den Dag, da Udvekslingen af Ratifikationerne finder Sted, bevares og indbefattes ikke ved denne Overdragelse, og for saa vidt den danske Regering paa denne Dag besidder fast Ejendom, som er overtaget af den danske Statskasse for Beløb, som skyldes af Privatpersoner, skal saadan Ejendom ikke indbefattes under denne Overdragelse, men den danske Regering vil have at sælge eller raade over saadan Ejendom og fjerne dens Udbytte indenfor 2 Aar fra Datoen for Udvekslingen af Ratifikationerne af denne Konvention, saaledes at de Forenede Staters Regering er beføjet til at sælge ved offentlig Auktion, for den danske Regerings Regering, enhver Del af saadan Ejendom, som maatte være forblevet udsolgt ved Udløbet af den nævnte Frist af to Aar.
  • 6) Kolonialkasserne skal vedblive at betale de aarlige Understøttelser, der nu gives til tidligere afskedigede Tjenestemænd, som var ansatte paa Øerne, men ikke havde kongelig Udnævnelse, medmindre disse Understøttelser hidtil er udredede i Danmark.

Artikel 4.

Den danske Regering skal saa snart som muligt udnævne en Befuldmægtiget eller flere Befuldmægtigede i det Øjemed formelt at overlevere til en lignende Befuldmægtiget eller Befuldmægtigede, som er undævnt paa de Forenede Staters Vegne, Territorium, Højhedsret, Ejendomsret og Appertinentier, som herved overdrages, og til at foretage enhver anden handling, som i denne henseende maatte være nødvendig. Formel Overlevering af det overdragne Territorium og Ejendom skal finde Sted umiddelbart efter, at de Forenede Stater har Betalt det i denne Konvention stipulerede Pengebeløb; men Overdragelsen med Ret til umiddelbar Besiddelsestagelse skal ikke desmindre anses at være fuldstændig ved Udvekslingen af Ratifikationerne til denne Konvention uden saadan formel Overlevering. Alle danske Land- eller Sømilitære Styrker, som maatte befinde sig paa de overdragne Øer, skal trækkes tilbage, saa snart dette lader sig gøre efter den formelle Overlevering, idet man dog er enig om, at dersom de Personer, som udgør saadanne Styrker, efter at have afsluttet deres danske Tjeneste, ikke ønsker at forlade Øerne, skal det være dem tilladt at forblive der som Civilpersoner.

Artikel 5.

Som fuldt Vederlag for den ved denne Konvention skete Overdragelse gaar de Forenede Stater ind paa at betale, inden 90 Dage fra Datoen for Udvekslingen af Ratifikationerne af denne Konvention, i Staden Washington til Hans Majestæt Kongen af Danmarks diplomatiske Repræsentant eller anden Befuldmægtiget, som er behørigt bemyndiget til at modtage Pengene, en Sum af 25 Millioner Dollars i de Forenede Staters Guldmønt.

Artikel 6.

De danske Statsborgere, der beboer de nævnte Øer, kan efter eget Valg blive boende eller flytte derfra, idet de i det ene som i det andet Tilfælde bevarer alle deres Ejendomsrettigheder, deri indbefattet Retten til at sælge eller raade over saadan Ejendom eller Udbytte deraf; i Tilfælde af, at de forbliver paa Øerne, skal de, indtil anderledes bestemmes, vedblive at nyde alle private Rettigheder, kommunal og religiøse Friheder, som er dem tilstaaende ved de nu gældende Love. Ifald de nuværende Love forandres, skal de ikke derved bringes i en ugunstigere Stilling i henseende til de ovenomtalte Rettigheder og Friheder, end de nu nyder. Dem som forbliver paa Øerne, har Ret til at bevare deres Statsborgerforhold til Danmark ved, inden et Aar fra Dagen for Udvekslingen af denne Konventions Ratifikationer, til en »Court of Record« at afgive en Erklæring om, at de ønsker at bevare saadant Statsborgerforhold, i Mangel af hvilken Erklæring de skal anses for at have givet Afkald derpaa og at have valgt at træde i underssatligt Forhold til de Forenede Stater: for Børn under 18 Aar kan den nævnte Erklæring afgives af Forældre eller Værge. Saadant Valg af dansk Statsborgerforhold skal dog ikke efter Udløbet af ovennævnte Frist af et Aar være til Hinder for, at de giver Afkald paa deres bevarede Statsborgerforhold til Danmark og vælger at træde i statsborgerligt Forhold til de Førende Stater og optages i disses Nationalitet paa Betingelser, som overensstemmende med de Forenede Staters Love maatte blive foreskrevne for andre beboere af Øerne.

Øernes Indbyggeres borgerlige Rettigheder og politiske Vilkaar skal bestemmes af Kongressen, i Overensstemmelse med de i nærværende Konvention indeholdte Bestemmelser.

Danske Statsborgere, der ikke er bosatte paa Øerne, men paa Overdragelsestiden ejer Ejendom der, skal bevare deres Ejendomsrettigheder, deri indbefattet Retten til at sælge eller raade over disse ejendomme, idet de i saa Henseende er stillede paa samme Fod som de danske Statsborgere, der bor paa Øerne og bliver der eller flytter derfra, om hvem denne Artikels første Del handler.

Artikel 7.

Danske Undersaatter, som bor paa Øerne, skal saavel i civile som i kriminelle Sager være undergivet Øernes Domstoles Jurisdiktion i Overensstemmelse med de for samme gældende almindelige Love; og de skal have Ret til at give Møde for disse Domstole og forfølge den samme Fremgangsmaade for dem som Borgere af det Land, til hvilket Domstolene hører.

Artikel 8.

Retssager, som paa Tidspunktet for den formelle Overlevering verserer paa de overdragne Øer, skal føres til Afslutning i Overensstemmelse med følgende Regler:

  • 1) Domme, som er afsagt enten i civile Retssager mellem private Personer eller i kriminelle Sager for det ommeldte Tidspunkt, og med Hensyn til hvilke der ikke Bestaar Adgang til Appel eller Revision efter dansk Ret, skal anses for at være endelige og skal uden fornyet prøvelse af nogen Art eksekveres paa behørig Maade af den kompetente Myndighed i de Territorier, i hvilke saadanne Domme skal udføres.

Dersom i en kriminel Sag en Strafart er idømt, som efter nye Bestemmelser ikke mere anvendes paa de overdragne Øer efter Overleveringen, skal den nærmest tilsvarende Straf bringes til Anvendelse.

  • 2) Civile og kriminelle Sager i første Instans, som ved det omhandlede Tidspunkt endnu ikke er optagne til Doms, fortsættes for de Domstole og efter den Ret, som gælder paa de overdragne Øer efter Overleveringen.
  • 3) Civile og kriminelle Sager, som paa det omhandlede Tidspunkt verserer for den danske Overret eller Højesteret, skal fortsættes for de danske Domstole efter den hidtil gældende Ret, indtil endelig Dom er afsagt. Eksekution af Dommen skal finde Sted i behørig Form af den kompetente Myndighed i de Territorier, i hvilke saadanne Domme skal udføres.

Artikel 9.

Forfatter- og Patentrettigheder, som paa det Tidspunkt, da Ratifikationerne af denne Konvention bliver udvekslet, er erhvervet af danske Undersaatter paa de overdragne Øer, skal vedblivende respekteres.

Artikel 10.

Traktater, Konventioner samt alle andre internationale Aftaler af enhver Art, som er i Kraft mellem Danmark og de Forenede Stater, udvides eo ipso, i Mangel af anden Bestemmelse, til ogsaa at gælde de overdragne Øer.

Artikel 11.

Saafrent der mellem de Høje kontraherende Parter maatte opstaa Meningsforskelligheder om Fortolkningen eller Anvendelsen af nærværende Konvention, og de ikke kan udjævnes gennem diplomatiske Forhandlinger, skal de undergives Voldgift ved den staaende Voldgiftsdomstol i Haag.

Artikel 12.

Ratifikationsinstrumenterne af denne Konvention skal udveksles i Washington saa snart som muigt, efter at den er blevet ratificeret af begge de Høje Kontraherende Parter i Overensstemmelse med deres respektive Fremgangsmaader.

Til Bekræftelse derpaa har de respektive Befuldmægtigede undertegnet og med deres Segl forsynet denne Konvention, som er affattet i det danske og i det engelske Sprog.

Sket i New York den fjerde Dag af August, Nitten Hundrede og Seksten.

(undert.) C. Brun.

(L.S.)

(undert.) Robert Lansing.

Hvilket herved bringes til almindelig Kundskab med Tilføjende, at Ratifikationerne til Konventionen er blevet udvekslet i Washington den 17de Januar 1917.

Udenrigsministeriet, den 18de April 1917.

Erik Scavenius.

Officielle noter

Ingen