Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en under 26. februar 1953 i Warszawa undertegnet protokol nr. 2 angående danske interesser og ejendom i Polen.


Under 26. februar 1953 er der i Warszawa blevet undertegnet følgende

protokol angående danske interesser og ejendom i Polen:

Oversættelse.

PROTOKOL NR. 2

angående danske interesser og ejendom i Polen.

Den danske regering og den polske regering, der har ønsket en endelig regulering af de danske fordringer, der er opstået som følge af lovgivning eller enhver anden af den polske regering truffet foranstaltning overfor dansk ejendom, rettigheder og interesser,

er blevet enige om følgende bestemmelser:

Artikel I.

Den polske regering skal til den danske regering betale:

A. et beløb af 3 430 000 (tre millioner fire hundrede og tredive tusinde) danske kroner som globalerstatning for:

1. al dansk ejendom, rettigheder og interesser, der enten er berørt af den polske lovgivning og de forholdsregler, som følger heraf, eller af enhver anden forholdsregel, der er truffet af den polske stat eller af dens organer;

2. danske fordringer mod den polske stat, med undtagelse af sådanne, der har karakter af offentlige lån,

3. danske fordringer, herunder værdipapirer, mod debitorer i Polen, hvis ejendom er berørt af den polske lovgivning eller af de forholdsregler, som er truffet i henhold hertil.

B. Et beløb af 1 050 000 (een million og halvtredstusind) danske kroner som globalerstatning fastsat for fordringer tilhørende A/S Højgaard & Schultz, København, i overensstemmelse med punkt 5) i brev af 12. maj 1949 fra formanden for den polske delegation.

C. Et beløb af 1 220 000 (een million to hundrede og tyve tusind) danske kroner som globalerstatning for fordringer tilhørende A/S Det Østasiatiske Kompagni, København, fastsat i overensstemmelse med art. 5 i protokol nr. 1 af 12. maj 1949.

Det samlede beløb, som den polske regering skal betale til den danske regering (A + B + C) andrager således 5 700 000 (fem millioner syv hundrede tusind) danske kroner.

Artikel II.

Efter fuldstændig betaling af beløbet på 5 700 000 (fem millioner syv hundrede tusind) danske kroner anser den danske regering alle de danske fordringer, der er opregnet i art. I som endelig regulerede. Denne regulering har frigørende virkning for den polske regering med hensyn til de danske interesserede og deres adkomstberettigelse.

Den danske regering skal indenfor en frist af 5 måneder fra nærværende overenskomsts ikrafttræden til den polske regering overgive alle adkomstbeviser og værdipapirer vedrørende de danske interesser, som erstattes i henhold til art. I.

Efter den fuldstændige betaling af globalerstatningssummen anser den polske regering på sin side alle den polske stats fordringer, som inden undertegnelsen af nærværende overenskomst var opstået mod de danske interesserede, der modtager erstatning i henhold til art. I, som værende endelig regulerede.

Efter nærværende protokols ikrafttræden kan hverken de danske interesserede eller den polske regering mere på nogen måde gøre deres respektive fordringer gældende.

Artikel III.

Den i art. I fastsatte globalsum skal betales til Danmark indenfor et tidsrum af 15 år i overensstemmelse med de mellem de to landes regeringer aftalte betalingsvilkår. Dette tidsrum begynder 5 måneder efter dagen for nærværende protokols ikrafttræden.

Artikel IV.

Den danske regering bestemmer, hvorledes den i art. I fastsatte globalsum skal fordeles.

Artikel V.

Som dansk skal betragtes ejendom, rettigheder og interesser, der direkte eller indirekte tilhører fysiske personer af dansk nationalitet, juridiske personer eller handelsvirksomheder, der her deres sæde i Danmark.

De fysiske personer skal være af dansk nationalitet, og de juridiske personer og handelsvirksomheder skal være af dansk karakter såvel i det øjeblik, da deres interesser og rettigheder blev berørt af polske foranstaltninger, som på datoen for nærværende overenskomsts ikrafttræden.

Artikel VI.

Forvaltningen af ejendom, der stadig tilhører danske, som ikke er bosat i Polen, kan af disse betros til en befuldmægtiget i Polen.

Artikel VII.

Beløb, der hidrører fra leje eller forpagtning, salg, likvidation eller fra en erstatning for ekspropriation af ejendom, for hvilken erstatning ikke ydes af den i art. I fastsatte globalsum, kan overføres til Danmark i overensstemmelse med de regler, der i overførselsøjeblikket gælder for betalinger mellem de to lande.

Artikel VIII.

Bestemmelser i protokol nr. 1 af 12. maj 1949 angående danske interesser og ejendom i Polen, der er i modstrid med nærværende protokols bestemmelser, har ikke gyldighed længere.

Artikel IX.

Nærværende protokol træder i kraft, så snart den er blevet godkendt af de to regeringer.

Undertegnet i Warszawa i to eksemplarer den 26. februar 1953.

E. Blechingberg.

Formand for den danske delegation.

S. Sembrat. Formand for den polske delegation.

Nærværende protokol er, efter at være blevet godkendt af de to

regeringer, trådt i kraft den 3. august 1953.

Udenrigsministeriet, den 30. januar 1954.

H. C. Hansen.

-------------

Officielle noter

Ingen