Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol m.m. af spisekartofler i engros- og detailleddet1)

 

I medfør af § 22 og § 78, stk. 3 i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. og § 3, stk. 1 i lov om frø, kartofler og planter, jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 26. april 1999, samt efter bemyndigelse fra ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, fastsættes:

§ 1. Virksomheder, autoriseret, godkendt eller registreret i henhold til bekendtgørelse nr. 991 af 14. december 1999 om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer og som sorterer, pakker eller mærker spisekartofler kan klassificere kartoflerne i henhold til kvalitetsnormerne i nærværende bekendtgørelses § 3.

Stk. 2. Fødevareregionerne fører kontrol med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes.

§ 2. Virksomheder omfattet af § 1, skal opfylde følgende krav :

1) Der skal på virksomhederne forefindes tilstrækkeligt store bygninger, der er egnede til formålet, herunder opbevaringsrum, så de enkelte kartoffelpartier kan holdes adskilt.

2) Sortererummet skal være udstyret med sortereanlæg, verificeret vægt og sortererullebord med en belysning på mindst 800 lux. Dette gælder dog ikke sorterevirksomheder, der alene pakker nye kartofler.

3) Lokaler samt maskiner m.m. skal hvert år være tømt for kartofler, rengjort og desinficeret inden den 30. juni.

4) Kartofler af foregående års avl skal fjernes inden den 15. juni.

  1. Alle kartoffelpartier skal under opbevaring, sortering og pakning være mærket med sortsnavn, avlernummer eller navn og adresse, klasse og mængde.

6) Affald i form af jord, sten, affaldsknolde og andet vegetabilsk affald (frugtsaft m.m ) fra virksomheder, der sorterer, vasker eller forarbejder kartofler, samt kildesorteret affald og spildevandsslam er ved udbringning, medmindre affaldet har været underkastet kontrolleret kompostering eller hygiejnisering, underlagt følgende restriktion :

a) affaldet må ikke udbringes på arealer omfattet af en autorisation til avl af læggekartofler udstedt i henhold til Plantedirektoratets regler herom, medmindre affaldet udelukkende stammer fra den pågældende bedrift og efter tilladelse fra Plantedirektoratet kan anvendes uden plantesundhedsmæssig risiko.

§ 3. Kartofler kan kun sælges som henholdsvis spisekartofler klasse I og spisekartofler klasse II eller som nye kartofler, hvis de opfylder kvalitetsnormerne i bilag 1 og er pakket og mærket efter bestemmelserne i bilag 2.

Stk. 2. Stk. 1 gælder dog ikke for

1) kartofler, der sælges til en autoriseret sorterevirksomhed, og

2) spisekartofler, der

a) indføres fra et andet EU-land,

b) er omfattet af lovgivningen om spisekartofler i dette land, og

c) er mærket på dansk med oprindelsesland samt de øvrige oplysninger i bilag 2, del B, i det omfang disse oplysninger er tilgængelige.

§ 4. Spisekartofler eller nye kartofler må kun indføres fra et andet EU-land, hvis partiet ikke indeholder mere end én vægtprocent jord.

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 2-4.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. august 2000.

Fødevaredirektoratet, den 24. juli 2000

Henrik G. Jensen

/Marianne Treumer Andersen


Bilag 1

Kvalitetsnormer for spisekartofler, herunder nye kartofler

Ved nye kartofler forstås kartofler, der er høstet, før de er fuldstændigt modne, og hvis overhud let kan gnides af.

A. PARTIETS ALMINDELIGE TILSTAND

1. Knoldene skal være

a) praktisk taget fri for jord og ethvert andet fremmedstof

b) fri for fremmed lugt og smag

c) faste, ikke udtørrede eller rynkede

d) fri for spirer, der er længere end 3 mm

e) tørre, fri for unormal ydre fugtighed

2. Knoldene skal være i en sådan stand, at de kan tåle transport og håndtering og opfylde kvalitetskravene på bestemmelsesstedet.

3. Partiet skal være af ensartet kvalitet og knoldstørrelse. Kravet om ensartet knoldstørrelse gælder dog ikke for nye kartofler.

4. Særlige bestemmelser for de enkelte klasser :

4.1. Klasse I og nye kartofler

Knoldene skal være velformede og sortstypiske.

4.2. Klasse II

Knoldene skal være sortstypiske.

 

B. STØRRELSESSORTERING

1. Knoldene, dog ikke nye kartofler og ikke sorten "Asparges" og andre langagtige sorter, skal sorteres inden for følgende intervaller med hensyn til mindste- og størstemål/tværmål :

a) 25-35 mm

b) 30-45 mm

c) 40-65 mm

d) 60 mm

For pakninger med kartofler over 40 mm må forskellen mellem mindste og største knoldstørrelse ikke overstige 20 mm.

Knolde med mindre tværmål end det mindste tværmål anført ovenfor godkendes i den pågældende størrelsessorteringsklasse, hvis knoldenes længde er mindst :

a) 32 mm

b) 40 mm

c) 50 mm

d) 75 mm

2. Inden for det størrelsesinterval, der er angivet på mærkningen, skal samtlige knoldstørrelser være repræsenteret i et naturligt forhold.

3. For sorten "Asparges" og andre langagtige sorter anvendes ingen størrelsesangivelse.

 

C. TOLERANCER

1. Kvalitet

Der må i et parti højst være følgende indhold af knolde med de nævnte fejl eller mangler (vægtprocent ) :

 

Klasse I

Klasse II

Nye kartofler

a) råd samt indre fejl

2

4

2

b) grønne knolde

2

4

2

c) fejl a + b, i alt max.

3

6

3

d) tryk- og stødpletter, beskadigelser, larvegnav, deforme knolde, dyb skurv, vækstrevner o. lign.

10

20

20

e) fejl c + d, i alt max.

10

20

20

f) fremmed sort

2

4

2

g) kartoffelskurv, pulverskurv, netskurv og rodfiltsvamp

8

-

8

h) rust

3

6

3

Bemærkninger :

Ad a)

Under råd henregnes tør- og blødråd med et tværsnit på over 5 mm. Indre fejl omfatter "kerneråd" og "hule" kartofler.

Ad b)

En grønfarvning, der dækker mindre end 1/8 af kartoffelknoldens overflade, og som kan fjernes ved normal skrælning, betragtes ikke som en fejl.

Ad d)

Ved tryk- og stødpletter forstås grå, blå eller sorte pletter, der er dybere end 5 mm. Ved beskadigelser forstås redskabsbeskadigelser, insekt- og larvegnav samt andre knolddefekter dybere end 5 mm. Dyb skurv er skurv dybere end 5 mm.

En knold betegnes som deform, såfremt der efter en normal skrælning med kartoffelskrællekniv og med en skrælletykkelse på op til 5 mm sidder skrællerester tilbage. Vækstrevner er overfladerevner, der er dybere end 5 mm.

Ad e)

Summen af konstaterede fejl eller mangler i et parti kartofler må ikke overstige de under e) angivne vægtprocenter.

Ad g)

En knold er angrebet af kartoffelskurv, netskurv og/eller rodfiltsvamp, når mindst ¼ af overfladen er dækket heraf. En knold angrebet af skurv dybere end 5 mm tæller i tolerancerne med under både d) og g).

Ad h)

Rustpletter med et tværsnit på over 1 mm anses for en fejl. Ved bedømmelsen deles knolde på langs i 4 lige store både. Kun både med fejl tælles med i tolerancen.

 

2. Størrelse

Der må i et parti højst være 5 vægtprocent knolde i klasse I og 10 vægtprocent knolde i klasse II, der ikke svarer til den angivne størrelse. Ingen knold må være mere end 5 mm større eller mindre end den angivne størrelse.Bilag 2

Pakning og mærkning af spisekartofler

A. Pakning

1. Emballagen skal være fremstillet af et materiale, der ikke påvirker kartoflernes kvalitet, udseende, lugt eller smag.

2. Emballagen skal være ny. For pakningsenheder over 25 kg kan emballagen genanvendes, hvis den er rengjort

B. Mærkningens indhold

Spisekartofler skal være mærket på dansk med følgende oplysninger :

a) "Spisekartofler".

b) Oprindelsesland.

c) Sortsnavn.

d) Kvalitetsklasse. For nye kartofler skal anføres "Nye kartofler".

e) Sorteringsstørrelse. For sorten "Asparges" og andre langagtige sorter anføres ingen størrelsessortering.

f) Nettovægt, medmindre knoldene let kan ses og tælles gennem indpakningen.

g) Autorisationsnummer, navn og adresse på den autoriserede sorterevirksomhed, der har pakket kartoflerne.

C. Mærkningens udførelse

1. Mærkningen skal anføres på alle pakningsenheder med et påbindings- eller klæbemærke, som er forsvarligt fastgjort til pakningsenheden eller påtrykt direkte på emballagen.

2. Trykning af mærkningen skal udføres med typer af en højde på minimum 4 mm. Trykning skal fremstå tydeligt.

3. For spisekartofler, der sælges i pakningsenheder på mere end 10 kg direkte fra en autoriseret sorterevirksomhed til fælleshusholdninger (kostskoler, plejehjem, sygehuse, hoteller og lign.) eller til detailhandlen med henblik på udvejning i løs vægt, jf. bilag 2 del D, kan de oplysninger, der er krævet i mærkningen, i stedet gives på en faktura eller følgeseddel.

D. Detailsalg af spisekartofler i butikspakninger eller løs vægt

På salgsstedet skal skiltes tydeligt med oplysningerne krævet i henhold til bilag 2, del B, litra a-e.


Officielle noter

1) Bekendtgørelsens bestemmelser om kvalitetskrav til spisekartofler er som udkast notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF ( informationsproceduredirektivet ), som senest ændret ved direktiv 98/48/EF.