Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af konvention af 21. februar 1971 om psykotrope stoffer. (* 1)


Ved kgl. resolution af 4. april 1975 har Danmark ratificeret den i Geneve den 21. februar 1971 undertegnede konvention om psykotrope stoffer.

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst udelades her):

KONVENTION

om psykotrope stoffer

Indledning

Parterne er,

optaget af menneskehedens sundhed og velfærd, bekymret ved at iagttage de sundhedsmæssige og sociale problemer, der opstår som følge af misbrug af visse psykotrope stoffer,

besluttet på at forhindre og bekæmpe misbrug af sådanne stoffer og den ulovlige handel, som følger hermed,

i erkendelsen af, at gennemgribende foranstaltninger er nødvendige for at begrænse brugen af sådanne stoffer til lovlige formål,

i betragtning af, at brugen af psykotrope stoffer til medicinske og videnskabelige formål er nødvendig, og at deres tilgængelighed til sådanne formål ikke bør begrænses unødigt,

i overbevisning om, at effektive forholdsregler mod misbrug af sådanne stoffer kræver koordinerede og universelle foranstaltninger,

i anerkendelse af De forenede Nationers kompetence med hensyn til kontrol med psykotrope stoffer og i ønsket om, at de pågældende internationale organer skal ligge inden for rammerne af denne organisation,

i erkendelsen af, at en international konvention er nødvendig for at opnå disse formål,

enedes om følgende:

Artikel 1

Definitioner

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet eller fremgår af sammenhængen, har de nedenfor anførte udtryk i denne konvention følgende betydning:

 • a) Ved »Rådet« forstås De forende Nationers økonomiske og sociale Råd.
 • b) Ved »Kommissionen« forstås Rådets Kommission for narkotiske midler.
 • c) Ved »Udvalget« forstås det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler, som er omtalt i Enkeltkonventionen om narkotiske midler af 1961.
 • d) Ved »Generalsekretæren« forstås De forenede Nationers generalsekretær.
 • e) Ved »Psykotropt stof« forstås ethvert stof, såvel naturligt forekommende som fremstillet af syntetisk vej, samt ethvert naturprodukt, som er nævnte i bilag I, II, III eller IV.
 • f) Ved »Præparat« forstås:
 • i) enhver opløsning eller blanding, i en hvilken som helst fysisk tilstand, indeholdende et eller flere psykotrope stoffer, eller
 • ii) et eller flere psykotrope stoffer i doseret form.
 • g) Ved »Bilag I«, »Bilag II«, »Bilag III« og »Bilag IV« forstås de tilsvarende nummererede fortegnelser over psykotrope stoffer, der er vedføjet denne konvention, som ændret i overensstemmelse med artikel 2.
 • h) Ved »Eksport« og »Import« forstås i deres respektive betydning den fysiske overførsel af et psykotropt stof fra en stat til en anden.
 • i) Ved »Fremstilling« forstås alle processer, hvorved psykotrope stoffer kan tilvejebringes, og omfatter såvel rensning som omdannelse af psykotrope stoffer til andre psykotrope stoffer. Udtrykket omfatter også fremstillingen af præparater bortset fra fremstilling af præparater på apoteker efter recept.
 • j) Ved »Ulovlig Handel« forstås fremstilling af eller handel med psykotrope stoffer i strid med denne konventions bestemmelser.
 • k) Ved »Region« forstås enhver del af en stat, som i medfør af artikel 28 betragtes som en særskilt enhed i denne konventions forstand.
 • l) Ved »Lokaliteter« forstås bygninger eller dele af bygninger, heri indbefattet tilhørende jord.

Artikel 2

Omfanget af kontrollen med stoffer

     1. Dersom en Part eller Verdenssundhedsorganisation, for så vidt angår et stof, der endnu ikke er under international kontrol, sidder inde med oplysninger, som efter vedkommendes mening kræver, at det pågældende stof indføjes i et af bilagene til denne konvention, skal den sende meddelelse til generalsekretæren herom og give ham de oplysninger, hvorpå meddelelsen støttes. Denne nævnte fremgangsmåde skal også finde anvendelse, når en part eller Verdenssundhedsorganisationen sidder inde med oplysninger, der gør det rimeligt, at et stof overføres fra et bilag til et andet af de nævnte bilag, eller at et stof udgår af bilagene.

     2. Generalsekretæren skal videresende en sådan meddelelse samt enhver oplysning, som kan anser for relevant, til Parterne til Kommissionen og, når meddelelsen er givet af en Part, til Verdenssundhedsorganisationen.

     3. Dersom de med en sådan meddelelse fremsendte oplysninger viser, at stoffet er egnet til optagelse i bilag I eller bilag II i overensstemmelse med stk 4, skal Parterne ud fra de oplysninger, der står til deres rådighed, undersøge muligheden for midlertidigt at lade alle de for de i bilag I, henholdsvis bilag II, nævnte stoffer gældende kontrolforanstaltninger finde anvendelse på det pågældende stof.

     4. Dersom Verdenssundhedsorganisationen mener:

 • a) at stoffet har evnen til at fremkalde
 • i) 1) en afhængighedstilstand, og
 • 2) en centralstimulerende eller depressiv virkning, resulterende i hallucinationer eller forstyrrelser af bevægelsesfunktioner eller tænkning eller adfærd eller opfattelsesevne eller sindsstemning, eller
 • ii) lignende misbrug og lignende skadelige virkninger som et af de i bilag I, II, III eller IV nævnte stoffer, og
 • b) at der er tilstrækkeligt bevis for, at stoffet bliver eller sandsynligvis vil blive misbrugt og således vil udgøre et sundhedsmæssigt og socialt problem, der berettiger dets placering under international kontrol, skal Verdenssundhedsorganisationen sende Kommissionen en vurdering af stoffet, heri indbefattet omfanget af eller sandsynligheden for misbrug, sværhedsgraden af det sundhedsmæssige og sociale problem og graden af stoffets nytte inden for medicinsk terapi, sammen med forslag til eventuelle kontrolforanstaltninger, som på baggrund af dens vurdering ville være hensigtsmæssige.

     5. Kommissionen kan på grundlag af meddelelsen fra Verdenssundhedsorganisationen, hvis vurderinger skal være afgørende for så vidt angår medicinske og videnskabelige forhold, samt under hensyn til de økonomiske, sociale, juridiske , administrative og andre faktorer, den måtte anses for relevante, optage stoffet i bilag I, II, III eller IV. Kommissionen kan indhente yderligere oplysninger fra Verdenssundhedsorganisationen eller fra andre hensigtsmæssige oplysningskilder.

     6. Såfremt en meddelelse i henhold til stk. 1 vedrørende et stof, der allerede er opført i et af bilagene, skal Verdenssundhedsorganisationen give meddelelse til Kommissionen om sine nye konstateringer, om enhver ny vurdering af stoffet, den måtte foretage i overensstemmelse med stk. 4, og om eventuelle nye forslag til kontrolforanstaltninger, den måtte finde hensigtsmæssige på baggrund af denne vurdering. Kommissionen kan på grundlag af meddelelsen fra Verdenssundhedsorganisationen som under stk. 5 og under hensyn til de i samme stykke nævnte faktorer beslutte at overføre stoffet fra et bilag til at andet eller at lade det udgå af bilagene.

     7. Enhver af Kommissionen i medfør af denne artikel truffet beslutning skal af generalsekretæren meddeles til alle stater, der er medlemmer af De forenede Nationer, til Parter i denne konvention, som ikke er medlemmer af De forenede Nationer, til Verdenssundhedsorganisationen og til Udvalget. En sådan beslutning skal være fuldtud bindende for enhver Part 180 dage efter datoen for en sådan meddelelse, bortset fra sådanne Parter, som inden for den nævnte periode, for så vidt angår en beslutning om at indføje et stof i et bilag, har tilstillet generalsekretæren en skriftlig meddelelse om, at de på grund af særlige omstændigheder ikke er i stand til at lade alle konventionens bestemmelser, der gælder for de i det pågældende bilag nævnte stoffer, finde anvendelse med hensyn til det pågældende stof. En meddelelse af denne art skal angive grundene til denne specielle handlemåde. Uanset en sådan meddelelse skal enhver Part i det mindste anvende de nedenfor anførte kontrolforanstaltninger:

 • a) En Part, som har sendt en sådan meddelelse om et tidligere ikke-kontrolleret stof, der er indføjet i bilag I, skal så vidt muligt tage de særlige i artikel 7 nævnte kontrolforanstaltninger i betragtning og skal med hensyn til dette stof:
 • i) kræve autorisation med hensyn til fremstilling, handel og fordeling i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 8 for de i bilag II nævnte stoffer,
 • ii) kræve lægerecepter for levering eller udlevering i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9 for de i bilag II nævnte stoffer,
 • iii) overholde de i artikel 12 fastsatte forpligtelser vedrørende eksport og import undtagen over for en anden Part, som har givet en sådan meddelelse vedrørende det pågældende stof,
 • iv) overholde de i artikel 13 fastsatte forpligtelser vedrørende de i bilag II nævnte stoffer med hensyn til forbud mod og begrænsninger af eksport og import,
 • v) sende statistiske meddelelser til Udvalget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4 a), og
 • vi) træffe forholdsregler i overensstemmelse med artikel 22 om bekæmpelse af handlinger, der strider mod love eller bestemmelser vedtaget i overensstemmelse med de ovenfor nævnte forpligtelser.
 • b) En Part, som har sendt en sådan meddelelse om et tidligere ikke-kontrolleret stof, der er indføjet i bilag II, skal med hensyn til dette stof:
 • i) kræve autorisation med hensyn til fremstilling, handel og fordeling i overensstemmelse med artikel 8,
 • ii) kræve lægerecepter for levering eller udlevering i overensstemmelse med artikel 9,
 • iii) overholde de i artikel 12 fastsatte forpligtelser vedrørende eksport og import undtagen over for en anden Part, som har givet en sådan meddelelse vedrørende det pågældende stof,
 • iv) overholde de i artikel 13 fastsatte forpligtelser med hensyn til forbud mod og begrænsninger af eksport og import,
 • v) sende statistiske meddelelser til Udvalget i overensstemmelse med artikel 16, stk. 4 a), c) og d), og
 • vi) træffe forholdsregler i overensstemmelse med artikel 22 om bekæmpelse af handlinger, der strider mod love eller bestemmelser vedtaget i overensstemmelse med de ovenfor nævnte forpligtelser.
 • c) En Part, som har sendt en sådan meddelelse om et tidligere ikke-kontrolleret stof, der er indføjet i bilag III, skal med hensyn til dette stof:
 • i) kræve autorisation med hensyn til fremstilling, handel og fordeling i overensstemmelse med artikel 8,
 • ii) kræve lægerecepter for levering eller udlevering i overensstemmelse med artikel 9,
 • iii) overholde de i artikel 12 fastsatte forpligtelser vedrørende eksport undtagen over for en anden Part, som har givet en sådan meddelelse vedrørende det pågældende stof,
 • iv) overholde de i artikel 13 fastsatte forpligtelser vedrørende forbud mod og begrænsning af eksport og import, og
 • v) træffe forholdsregler i overensstemmelse med artikel 22 om bekæmpelse af handlinger, der strider mod love eller bestemmelser vedtaget i overensstemmelse med de ovenfor nævnte forpligtelser.
 • d) En Part, som har sendt en sådan meddelelse om et tidligere ikke-kontrolleret stof, der er indføjet i bilag IV, skal med hensyn til dette stof:
 • i) kræve autorisation med hensyn til fremstilling, handel og fordeling i overensstemmelse med artikel 8,
 • ii) overholde de i artikel 13 fastsatte forpligtelser med hensyn til forbud mod og begrænsninger af eksport og import, og
 • iii) træffe forholdsregler i overensstemmelse med artikel 22 om bekæmpelse af handlinger, der strider mod love eller bestemmelser vedtaget i overensstemmelse med de ovenfor nævnte forpligtelser.
 • e) En Part, som har sendt en sådan meddelelse med hensyn til et stof, der er overført til et bilag, som indeholder bestemmelse om strengere kontrolforanstaltninger og forpligtelser, skal i det mindste lade alle de bestemmelser i denne konvention, der gælder for det bilag, fra hvilket det blev overført, finde anvendelse.

     8. a) De af Kommissionen i medfør af denne artikel trufne afgørelser skal kunne revideres af rådet på begæring af en Part. Denne begæring skal indsendes inden 180 dage efter, at meddelelse om afgørelsen er modtaget. Begæringen om revision skal sendes til generalsekretæren tilligemed de oplysninger, der danner grundlag for begæringen om revision.

 • b) Generalsekretæren skal sende kopi af begæringen om revision og de tilgrundliggende oplysninger til Kommissionen, til Verdenssundhedsorganisationen og til alle Parterne med opfordring til dem om at fremkomme med deres udtalelse inden 90 dage. Alle udtalelser, der modtages, skal forelægges Rådet til overvejelse.
 • c) Rådet kan stadfæste, ændre eller omstøde Kommissionens afgørelse. Underretning om Rådets afgørelse skal tilstilles alle De forenede Nationers medlemsstater. Parter i denne konvention, som ikke er medlemmer af De forenede Nationer, Kommissionen, Verdenssundhedsorganisationen og Udvalget.
 • d) Indtil Rådets afgørelse foreligger, skal Kommunikationens oprindelige afgørelse, underkastet bestemmelserne i stk. 7, forblive i kraft.

     9. Parterne skal gøre deres yderste for at anvende sådanne tilsynsforanstaltninger, som måtte være praktisk gennemførlige på stoffet, som ikke omfattes af denne konvention, men som kan blive anvendt ved ulovlig fremstilling af psykotrope stoffer.

Artikel 3

Særlige bestemmelser vedrørende kontrollen med præparater

     1. Med undtagelse af det i denne artikel nedenfor bestemte er et præparat underkaste de samme kontrolforanstaltninger som de psykotrope stoffer, det indeholder, og dersom det indeholder mere end eet sådant stof, de foranstaltninger, som gælder for de strengest kontrollerede af disse stoffer.

     2. Dersom et præparat, som indeholder et andet psykotropt stof end dem, der er nævnt i bilag I, er sammensat på en sådan måde, at det ikke frembyder nogen eller kun en meget ringe risiko for misbrug, og stoffet ikke kan genvindes ved let tilgængelige midler i et kvantum, der frembyder risiko for misbrug, således at præparatet ikke medfører et sundhedsmæssigt og socialt problem, kan præparatet undtages fra visse af de i denne konvention fastsatte kontrolforanstaltninger i overensstemmelse med stk. 3.

     3. Dersom en Part kommer til en konstatering i henhold til foregående stykke vedrørende et præparat, kan den beslutte at undtage præparatet, i sit land eller i en af sine regioner, fra en hvilken som helst eller fra samtlige de i denne konvention fastsatte kontrolforanstaltninger med undtagelse af de i følgende artikler fastsatte krav:

 • a) artikel 8 (autorisation), for så vidt angår fremstilling,
 • b) artikel 11 (kontrolbøger), for så vidt angår undtagne præparater,
 • c) artikel 13 (forbud mod og begrænsninger af eksport og import),
 • d) artikel 15 (inspektion), for så vidt angår fremstilling,
 • e) artikel 16 (betragtninger afgivet af Parterne), for så vidt angår undtagne præparater, og
 • f) artikel 322 (straffebestemmelser) i det omfang, som er nødvendigt til bekæmpelse af handlinger, der strider mod love eller bestemmelser udstedt i overensstemmelse med de ovenfor nævnte forpligtelser.

En Part skal give generalsekretæren meddelelse om enhver sådan beslutning, om navnet på og sammensætningen af det undtagne præparat og om de kontrolforanstaltninger, fra hvilke det undtages. Generalsekretæren skal fremsende meddelelsen til de andre Parter, til Verdenssundhedsorganisationen og til Udvalget.

     4. Dersom en Part eller Verdenssundhedsorganisationen sidder inde med oplysninger om et præparat, som er undtaget i medfør af stk. 3, og det efter vedkommendes mening er påkrævet, at undtagelsen helt eller delvis skal ophøre, skal den give generalsekretæren meddelelse derom og forsyne han med de oplysninger, som meddelelsen er baseret på. Generalsekretæren skal fremsende en sådan meddelelse samt enhver oplysning, han anser for at være relevant, til Parterne, til Kommissionen og, når meddelelsen er givet af en Part, til Verdenssundhedsorganisationen. Verdenssundhedsorganisationen skal sende Kommissionen en vurdering af præparatet i relation til de i stk. 2 nærmere angivne forhold tilligemed et forslag til eventuelle kontrolforanstaltninger, fra hvilke præparater bør ophøre med at være undtaget. Kommissionen kan på baggrund af meddelelsen fra Verdenssundhedsorganisationen, hvis vurdering skal være afgørende for så vidt angår lægelige og videnskabelige forhold, og under hensyn til de økonomiske, sociale, juridiske, administrative og andre faktorer, som den måtte anse for at være relevante, beslutte at lade præparatets undtagelse fra en hvilken som helst eller fra samtlige kontrolforanstaltninger ophøre. Enhver af Kommissionen truffet beslutning i medfør af dette stykke skal af generalsekretæren meddeles alle stater, der er medlemmer af De forenede Nationer, Parter i denne konvention, som ikke er medlemmer af De forenede Nationer, Verdenssundhedsorganisationen og Udvalget. Alle Parter skal træffe forholdsregler med henblik på at afslutte undtagelsen fra den eller de pågældende kontrolforanstaltninger inden 180 dage fra datoen for generalsekretærens meddelelse.

Artikel 4

Andre særbestemmelser vedrørende kontrollens omfang

Med hensyn til andre psykotrope stoffer end de i bilag I nævnte kan Parterne tillade:

 • a) at internationale rejsende medfører små mængder af præparatet til personligt brug; hver Part skal imidlertid have ret til at forvisse sig om, at disse præparater er blevet tilvejebragt på lovlig måde;
 • b) at sådanne stoffer anvendes industrielt til fremstilling af ikke-psykotrope stoffer eller produkter under forudsætning af, at de ifølge denne konvention krævede kontrolforanstaltninger anvendes, indtil de psykotrope stoffer er i en sådan tilstand, at de i praksis ikke vil blive misbrugt eller genvundet;
 • c) at sådanne stoffer under anvendelsen af de ifølge denne konvention krævede kontrolforanstaltninger benyttes til indfangning af dyr ved personer, som af de kompetente myndigheder er særligt autoriseret til at bruge sådanne stoffer til dette formål.

Artikel 5

Begrænsning af brugen til medicinske og videnskabelige formål

     1. Enhver Part skal begrænse brugen af de i bilag I nævnte stoffer i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 7.

     2. Enhver Part skal, med forbehold af de i artikel 4 anførte bestemmelser, ved sådanne forholdsregler, som den anser for hensigtsmæssige, begrænse fremstillingen, eksporten, importen, fordelingen og lagrene af, handelen med og brugen og besiddelsen af de i bilag II, III og IV nævnte stoffer til medicinske og videnskabelige formål.

     3. Det er ønskeligt, at Parterne ikke tillader besiddelse af de i bilag II, III og IV anførte stoffer undtagen i henhold til lovhjemmel.

Artikel 6

Særlig administration

Det er ønskeligt, at hver Part med henblik på at bringe denne konventions bestemmelser til udførelse etablerer en særlig administration. Det kan være fordelagtigt, at denne er den samme som, eller står i nært samarbejde med, den særlige i henhold til bestemmelserne i konventioner om kontrol med narkotiske midler oprettede administration.

Artikel 7

Særbestemmelser vedrørende de i bilag I optagne stoffer

Med hensyn til de i bilag I optagne stoffer skal Parterne:

 • a) forbyde enhver brug undtagen til videnskabelige og meget begrænsede medicinske opgaver udført af behørigt autoriserede personer i medicinske eller videnskabelige institutioner, som står under deres regeringers direkte kontrol eller er særligt godkendt af den;
 • b) kræve, at fremstilling, handel, fordeling og besiddelse skal være underkastet særlig autorisation eller forudgående tilladelse;
 • c) sørge for omhyggeligt tilsyn med de under litra a) og b) anførte institutioner og handlinger;
 • d) begrænse det kvantum, der leveres til en behørigt autoriseret person til det kvantum, der kræves til hans autoriserede formål;
 • e) kræve, at personer, der udfører medicinske eller videnskabelige opgaver, fører bøger over erhvervede stoffer og enkeltheder med hensyn til deres anvendelse, idet sådanne bøger skal opbevares i mindst to år efter den sidste bogførte benyttelse; og
 • f) forhindre eksport og import undtagen i tilfælde, hvor både eksportøren og importøren er de kompetente myndigheder eller repræsentanter for henholdsvis eksportlandet eller eksportregionen og importlandet eller importregionen eller andre personer eller virksomheder, som er særligt autoriseret hertil af de kompetente myndigheder i deres land eller region. De i artikel 12, stk. 1 anførte krav med hensyn til eksport- og importcertifikat for de i bilag II anførte stoffer skal også gælde for de i bilag I nævnte stoffer.

Artikel 8

Autorisationer

     1. Parterne skal kræve, at fremstillingen af, handel (herunder også eksport- og importhandel) med og fordeling af de i bilag II, III og IV anførte stoffer skal være underkastet autorisation eller anden tilsvarende kontrolforanstaltning.

     2. Parterne skal:

 • a) kontrollere alle behørigt autoriserede personer og virksomheder, der er beskæftiget med fremstilling af, handel (herunder også eksport- og importhandel) med eller fordeling af de i stk. 1 anførte stoffer;
 • b) kontrollere på grundlag af autorisation eller anden tilsvarende kontrolforanstaltning de virksomheder og lokaliteter, hvor sådan fremstilling, handel eller fordeling måtte finde sted; og
 • c) sørge for, at sikkerhedsforanstaltninger træffes med hensyn til sådanne virksomheder og lokaliteter for at forhindre tyveri eller andet svind i beholdningerne.

     3. De i denne artikel stk. 1 og 2 anførte bestemmelser vedrørende autorisation eller anden tilsvarende kontrolforanstaltning behøver ikke at gælde for personer, der er behørigt autoriseret til at udføre terapeutiske eller videnskabelige funktioner under udførelsen af sådanne funktioner.

     4. Parterne skal kræve, at alle personer, som opnår autorisation i overensstemmelse med denne konvention, eller som på anden måde har opnået autorisation i henhold til denne være tilstrækkeligt kvalificerede til at bringe bestemmelserne i sådanne love og regulativer, som udstedes i overensstemmelse med denne konvention, til effektiv og omhyggelig udførelse.

Artikel 9

Recepter

     1. Parterne skal kræves, at de i bilag II, III og IV optagne stoffer kun leveres eller udleveres til brug for enkeltpersoner i henhold til lægerecept undtagen i tilfælde, hvor enkeltpersoner har ret til at modtage, bruge, udlevere, dispensere eller anvende sådanne stoffer under deres behørigt autoriserede udøvelse af terapeutiske eller videnskabelige funktioner.

     2. Parterne skal træffe forholdsregler for at sikre, at recepter på

de i bilag II, III og IV nævnte stoffer udstedes i overensstemmelse med god lægepraksis og under iagttagelse af sådanne bestemmelser, som særlig med hensyn til det antal gange, der må udleveres på den og varigheden af deres gyldighed, vil beskytte befolkningens sundhed og velfærd.

     3. Uanset bestemmelserne i stk. 1 kan en Part, hvis lokale omstændigheder efter vedkommendes mening kræver det, og på sådanne betingelser - bl.a., at der føres kontrolbøger -, som den måtte foreskrive, tillade apotekere eller andre autoriserede detailforhandlere, udpeget af de myndigheder, der er ansvarlige for befolkningens sundhed i dens land eller en del deraf, efter deres eget skøn og uden recept og inden for grænser fastsat af Parterne, undtagelsesvis at levere små kvanta af de i bilag III og IV nævnte stoffer til brug for enkeltpersoner til lægelige formål.

Artikel 10

Advarsler på emballage samt reklame

     1. Hver Part skal under hensyntagen til enhver relevant bestemmelse eller henstilling fra Verdenssundhedsorganisationen kræve, at der på etiketterne, hvor dette er muligt, og i hvert fald på den folder, der ledsager detailpakninger med psykotrope stoffer, anføres sådanne brugsanvisninger, herunder advarsler, som efter vedkommende Parts mening er nødvendige af hensyn til brugerens sikkerhed.

     2. Hver Part skal under behørig hensyntagen til sine forfatningsmæssige bestemmelser forbyde offentlig reklame for sådanne stoffer.

Artikel 11

Kontrolbøger

     1. For så vidt angår de i bilag I optagne stoffer skal Parterne kræve, at producenter og alle andre personer, som i henhold til artikel 7 har tilladelse til at handle med og fordele disse stoffer, føre bøger, således som hver enkelt Part måtte bestemme det, udvisende enkeltheder med hensyn til mængden af fremstillede stoffer, de mængder, der forefindes i beholdningen, og, for så vidt angår enhver erhvervelse og afsætning, enkeltheder med hensyn til kvantum, dato, leverandør og modtager.

     2. For så vidt angår de i bilag II og III optagne stoffer skal Parterne kræve, at producenter, engrosforhandlere, eksportører og importører fører bøger, således som hver enkelt Part måtte bestemme der, udvisende enkeltheder med hensyn til mængden af fremstillede stoffer og, for så vidt angår enhver erhvervelse og afsætning, enkeltheder med hensyn til kvantum, dato, leverandør og modtager.

     3. For så vidt angår de i bilag II optagne stoffer skal Parterne kræve, at detailhandlere, hospitaler og andre behandlingsinstitutioner samt videnskabelige institutioner fører bøger, således som hver enkelt Part måtte bestemme det, udvisende, for så vidt angår erhvervelse og afsætning, enkeltheder med hensyn til kvantum, dato, leverandør og modtager.

     4. Parterne skal ved hensigtsmæssige metoder og under hensyntagen til faglige og handelsmæssige sædvaner i deres lande sikre, at oplysninger om erhvervelse og afsætning af de i bilag III nævnte stoffer givet af detailhandlere, hospitaler og andre behandlingsinstitutioner samt videnskabelige institutioner er let tilgængelige.

     5. For så vidt angår de i bilag IV optagne stoffer skal Parterne kræve, at producenter, eksportører og importører fører bøger, således som enhver enkelt Part måtte bestemme det, udvisende de mængder, der er blevet fremstillet, eksporteret og importeret.

     6. Parterne skal kræve, at fabrikanter af de i henhold til artikel 3, stk. 3 undtagne præparater fører bøger udvisende den mængde af hvert psykotropt stof, der er anvendt ved fabrikationen af et undtaget præparat, samt arten, det samlede kvantum og hvorledes, der er disponeret med det af dem fabrikerede undtagne præparat.

     7. Parterne skal sikre, at de i denne artikel omtalte bøger og oplysninger, som kræves til brug for de i artikel 16 nævnte beretninger, opbevares i mindst to år.

Artikel 12

Bestemmelser vedrørende international handel

     1. a) Enhver Part, der tillader import eller eksport af de i bilag I eller II nævnte stoffer, skal kræve indhentning af et separat import- eller eksportcertifikat - på en af Kommissionen udarbejdet formular - for hver sådan eksport eller import, uanset om den består at et eller flere stoffer.

 • b) Certifikatet skal angive det internationale navn eller,i mangel af et sådant navn, stoffets betegnelse i bilaget, det kvantum, der skal eksporteres eller importeres, farmaceutisk form, navn og adresse på eksportøren og importøren og tidsrummet, inden for hvilket eksporten eller importen skal foretages. Dersom stoffet eksporteres eller importeres i form af et præparat, skal endvidere navnet på præparatet angives. Eksportcertifikatet skal ligeledes angive nummer og dato for importcertifikatet samt navnet på den udstedende myndighed.
 • c) Før Parterne udsteder et eksportcertifikat, skal de kræve et importcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i importlandet eller importregionen, der bekræfter, at importen af det eller de deri angivne stoffer er godkendt, og certifikatet skal fremlægges af den person eller virksomhed, der ansøger om eksportcertifikat.
 • d) Kopi af eksportcertifikatet skal ledsage hver forsendelse, og den regering, der udsteder eksportcertifikatet, skal sende en kopi til regeringen i importlandet eller importregionen.
 • e) Regeringen i importladet eller importregionen skal, når importen har fundet sted, returnere eksportcertifikatet til regeringen i eksportlandet eller eksportregionen med påtegning, der angiver det faktiske importerede kvantum.

     2. a) Parterne skal kræve, at eksportørerne for hver eksport af de i bilag III nævnte stoffer skal udfærdige en deklaration i tre eksemplarer - på en af Kommissionen udarbejdet formular - indeholdende følgende oplysninger:

 • i) navn og adresse på eksportøren og importøren;
 • ii) det internationale navn eller, i mangel heraf, stoffets betegnelse i bilaget;
 • iii) det kvantum og den farmaceutiske form hvori stoffet eksporteres, og, hvis stoffet er i form af et præparat, navnet på præparatet; og
 • iv) afsendelsesdato.
 • b) Eksportørerne skal forsyne de kompetente myndigheder i deres land eller region med to eksemplarer af deklarationen. Det tredje eksemplar skal følge med forsendelsen.
 • c) En Part, fra hvis territorium er af de i bilag III nævnte stoffer er blevet eksporteret, skal så hurtigt som muligt, men ikke senere end halvfems dage efter afsendelsesdatoen, i anmodning om fremsendelse af kvittering, sende et eksemplar af den fra eksportøren modtagne deklaration til de kompetente myndigheder i importlandet eller importregionen.
 • d) Parterne kan kræve, at importøren ved modtagelsen af forsendelsen skal sende det eksemplar, der ledsager forsendelsen, behørigt påtegnet med angivelse af det modtagne kvantum og modtagelsesdatoen, til de kompetente myndigheder i hans land eller region.

     3. Med hensyn til de i bilag I og II optagne stoffer skal endvidere følgende bestemmelser finde anvendelse:

 • a) Parterne skal i frihavne og frizoner udøve samme tilsyn og kontrol i andre dele af deres territorium dog således, at de kan træffe strengere forholdsregler.
 • b) Eksport af forsendelser post restante eller til en bank for en andens regning end den i eksportcertifikatet angivne skal være forbudt.
 • c) Eksport af forsendelser af de i bilag I nævnte stoffer til oplægning på kreditoplag eller frilager er forbudt. Eksport af forsendelser af de i bilag II nævnte stoffer til oplægning på et kreditoplæg eller frilager er forbudt, medmindre regeringen i importlandet attesterer på importcertifikatet, der fremlægges af den person eller virksomhed, der ansøger om eksportcertifikat, at den har godkendt importen til oplægning på kreditoplag eller frilager I et sådant tilfælde skal eksportcertifikatet angive, at forsendelsen er eksporteret til sådan oplægning. Enhver udtagning af varer fra frilageret, henholdsvis kreditoplaget, kræver tilladelse fra de myndigheder, under hvis jurisdiktion vedkommende pakhus hører, og hvor det drejer sig om et udenlandsk bestemmelsted, skal sagen behandles som en ny eksport i denne konventions forstand.
 • d) Forsendelser, der indføres til eller udføres fra en Parts territorium, og som ikke er ledsaget af et eksportcertifikat, skal tilbageholdes af de kompetente myndigheder.
 • e) En Part må ikke tillade noget stof, der forsendes til et andet land, at passere gennem sit territorium, uanset om forsendelsen fjernes fra det pågældende befordringsmiddel eller ej, medmindre kopi af eksportcertifikatet for en sådan forsendelse fremlægges for vedkommende Part kompetente myndigheder.
 • f) De kompetente myndigheder i et land eller en region, gennem hvilket eller hvilken en forsendelse af stoffer får tilladelse til at passere, skal tage alle fornødne forholdsregler for at forhindre omdiregering af forsendelsen til et andet bestemmelsessted end det i den ledsagende kopi af eksportcertifikatet nævnte, medmindre regeringen i landet eller regionen, gennem hvilket eller hvilken forsendelsen passerer, giver tilladelse til omdirigering. Regeringen i transitlandet eller transitregionen skal behandle enhver anmodning om omdirigering, som om omdirigeringen var en eksport fra transitlandet eller transitregionen til det ny bestemmelsesland eller bestemmelsesregion. Hvis der gives tilladelse til omdirigering, skal de i stk. 1 e) anførte bestemmelser også gælde mellem transitlandet eller transitregionen og landet eller regionen, som oprindelig eksporterede forsendelsen.
 • g) Ingen forsendelse af stoffer i transit, eller medens den er oplagt på kreditoplag eller frilager, må underkastes nogen proces, der ville ændre det pågældende stofs karakter. Emballagen må ikke ændres uden tilladelse fra de kompetente myndigheder.
 • h) De under litra e) til g) anførte bestemmelser vedrørende stoffers passager gennem en Parts territorium skal ikke bringes i anvendelse, når den pågældende forsendelse transporteres med flyvemaskine, som ikke lander i transitlandet eller transitregionen. Hvis flyvemaskinen lander i et sådant land eller en sådan region, skal bestemmelserne bringes i anvendelse i det omfang, omstændighederne kræver det.
 • i) Dette stykkes bestemmelser er ikke præjudicerende for bestemmelserne i nogen international overenskomst, der indskrænker den kontrol, som kan udøves af nogen af Parterne over sådanne stoffer i transit.

Artikel 13

Forbud mod og begrænsning af eksport og import

     1. En Part kan gennem generalsekretæren meddele alle de andre Parter, at den forbyder import til sit land eller til en af sine regioner af et eller flere af de i bilag II, III eller IV optagne og i meddelelsen nærmere angivne stoffer. Enhver sådan meddelelse skal anføre navnet på stoffet, således som det er betegnet i bilag II, III eller IV.

     2. Hvis en Part har fået meddelelse om et forbud i henhold til stk. 1, skal den tage forholdsregler for at sikre, at ingen af de i meddelelsen anførte stoffer eksporteres til den meddelende Parts land eller en af dens regioner.

     3. Uanset de i de foregående stykker anførte bestemmelser kan en Part, som har givet meddelelse i henhold til stk. 1, ved særlig importbevilling i hvert enkelt tilfælde give tilladelse til import af et nærmere angivet kvantum af de pågældende stoffer eller præparater indeholdende sådanne stoffer. Den udstedende myndighed i importlandet skal sende to kopier af den særlige importbevilling med angivelse af navn og adresse på importøren og eksportøren til den kompetente myndighed i eksportlandet eller eksportregionen, som derpå kan give eksportøren tilladelse til at afsende partiet. En kopi af den særlige importbevilling, behørigt påtegnet af den kompetente myndighed i eksportlandet eller eksportregionen skal ledsage forsendelsen.

Artikel 14

Særbestemmelser vedrørende medbringelse af psykotrope stoffer til brug ved nødhjælp om bord i skibe, flyvemaskiner eller andre offentlige transportmidler i den internationale trafik

     1. Begrænsede kvanta af de i bilag II, III eller IV nævnte stoffer beregnet til brug ved nødhjælp i skibe, flyvemaskiner eller andre internationale offentlige transportmidler såsom internationale jernbanetog og busser under deres rejse i international trafik skal ikke betragtes som eksport, import eller passage gennem et land i denne konventions forstand.

     2. Passende forsigtighedsforanstaltninger skal træffes af registreringslandet for at forhindre misbrug eller overgang til ulovlig handel af de i stk. 1 nævnte stoffer. Kommissionen skal i samråd med vedkommende internationale organisationer anbefale sådanne forsigtighedsforanstaltninger.

     3. Stoffer, der medbringes i skibe, flyvemaskiner eller andre internationale offentlige transportmidler såsom internationale jernbanetog og busser i overensstemmelse med stk. 1, skal være underkastet registreringslandets love, regulativer, tilladelser og autorisationer uden præjudice for de kompetente lokale myndigheders ret til at foretage kontrol, inspektion og andre kontrolforanstaltninger om bord i disse transportmidler. Brug af sådanne stoffer i nødstilfælde skal ikke betragtes som overtrædelse af de i artikel 9, stk. 1 anførte bestemmelser.

Artikel 15

Inspektion

Parterne skal opretholde et inspektionssystem omfattende producenter, eksportører, importører og forhandlere, en gros såvel som en detail, af psykotrope stoffer samt lægelige og videnskabelige institutioner, som bruger sådanne stoffer. De skal sørge for,at inspektioner af lokaliteter og af beholdninger og kontrolbøger foretages så hyppigt, som de anser det for nødvendigt.

Artikel 16

Beretninger, der skal afgives af Parterne

     1. Parterne skal meddele generalsekretæren sådanne oplysninger, som Kommissionen måtte kræve for at kunne udføre sine funktioner, herunder i særdeleshed en årlig beretning vedrørende konventionens virkning inden for deres territorier med oplysninger om:

 • a) vigtige ændringer i deres love og bestemmelser vedrørende psykotrope stoffer; og
 • b) enhver betydningsfuld udvikling inden for misbruget af og den ulovlige handel med psykotrope stoffer inden for deres territorier.

     2. Parterne skal endvidere give generalsekretæren meddelelse om navne og adresser på de i artikel 12 og artikel 13, stk. 3 omtalte regeringsmyndigheder. Sådanne oplysninger skal af generalsekretæren stilles til rådighed for alle Parterne.

     3. Parterne skal til generalsekretæren sende en beretning så hurtig som muligt efter ethvert tilfælde af ulovlig handel med psykotrope stoffer eller beslaglæggelse i forbindelse hermed, som de anser for at være af betydning på grund af:

 • a) konstateringen af nye tendenser;
 • b) de involverede mængder;
 • c) det lys, der kaster over de kilder, hvorfra stofferne stammer; eller
 • d) de af de illegale stofhandlende benyttede metoder.

Kopier af beretningen skal fremsendes i overensstemmelse med artikel 21 b).

     4. Parterne skal indsende statistiske beretninger til Udvalget i overensstemmelse med de af dette udarbejdede formularer:

 • a) med hensyn til hvert af de i bilag I og II nævnte stoffer: om kvanta, der er fremstillet, eksporteret til og importeret fra hvert land eller hver region, samt om beholdninger i producenternes besiddelse;
 • b) med hensyn til hvert af de i bilag III og IV nævnte stoffer: om kvanta, der er fremstillet, samt om de samlede kvanta, der er eksporteret og importeret;
 • c) med hensyn til hvert af de i bilag II og III nævnte stoffer: om kvanta brugt ved fabrikationen af undtagne præparater; og
 • d) med hensyn til ethvert andet stof end dem, der er nævnt i bilag I: om de kvanta, der er brugt til industrielle formål i overensstemmelse med artikel 4 b).

De fremstillede kvanta, som er omtalt under litra a) og b) i dette stykke, omfatter ikke kvanta af fabrikerede præparater.

     5. En Part skal på begæring af Udvalget tilstille dette supplerende statistiske oplysninger med henblik på fremtidige perioder om de kvanta af hvert af de i bilag III og IV nævnte stoffer, der er eksporteret til og importeret fra hvert land eller hver region. Den pågældende Part kan anmode Udvalget om, at det vil behandle såvel sin anmodning om oplysninger som de i henhold til dette stykke givne oplysninger som fortrolige.

     6. Parterne skal meddele de i stk. 1 og 4 omtalte oplysninger på en sådan måde og inden sådan dato, som Kommissionen eller Udvalget måtte forlange.

Artikel 17

Kommissionens funktioner

     1. Kommissionen kan behandle alle sager, der vedrører opfyldelsen af denne konventions mål og gennemførelsen af dens bestemmelser, og kan foretage indstillinger i forbindelse hermed.

     2. De i artikel 2 og 3 nævnte af Kommissionen trufne afgørelser skal træffes med en majoritet på to tredjedele af Kommissionens medlemstal.

Artikel 18

Udvalgets beretninger

     1. Udvalget skal udarbejde årsberetninger om sit arbejde, indeholdende en analyse over de statistiske oplysninger, der har til rådighed, og hvor dette er hensigtsmæssigt, en redegørelse med hensyn til eventuelle forklaringer, der afgives af eller kræves af regeringer, sammen med de bemærkninger og indstillinger, som Udvalget ønsker at fremsætte. Udvalget kan herudover udarbejde sådanne beretninger, som det anser for nødvendige. Beretningerne skal forelægges Rådet gennem Kommissionen, der kan fremsætte sine kommentarer dertil.

     2. Udvalgets beretninger skal sendes til Parterne og derefter offentliggøres af generalsekretæren. Parterne skal tillade, at de udsendes i ubegrænset omfang.

Artikel 19

Udvalgets forholdsregler for at sikre gennemførelsen af denne konventions bestemmeler

     1. a) Hvis Udvalget på grundlag af de fra regeringerne i henholdt til denne konventions bestemmelser modtagne oplysninger eller på grundlag af de fra De forenede Nationers organer modtagne oplysninger har grund til at formode, at denne konventions mål bliver bragt i alvorlig fare, fordi et land eller en region undlader at opfylde denne konventions bestemmelser, har Udvalget ret til at udbede sig en forklaring fra det pågældende lands eller den pågældende regions regering. Med forbehold af Udvalgets ret til at henlede Parternes, Rådets og Kommissionens opmærksomhed på det under litra c) nedenfor omtalte spørgsmål, skal en anmodning til en regering om oplysning såvel som en forklaring i henhold til dette stykke behandles fortroligt af Udvalget.

 • b) Efter at Udvalget har taget det under litra a) nævnte skridt, kan der, hvis det føler sig overbevist om, at det er nødvendigt, henstille til den pågældende regering at træffe sådanne afhjælpende foranstaltninger, som efter omstændighederne måtte være nødvendige til opfyldelse af denne konventions bestemmelser.
 • c) Hvis Udvalget finder, at den pågældende regering efter en til denne i henhold til litra a) fremsat anmodning har undladt at give tilfredsstillende forklaringer eller ikke har truffet afhjælpende foranstaltninger efter Udvalgets henstilling i henhold til litra b), kan det henlede Parternes, Rådets og Kommissionens opmærksomhed på sagen.

     2. Når Udvalget i henhold til stk. 1 c) henleder Parternes, Rådets og Kommissionens opmærksomhed på et forhold, kan det, hvis det mener, at en sådan fremgangsmåde er nødvendig, anbefale Parterne at standse eksporten eller begge dele af bestemte psykotrope stoffer fra eller til det pågældende land eller region, enten for en nærmere fastsat periode, eller indtil forholdene i det pågældende land eller region efter Udvalgets mening er tilfredsstillende. Den pågældende stat kan forelægge spørgsmålet for Rådet.

     3. Udvalget har ret til at offentliggøre en beretning om ethvert spørgsmål, der behandles ifølge denne artikels bestemmelser, og fremsende den til Rådet, der skal sende den til alle Parterne. Dersom nævnte beretning omhandler en af Udvalget i henhold til denne artikel truffet beslutning eller nogen oplysning i forbindelse hermed, skal beretningen på forlangende af den pågældende regering også indeholde dennes synspunkter.

     4. Hvis en af Udvalget truffet afgørelse, der offentliggøres i henhold til denne artikel, ikke er enstemmig, skal mindretallets synspunkter angives.

     5. Enhver stat skal indbydes til at lade sig repræsentere på et udvalgsmøde, hvor et spørgsmål, i hvilket staten er direkte interesseret, behandles i henhold til denne artikel.

     6. Udvalgets afgørelse i henhold til denne artikel skal vedtages med en majoritet på to tredjedele af Udvalgets medlemstal.

     7. De i ovenstående stykker fastsatte bestemmelser skal også finde anvendelse, hvis Udvalget har grund til at tro, at denne konventions mål bliver bragt i alvorlig fare som følge af en beslutning truffet af en Part i henhold til artikel 2, stk. 7.

Artikel 20

Forholdsregler imod misbrug af psykotrope stoffer

     1. Parterne skal træffe enhver mulig foranstaltning til forhindring af misbrug af psykotrope stoffer samt med henblik på hurtig identifikation, behandling, uddannelse, efterbehandling, revalidering og resocialisering af de pågældende personer og skal koordinere deres bestræbelser herfor.

     2. Parterne skal så vidt muligt fremme uddannelsen af personel til at forestå behandlingen, efterbehandlingen, revalideringen og resocialiseringen af misbrugere af psykotrope stoffer.

     3. Parterne skal hjælpe de personer, hvis arbejde kræver det, til at opnå forståelse for problemerne i forbindelse med misbrug af psykotrope stoffer og forebyggelse heraf og skal endvidere fremme en sådan forståelse blandt befolkningen i almindelighed, hvis der er risiko for, at misbruget af sådanne stoffer vil gribe om sig.

Artikel 21

Bekæmpelse af den ulovlige handel

Parterne skal med tilbørlig hensyntagen til deres forfatningsmæssige, lovmæssige og administrative systemer

 • a) inden for deres territorium træffe foranstaltninger til koordinering af bestræbelser til forebyggelse og bekæmpelse af den ulovlige handel. Til at forestå en sådan koordinering kan de udpege et organ, der skal være ansvarlig for denne;
 • b) hjælpe hinanden i kampen mod den ulovlige handel med psykotrope stoffer og i særdeleshed straks fremsende, ad diplomatisk vej eller gennem de af Parterne til dette formål udpegede kompetente myndigheder, til vedkommende Parter en kopi af enhver beretning sendt til generalsekretæren i henhold til artikel 16 i forbindelse med opdagelsen af et tilfælde af ulovlig handel eller en beslaglæggelse;
 • c) samarbejde med hinanden og med de kompetente internationale organisationer, hvoraf de er medlemmer, i en fælles kamp mod den ulovlige handel;
 • d) påse, at det internationale samarbejde mellem de pågældende organer foregår på hurtig og effektiv måde; og
 • e) tilsikre, at juridiske dokumenter, der skal sendes landene imellem i anledning af en retssag, hurtigst muligt tilstilles de af parterne udpegede organer. Dette krav skal være unde præjudice for en Parts ret til at kræve, at juridiske dokumenter tilstilles den ad diplomatisk vej.

Artikel 22

Straffebestemmelser

     1. a) Med forbehold af de indskrænkninger, der følger af en Parts forfatning, skal enhver Part behandle som en strafbar forseelse, når den begås med overlæg, enhver handling, som er i modstrid med en lov eller bestemmelse vedtaget i overensstemmelse med dens forpligtelser i henhold til denne konvention, og skal påse at alvorlige overtrædelser straffes på passende måde, særlig med fængsel eller anden frihedsberøvende straf.

 • b) Når misbrugere af psykotrope stoffer har begået en sådan overtrædelse, kan Parterne uanset bestemmelserne i foregående stykke bestemme, enten som et alternativ til domfældelse eller straf eller som tillæg til straf, at der for sådanne misbrugere træffes foranstaltninger med henblik på behandling, uddannelse, efterbehandling, revalidering og resocialisering i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1.

     2. Med forbehold af de indskrænkninger, der følger med en Parts forfatning, dens retssystem og nationale lovgivning,

 • a) i) skal hver enkelt af en række ensartede handlinger, der udgør overtrædelser i henhold til stk. 1, begået i forskellige lande, betragtes som en særskilt overtrædelse;
 • ii) skal bevist deltagelse i, sammensværgelse for at begå og forsøg på at begå nogen af disse forseelser samt indledende skridt og finansielle operationer i forbindelse med de i denne artikel anførte overtrædelser være strafbare overtrædelser i stk. 1's forstand;
 • iii) skal dom for sådanne overtrædelser afsagt i udlandet tages i betragtning ved bestemmelse om, hvorvidt der foreligger gentagelse; og
 • iv) skal de ovenfor nævnte alvorlige overtrædelser, der begås enten af statsborgere eller af udlændinge, forfølges af den Part, på hvis territorium overtrædelsen er begået, eller af den Part, på hvis territorium lovovertræderen befinder sig, hvis udlevering af lovovertræderen ikke er i overensstemmelse med den Parts lov, til hvem begæring herom sendes, alt for så vidt sådan lovovertræder ikke allerede er belvet tiltalt og dom afsagt over ham.
 • b) Det er ønskeligt, at de i stk. 1 og 2 a) ii) anførte overtrædelser behandles som forbrydelser, der kan medføre udlevering i henhold til udlevering i henhold til udleveringstraktat, der er blevet eller måtte blive afsluttet mellem nogle af Parterne og mellem nogle af de Parter, som ikke gør udlevering betinget af en traktat eller gensidighed; dog skal spørgsmålet om udlevering afgøres efter den Parts lov, til hvem begæring indgives, og vedkommende Part skal have ret til at afslå at iværksætte arrestationen eller foretage udleveringen i tilfælde, hvor de kompetente myndigheder ikke anser overtrædelsen for at være tilstrækkelig alvorlig.

     3. Ethvert psykotropt stof eller andet stof samt enhver form for udstyr, der er brugt i forbindelse med eller beregnet for nogen af de i stk. 1 og 2 nævnte overtrædelser, skal kunne beslaglægges og konfiskeres.

     4. Denne artikels bestemmelser skal med hensyn til juridiktion være undergivet bestemmelserne i vedkommende Parts nationale lov.

     5. Intet af det i denne artikel indeholdte skal ændre det princip, at de deri anførte overtrædelser skal defineres, retsforfølges og straffes i overensstemmelse med Partens nationale love.

Artikel 23

Anvendelse af strengere kontrolforanstaltninger end dem, der er fastsat i denne konvention

En Part kan anvende strengere eller alvorligere kontrolforanstaltninger end dem, der er fastsat i denne konvention, dersom sådanne foranstaltninger efter vedkommende Parts mening er ønskelig eller nødvendige for beskyttelsen af befolkningens sundhed og vedfærd.

Artikel 24

De internationale organers udgifter i forbindelse med gennemførelsen af konventionens bestemmelser

Kommissionens og Udvalgets udgifter ved udførelsen af deres respektive opgaver i henhold til denne konvention skal bæres af De forenede Nationer, således som det måtte bestemmes af Generalforsamlingen.

De Parter, der ikke er medlemmer af De forenede Nationer, skal bidrage til disse udgifter med sådanne beløb, som Generalforsamlingen finder passende, og som fastsættes når som helst efter samråd med disse Parters regeringer.

Artikel 25

Procedure vedrørende optagelse, undertegnelse, ratifikation og tiltrædelse

     1. Medlemmer af De forenede Nationer, stater, der ikke er medlemmer af De forenede Nationer, men som er medlemmer af et af De forenede Nationers særorganer eller af Den internationale Atomenergiorganisation eller er deltagere i Den internationale Domstols statut, og enhver anden stat, som opfordres dertil af Rådet, kan blive Parter i denne konvention:

 • a) ved at undertegne den, eller
 • b) ved at ratificere den efter undertegnelse med forbehold af ratifikation; eller
 • c) ved at tiltræde den.

     2. Konventionen skal stå åben for undertegnelse til og med den 1. januar 1972. Derefter er den åben for tiltrædelse.

     3. Ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter skal deponeres hos generalsekretæren.

Artikel 26

Ikrafttræden

     1. Denne konvention træder i kraft på den halvfemsindstyvende dag efter, at fyrre af de i artikel 25, stk. 1 nævnte stater har undertegnet den uden forbehold af ratifikation eller har deponeret deres ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter.

     2. For så vidt angår en stat, der undertegner uden forbehold af ratifikation eller deponerer et ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument efter den sidste af de i foregående stykke omtalte undertegnelser eller deponeringer, skal konventionen træder i kraft på den halvfemsindsindstyvende dag efter datoen for dens undertegnelse eller deponeringen af dens ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument.

Artikel 27

Territorial gyldighed

Konventionen skal være gældende for alle territorier uden for moderlandet, for hvis internationale forhold en Part er ansvarlig, medmindre det pågældende territoriums forud indhentede samtykke kræves i henhold til vedkommende Parts eller territoriums forfatning eller i henhold til sædvane. I et sådant tilfælde skal Parten snarest muligt søge at indhente territoriets samtykke, og når dette foreligger, skal Parten underrette generalsekretæren. Konventionen skal finde anvendelse på det eller de i en sådan underretning nævnte territorier fra den dag, da generalsekretæren modtager meddelelsen. I de tilfælde, hvor det forud indhentede samtykke fra et territorium uden for moderlandet ikke er påkrævet, skal vedkommende Part ved undertegnelsen, ratifikationen eller tiltrædelsen meddele, hvilke territorier uden for moderlandet der falder ind under denne konventions bestemmelser.

Artikel 28

Regioner i denne konventions forstand

     1. En Part kan meddele generalsekretæren, at med henblik på denne konvention er dets territorium opdelt i to eller flere regioner, eller at to eller flere af dens regioner er blevet sammenlagt til en enkelt region.

     2. To eller flere Parter kan meddele generalsekretær, at de som følge af en af dem oprettet toldunion udgør en region i denne konventions forstand.

     3. Enhver i henhold til stk 1 eller 2 given meddelelse skal være gyldig fra den den nærmest følgende 1. januar.

Artikel 29

Opsigelse

     1. Efter udløbet af et tidsrum på to år at regne fra denne konventions ikrafttræden kan en Part på egne eller et territoriums vegne, for hvilket den har internationalt ansvar, og som har tilbagekaldt det i henhold til artikel 27 givne samtykke, opsige denne konvention skriftligt ved et dokument, der deponeres hos generalsekretæren.

     2. Denne opsigelse skal, hvis den er modtaget af generalsekretæren senest en 1. juli, blive effektiv det følgende års 1. januar, og hvis den er modtaget efter den 1. juli, skal den betragtes som værende modtaget senest den 1. juli følgende år.

     3. Denne konvention skal ophøre, hvis betingelserne for dens ikrafttræden således som i artikel 26, 1 fastsat ikke længere er tilstede på grund af opsigelser foretaget i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

Artikel 30

Ændringer

     1. Enhver Part kan foreslå en ændring i denne konvention. En ændrings tekst og grunden til ændringen skal meddeles generalsekretæren, som skal underrette Parterne og Rådet herom. Rådet kan bestemme enten:

 • a) at der i overensstemmelse med artikel 62, stk. 4 i De forenede Nationers Pagt skal sammenkaldes til en konference til behandling af den foreslåede ændring; eller
 • b) at Parterne skal udtale sig om, hvorvidt de tiltræder den foreslåede ændring, og ligeledes anmodes om at tilstille Rådet deres bemærkninger til forslaget.

     2. Hvis en foreslået ændring, der udsendes i henhold til stk. 1 b), ikke forkastes af en Part inden for atten måneder efter, at den er udsendt, skal den træde i kraft. Hvis imidlertid en foreslået ændring forkastes af en Part, kan rådet afgøre, under hensyntagen til Parternes bemærkninger, om der skal indkaldes til en konference til behandling af ændringen.

Artikel 31

Tvistigheder

     1. Hvis der opstår nogen tvist mellem to eller flere Parter om fortolkningen eller anvendelsen af denne konvention, skal vedkommende Parter drøfte sagen med hinanden i den hensigt at bilægge striden ved forhandling, undersøgelse, mægling, forlig, voldgift, henvendelse til regionale organer, retssag eller ved andre fredelige midler efter deres eget valg.

     2. Enhver tvist, der ikke kan afgøres på ovennævnte måde, skal på begæring af en af stridens parter indbringes for Den internationale Domstol til afgørelse.

Artikel 32

Forbehold

     1. Parterne skal ikke kunne tage andre forbehold end de i stk. 2, 3 og 4 i denne artikel anførte.

     2. Enhver stat kan ved undertegnelse, ratifikation eller tiltrædelse tage forbehold med hensyn til følgende bestemmelser i denne konvention:

 • a) artikel 19, stk. 1 og 2;
 • b) artikel 27; og
 • c) artikel 31.

     3. En stat, der ønsker at tiltræde denne konvention, men gerne vil være berettiget til at tage anden forbehold end dem, der er omhandlet i stk 2 og 4, kan meddele generalsekretæren om denne sin hensigt. Medmindre dette forbehold inden for en periode af tolv måneder efter datoen for generalsekretærens meddelelse om vedkommende forbehold forkastes af en tredjedel af de stater, som har underskrevet uden forbehold af ratifikation, ratificeret eller tiltrådt denne konvention inden afslutningen af denne periode, skal det anses for at være tilladt, dog under forudsætning af, at de stater, der har gjort indsigelse mod forbeholdet, ikke over for vedkommende stat behøver at påtage sig nogen af forbeholdet berørt juridisk forpligtelse i henhold til denne konvention.

     4. En stat, på hvis territorium der vokser vilde planter, som indeholder psykotrope stoffer af den art, der er nævnt i bilag I, og som traditionelt bruges af visse små, klart afgrænsede grupper i magiske eller religiøse riter, kan ved undertegnelsen, ratifikationen eller tiltrædelsen tage forbehold vedrørende disse planter for så vidt angår bestemmelserne i artikel 7, bortset fra bestemmelserne vedrørende international handel.

     5. En stat, som har taget forbehold, kan til enhver tid ved skriftlig meddelelse til generalsekretæren tilbagekalde alle sine forbehold eller en del deraf.

Artikel 33

Meddelelser

Generalsekretæren skal underrette alle de i artikel 25, stk. 1 nævnte stater om:

 • a) undertegnelser, ratifikationer og tiltrædelser i overensstemmelse med artikel 25;
 • b) datoen for denne konventions ikrafttræden i overensstemmelse med artikel 26;
 • c) opsigelser i overensstemmelser med artikel 29; og
 • d) erklæringer og meddelelser i henhold til artiklerne 27, 28, 30 og 32.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har nedenstående, behørigt befuldmægtigede, undertegnet denne konvention på deres respektive regeringers vegne.

UDFÆRDIGET i Wien den enogtyvende februar nitten hundrede og enoghalvfjerds, i et enkelt eksemplar på det engelske, franske, kinesiske, russiske og spanske sprog, idet hvert sprog har samme gyldighed. Konventionen skal deponeres hos De forenede Nationers generalsekretær, som skal tilstille samtlige medlemmer af De forenede Nationer og de andre i artikel 25, stk. 1 nævnte stater bekræftede genparter heraf.

 • (Underskrifter)

Lister over de i bilagene optagne stoffer *)

 

 Fortegnelse over de i bilag I optagne stoffer 

 INN/DANSK      Andre almindeligt Kemisk navn 

           anvendte 

           betegnelser 

 1.         DET       N,N-diethyltryptamin 

 2.         DMPH       1-Hydroxy-6,6,9-trimethyl-3- 

                   (1,2-dimethylheptyl)-7,8,9, 

                   10-tetrahydro-6H-divenzo (b,d) 

                   pyran 

 3.         DMT       N,N-dimethylrypatamin 

 4. (+)-LYSERGIDUM/ 

  Lysergsyre    LSD,LSD-25    (+)-N,N,-diethyllysergamid 

  diethylamid            (d-lysergsyrediethylamid) 

  Lysergid 

 5.         mescalin     3,4,5-trimethoxyphenethhylamin 

 6.         Parahexyl    3-Hexyl-1-hydroxy-6,6, 

                   9-trimethyl-7,8,9,10-tetrahydro- 

                   6H-dibenzo (b,d) pyran 

 7.         Psilocin,    4-Hydroxy-3-(2-dimethylamino- 

           psilotsin    ethyl)indol 

 8. PSILOCYBINUM/ 

  Psilocybin            3-(2-dimethylaminoethyl)indol- 

                   4-yl-dihydrogenfosfat 

 9.         STIP,DOM     2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4- 

                   methyl)phenylpropan 

 10.         Tetrahydro-   1-Hydroxy-6,6,9-trimethyl-3- 

           cannabinol    pentyl-6a,7,10,10a-tetrahydro- 

           og isomere    6H-dibenzo (b,d) pyran. 

 Fortegnelse over de i bilag II optagne stoffer 

 INN/DANSK      Andre almindeligt Kemisk navn 

           anvendte 

           betegnelser 

 1. AMPHETAMINUM/ 

  Amfetamin             (+/-)-a-Methylphenethylamin 

 2. DEXAMPHETAMINUM/ 

  Dexamfetamin           (+)-a-Methylhenethylamin 

 3. METHAMPHETAMINUM/ 

  Metamfetamin           a,N-Dimethylphenethylamin 

 4. METHYLPHENIDATUM/ 

  Metylfenidat           Methyl-2-phenyl-2-piperidyl- 

                   (2)-acetat 

 5. PHENCYLCIDINUM/ 

  Fencyklidin            1-(1-Phenylcyclohexyl)piperidin 

 6. PHENMETRAZINUM/ 

  Fenmetralin            (+/-)-3-Methyl-2-phenyl- 

                   morpholin 

 Fortegnelse over de i bilag III optagne stoffer 

 INN/DANSK      Andre almindeligt Kemisk navn 

           anvendte 

           betegnelser 

 1. AMOBARBITALUM/ 

  Pentymal             5-Ethyl-5-isopentylhexahydro- 

                   pyrimidintrion-(2,4,6) 

 2. CYCLOBARBITALUM/ 

  Hexemal              5-Cyclohexen-(1)-yl-5-ethylhexa- 

                   hydropyrimidintrion-(2,4,6) 

 3. GLUTETHIMIDUM/ 

  Glutetimid            3-Ethyl-3-phenylpiperidindion- 

                   (2,6) 

 4. PENTOBARBITALUM/ 

  Mebumal              (+/-)-5-Ethyl-5-(1-methylbutyl) 

                   hexahydropyrimidintrion- 

                   (2,4,6) 

 5. SECOBARBITALUM/ 

  Meballymal            5-allyl-5-(1-methylbutyl) 

                   hexahydropyrimidintrion- 

                   (2,4,6) 

 Fortegnelse over de i bilag IV optagne stoffer 

 INN/DANSK      Andre almindeligt Kemisk navn 

           anvendte 

           betegnelser 

 1. AMGEPRAMONUM/ 

  Amfepramon            2-(Diethylamino) propiophenon 

 2. BARBITALUM/ 

  Diemal              5,5-Diethylhexahydropyrimidin- 

                   trion-(2,4,6) 

 3. / 

  Etklovynol    Ethclorvynol   Ethyl-2-chlorvinyl-ethynyl- 

                   carbinol 

 4. ETHINAMATUM/ 

  Etinamat             1-(Ethynylcyclohexyl) 

                   carbamat 

 5. MEPROBAMATUM/ 

  Meprobamat            2-Methyl-2-propyl-1,3- 

                   propandiol dicarbamat 

 6. METHAQUALONUM/ 

  Metakvalon            2-Methyl-3-(2-tolyn)-3,4- 

                   dihudroquinazo-linon-(4) 

 7. METHYLPHENO- 

  BARBITALUM/ 

  Enfenemal             (+/-)-5-Ethyl-1-methyl-5- 

                   Phenylhexahydropyrimidintrion- 

                   (2,4,6) 

 8. METHYPRYLONNUM/ 

  Metylprylon            3,3-Diethyl-5-metyl- 

                   piperidindion-(2,4) 

 9. PHENOBARBITALUM/ 

  Fenemal              5-Ethyl-5-phenylhexa- 

                   hydropyrimidintrion-(2,4,6) 

 10. PIPRADROLUM/ 

   Pipradrol            1,1-Diphenyl-1-(2-piperidyl)- 

                   methanol 

 11. / 

                   SPA (-)-N,N-dimethyl-N-(1,2- 

                   diphenyl)ethylamin 

 ---------- 

 • *) Navnene trykt med store bogstaver i venstre kolonne er International Non-Proprietary Names (INN). Med en enkelt undtagelse ((+)-LYSERGIDUM) er andre almindeligt anvendte betegnelser kun anført, hvor et INN endnu ikke er blevet foreslået.

----------

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes den 18. april 1975 hos De forenede Nationers generalsekretær, og konventionen trådte i medfør af artikel 26, stk. 1 i kraft for Danmark og følgende lande den 16. august 1976:

Barbados, Benin, Bulgarien, Brasilien,Chile, Cuba, Cypern, Den dominikanske Republik, Ecuador, Finland, Frankrig, Indien, Irak, Island, Jordan, Jugoslavien, Lesotho, Madagascar, Mauritius, Mexico, Nicaragua, Norge, Panama, Paraguay, Pavestolen, Philippinerne, Polen, Saudi Arabien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Syrien, Thailand, Togo, Tonga, Den tyske demokratiske Republik, Uruguay, Venezuela og Ægypten.

Brasilien, Irak, Sydafrika, Den tyske demokratiske Republik og Ægypten har taget forbehold over for artikel 19, stk. 1 og 2, idet man anser denne bestemmelse for indgriben i landenes interne forhold.

Brasilien, Bulgarien, Cuba, Sydafrika og Ægypten har taget forbehold over for artikel 31 om bilæggelse af tvistigheder.

Frankrig, Indien, Irak, Polen og Den tyske demokratiske Republik har taget forbehold over for artikel 31, stk. 2, idet disse lande ikke anerkender Den internationale Domstols obligatoriske jurisdiktion.

Mexico har taget forbehold i overensstemmelse med artikel 32, stk. 4.

Frankrig har desuden afgivet en erklæring om, at konventionen er gældende for hele Den franske Republiks territorium (Europa, oversøiske departementer og oversøiske territorier).

Udenrigsministeriet, den 25. januar 1977.

K. B. Andersen.

Redaktionel note
 • (* 1) Andre landes tiltrædelse og eventuelle forbehold: BEK nr 51 af 13/07/1978 BEK nr 96 af 16/08/1979 BEK nr 105 af 05/11/1981 BEK nr 91 af 25/08/1988 BEK nr 94 af 21/09/1990 U BEK nr 54 af 21/05/1992