Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Danmarks ratifikation af overenskomsten af 26. januar 1960 om Den internationale Sammenslutning for økonomisk Udvikling. (IDA) (* 1)

Efter af Folketinget den 19. oktober 1960 havde meddelt sit samtykke til Danmarks ratifikation af overenskomsten af 26. januar 1960 om Den internationale Sammenslutning for økonomisk Udvikling har hans majestæt Kongen ved resolution af 3. november 1960 ratificeret den nævnte overenskomst, der har følgende ordlyd:

OVERENSKOMST OM DEN INTERNATIONALE SAMMENSLUTNING FOR ØKONOMISK UDVIKLING

De regeringer, på hvis vegne denne overenskomst undertegnes, er, i betragtning af:

at gensidigt samarbejde om konstruktive økonomiske formål, en sund udvikling af verdensøkonomien, og en harmonisk vækst i den internationale handel skaber internationale forbindelser, som bidrager til opretholdelse af fred og velstand i verden,

at en forstærket økonomisk udvikling, der vil højne levevilkårene og bidrage til den økonomiske og sociale fremgang i de mindre udviklede lande, er ønskelig ikke blot for disse lande, men for hele det internationale samfund;

at opnåelsen af disse mål vil kunne lettes ved en forøgelse af den internationale strøm af såvel offentlig som privat kapital, der skal bidrage til udviklingen af de mindre udviklede landes hjælpekilder, blevet enige om følgende:

INDLEDENDE ARTIKEL

Den internationale Sammenslutning for økonomisk Udvikling (i det følgende betegnet som »Sammenslutningen«) oprettes og skal virke i overensstemmelse med følgende bestemmelser:

ARTIKEL 1.

Formål.

Sammenslutningens formål er at fremme den økonomiske udvikling, øge produktiviteten og derved højne levevilkårene i de mindre udviklede områder i verden, der omfattes af Sammenslutningens medlemsskab, i særdeleshed ved at stille kapital til rådighed for deres betydningsfalde udviklingsmæssige behov på vilkår, som er mere smidige og vejer mindre tungt på betalingsbalancen end almindelige lån, og derved fremme de for Den internationale Bank for Genopbygning og økonomisk Udvikling (i det følgende betegnet som »Banken«) opstillede udviklingsformål samt supplere dennes virksomhed.

Sammenslutningen skal i alle sine beslutninger være undergivet bestemmelserne i denne artikel.

ARTIKEL II.

Medlemsskab; indskud ved tiltrædelsen.

Afsnit 1. Medlemsskab.

a. Sammenslutningens oprindelige medlemmer er de i vedføjede tillæg A anførte medlemmer af banken, der senest på den i artikel XI, afsnit 2(c) angivne dato tiltræder Sammenslutningen.

b. Bankens øvrige medlemmer skal kunne optages på sådanne tidspunkter og vilkår som Sammenslutningen måtte bestemme.

Afsnit 2. Indskud ved tiltrædelsen.

a. Ethvert medlem skal ved sin tiltrædelse indskyde det for vedkommende medlem fastsatte kapitalbeløb. Sådanne indskud betegnes heri som indskud ved tiltrædelsen.

b. Det for hvert af de oprindelige medlemmer fastsatte indskud ved tiltrædelsen skal være det beløb, som er anført ud for dets navn i tillæg A, udtrykt i US-dollars af den pr. 1. januar 1960 gældende vægt og finhed.

c. Ti procent af det for hvert af de oprindelige medlemmer fastsatte indskud ved tiltrædelsen skal erlægges i guld eller frit konvertibel valuta på følgende måde: halvtreds procent heraf inden tredive dage efter den dato, da Sammenslutningen ifølge artikel XI, afsnit 4, skal begynde sin virksomhed, eller den dato, da vedkommende oprindelige medlem bliver medlem, idet det seneste af de to tidspunkter skal være gældende; tolv en halv procent et år efter begyndelsen af Sammenslutningens virksomhed, og derefter med årlige mellemrum tolv en halv procent hvert år, indtil de ti procent af det fastsatte indskud ved tiltrædelsen er betalt fuldt ud.

d. De resterende halvfems procent af det for hvert af de oprindelige medlemmer fastsatte indskud ved tiltrædelsen skal for de i tillæg A, del I anførte medlemmers vedkommende erlægges i guld eller frit konvertibel valuta og skal for de i tillæg A, del II anførte medlemmers vedkommende erlægges i det indskydende medlems egen valuta. Disse halvfems procent af de for de oprindelige medlemmer fastsatte indskud ved tiltrædelsen skal erlægges i fem lige store årlige rater på følgende måde: den første rate skal erlægges inden tredive dage efter den dato, da Sammenslutningen ifølge artikel XI, afsnit 4, skal begynde sin virksomhed, eller den dato, da det oprindelige medlem bliver medlem, idet det seneste af de to tidspunkter skal være gældende; den anden rate skal erlægges et år efter begyndelsen af Sammenslutningens virksomhed, og de følgende rater skal erlægges hvert år derefter med årlige mellemrum, indtil de halvfems procent af de fastsatte indskud ved tiltrædelsen er betalt fuldt ud.

c. I stedet for den del af et medlems egen valuta, som af medlemmet er erlagt eller skal erlægges i medfør af foranstående stk. d eller artikel IV, afsnit 2, og som Sammenslutningen ikke behøver i sin virksomhed, skal Sammenslutningen modtage forskrivninger eller lignende af medlemmets regering eller af det af dette udpegede forvaringssted udstedte gældsbeviser, som skal bestå af ikke-omsættelige og ikke-rentebærende papirer, der på anfordring indfries med deres pålydende værdi til godskrivning på Sammenslutningens konto hos det af medlemmet udpegede forvaringssted.

f. Med henblik på de ved denne overenskomst tilsigtede formål skal Sammenslutningen som »frit konvertibel valuta« anse:

1. et medlems valuta, der af sammenslutningen som »frit konvertibel valuta« anse:

1. et medlems valuta, der af Sammenslutningen i samråd med Den internationale Valutafond erklæres at kunne omveksles på fyldestgørende måde til andre medlemmers valutaer til brug for Sammenslutningens virksomhed; eller

2. et medlems valuta, som det pågældende medlem på vilkår, der er tilfredsstillende for Sammenslutningen, indvilliger i at omveksle til andre medlemmers valutaer til brug for Sammenslutningens virksomhed.

g. Ethvert af de i tillæg A, del I anførte medlemmer skal for den valuta, der i medfør af dette afsnits stk. d er indbetalt som frit konvertibel valuta opretholde samme konvertibilitet som på betalingstidspunktet. Eventuelle afvigelser herfra skal godkendes af Sammenslutningen.

h. Vilkårene for erlæggelsen af de ved tiltrædelsen fastsatte indskud samt størrelsen og betalingsvilkårene for sådanne indskud skal for andre medlemmer end oprindelige medlemmer fastsættes af Sammenslutningen i medfør af denne artikels afsnit 1, b.

Afsnit 3. Begrænsning af ansvar.

Intet medlem skal som følge af sit medlemsskab være ansvarligt for Sammenslutningens forpligtelser.

ARTIKEL III.

Forøgelse af midlerne.

Afsnit 1. Supplerende indskud.

a. Sammenslutningen skal, når den måtte finde det hensigtsmæssigt, under hensyntagen til den for erlæggelsen af de for de oprindelige medlemmer ved tiltrædelsen fastsatte indskud udarbejdede plan, og derefter med ca. fem års mellemrum, tage spørgsmålet om sine midlers tilstrækkelighed op til overvejelse, og skal, såfremt den måtte finde det ønskeligt, tilvejebringe hjemmel for en almindelig forøgelse af indskudene. Uanset foranstående bestemmelser kan der dog når som helst gives hjemmel til almindelige eller individuelle indskudsforøgelser, men en individuel forøgelse skal alene kunne tages under overvejelse på begæring af vedkommende medlem. Indskud i medfør af dette afsnit betegnes i det følgende som supplerende indskud.

b. Med forbehold af bestemmelserne i nedenstående stk. c skal Sammenslutningen ved udstedelse af hjemmel til supplerende indskud fastsætte såvel beløbene som vilkårene for sådanne indskud.

c. Når der udstedes hjemmel til supplerende indskud, skal der på sådanne vilkår, som Sammenslutningen på rimelig måde måtte bestemme, gives hvert medlem adgang til at tegne sig for et beløb, som vil sætte det i stand til at bibeholde sit forholdsvise antal stemmer, men intet medlem skal kunne forpligtes til at tegne sig for sådanne supplerende indskud.

d. Alle beslutninger i henhold til dette afsnit skal træffes af et flertal på to trediedele af samtlige stemmeberettigede.

Afsnit 2. Yderligere midler tilvejebragt af et medlem i et andet medlems valuta.

a. Sammenslutningen kan på sådanne vilkår og betingelser, som er forenelige med bestemmelserne i denne overenskomst, og som der kan opnås enighed om, træffe aftaler om modtagelse af yderligere midler fra ethvert medlem i et andet medlems valuta udover de beløb, førstnævnte medlem skal erlægge som indskud ved tiltrædelsen eller som supplerende indskud, men en sådan aftale skal ikke kunne træffes af Sammenslutningen, medmindre denne har sikret sig, at det medlem, hvis valuta indgår i aftalen, giver sit samtykke til, at dets valuta anvendes som yderligere midler og til de for en sådan anvendelse gældende vilkår og betingelser. De for modtagelsen af sådanne midler gældende vilkår kan indeholde bestemmelser om, hvorledes der skal forholdes med fortjeneste hidrørende fra disse midler og med selve midlerne, såfremt det medlem, der har stillet dem tilrådighed, ophører med at være medlem,eller såfremt Sammenslutningens virksomhed ophører.

b. Sammenslutningen skal til det bidragende medlem udlevere et særligt udviklingsbevis med angivelse af de ydede midlers størrelse og møntenhed samt de ifølge aftalen gældende vilkår og betingelser for disse midler. Sådanne særlige udviklingsbeviser giver ingen stemmeret og skal alene kunne overdrages til Sammenslutningen.

c. Intet i dette afsnit skal afskære Sammenslutningen fra at modtage midler fra et medlem i dettes egen valuta på vilkår, hvorom der kan opnås enighed.

ARTIKEL IV.

Valutaer.

Afsnit 1. Anvendelse af valutaer.

a. Når Sammenslutningen i medfør af artikel II, afsnit 2, stk. d, har modtaget en af de i tillæg A, del II, anførte medlemmers valuta til betaling af den i nævnte artikel II, afsnit 2, stk. d, omhandlede halvfems procent indbetaling i vedkommende medlems egen valuta, kan denne valuta uanset om den er frit konvertibel eller ej, tillige med midler hidrørende derfra i det pågældende medlems valuta - det være sig som hovedstol, rente eller andre gebyrer - af Sammenslutningen anvendes til dækning af administrationsudgifter, som Sammenslutningen har pådraget sig i det pågældende medlems territorium; samt i det omfang det er foreneligt med sund pengepolitik, til betaling for varer og tjenesteydelser, som er fremstillet og ydet i det pågældende medlems territorium og som behøves til projekter, der finansieres af Sammenslutningen og er beliggende i dette territorium; når og i det omfang det efter aftale mellem medlemmet og Sammenslutningen findes forsvarligt ud fra vedkommende medlems økonomiske og finansielle stilling, skal medlemmets heromhandlede valuta være frit konvertibel eller på anden måde anvendelig til projekter, som finansieres af Sammenslutningen, og som er beliggende uden for medlemmets territorium.

b. Anvendeligheden af valuta, som Sammenslutningen har modtaget som indskud, der ikke udgør indskud ved oprindelige medlemmers tiltrædelse, samt valuta, der hidrører derfra som hovedstol, rente eller andre gebyrer, skal være undergivet de i hjemlen til sådanne indskud fastsatte vilkår og betingelser.

c. Anvendeligheden af valuta, som Sammenslutningen har modtaget som supplerende midler, der ikke udgør indskud, samt valuta, der hidrører derfra som hovedstol, rente eller andre gebyrer, skal være undergivet vilkårene i den aftale, ifølge hvilken de er modtaget.

d. Alle andre valutaer, der modtages af Sammenslutningen, kan frit anvendes og omveksles af denne og må ikke være underkastet restriktioner fra det medlemsside, hvis valuta anvendes eller omveksles. Foranstående bestemmelse skal dog ikke afskære Sammenslutningen fra at træffe aftale med et medlem, på hvis territorium et projekt, der finansieres af Sammenslutningen, er beliggende, om begrænsninger i Sammenslutningens anvendelse af vedkommende medlems valuta, der er modtaget som hovedstol, rente eller andre gebyrer i forbindelse med den pågældende finansiering.

c. Sammenslutningen skal træffe passende forholdsregler til at sikre, at de dele af indskud, der er indbetalt i henhold til artikel II, afsnit 2, stk. d, af medlemmer, der er opført i tillæg A, del I, inden for rimelige tidsrum anvendes af denne efter en omtrentlig pro rata målestok; idet dog de dele af sådanne indskud, som er erlagt i guld eller i en anden valuta end det indbetalende medlems egen, vil kunne anvendes hurtigere.

Afsnit 2.

Opretholdelse af valutabeholdningernes værdi.

a. Når papirværdien af et medlems valuta nedskrives, eller når Sammenslutningen skønner, at værdien af et medlems valuta inden for dettes område i forhold til fremmed valuta viser en betydelig nedgang, skal medlemmet i sin egen valuta inden for en rimelig frist indbetale til Sammenslutningen et beløb, der er tilstrækkeligt til at opretholde den værdi, der var gældende, da medlemmets valutabeløb blev indbetalt til Sammenslutningen ifølge artikel II, afsnit 2, stk. d, samt værdien af valuta, der er tilvejebragt i henhold til bestemmelserne i dette stykke, uanset om den pågældende valuta indehaves i form af forskrivninger, der er modtaget ifølge artikel II, afsnit 2, stk. e, idet dog foranstående bestemmelser kun skal finde anvendelse så længe og i den udstrækning, en sådan valuta ikke oprindeligt er blevet udbetalt eller omvekslet i et andet medlems valuta.

b. Når papirværdien af et medlems valuta opskrives, eller når Sammenslutningen skønner, at værdien af et medlems valuta inden for dettes område i forhold til fremmed valuta viser en betydelig stigning, skal Sammenslutningen inden for en rimelig frist tilbagebetale medlemmet et beløb i dettes egen valuta, svarende til værdistigningen af den valuta, på hvilken bestemmelserne i stk. a i dette afsnit finder anvendelse.

c. Bestemmelserne i ovenstående stykker kan af Sammenslutningen frafaldes, når der af Den internationale Valutafond foretages en ensartet forholdsmæssig ændring i pariværdien af samtlige medlemmers valutaer.

d. Beløb, der tilvejebringes i henhold til bestemmelserne i dette afsnits stk. a for at opretholde en valutas værdi, skal kunne omveksles og anvendes i samme udstrækning som vedkommende valuta.

ARTIKEL V.

Virksomhed.

Afsnit 1. Anvendelse af midler samt finansieringsvilkår.

a. Sammenslutningen skal stille finansieringsmidler til rådighed til fremme af udviklingen i de mindre udviklede områder af verden, der omfattes af Sammenslutningens medlemsskab.

b. Finansieringsmidler, der tilvejebringes af Sammenslutningen, skal tjene udviklingsmæssige formål, som Sammenslutningen anser for at være stærkt påkrævede på baggrund af vedkommende områdes eller områders behov og skal, medmindre særlige omstændigheder foreligger, ydes til konkrete projekter.

c. Sammenslutningen skal ikke stille finansieringsmidler til rådighed, såfremt den skønner, at disse vil kunne tilvejebringes fra private kilder på vilkår, der er rimelige for modtageren, eller såfremt midlerne ville kunne tilvejebringes gennem lån af den type, som ydes af Banken.

d. Sammenslutningen skal ikke stille finansieringsmidler til rådighed undtagen efter indstilling afgivet af en kompetent udvalg efter en omhyggelig undersægelse af forslaget. Alle sådanne udvalg skal nedsættes af Sammenslutningen og skal omfatte en repræsentant udpeget af vedkommende medlems repræsentantskabsmedlem eller vedkommende medlemmers repræsentantskabsmedlemmer, i hvis territorier det omhandlede projekt er beliggende, samt et eller flere medlemmer af Sammenslutningens tekniske personale. Bestemmelsen om, at udvalget skal omfatte en repræsentant udpeget af et eller flere repræsentantskabsmedlemmer, skal ikke finde anvendelse på finansiering, der stilles til rådighed for en offentlig international eller regional organisation.

c. sammenslutningen skal ikke stille midler til rådighed for et projekt, hvis det medlem, på hvis område projektet er beliggende, gør indvendinger imod en sådan finansiering; det skal dog ikke være nødvendigt for Sammenslutningen at sikre sig, om de enkelte medlemmer gør indvendinger mod finansiering, der stilles til rådighed for en offentlig international eller regional organisation.

f. Sammenslutningen må ikke stille betingelser om, at provenuet af dens finansiering skal anvendes på et bestemt medlems eller bestemte medlemmers territorier. Foranstående bestemmelse skal ikke afskære Sammenslutningen fra af overholde sådanne restriktioner vedrørende anvendelsen af finansieringsmidler, som er pålagt i overensstemmelse med de i disse artikler fastsatte bestemmelser, herunder restriktioner, som er knyttet til supplerende midler i medfør af en knyttet til supplerende midler i medfør af en aftale mellem Sammenslutningen og det bidragende medlem.

g. Sammenslutningen skal træffe forholdsregler til at sikre, at provenuet af alle finansieringsmidler alene anvendes til de formål, til hvilke de er ydet, med fornøden hensyntagen til økonomi, effektivitet og konkurrencedygtig international handel og uden hensyn til politiske eller andre ikke-økonomiske faktorer eller betragtninger.

h. Midler, der skal tilvejebringes til finansieringsformål, skal alene stilles til rådighed for modtageren til afholdelse af udgifter til projektet, efterhånden som disse påløber.

Afsnit 2. Finansieringsform og -vilkår.

a. Sammenslutningens finansiering skal sek ved långivning. Sammenslutningen kan dog stille finansieringsmidler til rådighed på anden måde, enten

1. af midler, der tegnes som indskud i henhold til artikel III, afsnit 1, og midler, hidrørende derfra som hovedstol, renter eller andre gebyrer, såfremt benyndigelsen til sådanne indskud udtrykkelig hjemler en sådan finansiering;

eller

2. under særlige omstændigheder af supplerende midler, der stilles til rådighed for Sammenslutningen, samt midler hidrørende derfra som hovedstol, renter eller andre gebyrer, såfremt de aftaler, ifølge hvilke sådanne midler tilvejebringes, udtrykkelig hjemler en sådan finansiering.

b. Med forbehold af ovenstående stykke kan Sammenslutningen stille finansieringsmidler til rådighed under sådanne former og på sådanne vilkår, som den finder hensigtsmæssige under hensyn til det pågældende områdes eller de pågældende områders økonomiske stilling og udsigter samt projektets art og krav.

c. Sammenslutningen kan stille finansieringsmidler til rådighed for et medlem, for regeringen i et territorium, der omfattes af sammenslutningens medlemsskab, for disses politiske underenheder, for en offentlig eller privat enhed i eet eller flere medlemmers territorier eller for en offentlig international eller regional organisation.

d. For lån til en enhed, der ikke er en medlemsstat, kan Sammenslutningen efter eget skøn kræve en passende regeringsgaranti eller garantier fra anden side.

e. Sammenslutningen kan i særlige tilfælde stille udenlandsk valuta til rådighed til betaling af lokale udgifter.

Afsnit 3. Ændringer af finansieringsvilkår.

Sammenslutningen kan, når og i den udstrækning den finder det rimeligt på baggrund af alle de foreliggende omstændigheder, herunder vedkommende medlems finansielle og økonomiske stilling og udsigter og på sådanne betingelser, som den måtte fastsætte, indvillige i en lempelse eller anden ændring af de vilkår, på hvilke en finansiering er tilvejebragt.

Afsnit 4. Samarbejde med andre internationale organisationer og medlemmer, der yder hjælp til udvikling.

Sammenslutningen skal samarbejde med de offentlige internationale organisationer og medlemmer, der stiller økonomiske og teknisk bistand til rådighed for verdens mindre udviklede områder.

Afsnit 5. Forskellig virksomhed.

Foruden den virksomhed, som er nærmere anført andetsteds i denne overenskomst, kan Sammenslutningen

1. skaffe midler ved låntagning med samtykke fra det medlem, i hvis valuta lånet er ydet;

2. yde garanti for værdipapirer, i hvilke den har anbragt kapital for at lette disse salg:

3. købe og sælge værdipapirer, som den har udstedt, garanteret for eller anbragt kapital i;

4. i særlige tilfælde yde garanti for lån fra andre kilder til formål, der ikke er uforenelige med bestemmelserne i disse artikler;

5. efter et medlems anmodning yde teknisk bistand og rådgivende tjenesteydelser; samt

6. udøve sådanne andre beføjelser i forbindelse med dens virksomhed, som er nødvendige eller ønskelige til fremme af dens formål.

Afsnit 6. Forbud mod politisk virksomhed.

Sammenslutningen og dens tjenestemænd må ikke gribe ind i et medlems politiske anliggender. Ej heller må de i deres afgørelser lade sig påvirke af det pågældende medlemmers politiske karakter. Deres beslutninger skal alene træffes på grundlag af økonomiske hensyn, og disse hensyn skal afvejes upartisk for at opnå de i denne overenskomst opstillede mål.

Artikel VI.

Organisation og ledelse.

Afsnit 1. sammenslutningens struktur.

Sammenslutningen skal have et repræsentantskab, en bestyrelse, en præsident og andre tjenestemænd og funktionærer til at bestride de hverv, som Sammenslutningen bestemmer.

afsnit 2. Repræsentantskabet.

a. Repræsentantskabet er Sammenslutningens højeste myndighed.

b. Enhver repræsentant og dennes stedfortræder i Banken, der er udpeget af et af bankens medlemmer, som tillige er medlem af sammenslutningen, skal officio være henholdsvis medlem og stedfortrædende medlem af Sammenslutningens repræsentantskab. En stedfortræder kan ikke stemme, undtagen når vedkommende medlem af repræsentantskabet er fraværende. Formanden for Bankens repræsentantskab skal ex officio være formand for Sammenslutningens repræsentantskab, undtagen hvis formanden for Bankens repræsentantskab repræsenterer en stat, der ikke er medlem af Sammenslutningen; i så tilfælde skal repræsentantskabet vælge et af sine medlemmer til formand for repræsentantskabet. Et medlem af repræsentantskabet eller et stedfortrædende medlem skal træde tilbage, hvis det medlemsland, af hvilket han er udpeget, ophører med at være medlem af Sammenslutningen.

c. Repræsentantskabet kan overdrage bestyrelsen at udøve enhver af sine beføjelser undtagen beføjelsen til

1. at optage nye medlemmer og fastsætte betingelserne for deres optagelse;

2. at udstede bemyndigelse til supplerende indskud og fastsætte betingelserne og vilkårene herfor;

3. at suspendere et medlem;

4. at træffe afgørelse i appelsager vedrørende bestyrelsens fortolkning af denne overenskomst;

5. at træffe foranstaltninger ifølge denne artikels afsnit 7 med henblik på samarbejde med andre internationale organisationer (bortset fra uformelle foranstaltninger af midlertidig og administrativ karakter);

6. at træffe beslutning om vedvarende suspension af sammenslutningens virksomhed og udlodning af dens aktiver;

7. at fastsætte udlodningen af Sammenslutningens nettoindkomst ifølge denne artikels afsnit 12; samt

8. at godkende foreslåede ændringer i denne overenskomst.

d. Repræsentantskabet skal afholde et årligt møde og sådanne andre møder, som repræsentantskabet måtte bestemme, eller hvortil bestyrelsen indkalder.

e. Repræsentantskabets årlige møde skal afholdes i forbindelse med Bankens repræsentantskabs årlige møde.

f. Et repræsentantskabsmøde er beslutningsdygtigt, når et flertal af repræsentantskabet, der tilsammen råder over mindst to trediedele af det samlede stemmetal, er til stede.

g. Sammenslutningen kan fastsætte regler, hvorefter bestyrelsen kan opnå et votum fra repræsentantskabet vedrørende et specielt spørgsmål uden at indkalde til et repræsentantskabsmøde.

h. Repræsentantskabet og bestyrelsen kan i det omfang de er bemyndiget hertil, vedtage sådanne regler og bestemmelser, som måtte være nødvendige eller hensigtsmæssige for Sammenslutningens virksomhed.

i. Medlemmerne af repræsentantskabet og deres stedfortrædere skal udøve deres funktioner uden vederlag fra Sammenslutningen.

Afsnit 3. Afstemning.

a. Hvert oprindeligt medlem skal i forhold til dets oprindelige indskud have 500 stemmer plus een stemme for hver 5.000 dollars af dets oprindelige indskud. Indskud, der ikke udgør indskud ved de oprindelige medlemmers tiltrædelse, skal efter forholdene tildeles stemmeret efter repræsentantskabets bestemmelse i medfør af reglerne i artikel II, afsnit 1, stk. b, eller artikel III, afsnit 1,stk. b, og c. Forøgelse af midlerne bortset fra indskud i medfør af artikel II, afsnit 1, stk. b, og supplerende indskud i medfør af artikel III, afsnt 1, skal ikke medføre stemmeret.

b. Med undtagelse af, hvad der andetsteds måtte være specielt foreskrevet, skal alle sammenslutningens beslutninger træffes med et flertal af de afgivne stemmer.

Afsnit 4. Bestyrelsen.

a. Bestyrelsen skal være ansvarlig for ledelsen af Sammenslutningens almindelige virksomhed og kan i dette øjemed udøve alle de beføjelser, som er tillagt den ifølge denne overenskomst eller overdrages til den af repræsentantskabet.

b. Sammenslutningens bestyrelse skal ex officio bestå af hvert bestyrelsesmedlem i Banken, som enten 1) er udnævnt af et medlem af banken, der tillige er medlem af Sammenslutningen, eller 2) er valgt ved afstemning, hvor mindst eet medlem af Banken, der tillige er medlem af Sammenslutningen, har stemt for den pågældende. Stedfortræderen for et sådant bestyrelsesmedlem i banken skal ex officio være stedfortrædende bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen. Et bestyrelsesmedlem skal træde tilbage, hvis det medlem, der har udnævnt ham, eller hvis alle de medlemmer, der har stemt for ham, ophører med at være medlemmer af Sammenslutningen.

c. Et bestyrelsesmedlem, som er udnævnt til bestyrelsesmedlem i banken, skal være berettiget til at afgive det antal stemmer, som i sammenslutningen tilkommer det medlem, af hvilket han er udpeget. Et bestyrelsesmedlem, som er valgt til bestyrelsesmedlem i Banken, skal være berettiget til at afgive det antal stemmer, som i Sammenslutningen tilkommer det eller de medlemmer af Sammenslutningen, der stemte for hans valg i Banken. Alle de stemmer, som tilkommer et bestyrelsesmedlem, skal afgives samlet.

d. En stedfortræder for et bestyrelsesmedlem skal have fuldmagt til at handle, mår det bestyrelsesmedlem, som har udpeget han, er fraværende. Når et bestyrelsesmedlem er til stede, kan hans stedfortræder deltage i møderne, men har ingen stemmeret.

e. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når et flertal af bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer mindst halvdelen af det samlede stemmetal, er til stede.

f. Bestyrelsen skal hold møde, så ofte som Sammenslutningens virksomhed gør det påkrævet.

g. Repræsentantskabet skal vedtage bestemmelser, i henhold til hvilke et medlem af Sammenslutningen, som ikke er berettiget til at udnævne et bestyrelsesmedlem i Banken, kan lade sig repræsentere ved ethvert møde i Sammenslutningens bestyrelse, i hvilket et af det pågældende medlem fremsat andragende eller en sag, der særligt angår medlemmet, er genstand for behandling.

Afsnit 5. Præsident og personale.

a. Bankens præsident skal ex officio være Sammenslutningens præsident. Præsidenten skal være formand for Sammenslutningens bestyrelse, men skal ikke have stemmeret, undtagen når stemmerne står lige, i hvilket tilfælde hans stemme skal være afgørende. han kan deltage i repræsentantskabets møder, men har ikke stemmeret ved disse møder.

b. Præsidenten skal være leder af sammenslutningens personale. Han skal efter bestyrelsens anvisning varetage Sammenslutningens daglige forretninger og skal under bestyrelsens almindelige kontrol være ansvarlig for ledelse, ansættelse og afskedigelse af tjenestemænd og funktionærer. I den udstrækning, det er praktisk gennemførligt, skal Bankens tjenestemænd og funktionærer udpeges til samtidig at gøre tjeneste som tjenestemænd og funktionærer i Sammenslutningen.

c. Sammenslutningens præsident, tjenestemænd og funktionærer skal under udøvelsen af deres gerning udelukkende være ansvarlige over for Sammenslutningen og ikke over for nogen anden myndighed. Ethvert medlem af Sammenslutningen skal respektere tjenestegerningens internationale karakter og skal afholde sig fra ethvert forsøg på at øve indflydelse på de pågældende under varetagelsen af deres pligter.

d. Ved udnævnelsen af Sammenslutningens tjenestemænd og funktionærer skal præsidenten, med forbehold af den afgørende betydning af, at der sikres den højeste grad af dygtighed og sagkundskab, tage skyldigt hensyn til betydningen af, at personalet antages på en så bred geografisk basis som muligt.

Afsnit 6. Forbindelsen med Banken.

a. Sammenslutningen skal være en fra Banken adskilt særlig enhed, og Sammenslutningens midler skal holdes adskilt og afsondret fra Bankens. Sammenslutningen må ikke låne fra eller udlåne til Banken, men dette skal dog ikke afskære Sammenslutningen fra at anbringe kapital, der ikke er nødvendig for dens finansieringsvirksomhed, i bankens gældsbeviser.

b. Sammenslutningen kan træffe aftaler med Banken om hjælpemidler, personale og tjenesteydelser samt aftaler om refusion af administrationsudgifter, som i første omgang er betalt af den ene organisation på den andens vegne.

c. Intet i denne overenskomst skal gøre Sammenslutningen ansvarlig for Bankens handlinger eller forpligtelser, eller gøre Banken ansvarlig for Sammenslutningens handlinger eller forpligtelser.

Afsnit 7. Forholdet til andre internationale organisationer.

Sammenslutningen skal indgå behørige aftaler med De Forenede Nationer og kan indgå sådanne aftaler med andre offentlige internationale organisationer, der har særlige opgaver at varetage på beslægtede områder.

Afsnit 8. Kontorernes beliggenhed.

Sammenslutningens hovedsæde skal være Bankens hovedsæde.

Sammenslutningen kan oprette andre kontorer på ethvert medlems territorier.

Afsnit 9. Forvaringssteder.

Hvert medlem skal udpege sin centralbank som forvaringssted for Sammenslutningens beholdning af vedkommende lands valuta eller andre af dens aktiver; hvis et medlem ikke har nogen centralbank, skal det til dette formål udpege en anden institution, som kan godkendes af Sammenslutningen. Såfremt et andet forvaringssted ikke er udpeget for Banken, også være Sammenslutningens forvaringssted.

Afsnit 10. Forbindelsesled.

Hvert medlem skal udpege en dertil egnet myndighed, som Sammenslutningen kan henvende sig til i forbindelse med spørgsmål, der opstår i henhold til denne overenskomst. Såfremt et andet forbindelsesled ikke er udpeget, skal det forbindelsesled, der er udpeget for banken, også være Sammenslutningens forbindelsesled.

Afsnit 11. Offentliggørelse af beretninger og udsendelse af meddelelser.

a. Sammenslutningen skal offentliggøre en årsberetning indeholdende en revideret regnskabsopgørelse og skal med passende mellemrum tilstille medlemmerne en summarisk oversigt over sin finansielle stilling samt resultatet af sin virksomhed.

b. Sammenslutningen kan offentliggøre sådanne andre beretninger, som den finder ønskelige for opfyldelsen af sine formål.

c. Eksemplarer af alle beretninger, redegørelser og publikationer, der udsendes i medfør af dette afsnit, skal tilstilles medlemmerne.

Afsnit 12. Dispositioner over nettoindkomsten.

Repræsentantskabet skal fra tid til anden med skyldig hensyntagen til henlæggelse til reserver og uforudsete begivenheder bestemme, hvorledes der skal forholdes med Sammenslutningens nettoindkomst.

ARTIKEL VII.

Udtræden; suspension af medlemsskab; standsning af virksomheden.

Afsnit 1. Medlemmernes udtræden.

Et medlem kan til enhver tid bringe sit medlemsskab i Sammenslutningen til ophør ved at indsende en skriftlig opsigelse til Sammenslutningens hovedsæde. Udmeldelsen bliver virksom fra den dato at regne, da opsigelsen modtages.

Afsnit 2. Suspension af medlemsskab.

a. Hvis et medlem undlader at opfylde nogen af sine forpligtelser over for sammenslutningen, kan denne suspendere dets medlemsskab ved en beslutning, truffet af et flertal af repræsentantskabet, der råder over et flertal af det samlede stemmetal. Det således suspenderede medlem ophører automatisk med at være medlem et år efter datoen for dets suspension, med mindre der med samme flertal træffes beslutning om at genoptage vedkommende medlem.

b. Så længe suspensionen varer, kan et medlem ikke udøve nogen rettighed i henhold til denne overenskomst, bortset fra retten til udtræden, hvorimod det vedblivende er underkastet alle forpligtelser.

Afsnit 3. Suspension eller ophør af medlemsskab i Banken.

Et medlem, hvis medlemsskab i Banken suspenderes eller bringes til ophør, skal automatisk suspenderes fra medlemsskab i Sammenslutningen, respektive ophøre at være medlem af denne.

Afsnit 4. Rettigheder og forpligtelser for regeringer, der ophører at være medlemmer.

a. Når en regering ophører med at være medlem, skal den ikke have andre rettigheder i henhold til denne overenskomst end dem, der følger af dette afsnit og artikel X, stk. c, men den skal, med mindre andet er foreskrevet i dette afsnit, fortsat være ansvarlig for alle økonomiske forpligtelser, som den som medlem, låntager, garant eller på anden måde har påtaget sig over for Sammenslutningen.

b. Når en regering ophører med at være medlem, skal Sammenslutningen og regeringen påbegynde en afvikling af deres mellemværender. Som et led i en så dan afvikling af mellemværender kan Sammenslutningen og regeringen træffe aftale om de beløb, der skal betales til regeringen som a conto betalinger på dens indskud, samt om tidspunkt og møntenhed for sådanne betalinger. Udtrykket »indskud«, brugt i forhold til en medlemsregering, skal i denne artikel omfatte såvel medlemsregeringens indskud ved tiltrædelsen som dens supplerende indskud.

c. Hvis ingen sådan aftale træffes inden seks måneder fra den dato, da regeringen ophørte med at være medlem, eller et sådant andet tidspunkt, som måtte være aftalt mellem Sammenslutningen og regeringen, skal følgende bestemmelser finde anvendelse:

1. Regeringen skal være fritaget for ethvert yderligere ansvar over for Sammenslutningen som følge af dens indskud, idet dog regeringen straks skal betale Sammenslutningen de beløb, som var forfaldet og ikke betalt på det tidspunkt, da regeringen ophøret med at være medlem, og som efter Sammenslutningens skøn er nødvendig for, at den kan opfylde sine på det pågældende tidspunkt indgåede forpligtelser i forbindelse med sin finansieringsvirksomhed.

2. Sammenslutningen skal til regeringen tilbagebetale de af denne som indskud erlagt beløb eller beløb hidrørende derfra som tilbagebetalinger på hovedstol, og som Sammenslutningen var i besiddelse af på det tidspunkt, da regeringen ophørte med at være medlem, undtagen i den udstrækning disse midler efter Sammenslutningens skøn vil være nødvendige for, at den kan opfylde sine på det pågældende tidspunkt indgåede forpligtelser i forbindelse med sin finansieringsvirksomhed.

3. Sammenslutningen skal til regeringen betale en pro rata andel af alle tilbagebetalinger af hovedstole, der modtages af Sammenslutningen efter den dato, på hvilken regeringen ophørte med at være medlem, for så vidt angår forud optagne lån med undtagelse af de lån, der er ydet af supplerende midler, som er stillet til rådighed for Sammenslutningen i henhold til aftaler, der foreskriver særlige afviklingsrettigheder.

En sådan andel skal forholde sig til lånenes fulde hovedstol som hele det beløb, som regeringen har indbetalt på sit indskud og som ikke er tilbagebetalt til den ifølge stk. 2 ovenfor, forholder sig til hele det beløb, som samtlige medlemmer har indbetalt på deres indskud, og som er anvendt eller efter Sammenslutningens skøn vil være nødvendigt for at den på det tidspunkt, regeringen ophører med at være medlem, kan opfylde sine forpligtelser i forbindelse med sin finansieringsvirksomhed. Disse betalinger fra Sammenslutningen skal erlægges i rater, når og efterhånden som tilbagebetalingerne på hovedstolen modtages af Sammenslutningen, men ikke hyppigere end een gang om året. Beløbene skal erlægges i de valutaer, hvori de modtages af Sammenslutningen, men Sammenslutningen kan dog efter eget skøn foretages betalingerne i vedkommende regerings valuta.

4. Ethvert beløb, som regeringen har til gode på sit indskud, kan tilbageholdes, så længe den pågældende regering eller regeringen for et område, der omfattes af dens medlemsskab, eller en politisk underafdeling eller et organ for et af de forannævnte, forbliver ansvarlig over for Sammenslutningen som låntager eller garant, og dette beløb kan efter Sammenslutningens valg anvendes til dækning af enhver sådan forpligtelse, efterhånden som denne forfalder til betaling.

5. regeringen skal ikke, ifølge dette stk. c, i noget tilfælde modtage beløb, der til sammen overstiger det mindste af de to følgende beløb: a) det beløb, der af regeringen er indbetalt på dens indskud, eller b) en sådan andel af Sammenslutningens nettoaktiver, som Sammenslutningens nettoaktiver, som Sammenslutningens bøger udviste på den dato, da regeringen ophørte med at være medlem, og som dens indskud udgør i forhold til alle medlemmers samlede indskud.

6. Alle hertil fornødne beregninger skal foretages på et sådant grundlag, som sammenslutningen på rimelig måde måtte fastsætte.

d. Et beløb, som en regering har til gode i henhold til dette afsnit, skal under ingen omstændigheder betales før seks måneder efter den dato, da regeringen ophører med at være medlem. Hvis Sammenslutningen standser sin virksomhed i medfør af afsnit 5 i denne artikel inden seks måneder fra det tidspunkt, da en regering ophører med at være medlem, skal alle denne regerings rettigheder afgøres efter bestemmelserne i afsnit 5, og vedkommende regering skal betragtes som medlem af Sammenslutningen for så vidt angår afsnit 5, bortset fra, at den ikke skal have stemmeret.

Afsnit 5. Standsning af virksomheden og afvikling af forpligtelser.

a. Sammenslutningen kan vedvarende standse sin virksomhed ved en beslutning, truffet af et flertal af repræsentantskabet, der råder over en majoritet af det samlede stemmetal. Efter en sådan standsning skal Sammenslutningen straks ophøre med al virksomhed med undtagelse af, hvad der står i forbindelse med behørig realisation, bevaring og sikring af dens aktiver og afvikling af dens aktiver og afvikling af dens for pligtelser. Indtil en endelig afvikling af sådanne forpligtelser og fordeling af sådanne aktiver har fundet sted, skal Sammenslutningen forblive bestående, og alle gensidige rettigheder og forpligtelser for Sammenslutningen og dens medlemmer i henhold til denne overenskomst skal bestå uforandret bortset fra, at intet medlem kan suspenderes eller udtræde, og at ingen udlodning kan finde sted til medlemmer, undtagen som bestemt i dette afsnit.

b. Ingen udlodning kan finde sted til medlemmer som følge af deres indskud, før alle kreditorernes fordringer er dækkede, eller der er foretaget henlæggelser til deres imødegåelse, og før repræsentantskabet ved en beslutning truffet af et flertal, som råder over en majoritet af det samlede stemmetal, har besluttet at foretage en sådan udlodning.

c. Med forbehold af foranstående og af alle særaftaler om disposition over supplerende midler, som er truffet i forbindelse med tilvejebringelsen af disse, skal Sammenslutningen udlodde sine aktiver til medlemmerne pro rata i forhold til de beløb, de har indbetalt på deres indskud. Enhver udlodning ifølge foranstående bestemmelser i dette stykke c skal foretages under forudsætning af, at der i hvert enkelt tilfælde forinden har fundet afregning sted af alle Sammenslutningens udestående fordringer på vedkommende medlem. udlodningen skal finde sted på sådanne tidspunkter og i valutaer, kontanter eller andre aktiver, som Sammenslutningen måtte finde rimelige og retfærdige. udlodningen til de forskellige medlemmer behøver ikke at være ensartet med hensyn til beskaffenheden af de aktiver, der udloddes, eller de valutaer, hvori disse er udtrykt.

d. Et medlem, der modtager aktiver, som af Sammenslutningen udloddes i henhold til dette afsnit eller afsnit 4, skal nyde samme rettigheder med hensyn til sådanne aktiver, som Sammenslutningen nød før deres udlodning.

Artikel VIII

Retsstilling, immuniteter og privilegier.

Afsnit 1. Artiklens formåd.

For at sætte Sammenslutningen i stand til at varetage de opgaver, der er pålagt den, skal den retsstilling, de immuniteter og de privilegier, der omhandles i denne artikel, indrømmes Sammenslutningen inden for hvert medlems territorier.

Afsnit 2. Sammenslutningens retsstilling.

Sammenslutningen skal i enhver henseende betragtes som en juridisk person og i særdeleshed være berettiget til:

1. at indgå retshandeler,

2. at erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre,

3. at anlægge retssager.

Afsnit 3. Sammenslutningens stilling med hensyn til retsforfølgning. Retssager kan kun anlægges mod Sammenslutningen ved en kompetent domstol inden for et medlemslands territorier, hvor Sammenslutningen har et kontor, har udnævnt en befuldmægtiget til at modtage stævning eller varsel om sagsanlæg eller har udstedet eller garanteret værdipapirer. Ingen sag kan dog anlægges af medlemmer eller personer, der optræder på et medlems vegne, eller hvis fordringer hidrører fra medlemmer. Sammenslutningens ejendele og aktiver skal, uanset hvor de måtte bero, og i hvis besiddelse de måtte være, nyde beskyttelse mod enhver form for beslaglæggelse, arrest eller udlæg, indtil endelig dom, der går Sammenslutningen imod, er afsagt.

Afsnit 4. Beskyttelse af aktiver mod beslaglæggelse.

Sammenslutningens ejendele og aktiver skal, uanset hvor de måtte bero, og i hvis besiddelse de måtte være, nyde beskyttelse mod ransagning, rekvisition, konfiskation, ekspropriation eller enhver anden form for beslaglæggelse ved administrativ eller lovgivningsmæssig foranstaltning.

Afsnit 5. Arkivets ukrænkelighed.

Sammenslutningens arkiv er ukrænkeligt.

Afsnit 6. Aktivernes beskyttelse mod restriktioner.

I det omfang, det er nødvendigt for udførelsen af den i denne overenskomst omhandlede virksomhed, og med forbehold af overenskomstens bestemmelser skal alle Sammenslutningens ejendele og aktiver være fritaget for restriktioner samt regulerings-, kontor- og moratorieforanstaltninger af enhver art.

Afsnit 7. Privilegium vedrørende forsendelser.

Officielle forsendelser fra Sammenslutningen skal af hvert medlem behandles på tilsvarende måde som officielle forsendelser fra andre medlemmer.

Afsnit 8. Tjenestemænds og funktionærers immunitet og privilegier.

Alle medlemmer af Sammenslutningens repræsentantskab og bestyrelse, stedfortrædere, tjenestemænd og funktionærer:

1. skal nyde beskyttelse mod retsforfølgning for så vidt angår de af dem i tjenestens medfør udførte handlinger, med mindre Sammenslutningen giver afkald på denne beskyttelse;

2. skal, dersom de ikke har indfødsret i opholdslandet, have krav på den samme beskyttelse;

2. skal, dersom de ikke har indfødsret i opholdslandet, have krav på den samme beskyttelse med hensyn til indvandringsbegrænsninger, bestemmelser vedrørende fremmede statsborgernes anmeldelsespligt og værnepligt og de samme lempelser med hensyn til valutarestriktioner, som af det pågældende medlem indrømmes andre medlemmers repræsentanter, tjenestemænd og funktionærer af tilsvarende rang;

3. skal have samme adgang til benyttelse af samfærdselsmidler, som medlemmerne indrømmer andre medlemmers repræsentanter, tjenestemænd og funktionærer af tilsvarende rang.

Afsnit 9. Skattefrihed.

a. Sammenslutningen, dens aktiver, ejendom og indtægter samt dens i henhold til denne overenskomst hjemlede virksomhed og forretninger skal være fritaget for al beskatning og alle toldafgifter. Sammenslutningen skal ligeledes være fritaget for ansvar med hensyn til opkrævning eller betaling af skatter eller afgifter af enhver art.

b. Ingen skat må opkræves af lønninger og emolumenter, der af Sammenslutningen udbetales til bestyrelsesmedlemmer, stedfortrædere, tjenestemænd eller funktionærer, som ikke er statsborgere, undersåtter eller står i andet lokalt tilhørsforhold til opholdslandet.

c. Ingen skal af nogen art må pålægges forskrivninger eller værdipapirer, udstedt af Sammenslutningen (herunder udbytte eller renter deraf), uanset hvem der er indehaver deraf,

1. dersom en sådan skat medfører en forskelsbehandling af en sådan forskrivning eller et sådant værdipapir, udelukkende fordi det er udstedt af Sammenslutningen, eller

2. dersom en sådan beskatning udelukkende er baseret på det sted eller den valuta, hvori en sådan forskrivning eller et sådant værdipapir er udstedt, skal indfries eller er indfriet, eller på beliggenheden af et af Sammenslutningen benyttet kontor eller forretningslokale.

d. Ingen skal af nogen art må pålægges en forskrivning eller et værdipapir garanteret af Sammenslutningen (herunder udbytte eller renter deraf), uanset hvem der er indehaver deraf,

1. dersom dette medfører en forskelsbehandling af en sådan forskrivning eller et sådant værdipapir udelukkende på grund af Sammenslutningens garanti, eller

2. dersom beskatningen udelukkende er baseret på beliggenheden af et af Sammenslutningen benyttet kontor eller forretningslokale.

Afsnit 10. Artiklens anvendelse.

Hvert medlem skal træffe de inden for dets territorier nødvendige foranstaltninger til gennem dets egen lovgivning at gennemføre de i nærværende artikel indeholdte grundsætninger og give Sammenslutningen underretning om, hvilke konkrete foranstaltninger medlemmet har truffet i så henseende.

Artikel IX.

Ændringer.

a. Ændringsforslag til denne overenskomst skal, uanset om de stilles af en medlemsstat, eller af et medlem af repræsentantskabet eller bestyrelsen, meddeles formanden for repræsentantskabet, der forelægger forslaget for dette. Såfremt den foreslåede ændring godkendes af repræsentantskabet, skal Sammenslutningen ved rundskrivelse eller telegram forespørge alle medlemmer om, hvorvidt de kan godkende den foreslåede ændring. Når tre femtedele af medlemmerne, der repræsenterer fire femtedele af det samlede stemmetal, har godkendt de foreslåede ændringer, skal Sammenslutningen bekræfte dette ved en behørig meddelelse stilet til alle medlemmer.

b. Uanset det ovenfor under stk. a anførte kræves godkendelse af alle medlemmer, når det drejer sig om ændringer i:

1. retten til at udtræde af Sammenslutningen i henhold til artikel VII, afsnit 1;

2. den ret, som er sikret ved artikel III, afsnit 1, stk. c;

3. den begrænsning af ansvaret, som er fastsat i artikel II, afsnit

3.

c. Ændringer skal træde i kraft for alle medlemmer tre måneder efter datoen for den behørige meddelelse, medmindre en kortere tidsfrist er angivet i rundskrivelsen eller telegrammet.

Artikel X.

Fortolkning og voldgift.

a. Ethvert spørgsmål om fortolkning af bestemmelserne i denne overenskomst, der opstår mellem et medlem og Sammenslutningen eller mellem Sammenslutningens medlemmer indbyrdes, skal forelægges bestyrelsen til afgørelse. Dersom spørgsmålet i særlig grad angår et af Sammenslutningens medlemmer, som ikke er berettiget til at udnævnte et bestyrelsesmedlem i Banken, har det pågældende medlem ret til at lade sig repræsentere i overensstemmelse med artikel VI, afsnit 4, stk. g.

b. Når bestyrelsen har truffet beslutning i henhold til ovenstående stk. a, kan ethvert medlem forlange, at spørgsmålet forelægges repræsentantskabet, hvis afgørelse skal være endelig. Indtil resultatet af forelæggelsen for repræsentantskabet foreligger, kan Sammenslutningen, i det omfang den anser det for nødvendigt, handle på grundlag af bestyrelsens afgørelse.

c. Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem Sammenslutningen og et land, der er ophørt med at være medlem, eller mellem Sammenslutningen og et medlem, efter at Sammenslutningens virksomhed vedvarende er standset, skal en sådan uoverensstemmelse forelægges en voldgiftsret bestående af tre voldgiftsmænd, een udnævnt af Sammenslutningen og een udnævnt af det pågældende land og en opmand, som, med mindre parterne bliver enige om en anden ordning, skal udpeges af præsidenten for Den internationale Domstol eller en sådan anden myndighed, som måtte være foreskrevet ved en af Sammenslutningen vedtagen bestemmelse. Opmanden har fuld beføjelse til at afgøre ethvert procedurespørgsmål, når parter ikke kan enes herom.

ARTIKEL XI.

Slutningsbestemmelser.

Afsnit 1. Ikrafttræden.

Denne overenskomst træder i kraft, når den er undertegnet på de regeringers vegne, hvis indskud omfatter mindst 65 pct. af det i tillæg A anførte samlede indskud, og når de i denne artikels afsnit 2, stk. a, omhandlede dokumenter er deponerede på deres vegne; overenskomsten skal dog i intet tilfælde træde i kraft før den 15. september 1960.

Afsnit 2. Undertegnelse.

a. Enhver regering, på hvis vegne denne overenskomst undertegnes, skal hos Banken deponere et dokument, hvori det anføres, at den har tiltrådt overenskomsten i overensstemmelse med sin lovgivning og taget alle fornødne skridt til at sætte den i stand til at opfylde alle sine forpligtelser i henhold til overenskomsten.

b. Enhver regering bliver medlem af Sammenslutningen fra den dato at regne, da det under stk. a ovenfor nævnte dokument er deponeret på dens vegne, dog således at ingen regering kan blive medlem, før denne overenskomst træder i kraft i henhold til nærværende artikels afsnit.

c. Regeringerne i de lande, hvis navne findes anført i tillæg A, skal have adgang til at undertegne denne overenskomst i bankens hovedsæde indtil kontortids ophør den 31. december 1960. Dog kan Bankens bestyrelse, såfremt overenskomsten ikke er trådt i kraft på denne dato, forlænge den periode, i hvilken overenskomsten skal være åben for undertegnelse, med indtil seks måneder.

d. Efter at denne overenskomst er trådt i kraft, skal den kunne undertegnes af regeringen i ethvert land, hvis medlemsskab er blevet godkendt i henhold til artikel II, afsnit 1, stk. b.

Afsnit 3. Territorial anvendelse.

Ved sin underskrift af denne overenskomst godkender enhver regering overenskomsten såvel på egne vegne som for alle områder, for hvis internationale forbindelser vedkommende regering er ansvarlig, bortset fra sådanne som efter skriftlig meddelelse fra regeringen til Sammenslutningen undtages herfra.

Afsnit 4. Påbegyndelse af Sammenslutningens virksomhed.

a. Så snart denne overenskomst træder i kraft i henhold til nærværende artikels afsnit 1, skal præsidenten indkalde til et bestyrelsesmøde.

b. Sammenslutningen skal begynde sin virksomhed på den dato, da et sådant møde afholdes.

c. Så længe det første repræsentantskabsmøde ikke er afholdt, kan bestyrelsen udøve alle repræsentantskabets beføjelser, bortset fra dem, der er forbeholdt repræsentantskabet i henhold til denne overenskomst.

Afsnit 5. Registrering.

Banken bemyndiges til at registrere denne overenskomst i De Forenede Nationers sekretariat i overensstemmelse med artikel 102 i De Forenede Nationers pagt og de af generalforsamlingen i henhold hertil vedtagne bestemmelser.

Udfærdiget i Washington i et enkelt eksemplar, som skal bero i arkivet for Den internationale Bank for genopbygning og økonomisk Udvikling, som ved sin underskrift nedenfor har tilkendegivet, at den er rede til at virke som depositar for denne overenskomst, og til at registrere overenskomsten i De Forenede nationers sekretariat samt til at underrette alle regeringer, hvis navne er anført i tillæg A, om den dato, på hvilken denne overenskomst træder i kraft i henhold til artikel XI, afsnit 1.

TILLÆG A.

INDSKUD VED TILTRÆDELSEN

(Millioner US-dollars) (1)

 

 DEL I. 

 Australien ....................... 20,18 

 Østrig ...........................  5,04 

 Belgien .......................... 22,70 

 Canada ........................... 37,83 

 Danmark ..........................  8,74 

 Finland ..........................  3,83 

 Frankrig ......................... 52,96 

 Tyskland ......................... 52,96 

 Italien .......................... 18,16 

 Japan ............................ 33,59 

 Luxembourg .......................  1,01 

 Nederlandene ..................... 27,74 

 Norge ............................  6,72 

 Sverige .......................... 10,09 

 Den Sydafrikanske Union .......... 10,09 

 Det Forenede Kongerige ........... 131,14 

 De Forenede Stater ............... 320,29 

                  ------- 

                       763,07 

 (1) Angivet i US-dollars af den vægt og finhed, som var gældende den 

  1. januar 1960. 

 PART II 

 Afghanistan ....................... 1,01 

 Argentina ......................... 18,83 

 Bolivia ........................... 1,06 

 Brasilien ......................... 18,83 

 Burma ............................. 2,02 

 Ceylon ............................ 3,03 

 Chile.............................  3,53 

 Kina (Formosa) .................... 30,26 

 Colombia .......................... 3,53 

 Costa Rica ........................ 0,20 

 Cuba .............................. 4,71 

 Dominikanske Republik ............. 0,40 

 Ecuador ........................... 0,65 

 El Salvador ....................... 0,30 

 Æthiopien ......................... 0,50 

 Ghana ............................. 2,36 

 Grækenland ........................ 2,52 

 Guatamala ......................... 0,40 

 Haiti ............................. 0,76 

 Honduras .......................... 0,30 

 Island ............................ 0,10 

 Indien ............................ 40,35 

 Indonesien ........................ 11,10 

 Iran .............................. 4,54 

 Irak .............................. 0,76 

 Irland ............................ 3,03 

 Israel ............................ 1,68 

 Jordan ............................ 0,30 

 Korea ............................. 1,26 

 Libanon ........................... 0,45 

 Libyen ............................ 1,01 

 Malaya ............................ 2,52 

 Mexico ............................ 8,74 

 Marokko ........................... 3,53 

 Nicaragua ......................... 0,30 

 Pakistan .......................... 10,09 

 Panama ............................ 0,02 

 Paraguay .......................... 0,30 

 Peru .............................. 1,77 

 Philippinerne ..................... 5,04 

 Saudi Arabien ..................... 3,70 

 Spanien ........................... 10,09 

 Sudan ............................. 1,01 

 Thailand .......................... 3,03 

 Tunis ............................. 1,51 

 Tyrkiet ........................... 5,80 

 Forenede Arabiske Republik ........ 6,03 

 Uruguay ........................... 1,06 

 Venezuela ......................... 7,06 

 Vietnam ........................... 1,51 

 Jugoslavien ....................... 4,04 

                   -----  236,93 

                 I alt... 1 000,00 

                 ----------------- 

 Overenskomsten er trådt i kraft den 24. september 1960. Deponeringen 

  af det danske ratifikationsinstrument fandt sted den 1. december 

  1960. 

 Indtil nu har følgende andre lande undertegnet overenskomsten og 

  deponeret deres ratifikationsinstrumenter: 

 Ecuador               Jordan 

 Pakistan              Iran 

 Sverige               Den sydafrikanske Union 

 Australien             Spanien 

 Norge                Paraguay 

 Viet-Nam              Jugoslavien 

 Kina                Den forenede arabiske Republik 

 Amerikas forenede Stater      Philippinerne 

 Canada               Colombia 

 Honduras              Iraq. 

 Sudan                Marokko 

 Ethiopien              Nicaragua 

 Malaya               Chile 

 Det forenede Kongerige Stor-    Finland 

  britannien og Nordirland     Ghana 

 Indien               Frankrig 

 Nederlandene            Saudi Arabien 

 Forbundsrepublikken Tyskland    Tunis 

 Thailand 

Udenrigsministeriet, den 14. februar 1961.

J.O. Krag.

Redaktionel note
 • (* 1) Andre landes tiltrædelse: BEK nr 85 af 28. august 1981