Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af traktat om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet. (* 2)


Efter at folketinget den 3. december 1963 har meddelt sit samtykke til Danmarks ratifikation af den af regeringerne for De Socialistiske Sovjetrepublikkers Union, Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Amerikas forenede Stater under 5. august 1963 indgåede traktat om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet, undertegnet på Danmarks vegne den 9. august 1963 i Moskva, London og Washington, har Hans Majestæt Kongen ved resolution af 18. december 1963 ratificeret nævnte traktat, hvis ordlyd er sålydende (den russiske tekst udelades).

Oversættelse.

TRAKTAT OM FORBUD MOD KERNEVÅBENFORSØG I ATMOSFÆREN, DET YDRE RUM OG UNDER VANDET.

Regeringerne for De Socialistiske Sovjetrepublikkers Union, Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Amerikas forenede Stater, i det følgende betegnet som »de oprindelige deltagere«, som

erklærer, at det er deres hovedmål snarest muligt at opnå en aftale om almindelig og fuldstændig nedrustning under streng international kontrol i overensstemmelse med De forenede Nationers målsætning, hvorved kaprustningen ville blive bragt til ophør og tilskyndelsen til fremstilling og afprøvning af alle slags våben, herunder kernevåben fjernet, og som

søger at opnå en standsning af alle forsøgseksplosioner med kernevåben for bestandig, idet de er besluttet på at videreføre forhandlinger i dette øjemed, og som ønsker at bringe forureningen af menneskehedens omgivelser med radioaktive stoffer til ophør

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

1. Hver af deltagerne i denne traktat forpligter sig til at forbyde, forebygge og afholde sig fra at gennemføre enhver forsøgseksplosion med kernevåben eller enhver anden nuklear eksplosion nogetsteds under dens jurisdiktion eller kontrol,

  • a) i atmosfæren; hinsides dennes grænse herunder det ydre rum; eller under vandet herunder territorialfarvande eller det åbne hav; eller
  • b) i en hvilken som helst anden omgivelse, hvis en sådan eksplosion bevirker tilstedeværelse af radioaktivt affald uden for den stats grænser, under hvis jurisdiktion eller kontrol eksplosionen gennemføres. Det forudsættes i denne forbindelse, at bestemmelserne i dette stykke ikke præjudicerer afslutningen af en traktat, der fører til et varigt forbud mod alle nukleare forsøgseksplosioner, herunder alle sådanne eksplosioner under jorden, idet deltagerne i indledningen til denne traktat har erklæret, at de søger at opnå afslutningen af en sådan traktat.

2. Hver af deltagerne; denne traktat forpligter sig endvidere til at undlade at forårsage, tilskynde til eller på nogen måde deltage i gennemførelsen af enhver forsøgseksplosion med kernevåben eller enhver anden nuklear eksplosion, som ville finde sted hvor som helst i nogen af de i denne artikels stk. 1 omhandlede omgivelser eller medføre de der omhandlede virkninger.

Artikel II.

1. Enhver deltager kan foreslå ændringer i denne traktat. Teksten til ethvert forslag til ændring skal forelægges for depositarmagternes regeringer, som skal sende den til alle deltagere i denne traktat. Derefter skal depositarmagternes regeringer på begæring af mindst en tredjedel af deltagerne sammenkalde en konference, hvortil alle deltagerne skal indbydes, for at behandle et sådant forslag til ændring.

2. Enhver ændring i denne traktat skal godkendes af et flertal af samtlige de i denne traktat deltagende parter, herunder alle de oprindelige deltagere. Ændringen skal træde i kraft for alle deltagere, når et flertal af dem, herunder samtlige oprindelige deltagere, har deponeret deres ratifikationsinstrumenter.

Artikel III.

1. Denne traktat skal stå åben for underskrift af alle stater. Enhver stat, der ikke underskriver denne traktat, før den træder i kraft i henhold til denne artikels stk. 3, kan tiltræde den på et hvilket som helst tidspunkt.

2. Denne traktat skal ratificeres af undertegnende stater. Ratifikations- og tiltrædelsesinstrumenter skal deponeres hos regeringerne for de oprindelige deltagere - De Socialistiske Sovjetrepublikkers Union, Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Amerikas forenede Stater -der herved udpeges som depositarmagter.

3. Denne traktat træder i kraft, når alle de oprindelige deltagere har ratificeret den og deponeret deres ratifikationsinstrumenter.

4. For stater, hvis ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter deponeres efter denne traktats ikrafttræden, træder traktaten i kraft på datoen for deponeringen af deres ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter.

5. Depositarmagterne skal omgående underrette alle undertegnende og tiltrædende stater om datoen for hver underskrift, datoen for deponeringen af hvert instrument vedrørende ratifikation og tiltrædelse af denne traktat, datoen for dens ikrafttræden og datoen for modtagelse af enhver begæring om konferencer eller af andre meddelelser.

6. Denne traktat skal registreres af depositarmagterne i henhold til artikel 102 i De forenede Nationers pagt.

Artikel IV.

Denne traktat skal have gyldighed på ubegrænset tid.

Hver deltager skal ved udøvelse af sin nationale suverænitet have ret til at træde tilbage fra traktaten, hvis den pågældende deltager fastslår, at usædvanlige begivenheder i forbindelse med denne traktats genstand bringer vedkommende lands mest afgørende interesser i fare. Den pågældende deltager skal give alle øvrige deltagere i denne traktat tre måneders forudgående varsel om sådan tilbagetræden.

Artikel V.

Denne traktat, hvis engelske og russiske tekst har samme gyldighed, skal deponeres i depositarmagternes arkiver. Behørigt bekræftede kopier af denne traktat skal af depositarmagternes regeringer tilstilles regeringerne for undertegnende og tiltrædende stater.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede undertegnet denne traktat.

UDFÆRDIGET i tre eksemplarer. Moskva den 5. august 1963.

For De Socialistiske Sovjetrepublikkers

Unions regering:

A. Gromyko.

For Det forenede Kongerige

Storbritannien og Nordirlands regering:

Home.

For Amerikas forenede Staters regering:

Dean Rusk.

Traktaten er pr. 1. januar 1964 undertegnet af:

Afghanistan - Algeriet - Amerikas forenede Stater - Den forenede arabiske Republik - Argentina - Australien - Belgien - Den bjelorussiske socialistiske Sovjetrepublik - Bolivia - Brasilien - Bulgarien - Burma - Burundi - Canada -Ceylon - Chile - Colombia - Costa Rica - Cypern - Dahomey - Danmark - Den dominikanske Republik - Ecuador - Elfenbenskysten - Finland - Gabon - Ghana - Grækeland - Guatemala - Haiti -Honduras - Indien - Indonesien - Irak -- Iran - Irland - Island - Israel - Italien - Jamaica - Japan - Jordan -Jugoslavien - Kamerun - Kongo (Leopoldvilie) - Korea - Kuwait - Laos -Libanon - Liberia - Libyen - Luxembourg - Madagascar - Malaysia - Mali -Marokko - Mauritanien - Mexico - Den mongolske Folkerepublik - Nederlandene - Nepal - New Zealand - Nicaragua - Niger - Nigeria - Norge - Pakistan -Panama - Paraguay - Peru - Philippinerne - Polen - Portugal - Ruanda -Rumænien - Salvador - San Marino -Schweiz - Senegal - Sierre Leone - Somalia - Sovjetunionen - Spanien - Storbritannien - Sverige - Sudan - Syrien - Den sydafrikanske Union - Tanganyika - Tchad - Thailand - Tjekkoslovakiet - Togo - Trinidad-Tobago -Tunesien - Tyrkiet - Forbundsrepublikken Tyskland - Uganda - Den ukrainske socialistiske Sovjetrepublik - Ungarn -Uruguay - Venezuela - Vest-Samoa -Vietnam - Yemen - Æthiopien - Øvre Volta - Østrig.

Endvidere er det hos den amerikanske regering beroende eksemplar af traktaten blevet underskrevet af Republikken Kina (Formosa) (* 1) og det hos den sovjetiske regering beroende eksemplar blevet underskrevet af Den tyske demokratiske Republik (Østtyskland)

(* 1)

Traktaten trådte i kraft ved de tre oprindelige signatarmagters gensidige deponering af ratifikationsinstrumenter den 10. oktober 1963, jfr. art. III, 3. For Danmarks vedkommende trådte traktaten i kraft, jfr. art. III, 4, den 15. januar 1964, datoen for deponeringen af Danmarks ratifikationsinstrumenter hos traktatens tre depositarmagter, Sovjetunionen, Storbritannien og De forenede Stater.

Foruden de tre oprindelige deltagere har pr. 1. januar 1964 ifølge foreliggende oplysninger følgende lande deponeret deres ratifikationsinstrumenter:

Australien - Bulgarien - Burma - Grækenland - Indien - Irland - Thailand - Den mongolske Folkerepublik - New Zealand - Norge - Polen - Rumænien -Sverige - Thailand - Tjekkoslovakiet - Ungarn

Udenrigsministeriet den 29. april 1964

Per Hækkerup.

Officielle noter

(* 1) Ikke anerkendt af Danmark.

Redaktionel note
  • U BEK nr 116 af 20/10/1994
  • (* 2) Andre landes tiltrædelse: BEK nr 67 af 24/08/1967 BEK nr 74 af 21/08/1969 BEK nr 70 af 30/08/1976 BEK nr 10 af 23/02/1981 BEK nr 68 af 06/09/1985 BEK nr 115 af 06/12/1990
  • U BEK nr 111 af 12/09/1996