Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af protokol af 31. januar 1967 vedrørende flygtninges retsstilling. (* 1) (* 2)


Ved kgl. resolution af 9. november 1967 har Danmark tiltrådt en til konventionen af 28. juli 1951 om flygtninges retsstilling (udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 55 af 24. november 1954, Lovtidende C) knyttet protokol af 31. Januar 1967.

Protokollen har følgende ordlyd (den kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt):

 

          --------------------- 

PROTOKOL vedrørende flygtninges retsstilling.

De stater, som er deltagere i nærværende protokol, er

i betragtning af, at den i Geneve den 28. juli 1951 undertegnede konvention om flygtninges retsstilling (i det følgende betegnet som konventionen) kun omfatter de personer, der er blevet flygtninge som følge af begivenheder indtrådt før den 1. januar 1951,

i betragtning af, at nye flygtningesituationer er opstået, siden konventionen blev vedtaget, og vedkommende flygtninge derfor muligvis ikke falder inden for konventionens område,

i betragtning af, at det er ønskeligt, at alle flygtninge, der omfattes af konventionens definition, bør nyde samme retsstilling uanset skæringsdagen den 1. januar 1951,

blevet enige om følgende:

Artikel I

Almindelig bestemmelse.

     1. De i denne protokol deltagende stater forpligter sig til at anvende konventionens artikler 2-34 inklusive på de nedenfor definerede flygtninge.

     2. I denne protokol skal betegnelsen »flygtning« - undtagen ved anvendelsen af denne artikels stk. 3 - forstås som enhver person, der omfattes af definitionens artikel 1, som om ordene »som følge af begivenheder indtrådt før den 1. januar 1951 og« samt ordene »som følge af sådanne begivenheder« var udeladt i artikel 1 A (2).

     3. Denne protokol skal af de deltagende stater anvendes uden geografisk begrænsning, idet dog deklarationer afgivet af stater, der allerede deltager i konventionen, i henhold til dennes artikel 1 B (1) (a) også skal være gældende i forhold til denne protokol, medmindre de er udvidet i henhold til konventionens artikel 1 B (2).

Artikel II

De nationale myndigheders samarbejde med De forenede Nationer.

     1. De i denne protokol deltagende stater forpligter sig til at samarbejde med De forenede Nationers højkommissariat for flygtninge eller enhver anden institution under De forenede Nationer, som måtte efterfølge dette i udøvelsen af dets funktioner, og skal især lette højkommissariatet under udøvelsen af dets pligt til at føre tilsyn med anvendelsen af denne protokols bestemmelser.

     2. For at sætte højkommissariatet eller enhver anden institution under De forenede Nationer, der måtte efterfølge dette, i stand til at afgive beretninger til De forenede Nationers kompetente organer, forpligter de i denne protokol deltagende stater sig til at forsyne dem med oplysninger og statistisk materiale, som de har anmodet om, vedrørende:

 • a) flygtninges forhold,
 • b) gennemførelse af denne protokol,
 • c) love, bestemmelser og dekreter vedrørende flygtninge, som er eller måtte blive sat i kraft.

Artikel III

Oplysning om national lovgivning.

De i denne protokol deltagende stater skal sende De forenede Nationers generalsekretær de love og bestemmelser, de måtte vedtage for at sikre anvendelsen af denne protokol.

Artikel IV

Bilæggelse af tvistigheder.

Enhver tvist mellem deltagerne i denne protokol, som vedrører dens fortolkning eller anvendelse, og som ikke kan bilægges ved andre midler, skal efter anmodning af enhver af parterne i tvisten henvises til Den mellemfolkelige Domstol.

Artikel V

Tiltrædelse.

Denne protokol skal stå åben for tiltrædelse af samtlige de i konventionen deltagende stater og enhver anden stat, som er medlem af De forenede Nationer eller en af særorganisationerne eller af De forenede Nationers generalforsamling opfordres til at tiltræde. Tiltrædelse sker ved deponering af et tiltrædelsesinstrument hos De forenede Nationers generalsekretær.

Artikel VI

Klausul vedrørende forbundsstater.

For forbundsstater eller stater, der ikke er enhedsstater, gælder følgende bestemmelser:

 • a) med hensyn til de bestemmelser i konventionen, som skal anvendes under iagttagelse af denne protokols artikel I, stk. 1, og som henhører under forbundsstatens lovgivningsmagt, skal forbundsregeringen have samme forpligtelser som de deltagende stater, der ikke er forbundsstater;
 • b) med hensyn til de artikler i konventionen, som skal anvendes under iagttagelse af denne protokols artikel I, stk. 1, og som henhører under lovgivningsmagten i enkeltstater, provinser eller kantoner, som ikke i henhold til forbundets forfatning er forpligtet til at træffe lovgivningsforanstaltninger, skal forbundsregeringen snarest muligt og med sin anbefaling henlede de pågældende statsprovins- eller kantonale myndigheders opmærksomhed på sådanne artikler;
 • c) en forbundsstat, der deltager i denne protokol, skal efter en gennem De forenede Nationers generalsekretær fremsat anmodning fra enhver anden deltagerstat, afgive en redegørelse om den i forbundet og dets enheder gældende lovgivning og praksis vedrørende enhver nærmere angivet bestemmelse i konventionen, der skal anvendes i overensstemmelse med denne protokols artikel I, stk. 1, der oplyser, i hvilket omfang den pågældende bestemmelse er gennemført ved lov eller på anden måde.

Artikel VII

Forbehold og erklæringer.

     1. Enhver stat kan ved sin tiltrædelse tage forbehold med hensyn til protokollens artikel IV og med hensyn til anvendelsen af enhver af konventionens bestemmelser i overensstemmelse med denne protokols artikel I, med undtagelse af de i artiklerne 1, 3, 4, 19 (1) og 33 indeholdte bestemmelser; for så vidt angår de i konventionen deltagende stater skal forbehold i henhold til denne artikel ikke omfatte flygtninge, over for hvem konventionen anvendes.

     2. Forbehold taget af deltagerstater i konventionen i henhold til dennes artikel 42, finder - medmindre de er trukket tilbage - anvendelse på deres forpligtelser i henhold til denne protokol.

     3. Enhver stat, som tager et forbehold i henhold til denne artikels stk. 1, kan når som helst tilbagekalde dette ved en meddelelse herom til De forenede Nationers generalsekretær.

     4. En erklæring afgivet i henhold til konventionens artikel 40, stk. 1 og 2 af en i denne deltagende stat, der tiltræder nærværende protokol, skal være gældende for denne protokol, medmindre den pågældende stat ved sin tiltrædelse afgiver en meddelelse til De forenede Nationers generalsekretær om, at dette ikke skal være tilfældet. Bestemmelserne i konventionens artikel 40, stk. 2 og 3 og artikel 44, stk. 3 skal finde anvendelse på denne protokol.

Artikel VIII

Ikrafttræden.

     1. Denne protokol træder i kraft på den dato, da det sjette tiltrædelsesinstrument deponeres.

     2. For enhver stat, der tiltræder protokollen efter deponeringen af det sjette tiltrædelsesinstrument, træder protokollen i kraft på den dato, da den pågældende stat deponerer sit tiltrædelsesinstrument.

Artikel IX

Opsigelse.

     1. Enhver deltagende stat kan når som helst opsige denne protokol ved en meddelelse stilet til De forenede Nationers generalsekretær.

     2. En sådan opsigelse skal træde i kraft for den pågældende deltagerstat et år efter den dato, da den modtages af De forenede Nationers generalsekretær.

Artikel X

Meddelelser fra De forenede Nationers generalsekretær.

De forenede Nationers generalsekretær skal underrette de i artikel V nævnte stater om datoen for protokollens ikrafttræden, om tiltrædelser, forbehold og tilbagekaldelser af forbehold og opsigelser af denne protokol samt om erklæringer og meddelelser vedrørende denne.

Artikel XI

Deponering i De forenede Nationers sekretariats arkiv.

Et eksemplar af denne protokol, hvis engelske, franske, kinesiske, russiske og spanske tekster skal have samme gyldighed, undertegnet af præsidenten for De forenede Nationers generalforsamling og af De forenede Nationers generalsekretær, skal deponeres i De forenede Nationers sekretariats arkiv. Generalsekretæren fremsender bekræftede

kopier heraf til alle medlemmer af De forenede Nationer og de øvrige i artikel V omhandlede stater.

I overensstemmelse med artikel XI har vi påført denne protokol vore underskrifter den 31. januar 1967.

A.P. Pazhwak

Præsident for De forenede Nationers generalforsamling.

U Thant

De forenede Nationers generalsekretær.

Danmarks tiltrædelsesinstrument blev den 29. januar 1968 deponeret hos De forenede Nationers generalsekretær, og protokollen er samme dato i medfør af artikel VIII trådt i kraft for Danmarks vedkommende.

Foruden Danmark har følgende stater tiltrådt protokollen:

Algeriet

Argentina

Cameroun

Den centralafrikanske Republik

Gambia

Norge

Pavestolen

Senegal

Sverige.

Udenrigsministeriet, den 12. februar 1968.

Poul Hartling.

Redaktionel note
 • (* 2) Fremtidige bekendtgørelser for andre landes tiltræden se konventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951.
 • (* 1) Andre landes tiltrædelse og eventuelle forbehold: BEK. nr. 109 af 25/11/1968