Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af noteveksling af 22. og 28. oktober 1970 med Forbundsrepublikken Tyskland om ændring af søgrænsen i Flensborg Fjord.


Ved noteveksling af 22. og 28. oktober 1970 er der i København mellem Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland truffet aftale om revision af enkelte punkter i grænsebeskrivelsen i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i traktaten af 10. april 1922 angående ordningen af de som følge af overgangen til Danmark af suveræniteten over Nordslesvig opståede spørgsmål, jfr. Danmarks Traktater 1922, nr. 2 og udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 21. december 1923, Lovtidende A.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS AMBASSADE

Verbalnote

Forbundsrepublikken Tysklands ambassade har herved den ære at meddele det kongelige danske udenrigsministerium følgende:

Det gamle fyrtårn Holnæs i Flensborg Fjord, der tjener som retningspunkt til markering af den tysk-danske grænse, er i året 1966 sat ud af drift og erstattet af et nyt fyrtårn 30 meter længere mod syd. På Forbundsrepublikken Tysklands regerings vegne skal Forbundsrepublikken Tysklands ambassade i overensstemmelse med traktaten af 10. april 1922 mellem Tyskland og Danmark angående ordning af de som følge af overgangen til Danmark af suveræniteten over Nordslesvig opståede spørgsmål, foreslå Kongeriget Danmarks regering følgende overenskomst:

Til markering af den tysk-danske grænselinies forløb i Flensborg Fjord nordøst for Flensborg gælder som nyt grænseretningspunkt det nyopførte fyrtårn ved Holnæs beliggende 30 meter længere mod syd end det gamle fyrtårn (hidtidige grænseretningspunkt).

De to staters kompetente landmålingsmyndigheder vil i fællesskab

 • a) bestemme det nye fyrtårns geografiske koordinater,
 • b) nybestemme og afmærke beliggenheden af forbåkerne 4a (øst for fyrtårnet) på linien fyrtårn - grænsepunkt D og 9a (vest fpor fyrtårnet) på linien fyrtårn - grænsepunkt K samt beregne disses geografiske koordinater,
 • c) i tilslutning hertil beregne de geografiske koordinater for de uafmærkede grænsepunkter E og I.

Om den nye afmærkning og nyberegningen af retningspunkternes geografiske koordinater i de to staters koordinatsystemer udarbejdes en fælles tillægsprotokol, og i det grænseatlas, som udgør en bestanddel af grænsetraktaten af 3. september 1921, optages en henvisning til denne tillægsprotokol.

Denne overenskomst finder også anvendelse på Land Berlin, såfremt Forbundsrepublikken Tysklands regering ikke inden tre måneder efter overenskomstens ikrafttræden afgiver anden erklæring over for Kongeriget Danmarks regering.

Såfremt Kongeriget Danmarks regering erklærer sig indforstået med Forbundsrepublikken Tysklands regerings forslag, foreslår ambassaden, at denne verbalnote og anerkendelsen af samme skal udgøre en overenskomst mellem Forbundsrepublikken Tysklands regering og Kongeriget Danmarks regering, som træder i kraft på datoen for det kongelige danske udenrigsministeriums svarnote.

Forbundsrepublikken Tysklands ambassade benytter lejligheden til på ny at forsikre det kongelige danske udenrigsministerium om sin udmærkede højagtelse.

København, den 22. oktober 1970.

Det kongelige danske udenrigsministerium København.

UDENRIGSMINISTERIET

Verbalnote

Udenrigsministeriet anerkender herved modtagelsen af Forbundsrepublikken Tysklands ambassades note af 22. oktober 1970, som har følgende ordlyd:

(Her følger teksten til foranstående note).

Udenrigsministeriet har den ære at meddele Forbundsrepublikken Tysklands ambassade, at Kongeriget Danmarks regering kan godkende de i overciterede verbalnote indeholdte forslag og betragter ambassadens verbalnote og dette svar som udgørende en overenskomst mellem den danske regering og den tyske regering om denne sag, hvilken overenskomst træder i kraft på datoen for dette svar.

København, den 28. oktober 1970.

Forbundsrepublikken Tysklands ambassade København.

I en fælles tillægsprotokol, der er tiltrådt af parterne henholdsvis den 25. august 1971 og den 14. september 1971, har de to lande herefter fastlagt de geografiske koordinater for de punkter, der har betydning for gennemførelsen af ændringen af søgrænsen. De geografiske koordinater til det nye fyrtårn på Holnæs (benævnt Hf), til de nye søgrænsebåker 4a og 9a Holnæs samt til de nye søgrænsepunkter E og I i Flensborg Fjord er bestemt som følger:

 

   -Nordlig bredde-         -Østlig længde- 

 Hf - 54 grader 51 minutter     9 grader 34 minutter 

 48 sekunder, 4425          37 sekunder, 7290 

 4a - 54 grader 51 minutter     9 grader 35 minutter 

 33 sekunder, 3230          43 sekunder, 4050 

 9a - 54 grader 51 minutter     9 grader 34 minutter 

 47,sekunder, 3601          33 sekunder, 7493 

 E - 54 grader 51 minutter     9 grader 36 minutter 

 22 sekunder, 6326          29 sekunder, 8084 

 I - 54 grader 50 minutter     9 grader 30 minutter 

 33 sekunder, 9697          04 sekunder, 3822 

Positionerne for de nye båker 4a og 9a samt for grænsepunkterne I og E er ved tillægsprotokellen af parterne anerkendt som bindende.

Overenskomsten trådte i kraft den 28. oktober 1970.

Udenrigsministeriet, den 5. marts 1973.

K. B. Andersen.

Officielle noter

Ingen