Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af Overenskomsten af 14. december 1960 om organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling. (* 1) (* 2)

Efter at folketinget den 12. april 1961 havde meddelt sit samtykke til Danmarks ratifikation af den under 14. december 1960 i Paris undertegnede overenskomst om Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling, har Hans Majestæt Kongen ved resolution af 26. april 1961 ratificeret nævnte overenskomst med tilhørende protokoller, hvis tekst lyder som følger:

OVERENSKOMST OM ORGANISATIONEN FOR ØKONOMISK SAMARBEJDE OG UDVIKLING

REGERINGERNE i Republikken Østrig, Kongeriget Belgien, Canada, Kongeriget Danmark, Den franske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Grækenland, Republikken Island, Irland, Den italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge, Den portugisiske Republik, Spanien, Kongeriget Sverige, Den schweiziske Forbundsstat, Den tyrkiske Republik, Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Amerikas forenede Stater, som

mener, at økonomisk styrke og velstand er af afgørende betydning for opnåelsen af De forenede Nationers formål, bevarelsen af den enkeltes frihed og højnelsen af almenvellet,

mener, at de kan fremme disse mål mest virksomt ved at styrke den samarbejdstradition, der har udviklet sig blandt dem,

erkender, at Europas økonomiske genopbygning og fremgang, hvortil deres deltagelse i Organisationen for europæisk økonomisk Samarbejde har bidraget i væsentlig grad, har åbnet nye muligheder for styrkelse af denne tradition og bringe den i anvendelse på nye opgaver og videregående formål,

er overbevist om, at et bredere samarbejde på afgørende måde vil bidrage til fredelige og harmoniske forhold blandt verdens folkeslag,

erkender deres voksende indbyrdes afhængighed i økonomisk henseende,

er besluttet på gennem rådslagning og samarbejde at udnytte deres evner og muligheder mere effektivt for at fremme den størst mulige økonomiske vækst på et holdbart grundlag og øge deres folks økonomiske og sociale velstand,

mener, at de økonomisk højere udviklede lande bør samarbejde for efter bedste evne at yde bistand til de lande, der er under økonomisk udvikling,

erkender, at den yderligere udvikling af verdenshandlen er en af de vigtigste faktorer til fremme af nationernes økonomiske udvikling og til forbedring af de internationale økonomiske forbindelser,

har besluttet at søge disse gennemført på en måde, som er forenelig med deres forpligtelser i medfør af deres deltagelse i andre internationale organisationer, institutioner eller aftaler,

er derfor blevet enige om følgende bestemmelser vedrørende omdannelsen af Organisationen for europæisk økonomisk Samarbejde til Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling:

artikel 1.

Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling (herefter betegnet »Organisationen«) skal have til formål at fremme en politik, der tager sigte på:

 • a) at opnå på et holdbart grundlag den størst mulige økonomiske vækst og beskæftigelse og en voksende levestandard i medlemslandene under opretholdelse af finansiel stabilitet og derved bidrage til verdensøkonomiens udvikling,
 • b) at bidrage til en sund økonomisk vækst i såvel medlemslande som i ikke-medlemslande, der er under økonomisk udvikling, og
 • c) at bidrage til øget verdenshandel på flersidigt ikkediskriminatorisk grundlag i overensstemmelse med internationale forpligtelser.

Artikel 2.

Til fremme af disse mål er medlemslandene enige om, at de såvel enkeltvis som i fællesskab vil:

 • a) sikre en effektiv udnyttelse af deres økonomiske hjælpekilder,
 • b) på videnskabens og teknikkens område fremme udviklingen af deres hjælpekilder, opmuntre forskningen og fremme den faglige uddannelse,
 • c) føre en politik, der tager sigte på at sikre økonomisk vækst og indre og ydre finansiel stabilitet og undgå en udvikling, der vil kunne bringe deres egen eller andre landes økonomi i fare,
 • d) videreføre deres bestræbelser for at lette eller afskaffe hindringer for udvekslingen af varer, tjenesteydelser og løbende betalinger samt opretholde og udvide frigørelsen af kapitalbevægelser, og
 • e) bidrage til den økonomiske udvikling af såvel medlemslande som ikke-medlemslande, der er under økonomisk udvikling ved hjælp af hensigtsmæssige foranstaltninger, herunder i særdeleshed kapitaltilførsler til disse lande, og i øvrigt under hensyntagen til den betydning, som modtagelsen af teknisk bistand og sikringen af voksende eksportmarkeder har for disse landes økonomi.

Artikel 3.

For at nå de i artikel 1 opstillede mål og opfylde de i artikel 2 indeholdte forpligtelser er medlemslandene enige om at ville:

 • a) holde hverandre underrettet og meddele Organisationen de til opfyldelsen af dens opgaver nødvendige oplysninger,
 • b) deltage i fortløbende samråd, gennemføre undersøgelser og medvirke i vedtagne projekter,
 • c) deltage i et nært samarbejde og træffe samordnede forholdsregler, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Artikel 4.

Denne overenskomsts kontraherende parter skal være medlemmer af Organisationen.

Artikel 5.

For at nå sine mål kan Organisationen:

 • a) træffe beslutninger, der, med mindre andet er bestemt, skal være bindende for alle medlemmerne,
 • b) rette henstillinger til medlemmer, og
 • c) afslutte overenskomster med medlemmer, ikke-medlemslande og internationale organisationer.

Artikel 6.

     1. Med mindre Organisationen i særlige tilfælde enstemmigt træffer anden bestemmelse, skal beslutninger og henstillinger vedtages ved fælles overenskomst mellem alle medlemmerne.

     2. Hvert medlem skal have een stemme. Hvis et medlem afholder sig fra at stemme for en beslutning eller henstilling, bliver denne ikke herved ugyldig, idet den skal kunne anvendes på de øvrige medlemmer, men ikke på det medlem, der har afholdt sig fra at stemme.

     3. Ingen beslutning skal være bindende for noget medlem, før det har opfyldt de krav, som dets egne forfatningsretlige regler stiller. De øvrige medlemmer kan vedtage, at en sådan beslutning skal finde midlertidig anvendelse på dem.

Artikel 7.

Et råd, sammensat af alle medlemmerne, skal være det organ, hvorfra alle Organisationens handlinger udgår. Rådet kan træde sammen i møder af ministre eller faste repræsentanter.

Artikel 8.

Rådet skal hvert år udnævne en formand, der skal lede dets ministermøder, og to viceformænd. Formanden kan genudnævnes for een følgende periode.

Artikel 9.

Rådet kan oprette en Eksekutivkomite og sådanne underorganer, som måtte være nødvendige til gennemførelse af Organisationens formål.

Artikel 10.

     1. En generalsekretær, der er ansvarlig over for Rådet, skal af dette udnævnes for en periode af fem år. Han skal bistås af en eller flere vicegeneralsekretærer eller assisterende generalsekretærer, som udnævnes af Rådet efter generalsekretærens indstilling.

     2. Generalsekretæren virker som formand for Rådet i møder af de faste repræsensentanter. Han skal bistå Rådet på enhver formålstjenstlig måde og kan fremsætte forslag til Rådet eller til ethvert af Organisationens øvrige organer.

Artikel 11.

     1. Generalsekretæren ansætter det for Organisationen nødvendige personale i overensstemmelse med organisationsplaner, som godkendes af Rådet. Personaleregulativet skal godkendes af Rådet. 2. Under hensyn til Organisationens internationale karakter må generalsekretæren, vicegeneralsekretærerne og de assisterende generalsekretærer hverken søge eller modtage instruktioner fra noget medlem eller fra nogen regering eller myndighed uden for Organisationen.

Artikel 12.

Under sådanne former og på sådanne vilkår, som Rådet måtte bestemme, kan Organisationen:

 • a) rette henvendelse til ikke-medlemslande eller organisationer,
 • b) knytte og opretholde forbindelse med ikke-medlemslande eller organisationer, og
 • c) indbyde ikke-medlemslandes regeringer eller organisationer til at deltage i Organisationens virksomhed.

Artikel 13.

De ved Paris- og Romtraktaterne af henholdsvis 15. april 1951 og 25. marts 1957 oprettede europæiske fællesskaber skal i Organisationen være repræsenteret som bestemt i Tillægsprotokol nr. 1 til denne overenskomst.

Artikel 14.

     1. Denne overenskomst skal ratificeres eller tiltrædes af signatarmagterne i overensstemmelse med disses respektive forfatningsretlige krav.

     2. Ratifikations- eller tiltrædelsesinstrumenter skal deponeres hos Den franske Republiks regering, der herved udpeges til depositarregering.

     3. Denne overenskomst træder i kraft:

 • a) før den 30. september 1961 på det tidspunkt, da alle signatarmagter har deponeret deres ratifikations eller tiltrædelsesinstrumenter, eller
 • b) den 30. september 1961, hvis femten eller flere signaturmagter på denne dato har deponeret sådanne instrumenter for deres eget vedkommende og derefter for enhver anden signatarmagts vedkommende, når den deponerer sit ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument,
 • c) efter den 30. september l961 - dog senest to år efter undertegnelsen af denne overenskomst - når femten signatarmagter har deponeret sådanne instrumenter for disses vedkommende og derefter for enhver anden signatarmagts vedkommende ved deponeringen af dennes ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument.

d. Enhver signatarmagt, som ikke har deponeret sit ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument, når overenskomsten træder i kraft, kan deltage i Organisationens virksomhed på vilkår, som vil være at aftale mellem Organisationen og vedkommende signatarmagt.

Artikel 15.

Når denne overenskomst træder i kraft, skal omdannelsen af Organisationen før europæisk økonomisk Samarbejde træde i kraft, og dens formål, organer, beføjelser og navn skal derefter være som fastsat i denne overenskomst. Den retsstilling, som Organisationen for europæisk økonomisk Samarbejde har, overgår til Organisationen, men beslutninger, henstillinger og vedtagelser i Organisationen for europæisk økonomisk Samarbejde skal godkendes af Rådet for at bevare deres gyldighed efter denne overenskomst ikrafttrædelse.

Artikel 16.

Rådet kan beslutte at indbyde enhver regering, der er rede til at påtage sig medlemsforpligtelserne til at tilslutte sig denne overenskomst. Sådanne beslutninger skal være enstemmige, med mindre Rådet i særlige tilfælde enstemmigt beslutter at tillade afholdelse fra stemmeafgivning; beslutningen skal i så fald have gyldighed for alle medlemmer uden hensyn til bestemmelserne i artikel 6. Tilslutningen bliver gyldig ved deponeringen af et tiltrædelsesinstrument hos depositarregeringen.

Artikel 17.

Enhver kontraherende part kan udtræde af denne Overenskomst ved tolv måneder forinden at give meddelelse herom til depositarregeringen.

Artikel 18.

Organisationens hovedsæde skal være i Paris, med mindre Rådet træffer anden bestemmelse.

Artikel 19.

Organisationens retlige handleevne og de privilegier, fritagelser og immuniteter, som tilstås Organisationen, dens embedsmænd og medlemmernes repræsentanter ved denne skal være som fastsat i Tillægsprotokol nr. 2 til denne overenskomst.

Artikel 20.

     1. I overensstemmelse med finansielle bestemmelser, der fastsættes af Rådet, skal Generalsekretæren hvert år forelægge til Rådets godkendelse et årligt budget, et årsregnskab og sådanne tillægsbudgetter, som Rådet måtte ønske.

     2. De af Rådet godkendte almindelige udgifter for Organisationen skal fordeles i overensstemmelse med en skala, der fastsættes af Rådet. Andre omkostninger skal finansieres på et af Rådet fastsat grundlag.

Artikel 21.

Ved modtagelsen af alle ratifikations- tiltrædelses- eller tilslutningsinstrumenter eller, opsigelsesvarsler skal depotsitarregeringen underrette samtlige kontraherende parter og Organisationens Generalsekretær herom.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede, der på behørig måde er bemyndiget hertil, undertegnet denne overenskomst.

Udfærdiget i Paris den 14. december 1960, på engelsk, og fransk, idet begge tekster er lige autentiske, i et enkelt eksemplar, som skal deponeres hos depositarregeringen, som vil tilsende alle signatarmagterne bekræftede afskrifter.

For Forbundsrepublikken Tyskland:

Ludwig Erhard.

Albert Hilger van Scherpenberg.

For Republikken Østrig:

Bruno Kreisky.

Dr. Fritz Bock.

For Kongeriget Belgien:

P. Wigny.

R. Ockrent.

For Canada:

Donald M. Fleming.

George H. Hess.

For Kongeriget Danmark:

Jens Otto Krag.

For Spanien:

Fernando M. Castiella.

A. Ullastres.

For Amerikas forenede Stater:

Douglas Dillon.

W. Randolph Burgess

For Den franske Republik:

M. Couve de Murville.

Baumgartner.

For Kongeriget Grækenland:

A. Protopapadakis.

For Irland:

Sean O'Loinsigh.

For Republikken Island:

Gyli Th. Gislason.

For Den italienske Republik:

Giuseppe Pella.

Carlo Russo.

For Storhertugdøramet Luxembourg:

E. Schaus.

For Kongeriget Norge:

Halvard Lange.

For Kongeriget Nederlandene:

J. Luns.

Stikker.

For Den portugisiske Republik:

J. G. Correia de Oliveira.

For Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland:

Selwyn Lloyd.

For Kongeriget Sverige:

Gunnar Lange.

For Den schweiziske Forbundsstat:

Max Petitpierre.

For Den tyrkiske Republik:

Alican.

TILLÆGSPROTOKOL NR. 1 TIL OVERENSKOMSTEN OM ORGANISATIONEN FOR ØKONOMISK SAMARBEJDE OG UDVIKLING.

De stater, der har undertegnet Overenskomsten om Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling

er blevet enige om følgende:

1.I Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling skal repræsentationen for de ved Paris- og Romtraktaterne af henholdsvis 18 april 1951 og 25. marts 1957 oprettede europæiske fællesskaber fastsættes i overenstemmelse med de institutionelle bestemmelser i disse traktater.

     2. Kommissionerne for Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab samt Det europæiske Kul- og Stålfællesskabs Øverste Myndighed skal deltage i Organisationens arbejde.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede, der på behørig måde er bemyndiget hertil, undertegnet denne Protokol.

Udfærdiget i Paris den 14 december 1960 på engelsk og fransk, idet begge tekster er lige autentiske, i et enkelt eksemplar, som skal deponeres hos Den franske Republiks regering, som vil tilsende alle signatarmagterne bekræftede afskrifter.

(Samme underskrifter som under overenskomsten.)

TILLÆGSPROTOKOL NR.2 TIL OVERENSKOMSTEN OM ORGANISATIONEN FOR ØKONOMISK SAMARBEJDE OG UDVIKLING.

De stater, der har undertegnet Overenskomsten om Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling (herefter betegnet »Organisationen«),

er blevet enige om følgende:

Organisationen skal have retlig handleevne og den selv, dens embedsmænd og medlemmernes repræsentanter ved den har følgende privilegier, fritagelser og immuniteter:

 • a) i territorier tilhørende de kontraherende parter i Overenskomsten om europæisk økonomisk Samarbejde af 16. april 1958, den retlige handleevne, de privilegier, fritagelser og immuniteter, der er fastsat i Tillægsprotokol nr. 1 til nævnte overenskomst,
 • b) i Canada, den retlige handleevne, de privilegier, fritagelser og immuniteter, som måtte blive fastsat i en aftale eller ordning vedrørende retlig handleevne, privilegier, fritagelser og immuniteter mellem Canadas regering og Organisationen,
 • c) i De forenede Stater, den retlige handleevne, de privilegier, fritagelser og immuniteter i henhold til Loven om Internationale Organisationers Immuniteter, der er fastsat i Bekendtgørelse nr. 10133 af 27. juni 1950, og
 • d) i alle andre lande, den retlige handleevne, de privilegier, fritagelser og immuniteter, der måtte blive fastsat i aftaler eller ordninger vedrørende retlig handleevne, privilegier, fritagelser og immuniteter mellem vedkommende regering og Organisationen.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede, der på behørig måde er bemyndiget hertil, undertegnet denne Protokol.

Udfærdiget i Paris, den 14. december 1960, på engelsk og fransk, idet

begge tekster er lige autentiske, i et enkelt eksemplar, som skal

deponeres hos Den franske Republiks regering, som vil tilsende alle signatarmagterne bekræftede afskrifter.

PROTOKOL OM REVISIONEN AF OVERENSKOMSTEN OM EUROPÆISK ØKONOMISK

SAMARBEJDE AF 16.APRIL 1948.

REGERINGERNE i Republikken Østrig, Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Den franske Republik, Forbundsrepublikken Tyskland, Kongeriget Grækenland, Republikken Island, Irland, Den italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Kongeriget Norge, Den portugisiske Republik, Spanien, Kongeriget Sverige, Den schweiziske Forbundsstat, Den tyrkiske Republik, Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, der er kontraherende parter i Overenskomsten om europæisk økonomisk Samarbejde af 16. april 1948 (herefter betegnet »Overenskomsten«) og medlemmer af Organisationen for europæisk økonomisk Samarbejde, som

ønsker, at Organisationens formål, organer og beføjelser skal defineres påny, og at regeringerne for Canada og Amerikas forenede Stater skal være medlemmer af den omdannede Organisation,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1.

Overenskomsten skal revideres og som følge heraf erstattes af Overenskomsten om Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling, der skal undertegnes i dag.

Artikel 2.

     1. Denne protokol skal træde i kraft, når Overenskomsten om Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling træder i kraft.

     2. Overenskomsten skal ophøre med at have gyldighed for de magter, der har undertegnet denne Protokol, når Overenskomsten om Organisationen for økonomisk Samarbejde og Udvikling træder i kraft.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede, der på behørig måde er bemyndiget hertil, undertegnet denne Protokol.

Udfærdiget i Paris, den 14. december 1960, på engelsk og fransk, idet

begge tekster er lige autentiske, i et enkelt eksemplar, som skal

deponeres hos Den franske Republiks regering, som vil tilsende alle signatarmagterne bekræftende afskrifter.

(Underskrevet af de samme befuldmægtigede fra OEEC's medlemslande som overenskomsten.)

Danmark har deponeret ratifikationsinstrumentet hos Frankrigs regering den 30. maj 1961.

Foruden Danmark har Canada, Storbritannien, og USA deponeret deres ratifikationsinstrumenter.

Overenskomsten vil i overensstemmelse med artikel 14, paragraf 3, i tiden indtil den 30. september 1961 træde i kraft på det tidspunkt, da alle signatarmagter har foretaget tilsvarende deponeringer. Den 30. september 1961, eller senere, vil overenskomsten træde i kraft, når 15 lande har deponeret deres ratifikationsinstrumenter.

Udenrigsministeriet, den 9. juni 1961.

J. O. Krag.

Redaktionel note
 • (* 2) Jugoslavien har speciel status.
 • (* 1)Andre landes tiltrædelse: BEK nr 50 af 31/10/1961 BEK nr 26 af 27/05/1962 BEK nr 52 af 13/10/1964 BEK nr 31 af 26/03/1969 BEK nr 23 af 22/02/1972 BEK nr 131 af 08/12/1994 BEK nr 51 af 06/03/1997