Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ændringsprotokol af 25. marts 1972 til enkeltkonventionen af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler. (* 1)


Ved kgl. resolution af 4. april 1975 har Danmark ratificeret den i Geneve den 25. marts 1972 undertegnede ændringsprotokol til enkeltkonventionen af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler, jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelser nr. 73 af 30. juni 1965, nr. 98 af 21. november 1967, nr. 91 af 12. august 1968, nr. 37 af 29. april 1970, nr. 112 af 3. december 1973, nr. 96 af 6. september 1974 og nr. 142 af 26. november 1975, Lovtidende C.

Ændringsprotokollen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er udeladt her):

PROTOKOL til ændring af enkeltkonventionen af 1961 angående narkotiske midler

PRÆAMBEL

Parterne i denne protokol er

i betragtning af bestemmelserne i enkeltkonventionen af 1961 angående narkotiske midler, der er udfærdiget i New York den 30. marts 1961 (herefter kaldet enkeltkonventionen), og

i ønsket om at ændre enkeltkonventionen

blevet enige om følgende:

Artikel 1

Ændringer i artikel 2, stk. 4, 6 og 7 i enkeltkonventionen

Artikel 2, stk. 4, 6 og 7 i enkeltkonventionen ændres som følger:

     4. De i bilag III nævnte præparater er undergivet samme kontrolforanstaltninger som de præparater, der indeholder de i bilag II nævnte narkotiske midler, dog behøver artikel 31, stk. 1 b) og 3 til 15 og artikel 34 b) forsåvidt angår disses erhvervelse og detailforhandling, ikke at bringes i anvendelse, og med hensyn til overslag (artikel 19) og statistik (artikel 20) skal de krævede oplysninger begrænses til de mængder narkotiske midler, der medgår til fabrikationen af disse præparater.

     6. Foruden de kontrolforanstaltninger, der gælder for alle de i bilag I nævnte narkotiske midler, er opium undergivet bestemmelserne i artikel 19, stk. 1, litra f, og i artikel 21 a, 23 og 24, kokablad de i artiklerne 26 og 27 omhandlede bestemmelser og indisk hamp de i artikel 28 omhandlede bestemmelser.

     7. Opiumvalmuen, kokabusken, hampeplanten, valmuestrå og hampeblade er undergivet henholdsvis de i artikel 19, stk. 1, litra e, artikel 20, stk. 1, litra g, artikel 21 a og artiklerne 22 til 24; 22, 26 og 27; 22 og 28, 25; og 28 foreskreven kontrolforanstaltninger.'

Artikel 2

Ændringer i overskriften til artikel 9 i enkeltkonventionen og i artiklens stk. 1 samt indføjelse af nye stk. 4 og 5

Overskriften til artikel 9 i enkeltkonventionen ændres som følger:

»Udvalgets sammensætning og funktioner«

Artikel 9, stk. 1 i enkeltkonventionen ændres som følger:

     1. Udvalget skal bestå af tretten medlemmer, der vælges af Rådet som følger:

 • a) Tre medlemmer af medicinsk, farmakologisk eller farmaceutisk sagkundskab fra en liste på mindst fem personer, der indstilles af Verdenssundhedsorganisationen,
 • b) ti medlemmer fra en liste af personer, der indstilles af De forenede Nationers medlemmer og af parter, som ikke er medlemmer af De forenede Nationer.'

Følgende nye stykker indføjes efter stk. 3 i enkeltkonventionens artikel 9:

»4. Udvalget skal i samarbejde med regeringerne og i overensstemmelse med denne konventions bestemmelser søge at begrænse dyrkning, produktion, fremstilling og brug af narkotika til et kvantum, der vil være tilstrækkeligt for medicinske og videnskabelige formål, at sikre narkotikaforsyningen til disse formål og at forhindre ulovlig dyrkning, produktion og fremstilling af samt ulovlig handel med og brug af narkotika.

     5. Alle forholdsregler, som Udvalget måtte tage i medfør af denne konvention, skal være sådanne, der er bedst overensstemmende med hensigten at fremme samarbejdet mellem regeringen og Udvalget og at skabe den tekniske forudsætning for en fortsat dialog mellem regeringerne og Udvalget, der vil bidrage til og lette effektiv national indsats for opnåelsen af denne konventions formål.«

Artikel 3

Ændringer i artikel 10, stk. 1 og 4 i enkeltkonventionen

Artikel 10, stk. 1 og 4 i enkeltkonventionen ændres som følger:

     1. Udvalgets medlemmer skal fungere i fem år og vil kunne genvælges.

     4. Rådet kan efter Udvalgets indstilling afskedige et udvalgsmedlem, der ikke længere opfylder de betingelser, der i henhold til artikel 9, stk. 2 kræves for at være medlem af Udvalget. Indstillingen er vedtaget, når ni medlemmer af Udvalget stemmer derfor.'

Artikel 4

Ændring i artikel 11, stk. 3 i enkeltkonventionen

Artikel 11, stk. 3 i enkeltkonventionen ændres som følger:

     3. Udvalget er beslutningsdygtigt, når otte medlemmer er til stede.'

Artikel 5

Ændring i artikel 12, stk. 5 i enkeltkonventionen

Artikel 12, stk. 5 i enkeltkonventionen ændres som følger:

»5. Med henblik på at begrænse brugen og fordelingen af narkotika til et kvantum, der vil være tilstrækkeligt for medicinske og videnskabelige formål, og på sikre narkotikaforsyningen til disse formål, skal Udvalget så hurtigt som muligt godkende overslagene, herunder tillægsoverslagene, eller det kan med den pågældende regerings samtykke ændre overslagene. I tilfælde af uenighed mellem regeringen og Udvalget skal sidstnævnte være berettiget til at fastsætte, meddele og offentliggøre sine egne overslag, herunder tillægsoverslag.«

Artikel 6

Ændringer i artikel 14, stk. 1 og 2 i enkeltkonventionen

Artikel 14, stk. 1 og 2 i enkeltkonventionen ændres som følger:

     1. a) hvis Udvalget på grundlag af de fra regeringerne i henhold til nærværende konventions bestemmelser modtagne oplysninger eller på grundlag af de fra De forenede Nationers organereller særorganer modtagne oplysninger, eller, forudsat at de er godkendt af Kommissionen efter Udvalgets indstilling, fra enten andre offentlige eller internationale ikke-offentlige organisationer, der har direkte kompetence over sagsområdet eller har rådgivende status i Det økonomiske og sociale Råd i henhold til artikel 71 i De forenede Nationers pagt eller indtager tilsvarende status efter særlig overenskomst med Rådet, modtagne oplysninger vedrørende spørgsmål, der opstår i henhold til disse bestemmelser, har objektive grunde til at formode, at denne konventions mål bliver bragt i alvorlig fare, fordi en part, et land eller territorium undlader at opfylde denne konventions bestemmelser, er Udvalget berettiget til at foreslå vedkommende regering at indlede samråd eller til at anmode den om at fremkomme med en forklaring. Såfremt en part, et land eller territorium - uden misligholdelse ved gennemførelsen af konventionens bestemmelser - er blevet, eller der foreligger vidnesbyrd om alvorlig risiko for, at det kan blive et vigtigt centrum for ulovlig dyrkning, produktion eller fremstilling, forhandling eller forbrug af narkotika, er Udvalget berettiget til at foreslå vedkommende regering at indlede samråd. Med forbehold af Udvalgets ret til at henlede parternes, Rådets og Kommissionens opmærksomhed på det i litra d) nedenfor omtalte spørgsmål skal Udvalget behandle som fortrolig en anmodning om oplysning samt en forklaring fra en regering eller et forslag om samråd eller de samråd, der i henhold til nærværende litra måtte være afholdt med en regering.

 • b) Efter at Udvalget har taget det under litra a) nævnte skridt, kan det, hvis det føler sig overbevist om nødvendigheden heraf, henstille til den pågældende regering at træffe sådanne afhjælpende foranstaltninger, som efter omstændighederne måtte være nødvendige til opfyldelse af denne konventions bestemmelser.

c)Dersom Udvalget finder et sådant skridt nødvendigt for at kunne bedømme et spørgsmål nævnt i litra a) i dette stykke, kan det foreslå den den pågældende regering at lade spørgsmålet undersøge på dens territorium ved midler, som regeringen måtte finde passende. Såfremt den påfaldende regering påtager sig en sådan undersøgelse, vil den kunne anmode Udvalget om at stille sagkundskab til rådighed tilligemed bistand fra en eller flere personer med den nødvendige baggrund til at bistå regeringens embedsmænd i forbindelse med den foreslåede undersøgelse. Den eller de personer, som Udvalget agter at stille til rådighed, skal godkendes af regeringen. Undersøgelsens modaliteter og tidsfristen for dens afslutning fastlægges ved samråd mellem regeringen og Udvalget. Regeringen skal meddele Udvalget resultaterne af undersøgelsen og tilkendegive, hvilke afhjælpende forholdsregler den finder det nødvendigt at tage.

 • d) Hvis Udvalget finder, at den pågældende regering efter en til denne i henhold til foranstående litra a) fremsat anmodning har undladt at give en tilfredsstillende forklaring eller ikke har truffet afhjælpende foranstaltninger efter Udvalgets Henstilling i henhold til litra b), eller hvis der foreligger en alvorlig situation, der kræver fælles indsats på internationalt plan med henblik på situationens afhjælpning, kan Udvalget henlede parternes, Rådets eller Kommissionens opmærksomhed på sagen. Udvalget skal handle på nævnte måde, hvis denne konventions formål er alvorligt i fare, og det ikke på anden måde har været muligt at løse spørgsmålet tilfredsstillende. Udvalget skal ligeledes handle på nævnte måde, hvis det finder, at der foreligger en alvorlig situation, som kræver fælles indsats på internationalt plan med henblik på dens afhjælpning,og at den mest passende måde at fremme sådan fælles indsats på er at henlede parternes, Rådets og Kommissionens opmærksomhed på situationen. Efter at have gennemgået Udvalgets beretninger og Kommissionens eventuelle beretninger kan Rådet henlede generalforsamlingens opmærksomhed på sagen.

     2. Når Udvalget i henhold til foranstående stk. 1 d) henleder parternes, Rådets og Kommissionens opmærksomhed på et forhold, kan det, hvis det mener, at en sådan fremgangsmåde er nødvendig, anbefale parterne at standse import af narkotiske midler, eksport af narkotiske midler eller begge dele fra eller til det pågældende land eller territorium enten for en nærmere fastsat periode, eller indtil forholdene i landet eller territoriet efter Udvalgets mening er tilfredsstillende. Den pågældende stat kan forelægge spørgsmålet for Rådet.'

Artikel 7

Ny artikel 14 a

Følgende nye artikel indføjes efter artikel 14 i enkeltkonventionen:

»Artikel 14 a

Teknisk og økonomisk bistand

Udvalget kan, når det anser det for rimeligt og enten som tillæg eller alternativ til de i artikel 14, stk. 1 og 2 indeholdte foranstaltninger med den pågældende regerings indforståelse, henstille til de rette organer under De forenede Nationer og til særorganerne, at der ydes regeringen teknisk eller økonomisk bistand, eller begge dele, til støtte for dens bestræbelser på at udføre sine forpligtelser i henhold til denne konvention, herunder de forpligtelser, der er omtalt i artikel 2, 35, 38 og 38 a.«

Artikel 8

Ændring i artikel 16 i enkeltkonventionen

Artikel 16 i enkeltkonventionen ændres som følger:

»Sekretariatstjenesten for Kommissionen og Udvalget skal oprettes af generalsekretæren. Særskilt skal nævnes, at Udvalgets sekretær udnævnes af generalsekretæren i samråd med Udvalget.«

Artikel 9

Ændringer i artikel 19, stk. 1, 2 og 5 i enkeltkonventionen

Artikel 19, stk. 1, 2 og 5 i enkeltkonventionen ændres som følger:

     1. Parterne skal hvert år indsende deres overslag til Udvalget for hvert af deres territorier, udfærdiget på den af Udvalget foreskrevne måde og på formularer, der leveres af Udvalget. Overslaget skal omfatte:

 • a) de kvanta narkotiske midler, der skal benyttes til medicinske og videnskabelige formål;
 • b) de kvanta narkotiske midler, der skal benyttes til fabrikation af andre narkotiske midler af de i bilag III omhandlede præparater og af stoffer, der ikke falder ind under denne konvention;
 • c) beholdninger af narkotiske midler pr. 31. december i det år, overslaget vedrører;
 • d) de kvanta narkotiske midler, der er nødvendige til supplering af særlige beholdninger;
 • e) arealet (i hektar) og den geografiske beliggenhed af den jord, der vil blive benyttet til dyrkning af opiumvalmuen;
 • f) omtrentligt kvantum opium, der vil blive produceret;
 • g) antallet af industrivirksomheder, der vil fremstille syntetiske narkotiske midler; og
 • h) de kvanta syntetiske narkotiske midler, der vil blive fremstillet af hver enkelt virksomhed omtalt under litra g).

2. a) Med forbehold af de i artikel 21, stk. 3 nævnte fradrag skal overslagets totaltal for hvert område og hvert narkotisk middel, opium og syntetiske narkotika undtaget, være lig med summen af de i denne artikels stk. 1 a), b) og d) nærmere angivne mængder plus den mængde, der er nødvendig for at bringe foregående års beholdning pr. 31. december i overensstemmelse med den i stk. 1 c) beregnede mængde.

 • b) Med forbehold af de i artikel 21, stk. 3 anførte fradrag vedrørende import og fradragene i artikel 21 a, stk. 2 skal totaloverslagene for opium for hvert område være lig med enten summen af de i denne artikels stk. 1 a), b) og d) anførte kvanta med tillæg af det kvantum, der er nødvendigt for at bringe foregående års beholdning pr. 31. december i overensstemmelse med det i henhold til denne artikels stk. 1 c) anslåede, eller af det i stk. 1 f) omhandlede kvantum, alt efter hvilket tal, der er det højeste.
 • c) Med forbehold af de i artikel 21, stk. 3 anførte fradrag skal totaloverslaget for hvert område for hvert enkelt syntetisk narkotisk middel være lig med enten summen af de i denne artikels stk. 1 a), b) og d) anførte kvanta med tillæg af det kvantum, der er nødvendigt for at bringe foregående års beholdning pr. 31. december i overensstemmelse med det i henhold til denne artikels stk. 1 c) anslåede eller af summen af de i stk. 1 h) anførte kvanta, alt efter hvilket tal, der er det højeste.
 • d) Overslag foretaget i henhold til dette stykke litra a), b) og c) bør være passende tillempet med hensyn til såvel et eventuelt beslaglagt kvantum, der senere frigives til lovlig brug, som til ethvert kvantum, der måtte blive udtaget af de særlige beholdninger for at dække den civile befolknings behov.

     5. Med forbehold af de i artikel 21, stk. 3 nævnte fradrag, og idet tages passende hensyn til bestemmelserne i artikel 21 a, må overslaget ikke overskrides.

Artikel 10

Ændringer i artikel 20 i enkeltkonventionen

Artikel 20 i enkeltkonventionen ændres som følger:

     1. Parterne skal indsende statistiske beretninger til Udvalget for hvert af deres territorier, udfærdiget på den af Udvalget foreskrevne måde og på formularer, der leveres af Udvalget, hvilken beretning skal omfatte oplysning om:

 • a) Produktion eller fabrikation af narkotiske midler;
 • b) brug af narkotiske midler til fabrikation af andre narkotiske midler af de i bilag III omhandlede præparater og af stoffer, der ikke falder ind under denne konventions bestemmelser, og brug af valmuestrå til fabrikation af narkotiske midler;
 • c) forbrug af narkotiske midler;
 • d) import og eksport af narkotiske midler og valmuestrå;
 • e) beslaglæggelse af narkotiske midler og måden, på hvilken der disponeres over disse;
 • f) beholdninger af narkotiske midler pr. 31. december i det år, beretningerne angår; og
 • g) påviseligt område for dyrkning af opiumvalmuen.

     2. a) De statistiske beretninger omhandlende de i stk. 1, med undtagelse af litra d), nævnte spørgsmål skal udfærdiges årligt og indsendes til Udvalget senest den 30. juni i det nærmest efterfølgende år.

 • b) De statistiske beretninger vedrørende de i stk. 1 d) nævnte spørgsmål skal udfærdiges hvert kvartal og indsendes til Udvalget inden en måned efter det pågældende kvartals udløb.
 • b) De statistiske beretninger vedrørende de i stk. 1 d) nævnte spørgsmål skal udfærdiges hvert kvartal og indsendes til Udvalget inden en måned efter det pågældende kvartals udløb.

     3. Parterne er ikke pligtige til at indsende statistiske beretninger om særlige beholdninger, men skal indsende særskilte beretninger om narkotiske midler, der for særlige formål er importeret til eller fremstillet i landet eller området, og om de mængder narkotiske midler, der er udtaget af de særlige beholdninger for at dække civilbefolkningens behov.'

Artikel 11

Ny artikel 21 a

Følgende nye artikel indføjes efter artikel 21 i enkeltkonventionen:

»Artikel 21 a

Begrænsning af opiumsproduktionen

     1. I ethvert land eller territorium skal produktionen af opium organiseres og kontrolleres på en sådan måde, at det så vidt muligt sikres, at den mængde, der produceres inden for et hvilket som helst år, ikke overstiger overslaget over den opium, der vil blive produceret som anført i artikel 19, stk. 1 f).

     2. Såfremt Udvalget på grundlag af oplysninger, der er til dets rådighed i medfør af denne konventions bestemmelser, finder, at en part, der har indsendt et overslag i henhold til artikel 19. stk. 1 f), ikke har begrænset den mængde opium, der måtte være produceret inden for nævnte parts landegrænser til lovlige formål i overensstemmelse med vedkommende overslag, og at et betydeligt kvantum af den producerede opium, lovligt eller ulovligt produceret, inden for denne parts landegrænser er bragt på det ulovlige marked, kan det efter en gennemgang af partens forklaringer, der skal forelægges Udvalget senest en måned efter meddelelse om den stedfundne konstatering, beslutte at fratrække hele eller en del af mængden fra det kvantum, der skal produceres og fra totaloverslaget defineret i artikel 19, stk. 2 b) for det følgende år, i hvilket en sådan nedskæring vil være teknisk gennemførlig, idet der skal tages hensyn til årstiden og kontraktlige forpligtelser vedrørende opiumseksporten. Denne beslutning træder i kraft halvfems dage efter, at den pågældende part har modtaget meddelelse derom.

     3. Når Udvalget har underrettet den pågældende part om sin beslutning i henhold til stk. 2 vedrørende nedskæring, vil det rådføre sig med parten med henblik på at afklare situationen på tilfredsstillende måde.

     4. Såfremt situationen ikke afklares på tilfredsstillende måde, kan Udvalget på passende måde benytte bestemmelserne i artikel 14.

     5. Hvis Udvalget træffer en afgørelse om nedskæring i henhold til stk. 2, skal det ikke blot tage hensyn til alle relevante forhold, herunder sådan, som giver anledning til det i stk. 2 anførte problem vedrørende ulovlig handel, men desuden til eventuelle relevante nye kontrolforanstaltninger, som parten måtte have indført.«

Artikel 12

Ændringer i artikel 22 i enkeltkonventionen

Artikel 22 i enkeltkonventionen ændres som følger:

»1. Når de i en parts land eller territorium herskende forhold efter dens mening gør det nødvendigt at forbyde dyrkning af opiumvalmuen, kokabusken eller hampeplanten af hensyn til offentighedens sundhed og velfærd og for at forhindre, at narkotiske midler indgår i den ulovlige handel, skal vedkommende part forbyde dyrkning.

     2. Når en part forbyder dyrkning af opiumvalmuen eller hampeplanten, skal den tage passende forholdsregler til at beslaglægge alle ulovligt dyrkede planter og tilintetgøre dem med undtagelse af små mængder, som parten måtte have behov for til videnskabelige eller forskningsmæssige formål.«

Artikel 13 Ændring i artikel 35 i enkeltkonventionen

Artikel 35 i enkeltkonventionen ændres som følger:

»Parterne skal med tilbørlig hensyntagen til deres forfatningsmæssige, lovmæssige og administrative systemer

 • a) inden for deres territorium træffe foranstaltninger til koordinering af bestræbelser til forebyggelse og bekæmpelse af den ulovlige handel. Til at forestå denne koordinering kan de udpege et organ, der skal være ansvarlig for denne;
 • b) hjælpe hinanden i kampen mod den ulovlige handel med narkotiske midler;
 • c) samarbejde indbyrdes og med de kompetente internationale organisationer, hvoraf de er medlemmer, i en fælles kamp mod den ulovlige handel;
 • d) påse, at internationalt samarbejde mellem de pågældende organer foregår på hurtig og effektiv måde;
 • e) tilsikre, at juridiske dokumenter, der skal sendes landene imellem i anledning af en retssag, hurtigst muligt tilstilles de af parterne udpegede organer. Dette krav skal være uden prejudice for en parts ret til at kræve, at juridiske dokumenter tilstilles den ad diplomatisk vej;
 • f) tilstille, såfremt de finder det passende, Udvalget og Kommissionen oplysninger gennem generalsekretæren udover de i artikel 18 foreskrevne om ulovlig narkotikavirksomhed inden for deres landegrænser, herunder oplysninger om ulovlig dyrkning, produktion, fremstilling, brug af samt ulovlig handel med narkotika; og
 • g) såvidt muligt tilvejebringe de i foregående stykke omtalte oplysninger på en sådan måde og inden for sådanne tidsfrister, som Udvalget måtte kræve; efter anmodning fra en part kan Udvalget tilbyde sin bistand ved tilstillelse af oplysninger og bestræbelser på at nedskære den ulovlige narkotikahandel inden for partens landegrænser.«

Artikel 14

Ændringer i artikel 36, stk. 1 og 2 i enkeltkonventionen

Artikel 36, stk. 1 og 2 i enkeltkonventionen ændres som følger: »1. a

 • )

Med forbehold af de indskrænkninger, der følger af en parts forfatning, skal vedkommende part træffe sådanne foranstaltninger, som tilsikrer: at dyrkning, produktion, fabrikation, udvinding, tilberedning, besiddelse, tilbud, udbud til salg, fordeling, køb, salg, levering på hvilke som helst betingelser, mæglerkurtage, forsendelse, forsendelse i transit, transport, import og eksport af narkotiske midler i modstrid med denne konventions bestemmelser og enhver anden handling, som efter partens mening vil være i modstrid med denne konventions bestemmelser, er strafbare forseelser, når de begås med overlæg, og at alvorlige overtrædelser er hjemfaldne til passende straf, særlig fængsel eller anden frihedsberøvende straf.

 • b) Når narkotikamisbrugere har begået sådanne overtrædelser, kan parterne, uanset indholdet af litra a) bestemme, at sådanne misbrugere, enten som et alternativ til domfældelse og straf eller i tilslutning til domfældelse og straf, skal underkastes behandling, uddannelse, efterbehandling, revalidering og genoptages i samfundet i overensstemmelse med artikel 38, stk. 1.

     2. Med forbehold af de indskrænkninger, der følger af en parts forfatning, dens retssystem og nationale lovgivning,

 • a) i) skal enhver af de i stk. 1 anførte overtrædelser, hvis de begås i forskellige lande, betragtes som en særlig overtrædelse;
 • ii) skal bevidst deltagelse i, sammensværgelse for at begå og forsøg på at begå nogen af disse forseelser, og indledende skridt og finansielle operationer i forbindelse med de i denne artikel anførte overtrædelser, være strafbare overtrædelser i stk. 1's forstand;
 • iii) skal dom for sådanne overtrædelser afsagt i udlandet tages i betragtning ved bestemmelse om, hvorvidt der foreligger gentagelse, og
 • iv) skal de ovenfor nævnte alvorlige overtrædelser, der begås enten af statsborgere eller af udlændinge, forfølges af den part, på hvis territorium overtrædelsen er begået, eller af den part, på hvis territorium lovovertræderen befinder sig, hvis udlevering af lovovertræderen ikke er i overensstemmelse med den parts lovgivning, til hvem begæring herom sendes, alt for så vidt sådan lovovertræder ikke allerede er blevet tiltalt og dom afsagt over ham.
 • b) i) Hver af de i stk. 1 og 2 a) ii) i denne artikel anførte forseelser skal anses for optaget i enhver udleveringstraktat, der består imellem parterne, blandt de forseelser, der kan medføre udlevering. Parterne forpligter sig til i enhver udleveringstraktat, de afslutter med hinanden, at optage sådanne forseelser blandt de forseelser, der kan medføre udlevering.
 • ii) hvis en part, som kun foretager udlevering på grundlag af en traktat herom, modtager en anmodning om udlevering fra en anden part, med hvilken den ikke har afsluttet udleveringstraktat, kan den betragte denne konvention som det retlige grundlag for udlevering i anledning af de i denne artikels stk. 1 og 2 a) ii) anførte forseelser. For udleveringen gælder i øvrigt de bestemmelser, der er fastsat i den anmodede parts lovgivning.
 • iii) Parter, der ikke gør udlevering betinget af, at der består en traktat herom, skal gensidigt anse de i denne artikels stk. 1 og 2 a) ii) anførte forseelser som sådanne forseelser, der kan medføre udlevering i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i den anmodede parts lovgivning.
 • iv) Udlevering skal indrømmes i overensstemmelse med den parts lovgivning, til hvem begæring indgives, og uanset bestemmelserne i denne artikels litra b9 i), ii) og iii) skal parten være berettiget til at afslå udleveringen i tilfælde, hvor den kompetente myndighed ikke anser overtrædelsen for at være tilstrækkelig alvorlig.«

Artikel 15

Ændringer i artikel 38 i enkeltkonventionen og i artiklens overskrift

Artikel 38 i enkeltkonventionen og artiklens overskrift ændres som følger:

»Forholdsregler mod narkotikamisbrug

     1. Parterne skal drage særlig omsorg for og tage alle gennemførlige forholdsregler til forebyggelse af narkotikamisbrug og til tidlig identificering, behandling, uddannelse, efterbehandling, revalidering og genoptagelse i samfundet af de implicerede personer og skal koordinere deres bestræbelser i så henseende.

     2. Parterne skal så vidt muligt fremme uddannelse af personale, der kan behandle, efterbehandle, revalidere og hjælpe narkotikamisbrugere ved genoptagelse i samfundet.

     3. Parterne skal tage alle gennemførlige skridt for at bistå personer, hvis arbejde måtte kræve det, til at få forståelse for narkotikamisbrugets problemer og forebyggelsen deraf og skal tillige søge at skabe forståelse for problemet hos offentligheden, såfremt der er risiko for udbredt narkotikamisbrug.«

Artikel 16

Ny artikel 38 a

Følgende nye artikel indføjes efter artikel 38 i enkeltkonventionen:

Artikel 38 a

Aftaler om regionalcentre

Hvis en part som en del af sin virksomhed mod ulovlig narkotikahandel og med behørig respekt for sit forfatningsmæssige, lovmæssige og administrative system finder det ønskeligt, eventuelt med teknisk rådgivning fra Udvalget eller særorganerne, skal den i samråd med andre interesserede parter i regionen, søge at fremme overenskomster, der beskæftiger sig med udviklingen af regionalcentre for videnskabelig forskning og uddannelse til bekæmpelse af de problemer, der opstår i forbindelse med ulovlig brug af og handel med narkotika.'

Artikel 17

Protokollens sprog og fremgangsmåde ved undertegnelse, ratifikation og tiltrædelse

     1. Denne protokol, hvis engelske, franske, kinesiske, russiske og spanske tekst skal have samme gyldighed, vil være åben for undertegnelse indtil den 31. december 1972 af enhver part eller signatar af enkeltkonventionen.

     2. Denne protokol skal ratificeres af de stater, der har undertegnet den, og som har ratificeret eller tiltrådt enkeltkonventionen. Ratifikationsinstrumenterne skal deponeres hos generalsekretæren.

     3. Efter 31. december 1972 vil denne protokol være åben for tiltrædelse af alle kontraherende parter i enkeltkonventionen, som ikke har undertegnet denne protokol. Tiltrædelsesinstrumenterne skal deponeres hos generalsekretæren.

Artikel 18

Ikrafttræden

     1. Denne protokol og de deri indeholdte ændringer træder i kraft tredive dage efter den dato, på hvilken det fyrretyvende ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument er blevet deponeret i henhold til artikel 17.

     2. For så vidt angår andre kontraherende stater, der deponerer deres ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument efter datoen for deponeringen af nævnte fyrretyvende instrument, træder denne protokol i kraft tredive dage efter den kontraherende stats deponering af sit ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument.

Artikel 19

Virkning af ikrafttræden

Enhver stat, der indtræder som kontraherende part i enkeltkonventionen efter denne protokols ikrafttræden i henhold til artikel 18, stk. 1, skal i mangel af tilkendegivelse af anden hensigt

 • a) betragtes som kontraherende part i enkeltkonventionen med ændringer, og
 • b) betragtes som kontraherende part i den uændrede enkeltkonvention for så vidt angår forholdet til en kontraherende part i den konvention, som ikke måtte være bundet af denne protokol.

Artikel 20

Overgangsbestemmelser

     1. Det internationale kontroludvalg for narkotiske midler, hvis funktioner er fastlagt ved denne protokols ændringer, skal fra denne protokols ikrafttræden i henhold til artikel 18, stk. 1, udføres af Udvalget som foreskrevet i den uændrede enkeltkonvention.

     2. Det økonomiske og sociale Råd skal fastsætte datoen, på hvilken Udvalget skal påbegynde sine opgaver som foreskrevet i de i denne protokol indeholdte ændringer. Fra denne dato skal det således bemyndige Udvalg med hensyn til de parter i den uændrede enkeltkonvention og til de parter til traktaterne, der er anført i dennes artikel 44, som ikke er parter i denne protokol, varetage Udvalgets funktioner som foreskrevet i den uændrede enkeltkonvention.

     3. For medlemmer, der vælges ved første valg efter udvidelsen af Udvalgets antal fra elleve til tretten, vil seks medlemmers embedsperiode udløbe efter tre års forløb, medens embedsperioden for de øvrige syv medlemmer udløber efter fem års forløb.

     4. De udvalgsmedlemmer, hvis embedsperiode udløber efter ovennævnte periode på tre år, udvælges ved lodtrækning foretaget af generalsekretæren umiddelbart efter foretagelsen af de første udnævnelser.

Artikel 21

Forbehold

     1. Enhver Stat kan ved undertegnelse, ratifikation eller tiltrædelse af denne protokol tage forbehold med hensyn til de enkelte ændringer bortset fra ændringerne i artikel 2, stk. 6 og 7 (denne protokols artikel 1), artikel 9, stk. 1, 4 og 5 (denne protokols artikel 2), artikel 10, stk. 1 og 4 (denne protokols artikel 3), artikel 11 (denne protokols artikel 4), artikel 14 a (denne protokols artikel 7), artikel 16 (denne protokols artikel 8), artikel 22 (denne protokols artikel 12), artikel 35 (denne protokols artikel 13), artikel 36, stk. 1 b) (denne protokols artikel 14), artikel 38 (denne protokols artikel 15) og artikel 38 a (denne protokols artikel 16).

     2. En stat, der har taget forbehold, kan til enhver tid ved skriftlig meddelelse tilbagetrække sine forbehold helt eller delvis.

Artikel 22

Generalsekretæren vil fremsende bekræftede genparter af denne protokol til samtlige kontraherende parter og signatarstater i enkeltkonventionen. Når denne protokol er trådt i kraft i henhold til artikel 18, stk. 1, skal generalsekretæren lade udfærdige teksten til enkeltkonventionen som ændret ved denne protokol og skal fremsende bekræftende genparter deraf til samtlige stater, der er parter i eller berettiget til at blive part i den ændrede konvention.

UDFÆRDIGET i Geneve, den 25. marts 1972, i et enkelt eksemplar, som

skal deponeres i De forenede Nationers arkiv.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, behørigt befuldmægtigede, underskrevet denne protokol på deres respektive regeringers vegne:

 • (Underskrifter)

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes den 18. april 1975 hos De forenede Nationers generalsekretær, og ændringsprotokollen trådte i medfør af artikel 18, stk. 1 i kraft for Danmark og følgende lande den 8. august 1975:

Amerikas forenede Stater, Argentina, Australien, Brasilien, Cameroun, Chile, Colombia, Costa Rica, Cypern, Benin (tidl. Dahomey), Ecuador, Elfenbenskysten, Fiji, Finland, Frankrig, Guatemala, Haiti, Island, Israel, Italien, Japan, Jordan, Kenya, Kuwait, Republikken Korea, Lesotho, Madagascar, Malawi, Monaco, Niger, Norge, Panama, Paraguay, Pavestolen, Philippinerne, Rumænien, Senegal, Singapore, Sydafrika, Sverige, Syrien, Thailand, Tonga, Forbundsrepublikken Tyskland (inkl. Land Berlin) og Ægypten.

Brasilien og Panama har afgivet en erklæring om, at protokollens artikel 14 ikke medfører nogen forpligtelse til at udlevere egne statsborgere. Brasilien har desuden taget forbehold med hensyn til protokollens artikel 1 for så vidt angår den i denne artikel indeholdte ændring af enkeltkonventionens artikel 2, stk. 4.

Rumænien har taget forbehold, hvorefter man ikke anser sig for bundet af bestemmelserne i protokollens artikel 6 i det omfang, disse bestemmelser omfatter stater, der ikke er parter i enkeltkonventionen.

Udenrigsministeriet, den 17. marts 1976.

K.B. Andersen.

Redaktionel note
 • U BEK nr 55 af 21/05/1992
 • (* 1) Andre landes tiltrædelse til protokollen bekendtgøres sammen med andre landes tiltrædelse til enkeltkonventionen af 30. marts 1961 - se denne.