Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af noteveksling mellem Danmark og Nederlandene om gensidighed i henseende til erstatning for tingsskade opstået som følge af den anden verdenskrig.


Ved en i København den 24. april og 8. maj l952 mellem udenrigsministeren og den nederlandske gesandt i København stedfunden noteveksling er der afsluttet en overenskomst om gensidighed i henseende til erstatning for tingsskade opstået som følge af den anden verdenskrig. Notevekslingen har følgende ordlyd:

DET NEDERLANDSKE GESANDTSKAB.

København, den 24. april 1952.

Hr. minister,

Under henvisning til udenrigsministeriets note af 24. maj 1949 og senere drøftelser vedrørende ligestilling af danske og nederlandske fysiske og juridiske personer i henseende til mulighederne for tilkendelse af erstatning for krigsskade opstået henholdsvis i Nederlandene og i Danmark har jeg den ære at meddele Deres Excellence, at den nederlandske regering med interesse har gjort sig bekendt med, at den danske regering under forudsætning af gensidighed er rede til at indgå en overenskomst med Nederlandenes regering om denne sag.

Den nederlandske regering deler den danske regerings opfattelse, ifølge hvilken overenskomsten bør begrænses til erstatning for tingsskade opstået som følge af krigen, og foreslår i overensstemmelse hermed, at overenskomsten får følgende ordlyd:

1.

Nederlandenes regering ligestiller danske statsborgere med nederlandske statsborgere i henseende til erstatning for tingsskade opstået i Nederlandene som følge af den anden verdenskrig.

2.

Den danske regering ligestiller nederlandske statsborgere med danske statsborgere i henseende til erstatning for tingsskade opstået i Danmark som følge af den anden verdenskrig.

3.

Juridiske personer, i hvilke danske eller nederlandske interesser, eller danske og nederlandske interesser tilsammen, udgør mindst 50 pct. enten i henseende til den investerede kapital eller i henseende til den udøvede kontrol, vil for tingsskade opstået i Danmark og Nederlandene som følge af den anden verdenskrig modtage erstatning svarende til den erstatning, der tilkendes juridiske personer i medfør af henholdsvis dansk og nederlandsk lovgivning.

4.

Ethvert erstatningskrav, der støtter sig på nærværende overenskomst, må for at komme i betragtning fremsættes overfor vedkommende regering inden 6 måneder efter overenskomstens dato.

Hvis den danske regering kan godkende de forslag, der er indeholdt i ovenstående artikler, har jeg den ære at foreslå, at nærværende note og Deres Excellences svar i overensstemmelse hermed skal betragtes som udgørende de to regeringers overenskomst om dette spørgsmål.

(sign.) Luden.

Hans Excellence

Hr. statsminister Erik Eriksen,

fungerende udenrigsminister,

København.

UDENRIGSMINISTERIET.

København, den 8. maj 1952.

Hr. minister,

Jeg har den ære at anerkende modtagelsen af Deres note af 24. april 1952 vedrørende ligestilling af danske og nederlandske fysiske og juridiske personer i henseende til muligheden for at tilkende erstatning for krigsskade opstået som følge af den anden verdenskrig i henholdsvis Danmark og Nederlandene. Jeg har den ære at meddele Deres Excellence, at den danske regering med interesse har gjort sig bekendt med, at den nederlandske regering er rede til under forudsætning af gensidighed at indgå en herpå sigtende overenskomst med den danske regering.

Den danske regering deler den nederlandske regerings opfattelse, ifølge hvilken overenskomsten bør begrænses til erstatning for tingsskade opstået som følge af krigen. Den foreslåede overenskomst har følgende ordlyd: ................................................................

Jeg har den ære at bekræfte, at den danske regering er enig i de forslag, der er indeholdt i ovenstående artikler, og at Deres Excellences note og nærværende note skal anses for at udgøre de to regeringers overenskomst om dette spørgsmål.

(sign.) Ole Bjørn Kraft.

Hans Excellence

Hr. G. P. Luden,

Hendes Majestæt den nederlandske Dronnings overordentlige gesandt

og befuldmægtigede minister,

København.

Danske statsborgeres erstatningsandragender i henhold til nærværende overenskomst vil være at indgive til Commissariaat voor Oorlogsschade, Gevers Deynootweg 10, Haag, inden den 8. november 1952.

Nærværende overenskomst er trådt i kraft den 8. maj 1952.

Udenrigsministeriet den 28. juli 1952.

Ole Bjørn Kraft.

Officielle noter

Ingen