Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af lov om tilskud til efteruddannelse inden for jordbrugserhvervene, lov om tilskud til strukturprojekter inden for jordbruget, og dele af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

 

I medfør af § 28, stk. 2, nr. 1-3, i lov nr. 338 af 17. maj 2000 om støtte til udvikling af landdistrikterne (landdistriktsstøtteloven) ophæves følgende regler den 1. november 2000:

1) lov om tilskud til efteruddannelse inden for jordbrugserhvervene, jf. lovbekendtgørelse nr. 318 af 18. maj 1989,

2) lov nr. 89 af 23. februar 1991 om tilskud til strukturprojekter inden for jordbruget, og

3) §§ 1, 2, 9 og 10 samt kapitel 7-91)  for så vidt bestemmelserne angår §§ 1, 2, 9 og 10, i lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m. v., jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 26. marts 1999.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 27. oktober 2000

Ritt Bjerregaard

/Søren Sørensen

Officielle noter

1) Kap. 7-9 indeholder fællesbestemmelser.