Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af ændring i De Forenede Nationers pagt af 26. juni 1945.


Ved kgl. resolution af 19. december 1972 har Danmark, efter at folketinget den 12. december 1972 havde meddelt sit samtykke dertil, ratificeret en af De forenede Nationers 26. generalforsamling vedtagen ændring af artikel 61 i De forenede Nationers pagt af 26. juni 1945.

Ændringsakten har følgende ordlyd:

Udvidelse af Det økonomiske og sociale Råd

Generalforsamlingen, som erkender, at en udvidelse af Det økonomiske og sociale Råd vil skabe en bred repræsentation af De forenede Nationers medlemsskab som helhed og gøre rådet til et mere effektivt organ til udøvelse af de funktioner, der er tillagt det i henhold til kapitlerne IX og X i De forenede Nationers pagt, og

som har gennemgået Det økonomiske og sociale Råds beretning,

1. tager Det økonomiske og sociale Råds resolution 1621 (LI) af 30. juli 1971 til efterretning;

2. beslutter i overensstemmelse med artikel 108 i De forenede Nationers pagt at vedtage følgende pagtændring og at forelægge den for De forenede Nationers medlemslande til ratifikation:

»Artikel 61

1. Det økonomiske og sociale Råd består af 54 medlemmer af De forenede Nationer valgt af generalforsamlingen.

2. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 3 vælges 18 medlemmer af Det økonomiske og sociale Råd hvert år for et tidsrum af tre år. Et afgående medlem kan straks genvælges.

3. Ved det første valg efter udvidelsen af Det økonomiske og sociale Råds medlemsantal fra 27 til 54 medlemmer skal der ud over de medlemmer, der vælges i stedet for de 9 medlemmer, hvis valgperiode udløber med udgangen af det pågældende år, vælges yderligere 27 medlemmer. For 9 af disse således valgte 27 yderligere medlemmer skal valgperioden udløbe efter et års forløb og for 9 andre yderligere medlemmer efter to års forløb i henhold til ordninger truffet af generalforsamlingen.

4. Hvert medlem af Det økonomiske og sociale Råd skal have een repræsentant.«;

3. henstiller indtrængende til alle medlemslande at ratificere ovennævnte ændring snarest muligt i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige fremgangsmåde og at deponere deres ratifikationsinstrumenter hos generalsekretæren;

4. beslutter endvidere, at medlemmerne af Det økonomiske og sociale Råd skal vælges efter følgende mønster:

  • a) 14 medlemmer fra afrikanske stater;
  • b) 11 medlemmer fra asiatiske stater;
  • c) 10 medlemmer fra latinamerikanske stater;
  • d) 13 medlemmer fra vesteuropæiske og andre stater;
  • e) 6 medlemmer fra socialistiske stater i Østeuropa;

5. hilser med glæde Det økonomiske og sociale Råds beslutning om indtil de nødvendige ratifikationer foreligger at udvide medlemsantallet i de udvalg, der nedsættes under Rådets samlinger til 54.

6. opfordrer Det økonomiske og sociale Råd til snarest muligt og senest under de organisationsmæssige møder på dets 52. samling at vælge de 27 yderligere medlemmer blandt De forenede Nationers medlemslande, der skal sidde i de udvidede samlingsudvalg; sådanne valg skal være i overensstemmelse med stk. 4 ovenfor og skal afholdes hvert år, indtil udvidelsen af Rådet træder i kraft;

7. beslutter, at fra datoen for ovennævnte ændrings ikrafttræden skal regel 146 i De forenede Nationers forretningsorden ændres som følger:

»Regel 146

Generalforsamlingen skal hvert år under sin ordinære samling vælge 18 medlemmer til Det økonomiske og sociale Råd for et tidsrum af tre år.«

Akten trådte i henhold til artikel 108 i De forenede Nationers pagt i kraft den 24. september 1973, da 2/3 af medlemmerne i organisationen, derunder alle de faste medlemmer af Sikkerhedsrådet, havde ratificeret den.

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes den 23. januar 1973 hos De forenede Nationers generalsekretær i New York.

Foruden Danmark har følgende lande ratificeret ændringsakten: Aghanistan, Albanien, Algeriet, Amerikas forenede Stater, Argentina, Australien, Bahrain, Barbados, Belgien, Bhutan, Den bjelorussiske socialistiske Sovjetrepublik, Bolivia, Botswana, Brasilien, Bulgarien, Cameroun, Canada, Chile, Costa Rica, Cypern, Dahomey, Den dominikanske Republik, Ecuador, Elfenbenskysten, De forenede arabiske Emirater, Etiopien, Fiji, Finland, Frankrig, Ghana, Grækenland, Guatemala, Guinea, Guyana, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Island, Italien, Jamaica, Japan, Jordan, Jugoslavien, Kenya, Folkerepublikken Kina, Kuwait, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marokko, Mauritius, Mexico, Mongoliet, Nederlandene, Nepal, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norge, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippinerne, Polen, Qatar, Rumænien, Rwanda, Senegal, Sierre Leone, Singapore, De socialistiske Sovjetrepublikkers Union, Spanien, Sri Lanka, Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Sudan, Sverige, Syrien, Tanzania, Tchad, Thailand, Tjekkoslovakiet, Togo, Trinidad og Tobago, Tunesien, Uganda, Den ukrainske socialistiske Sovjetrepublik, Ungarn, Venezuela, Den arabiske Republik Yemen, Den demokratiske Folkerepublik Yemen, Zaire, Zambia, Ægypten og Østrig.

Udenrigsministeriet, den 6. marts 1975.

K.B. Andersen.

Officielle noter

Ingen