Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af overenskomst med Japan vedrørende afvikling af visse danske krav.


OVERENSKOMST

mellem den danske regering og den japanske regering vedrørende afvikling af visse danske krav.

Den danske regering og den japanske regering,

der nærer ønske om at foretage en endelig afvikling af visse danske krav,

Er blevet enige om følgende:

Artikel I

Den japanske regering skal betale den danske regering et beløb på 1.175.000 amerikanske dollars til udligning af alle krav om erstatning for skader og lidelser, der under den anden verdenskrig er tilføjet danske statsorganer og danske fysiske og juridiske personer af japanske statsorganer, og for hvilke den japanske regering holdes ansvarlig i henhold til folkeretten.

I nærværende overenskomst skal ved danske fysiske og juridiske personer forstås de, der var af dansk nationalitet, såvel som de juridiske personer, der var af dansk karakter, på tidspunktet for de pågældende japanske handlinger.

Artikel II

Betalingen af det i artikel I nævnte beløb skal remitteres i amerikanske dollars til det danske finansministerium i København, der fungerer på den danske regerings vegne, inden for det kortest mulige tidsrum og senest inden tre måneder fra nærværende overenskomsts ikrafttræden.

Artikel III

Betalingen af det i artikel I nævnte beløb frigør den japanske regering fuldstændigt og endeligt for enhver forpligtelse med hensyn til alle krav om erstatning for skade og lidelser, der af japanske statsorganer er tilføjet danske statsorganer og danske fysiske og juridiske personer under den anden verdenskrig, herunder fjendtlighederne i Kina fra den 7. juli 1937.

Artikel IV

Beføjelsen til og ansvar for fordelingen af det i artikel I nævnte beløb blandt fordringshaverne tilkommer udelukkende den danske regering.

Artikel V

Nærværende overenskomst træder i kraft ved undertegnelsen.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, der er behørigt bemyndigede af deres respektive regeringer, underskrevet nærværende overenskomst.

UDFÆRDIGET i to eksemplarer på engelsk i Tokio den 25. maj 1959.

For den danske regering:

Torben Busck-Nielsen.

For den japanske regering:

Aiichiro Fujiyama.

Udenrigsministeriet, den 24. september 1959.

H. C. Hansen.

Officielle noter

Ingen