Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Geneve-protokol (1967) af 30. juni 1967 til og overenskomst af samme dato om anvendelsen af artikel VI i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel.


Efter at folketinget den 23. november 1967 havde meddelt sit samtykke til Danmarks tiltrædelse af den under 30. juni 1967 udfærdigede Geneve-protokol (1967) til Den almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel (hvis nugældende ordlyd er gengivet i udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 27 af 3. april 1967, Lovtidende C) og den under samme dato i Geneve udfærdigede overenskomst om anvendelsen af artikel VI i Den almindelige Overenskomst, har Danmark ved kgl. resolution af 29. november 1967 ratificeret nævnte protokol og overenskomst, der samme dag blev endeligt undertegnet på Danmarks vegne af chefen for Danmarks faste Mission ved De forenede Nationers kontor i Geneve og ved Den europæiske Frihandelssammenslutning.

Protokollen og overenskomsten har følgende ordlyd (den franske tekst er udeladt):

GENEVE-PROTOKOLLEN (1967) TIL DEN ALMINDELIGE OVERENSKOMST

OM TOLD OG UDENRIGSHANDEL

De kontraherende parter i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel og Det europæiske økonomiske Fællesskab, som deltog i handelsforhandlingskonferencen 1964-1967 (i det følgende betegnet som »deltagerlandene«) er,

EFTER at have gennemført forhandlinger i henhold til artikel XXIV, stk. 6, artikel XXVIII bis, artikel XXXIII og andre relevante bestemmelser i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel (i det følgende betegnet som »Den Almindelige Overenskomst«),

VED deres repræsentanter blevet enige om følgende:

I. Bestemmelser vedrørende toldbindingslister

1. Et deltagerlands toldbindingsliste, som er knyttet til denne protokol, skal fra den dag, på hvilken denne protokol i henhold til stk. 6 træder i kraft for det pågældende deltagerland, være en til Den Almindelige Overenskomst knyttet liste for dette deltagerland.

2. Ethvert deltagerland skal, såfremt en toldsats, der er anført i den kolonne i listen, som angiver den indrømmede toldsats (i det følgende betegnet som den endelige toldsats) ikke træder i kraft den 1. januar 1968, drage omsorg for, at enhver endelig toldsats træder i kraft senest den 1. januar 1972. Inden for perioden 1. januar 1968 til 1. januar 1972 skal et deltagerland foretage toldnedsættelser, der, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i deltagerlandets liste, ikke er mindre og ikke sker senere end de i et af de følgende underafsnit fastsatte:

 • a) Et deltagerland, som indleder toldnedsættelser den 1. januar 1968, skal på denne dag lade en femtedel af den totale toldnedsættelse træde i kraft og de resterende fire femtedele i fire lige store rater den 1. januar 1969, 1970, 1971 og 1972.
 • b) Et deltagerland, som indleder toldnedsættelser den 1. juli 1968 eller på et tidspunkt mellem den 1. januar og den 1. juli 1968, skal på den pågældende dag lade to femtedele af den totale toldnedsættelse træde i kraft og tre femtedele i tre lige store rater den 1. januar 1970, 1971 og 1972.

3. Efter at et deltagerlands liste, som er vedføjet denne protokol, er blevet knyttet til Den Almindelige Overenskomst i overensstemmelse med denne protokols stk. 1, kan det pågældende deltagerland til enhver tid helt eller delvis tilbageholde eller tilbagetrække en toldindrømmelse i denne liste for en vare, i hvilken der består en hovedleverandørinteresse for et deltagerland eller et land, som har forhandlet om optagelse i GATT under handelsforhandlingskonferencen 1964-1967 (i det følgende betegnet som »et tiltrædende land«), men hvis liste, som er knyttet til denne protokol eller til protokollen om optagelse af vedkommende land, endnu ikke er blevet knyttet til Den Almindelige Overenskomst, forudsat:

 • a) at skriftligt varsel om enhver sådan tilbageholdelse af toldindrømmelser gives over for DE KONTRAHERENDE PARTER inden tredive dage efter datoen for en sådan tilbageholdelse,
 • b) at skriftligt varsel om påtænkte tilbagetrækninger af toldindrømmelser gives over for DE KONTRAHERENDE PARTER senest tredive dage inden datoen for en sådan påtænkt tilbagetrækning,
 • c) at rådslagning efter anmodning afholdes med ethvert deltagerland eller ethvert tiltrædende land, hvis liste er blevet knyttet til Den Almindelige Overenskomst, og som har en væsentlig interesse i den pågældende vare,
 • d) at enhver sådan tilbageholdt eller tilbagetrukket toldindrømmelse sættes i kraft fra og med den dag, på hvilken listen fra det deltagende eller det tiltrædende land, som har hovedleverandørinteressen, bliver en liste knyttet til Den Almindelige Overenskomst.

4. a) I hvert enkelt tilfælde, hvor der i artikel II, stk. 1 b) og c), i Den Almindelige Overenskomst henvises til overenskomstens dato, skal den relevante dato for enhver vare, som er genstand for toldindrømmelse i medfør af en liste knyttet til denne protokol, være denne protokols dato, idet dette dog ikke skal berøre nogen forpligtelse, som er i kraft på den pågældende dato.

 • b) Med henblik på den i artikel II, stk. 6a), i Den Almindelige Overenskomst indeholdte henvisning til denne overenskomsts dato skal den pågældende dato for en liste tilknyttet denne protokol være denne protokols dato.

II. Slutbestemmelser

5. a) Denne protokol skal stå åben for godkendelse af deltagerlandene ved undertegnelse eller på anden måde indtil den 30. juni 1968.

 • b) Tidsrummet, inden for hvilket denne protokol kan godkendes af et deltagerland, kan forlænges, dog ikke udover den 31. december 1968, ved en beslutning truffet af rådet. I en sådan beslutning skal fastsættes regler og betingelser for gennemførelsen af den til denne protokol knyttede liste for det pågældende deltagerland.

6. Denne protokol træder i kraft den 1. januar 1968 for de deltagerlande, som har godkendt den inden den 1. december 1967; for deltagerlande, som godkender den efter denne dato, skal den træde i kraft på godkendelsesdatoen. De deltagerlande, der har godkendt eller er rede til at godkende protokollen, skal dog senest den 1. december 1967 overveje, om de udgør et tilstrækkeligt antal deltagerlande til at retfærdiggøre påbegyndelsen af toldreduktionerne i overensstemmelse med stk. 2. Såfremt de ikke mener at udgøre et tilstrækkeligt antal, skal de give meddelelse herom til generaldirektøren, som skal anmode samtlige deltagerlande om at tage situationen op til overvejelse med henblik på at søge det størst mulige antal godkendelser opnået snarest muligt.

7. Denne protokol skal deponeres hos generaldirektøren for DE KONTRAHERENDE PARTER, som ufortøvet til hver af de kontraherende parter i Den Almindelige Overenskomst og til Det europæiske økonomiske Fællesskab skal fremsende et bekræftet eksemplar af denne protokol samt meddelelse om enhver godkendelse i henhold til protokollens stk. 5.

8. Denne protokol skal registreres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 102 i De forenede Nationers Pagt.

UDFÆRDIGET i Geneve den 30. juni 1967 i et enkelt eksemplar på engelsk og fransk, idet begge tekster har samme gyldighed, medmindre andet er fastsat med hensyn til de hertil knyttede lister.

OVERENSKOMST OM ANVENDELSEN AF ARTIKEL VI I DEN ALMINDELIGE

OVERENSKOMST OM TOLD OG

UDENRIGSHANDEL

Deltagerne i denne overenskomst er

i betragtning af , at ministrene den 21. maj 1963 blev enige om, at en væsentlig liberalisering af verdenshandelen var ønskelig, og at de omfattende handelsforhandlinger, 1964 handelsforhandlingerne, ikke alene skulle omfatte told, men også ikke-toldmæssige hindringer,;

i erkendelse af , at antidumpingpraksis ikke bør udgøre en urimelig hindring for den internationale handel, og at antidumpingtold kun må anvendes mod dumping, hvis denne forvolder eller truer med at forvolde en bestående erhvervsgren væsentlig skade eller i væsentlig grad forsinker etablering af en erhvervsgren;

i betragtning af, at det er ønskeligt at tilvejebringe rimelige og åbne procedurer som grundlag for en fuldstændig undersøgelse af dumpingsager; og

i ønsket om at fortolke bestemmelserne i artikel VI i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel og at udarbejde regler for disses anvendelse med henblik på at tilvejebringe større ensartethed og sikkerhed i deres gennemførelse,

blevet enige om følgende:

I. del. Antidumpingkode

Artikel 1

Pålæggelse af en antidumpingtold er en foranstaltning, der kun kan tages i anvendelse under de i artikel VI i Den Almindelige Overenskomst angivne omstændigheder. Følgende bestemmelser regulerer anvendelsen af denne artikel for så vidt foranstaltninger træffes i henhold til antidumpinglovgivning eller -bestemmelser.

A. Konstatering af dumping

Artikel 2

 • (a) I denne kode skal en vare anses som dumpingvare, d. v. s. bragt i handelen i et importerende land til en lavere pris end dens normale værdi, såfremt eksportprisen på den fra et land til et andet udførte vare er lavere end den sammenlignelige pris for samme vare i sædvanlig handel bestemt til forbrug i det eksporterende land.
 • (b) I denne kode skal udtrykket »samme vare« betyde en vare, som er identisk med, d. v. s. mage til den omhandlede vare i enhver henseende, eller, dersom en sådan vare ikke foreligger, en anden vare, som, selvom den ikke i enhver henseende er mage til den omhandlede vare, har egenskaber, der ligger tæt op ad dennes.
 • (c) I tilfælde, hvor varer ikke importeres direkte fra oprindelseslandet, men eksporteres til importlandet fra et andet land, skal den pris, til hvilken varerne er solgt fra eksportlandet til importlandet, normalt sammenlignes med den sammenlignelige pris i eksportlandet. En sammenligning vil dog kunne foretages med prisen i oprindelseslandet, f. eks. hvis varerne kun transiterer eksportlandet, eller hvis der i eksportlandet ikke er nogen produktion af eller sammenlignelig pris for sådanne varer.
 • (d) I tilfælde, hvor salg af samme vare i den sædvanlige handel på eksportlandets indenlandske marked ikke forekommer, eller hvor et sådant salg på grund af den særlige markedssituation ikke tillader en passende sammenligning, skal dumpingmargenen konstateres ved sammenligning med en sammenlignelig pris for samme vare ved eksport til et tredjeland. Denne pris kan være den højeste eksportpris, men skal være repræsentativ. Sammenligningen kan også foretages med produktionsomkostningerne i oprindelseslandet med et rimeligt tillæg for administrations-, salgs- og andre omkostninger samt fortjeneste. I almindelighed må tillægget for fortjeneste ikke overstige den sædvanlige fortjeneste på varer inden for samme kategori, som omsættes på oprindelseslandets eget indenlandske marked.
 • (e) I tilfælde, hvor der ikke foreligger en eksportpris, eller hvor der efter de pågældende myndigheders (* 1) skøn ikke kan fæstes lid til eksportprisen på grund af en forbindelse eller en udligningsaftale mellem eksportøren og importøren eller en tredjepart, vil eksportprisen kunne beregnes på grundlag af den pris, der opnås, første gang varerne videresælges til en uafhængig køber eller - hvis varerne ikke videresælges til en uafhængig køber eller ikke sælges i den tilstand, i hvilken de forelå ved importen - på ethvert rimeligt grundlag, som myndighederne måtte fastsætte.
 • (f) For at kunne foretage en rimelig sammenligning mellem eksportprisen og den indenlandske pris i eksportlandet (eller oprindelseslandet), eller i givet fald den pris, der er fastsat i medfør af bestemmelserne i artikel VI, 1 (b), i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel, skal de to priser sammenlignes i samme handelsled, normalt ab fabrik, og så vidt muligt på samme salgstidspunkt. Der skal i hvert enkelt tilfælde tages rimeligt hensyn til forskelle i salgsvilkår og -betingelser, samt i skatter og andre forhold, der har betydning for prisernes sammenlignelighed. I de i artikel 2 (e) nævnte tilfælde bør der ligeledes tages hensyn til omkostninger, herunder afgifter og skatter, samt fortjenester, der er påløbet mellem import og videresalg.
 • (g) Denne artikel præjudicerer ikke den i Annex I til Den Almindelige Overenskomst indeholdte anden supplerende bestemmelse ad artikel VI, stk. 1.

B. Konstatering af væsentlig skade, trussel om væsentlig skade og væsentlig forsinkelse.

Artikel 3

-Konstatering af skade (* 2)-

 • (a) En konstatering af, at der foreligger skade, kan kun ske, når de pågældende myndigheder er overbevist om, at dumpingimporten kan påvises at være hovedårsagen til væsentlig skade eller trussel om væsentlig skade for en indenlandsk erhvervsgren eller er hovedårsagen til væsentlig forsinkelse ved etableringen af en sådan erhvervsgren. Ved bedømmelsen heraf skal myndighederne på den ene side afveje dumpingens virkning og på den anden side alle andre faktorer, der taget under eet kan have en skadelig indflydelse på erhvervsgrenen. Konstateringen skal i alle tilfælde baseres på foreliggende kendsgerninger og ikke på rene påstande eller hypotetiske muligheder. I tilfælde, hvor etablering af en ny erhvervsgren i importlandet forsinkes, skal der fremlægges overbevisende dokumentation for, at en erhvervsgren skal etableres, f. eks. at planerne for en ny erhvervsgren har nået et forholdsvis fremskredent stadium, at en fabrik er under opførelse, eller at maskinerne er i ordre.
 • (b) Vurderingen af skaden - d. v. s. vurderingen af dumpingimportens virkninger på den omhandlede erhvervsgren - skal baseres på en undersøgelse af alle faktorer, der er af betydning for den omhandlede erhvervsgrens situation, f. eks. udvikling af og udsigterne for omsætning, markedsandel, fortjeneste, priser (herunder det omfang i hvilken prisen ved leveringen af den fortoldede vare er lavere eller højere end den sammenlignelige pris for samme vare ved sædvanlig handel i importlandet), eksportresultater, beskæftigelse, mængden af dumpingvarer og anden import, den indenlandske erhvervsgrens kapacitetsudnyttelse og produktivitet samt restriktive forretningsmetoder. En eller flere af disse faktorer skal ikke nødvendigvis være afgørende for bedømmelsen.
 • (c) For at fastslå, om dumpingimport har forårsaget skade, skal der foretages en undersøgelse af alle andre faktorer, som alene eller i forening måtte have en skadelig virkning på vedkommende erhvervsgren, f. eks. de mængder hvori og de priser hvortil den omhandlede vare er importeret uden at der foreligger dumping, indbyrdes konkurrence mellem indenlandske producenter, nedgang i efterspørgslen på grund af, at varerne fortrænges af andre varer eller forbrugernes smag ændres.
 • (d) Virkningen af dumpingimporten skal vurderes i forhold til den indenlandske produktion af den samme vare, når der foreligger oplysninger, der muliggør særskilt konstatering af produktionen i henhold til kriterier som f. eks. produktionsprocessen, producenternes afsætning og fortjeneste. Når den indenlandske produktion af samme vare ikke klart kan konstateres efter disse kriterier, skal dumpingimportens virkning fastslås ved en undersøgelse af produktionen af den snævrest mulige gruppe eller række af produkter - herunder den samme vare - for hvilke de nødvendige oplysninger kan fremskaffes.
 • (e) En konstatering af, at der foreligger en trussel om væsentlig skade, skal baseres på kendsgerninger og ikke kun på påstande, gisninger eller fjerne muligheder. Ændring i omstændigheder, der ville skabe en situation, i hvilken den pågældende dumping ville forårsage væsentlig skade, skal klart kunne forudses og være overhængende. (* 3)
 • (f) I tilfælde, hvor væsentlig skade truer på grund af dumpingimport, skal spørgsmålet om anvendelse af antidumpingforanstaltninger undersøges og beslutning træffes med særlig omhu.

Artikel 4

Definition af erhvervsgren

 • (a) Med henblik på afgørelse af, hvorvidt der foreligger skade, skal udtrykket »indenlandsk erhvervsgren« forstås som omfattende samtlige indenlandske producenter af samme vare, eller den del af producenterne, hvis samlede produktion af varen udgør hovedparten af den totale indenlandske produktion af disse varer, idet dog
 • (i) udtrykket »erhvervsgren«, når producenter er importører af den påståede dumpingvare, kan fortolkes som omfattende de øvrige producenter,
 • (ii) et land med hensyn til den pågældende produktion under ganske særlige omstændigheder kan opdeles i to eller flere konkurrerende markeder, ligesom producenterne inden for hvert marked kan betragtes som en særskilt erhvervsgren, enten såfremt alle producenterne inden for et sådant marked på grund af transportomkostninger sælger hele eller næsten hele deres produktion af den pågældende vare på dette marked, og intet eller næsten intet af den pågældende vare, som er produceret i den øvrige del af landet, sælges på dette marked, eller hvis der består særlige regionale afsætningsforhold (f. eks. traditionelt bestemt distributionsmønster eller forbrugersmag), som for producenterne i et sådant marked medfører en lignende grad af isolation fra den øvrige del af erhvervsgrenen, idet det forudsættes, at skade under sådanne omstændigheder kun kan antages at foreligge, hvis den rammer hele eller næsten hele produktionen af varen i markedet, således som dette er defineret ovenfor.
 • (b) Når to eller flere lande har nået en sådan grad af integration, at de fremtræder som et enkelt, samlet marked, skal erhvervsgrenen i hele det integrerede område betragtes som den i artikel 4 (a) omhandlede erhvervsgren.
 • (c) Bestemmelserne i artikel 3 (d) finder anvendelse på denne artikel.

C. Undersøgelse og administrationsprocedurer

Artikel 5

Iværksættelse og efterfølgende undersøgelse

 • (a) Undersøgelser skal normalt iværksættes på begæring af den berørte erhvervsgren (* 4), underbygget af dokumentation for såvel dumping som en deraf forårsaget skade for den pågældende erhvervsgren. Hvis myndighederne under særlige omstændigheder beslutter at iværksætte en undersøgelse uden at have modtaget en sådan begæring, skal de kun videreføre denne, såfremt de har dokumentation for såvel dumping som en deraf forårsaget skade.
 • (b) Ved en undersøgelses iværksættelse og videreførelse bør dokumentationen for både dumping og skade behandles samtidig. I alle tilfælde skal dokumentationen for både dumping og skade gøres til genstand for samtidig behandling ved afgørelsen af, hvorvidt en undersøgelse skal iværksættes. Dette gælder ligeledes under undersøgelsen fra et tidspunkt ikke senere end den første dag, på hvilken midlertidige foranstaltninger kan bringes i anvendelse, bortset fra de i artikel 10 (d) omhandlede tilfælde, hvor myndighederne godtager eksportørens og importørens begæring.
 • (c) En begæring skal afslås, og undersøgelse straks standses, når de pågældende myndigheder er overbevist om, at den foreliggende dokumentation for enten dumping eller skade ikke er tilstrækkelig til at berettige til sagens videreførelse. Undersøgelsen skal standses øjeblikkeligt i tilfælde, hvor dumpingmargen eller omfanget af den faktiske eller mulige dumpingimport eller skade er ubetydelig.
 • (d) En antidumpingundersøgelse må ikke hindre toldklareringen.

Artikel 6

Dokumentation

 • (a) De udenlandske leverandører og alle andre interesserede parter skal have rigelig lejlighed til skriftligt at fremlægge enhver dokumentation, som de anser for hensigtsmæssig i den pågældende antidumpingundersøgelse. De skal ligeledes have ret til mundtligt at fremføre deres dokumentation, når de kan godtgøre berettigelsen heraf.
 • (b) De pågældende myndigheder skal give klageren og de importører og eksportører, der vides at være berørt af sagen, samt eksportlandenes regeringsmyndigheder, adgang til at gøre sig bekendt med alle oplysninger, som ikke er fortrolige i medfør af nedenstående stk. (c), og som er af betydning for deres sagsfremstilling og bliver anvendt af myndighederne i en antidumpingundersøgelse; de skal ligeledes give dem lejlighed til at udarbejde indlæg på grundlag af disse oplysninger.
 • (c) Alle oplysninger, som ifølge deres natur er fortrolige (f. eks. fordi frigivelse af dem ville være en væsentlig konkurrencemæssig fordel for en konkurrent eller ville være til følelig skade for den person, der har givet oplysningerne eller for en person, fra hvem han har modtaget disse), eller som er fremskaffet som fortrolige af parter i en antidumpingundersøgelse, skal behandles strengt fortroligt af de pågældende myndigheder, som ikke må røbe oplysningerne uden udtrykkelig tilladelse fra den part, der har givet dem.
 • (d) Hvis de pågældende myndigheder imidlertid finder, at en begæring om fortrolig behandling ikke er berettiget, og hvis den, der har givet oplysningerne, er uvillig til at lade dem offentliggøre eller tillade, at de frigives generelt eller som resume, skal myndighederne kunne undlade at tage hensyn til sådanne oplysninger, såfremt det ikke fra passende kilde og på en for myndighederne overbevisende måde kan godtgøres, at de er rigtige.
 • (e) Til efterprøvelse af meddelte oplysninger eller til underbyggelse af disse kan myndighederne om fornødent foretage undersøgelser i andre lande, forudsat at de opnår de implicerede firmaers samtykke hertil, at de underretter repræsentanter for de berørte landes regeringer herom, og at disse ikke modsætter sig undersøgelsen.
 • (f) Når de kompetente myndigheder er overbevist om, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation til at berettige iværksættelse af en antidumpingundersøgelse i medfør af artikel 5, skal meddelelse herom gives til repræsentanter for det eksporterende land og til de eksportører og importører, der vides at være berørt, ligesom offentliggørelse kan finde sted.
 • (g) Under hele antidumpingundersøgelsen skal alle parter have fuld adgang til at varetage deres interesser. Med henblik herpå skal de pågældende myndigheder på begæring give alle direkte interesserede parter adgang til at møde de parter, der har modstridende interesser, således at modstående synspunkter kan fremføres, og indsigelser gøres gældende. Når en sådan adgang gives, skal hensyn tages til nødvendigheden af at beskytte fortrolige oplysninger samt til parternes ønsker. Ingen af parterne skal være forpligtet til at give møde, og udeblivelse skal ikke være til skade for den pågældende parts sag.
 • (h) De pågældende myndigheder skal underrette repræsentanter for eksportlandet og de direkte interesserede parter om deres afgørelser om pålæggelse eller ikke-pålæggelse af antidumpingtold, begrunde sådanne afgørelser og angive de anvendte kriterier. Afgørelserne skal offentliggøres, medmindre der er særlige årsager til at undlade dette.
 • (i) Bestemmelserne i denne artikel skal ikke afskære myndighederne fra at træffe foreløbige afgørelser, positive eller negative, eller fra at bringe midlertidige foranstaltninger til omgående anvendelse. I tilfælde, hvor en interesseret part tilbageholder nødvendige oplysninger, kan en endelig afgørelse, positiv eller negativ, træffes på grundlag af de tilgængelige oplysninger.

Artikel 7

Tilsagn om prisændringer

 • (a) Antidumpingprocedurer kan afsluttes uden pålæggelse af antidumpingtold eller iværksættelse af midlertidige foranstaltninger, når eksportørerne frivilligt forpligter sig til at ændre deres priser, således at dumpingmargenen forsvinder, eller til at ophøre med at eksportere til det pågældende område til dumpingpriser, hvis myndighederne finder dette gennemførligt, f. eks. hvis antallet af eksportører eller eventuelle eksportører af den omhandlede vare ikke er for stort, og/ eller handelspraksis gør dette muligt.
 • (b) Hvis de berørte eksportører under en sags undersøgelse forpligter sig til at ændre priserne eller til at indstille eksporten af den omhandlede vare, og de pågældende myndigheder godtager dette tilsagn, skal undersøgelsen af skaden dog fuldføres, hvis eksportørerne ønsker det eller de pågældende myndigheder bestemmer det. Hvis afgørelsen går ud på, at der ikke har foreligget nogen skade, skal eksportørernes tilsagn automatisk bortfalde, medmindre eksportørerne erklærer, at tilsagnet stadig skal være gældende. Det forhold, at eksportørerne ikke tilbyder at give sådanne tilsagn i undersøgelsesperioden eller ikke efterkommer en opfordring fra myndighederne til at give sådanne, skal ikke præjudicere sagens behandling. Imidlertid vil myndighederne naturligvis kunne fastslå, at det er mere sandsynligt, at en trussel om skade vil blive til virkelighed, hvis dumpingimporten fortsættes.

D. Antidumpingtold og midlertidige foranstaltninger.

Artikel 8

Pålæggelse og opkrævning af antidumpingtold

 • (a) Afgørelsen af, hvorvidt der skal pålægges antidumpingtold i tilfælde, hvor alle betingelser for pålæggelsen er opfyldt, og afgørelsen af, om størrelsen af antidumpingtolden skal være den fulde dumpingmargen eller mindre, træffes af myndighederne i importlandet eller toldområdet. Det er ønskeligt, at pålæggelsen er fakultativ i alle lande eller toldområder, der deltager i denne overenskomst, og at tolden er mindre end margenen, hvis en sådan mindre told vil være tilstrækkelig til at fjerne den skade, der forvoldes den indenlandske erhvervsgren.
 • (b) Når antidumpingtold bringes i anvendelse, skal en sådan told pålægges med det i hvert tilfælde passende beløb, på et ikkediskriminatorisk grundlag og på import fra alle kilder af sådanne varer, for hvilke der er konstateret dumping og forvoldt skade. Myndighederne skal oplyse navnet på leverandøren eller leverandørerne af den pågældende vare, men hvis mange leverandører fra samme land er impliceret, og det vil være uigennemførligt at oplyse navnene på dem alle, kan myndighederne oplyse navnet på leverandørlandet. Hvis mange leverandører fra mere end eet land er impliceret, kan myndighederne enten oplyse navnene på dem alle eller, hvis dette er uigennemførligt, alle de implicerede leverandørlande.
 • (c) Størrelsen af antidumpingtolden må ikke overstige den i artikel 2 fastsatte dumpingmargen. Hvis det efter pålæggelsen af antidumpingtolden viser sig, at det opkrævede toldbeløb overstiger den faktiske dumpingmargen, skal det overskydende beløb tilbagebetales snarest muligt.
 • (d) For så vidt angår et basisprissystem skal følgende regler gælde, forudsat at deres anvendelse er forenelig med denne kodes øvrige bestemmelser:

Hvis adskillige leverandører fra et eller flere lande er impliceret, kan antidumpingtold pålægges import fra det eller de pågældende lande af den omhandlede vare, for hvilken der er konstateret dumping og skade, således at tolden skal være lig med det beløb, hvormed eksportprisen er mindre end den til dette formål fastsatte basispris, der dog ikke må overstige den laveste normale pris i det eller de leverandørlande, hvor normale konkurrenceforhold er gældende. For varer, der sælges billigere end den allerede fastsatte basispris, skal en ny antidumpingundersøgelse foretages i hvert enkelt tilfælde, når begæring herom fremsættes af de interesserede parter, og denne er underbygget med relevant dokumentation. I tilfælde, hvor dumping ikke findes at foreligge, skal opkrævet antidumpingtold tilbagebetales snarest muligt. Hvis det endvidere konstateres, at den således opkrævede antidumpingtold overstiger den faktiske dumpingmargen, skal det overskydende beløb tilbagebetales snarest muligt.

 • (e) Når en erhvervsgren er blevet fortolket som værende producenterne i et bestemt område, d. v. s. et i henhold til artikel 4 (a) (ii) defineret marked, må antidumpingtold kun endeligt opkræves for de omhandlede varer, såfremt disse er bestemt til endeligt forbrug i dette område, undtagen i tilfælde, hvor der før pålæggelsen af antidumpingtold er givet eksportøren lejlighed til at standse dumpingen i det omhandlede område. I sådanne tilfælde skal antidumpingtold ikke pålægges, dersom en tilfredsstillende forsikring herom omgående afgives; såfremt en sådan forsikring ikke afgives eller ikke opfyldes, vil tolden dog kunne pålægges uden områdebegrænsning.

Artikel 9

Varigheden af antidumpintold

 • (a) Antidumpingtold skal kun forblive i kraft, så længe det er nødvendigt for at modvirke dumping, der forvolder skade.
 • (b) Myndighederne skal, hvis der er grund dertil, undersøge nødvendigheden af fortsat pålæggelse af tolden, enten på eget initiativ eller hvis de interesserede leverandører eller importører af varen begærer det og fremlægger oplysninger, der godtgør behovet for en fornyet undersøgelse.

Artikel 10

Midlertidige foranstaltninger

 • (a) Midlertidige foranstaltninger kan kun iværksættes, når der er truffet en foreløbig afgørelse om, at der foreligger dumping, og når der er tilstrækkelig dokumentation for skade.
 • (b) Midlertidige foranstaltninger kan bestå i en midlertidig told eller, hvilket er at foretrække, sikkerhedsstillelse - ved depositum eller kaution - af samme størrelse som den midlertidigt anslåede antidumpingtold, dog ikke større end den midlertidigt anslåede antidumpingmargen. Udsættelse af toldbehandlingens afslutning er en passende midlertidig foranstaltning, forudsat at den normale told og den anslåede antidumpingtold oplyses, og at udsættelsen af toldbehandlingens afslutning sker på samme betingelser som andre midlertidige foranstaltninger.
 • (c) Myndighederne skal underrette repræsentanter for det eksporterende land og de direkte interesserede parter om deres afgørelser med hensyn til iværksættelse af midlertidige foranstaltninger med oplysning om begrundelsen for sådanne afgørelser og de anvendte kriterier og skal tillige offentliggøre sådanne afgørelser, medmindre særlige grunde taler imod dette.
 • (d) Anvendelse af midlertidige foranstaltninger skal begrænses til det kortest mulige tidsrum. Midlertidige foranstaltninger må nærmere bestemt ikke pålægges for et længere tidsrum end tre måneder, eller - efter myndighedernes afgørelse på begæring af eksportøren og importøren - seks måneder.
 • (e) Ved iværksættelse af midlertidige foranstaltninger skal de relevante bestemmelser i artikel 8 finde anvendelse.

Artikel 11

Tilbagevirkende kraft

Antidumpingtold og midlertidige foranstaltninger skal kun finde anvendelse på varer, som indføres til forbrug efter det tidspunkt, på hvilket afgørelserne i medfør af henholdsvis artikel 8 (a) og 10 (a) træder i kraft, undtagen i følgende tilfælde:

 • (i) Når der er truffet afgørelse om væsentlig skade (men ikke trussel om væsentlig skade eller væsentlig forsinkelse ved etablering af en erhvervsgren) eller når de midlertidige foranstaltninger består af midlertidig told, og den dumpingimport, der har fundet sted i denne tolds anvendelsesperiode, ville have forårsaget væsentlig skade, hvis disse midlertidige foranstaltninger ikke havde været anvendt, kan antidumpingtold pålægges med tilbagevirkende kraft for den periode, i hvilken eventuelle midlertidige foranstaltninger har været anvendt.

Hvis den antidumpingtold, der fastsættes i den endelige afgørelse, er højere end den midlertidig betalte told, kan differencen ikke opkræves. Hvis den told, der fastsættes i den endelige afgørelse, er lavere end den midlertidig betalte told eller det beløb, der er anslået med henblik på sikkerhedsstillelse, skal differencen tilbagebetales eller tolden omberegnes.

 • (ii) Når toldbehandlingens afslutning er udsat for den omhandlede vare af årsager, som er fremkommet før påbegyndelsen af antidumpingsagen, og som er uden forbindelse med dumpingspørgsmålet, kan antidumpingtold pålægges med tilbagevirkende kraft for en periode af indtil 120 dage fra fremsættelsen af klagen.
 • (iii) Når der for den omhandlede dumpingvare ifølge myndighedernes afgørelse
 • (a) enten har foreligget tidligere dumping, der forårsagede væsentlig skade, eller importøren har vidst eller burde have vidst, at eksportøren praktiserede dumping, og at denne dumping ville forårsage væsentlig skade, og
 • (b) den væsentlige skade forårsages af sporadisk dumping (omfattende dumpingimport af en vare i en forholdsvis kort periode) i et sådant omfang, at det for at forebygge en gentagelse forekommer nødvendigt at pålægge antidumpingtold med tilbagevirkende kraft for denne import,

kan tolden pålægges varer, der er indført til forbrug indtil 90 dage før den dag, anvendelsen af midlertidige foranstaltninger trådte i kraft.

E. Antidumpingforanstaltninger på tredjelands vegne

Artikel 12

 • (a) Anmodning om iværksættelse af antidumpingforanstaltninger til fordel for et tredjeland skal fremsættes af myndighederne i det tredjeland, som ønsker foranstaltningerne iværksat.
 • (b) En sådan anmodning skal underbygges af prisoplysninger, der viser, at der foreligger dumpingimport, samt af detaillerede oplysninger, der godtgør, at den påståede dumping forårsager skade på den pågældende indenlandske erhvervsgren i tredjelandet. Tredjelandets regering skal yde importlandets myndigheder enhver bistand med tilvejebringelsen af alle yderligere oplysninger, som disse måtte ønske.
 • (c) Importlandets myndigheder skal ved behandlingen af en sådan anmodning overveje virkningerne af den påståede dumping på den pågældende erhvervsgren som helhed i tredjelandet; d. v. s. at skaden ikke kun skal vurderes i forhold til den påståede dumpings virkning på erhvervsgrenens eksport til importlandet eller på erhvervsgrenens samlede eksport.
 • (d) Afgørelsen af, hvorvidt en sag skal fremmes eller ej, tilkommer importlandet. Hvis importlandet bestemmer, at det er rede til at iværksætte foranstaltninger, tilkommer det dette land at rette henvendelse til DE KONTRAHERENDE PARTER for at søge disses godkendelse heraf.

II. del. Slutbestemmelser

Artikel 13

Denne overenskomst skal stå åben for godkendelse ved undertegnelse eller på anden måde for kontraherende parter i Den Almindelige Overenskomst og for Det europæiske økonomiske Fællesskab. Overenskomsten træder i kraft den 1. juli 1968 for de parter, der har godkendt den senest denne dato. For alle parter, der godkender overenskomsten efter denne dato, træder den i kraft på godkendelsesdatoen.

Artikel 14

Enhver af denne overenskomsts parter skal tage alle sådanne almindelige eller særlige forholdsregler, som er nødvendige for at sikre, at dets love, bestemmelser og administrative praksis senest på den for dette land gældende ikrafttrædelsesdato er i overensstemmelse med bestemmelserne i antidumpingkoden.

Artikel 15

Enhver af denne overenskomsts parter skal underrette DE KONTRAHERENDE PARTER i Den Almindelige Overenskomst om enhver ændring i dens antidumpinglovgivning og -bestemmelser og i administrationen af sådanne love og bestemmelser.

Artikel 16

Enhver af denne overenskomsts parter skal hvert år afgive en beretning til DE KONTRAHERENDE PARTER om administrationen af dens antidumpinglove og -bestemmelser, hvori der gives et resumee af de sager, i hvilke antidumpingtold endeligt er blevet pålagt.

Artikel 17

Denne overenskomsts parter skal anmode DE KONTRAHERENDE PARTER om at oprette en komite vedrørende praktisering af antidumpingforanstaltninger, sammensat af repræsentanter for denne overenskomsts parter. Komiteen skal normalt træde sammen een gang om året for at give denne overenskomsts parter lejlighed til rådslagning i sager angående ethvert deltagende lands eller toldområdes administration af antidumpingbestemmelser, som vil kunne øve indflydelse på antidumpingkodens gennemførelse eller fremme dens formål. Sådanne rådslagninger skal ikke præjudicere artikel XXII og XXIII i Den Almindelige Overenskomst.

Denne overenskomst skal deponeres hos generaldirektøren for DE KONTRAHERENDE PARTER, som straks tilstiller hver kontraherende part i Den Almindelige Overenskomst og Det europæiske økonomiske Fælleskab et bekræftet eksemplar heraf samt en meddelelse om enhver godkendelse.

Denne overenskomst skal registreres i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 102 i De forenede Nationers Pagt.

UDFÆRDIGET i Geneve den 30. juni 1967 i et enkelt eksemplar på engelsk og fransk, idet begge tekster har samme gyldighed.

Den i Geneve-protokollens stk. 1 omhandlede toldbindingsliste har for Danmarks vedkommende følgende ordlyd i dansk oversættelse:

Bilag A.

Liste XXII - Danmark

I.del

Mestbegunstigelsestoldsats

 

 Pos.     Varebeskrivelse            Basis-  Indrøm 

                           told   met 

                               told 

                               sats 

 01.01  Heste, æsler, mulæsler og muldyr, 

     levende............................... fri    fri 

 ex 01.02 Hornkvæg, levende, til avlsbrug....... fri    fri 

 ex 01.04 Får og geder, levende, til avlsbrug... fri    fri 

 01.05  Fjerkræ (høns, ænder, gæs, kalkuner og 

     perlehøns), levende: 

       A. Fjerkræ til avlsbrug............ fri    fri 

 01.06  Andre dyr, levende.................... fri    fri 

 02.04  Andet kød og spiseligt slagteaffald, 

     fersk, kølet eller frosset............ fri    fri 

 03.01  Fisk, fersk (levende eller død), kølet 

     eller frosset ........................ fri    fri 

 03.02  Fisk, saltet, i saltlage, tørret eller 

     røget................................. fri    fri 

 03.03  Krebsdyr og bløddyr, med eller uden 

     skal, ferske (levende eller døde), 

     kølede, frosne, saltede, i saltlage 

     eller tørrede; krebsdyr med skal, 

     kogt i vand.....................    fri    fri 

 05.01  Menneskehår, ubearbejdet, også vasket 

     eller affedtet; affald af menneskehår. fri    fri 

 05.02  Svine- og vildsvinebørster; 

     grævlingehår og andre hår til 

     børstenbinderarbejder; affald 

     af sådanne børster og hår............. fri    fri 

 05.03  Hestehår og affald deraf, også i lag 

     med eller uden støttemateriale........ fri    fri 

 05.04  Tarme, blærer og maver, hele eller 

     stykker deraf, af andre dyr end fisk. fri    fri 

 05.05  Fiskeaffald........................... fri    fri 

 05.06  Sener og nerver; afklip og lignende 

     affald af rå huder og skind........... fri    fri 

 05.07  Skind og andre dele af fugle med 

     påsiddende fjer eller dun, fjer og 

     dele af fjer (også med klippede 

     kanter) samt dun, rå eller kun rensede, 

     desinficerede eller konserverede; 

     pulver og affald af fjer eller af dele 

     af fjer............................... fri    fri 

 05.08  Ben og hornkerner, rå, affedtede, 

     behandlede med syre eller 

     afgelatiniserede, også simpelt 

     bearbejdede, men ikke tilskåret i 

     form; pulver og affald af ben og 

     hornkerner............................ fri    fri 

 05.09  Horn, gevirer, hove, klove, kløer og 

     næb, rå eller simpelt bearbejdede, men 

     ikke tilskåret i form, samt affald og 

     pulver deraf; hvalbarder o.lign., rå 

     eller simpelt bearbejdede, men ikke 

     tilskåret i form, samt børster og 

     affald deraf.......................... fri    fri 

 05.10  Elfenben, råt eller simpelt 

     bearbejdet, men ikke tilskåret i form; 

     pulver og affald af elfenben...    fri    fri 

 05.11  Skildpaddeskal (skjolde og plader), rå 

     eller simpelt bearbejdet, men ikke 

     tilskåret i form; kløer og affald af 

     skildpaddeskal........................ fri    fri 

 05.12  Koraller og skaller af bløddyr, rå 

     eller simpelt bearbejdede, men ikke 

     tilskåret i form, samt pulver og 

     affald deraf ......................... fri    fri 

 05.14  Ambra, bævergejl, civet og moskus; 

     spanske fluer; galde, også tørret; 

     animalske produkter, anvendelige til 

     fremstilling af farmaceutiske 

     produkter, ferske, kølede eller frosne 

     eller på anden måde foreløbigt 

     konserverede.......................... fri    fri 

 05.15  Animalske produkter, ikke andetsteds 

     tariferet; døde dyr af de arter, der 

     er nævnt i kap. 1 eller 3, uegnede til 

     menneskeføde.......................... fri    fri 

 06.02  Andre levende planter (herunder 

     rødder, stauder, stiklinger og 

     podekviste): 

       A. Stiklinger, også med rod; 

       mycelium .......................... fri    fri 

 06.03  Afskårne blomster og blomsterknopper 

     til buketter og pynt, friske, tørrede, 

     farvede, blegede, imprægnerede eller 

     præparerede på anden måde: 

     exA. Friske blomster af Proteaceae- 

     arten: Protea cynaroides, protea 

     barbigera, protea laurifolia, 

     protea compacta, protea neriifolia 

     og protea leucospernum: 

     ex 1. I perioden 1. september-30. 

     november.............................. 30pct.  30pct. 

       2. I perioden 1. december-31. 

     marts................................. 24pct.  24pct. 

 06.04  Blade, grene og andre plantedele 

     (bortset fra blomster og blomster- 

     knopper) samt mos, lav og græs til 

     buketter og pynt, friske, tørrede, 

     farvede, blegede imprægnerede eller 

     præparerede på anden måde 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 07.01  Grøntsager, friske eller kølede: 

       B. Asparges: 

       1. I perioden 1. maj-15. maj    15pct.  7,5pct exK. 

     Capsicum grossum ................    8pct.   4pct. 

 07.03  Grøntsager, foreløbigt konserverede i 

     saltlage, svovlsyrlingvand eller andre 

     konserverende opløsninger, men ikke 

     tilberedte til umiddelbar fortæring: 

       A. Kapers og oliven............1 kg 5 øre  fri 

 08.01  Dadler, bananer, ananas, advokatpærer, 

     magobønner, guavabær samt kokosnødder, 

     paranødder, akajounødder, friske eller 

     tørrede, også afskallede: 

       A. Bananer......................... 5pct.  fri* 

       B. Ananas.......................... 12pct.  fri* 

       C. Andre........................... fri    fri 

 08.02  Citrusfrugter, friske eller tørrede... 5pct.   fri 

 08.03  Figner, friske eller tørrede.......... fri    fri 

 08.04  Druer, friske eller tørrede: 

       A. Friske druer ................... 15pct.  7,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 08.05  Nødder, der ikke henhører under pos. 

     08.01, friske eller tørrede, også 

     afskallede............................ fri    fri 

 08.07  Stenfrugter, friske: 

       A. Abrikoser og ferskener ......... 20pct.  10pct. 

       D. Andre varer..................... fri    fri 

 08.12  Frugter, tørrede, der ikke henhører 

     under pos. 08.01, 08.02, 08.03, 08.04 

     eller 08.05: 

       A. æbler .......................... 18pct.   9pct. 

       B. Andre varer..................... 10pct.   5pct. 

 09.01  Kaffe, rå eller brændt, også coffein- 

     fri; skaller og hinder af kaffe; 

     kaffeerstatning med indhold af kaffe, 

     uanset blandingsforholdet: 

       C. Andre varer..................... fri    fri 

 09.02  Te.................................... fri    fri 

 09.03  Matee................................. fri    fri 

 09.04  Peber af arten Piper; piment (alle- 

     hånde) af arterne Capsicum og Pimenta: 

       A. Varer i detailsalgspakninger ... 10pct.   5pct.* 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 09.05  Vanille............................... fri    fri 

 09.06  Kanel og kanelblomster: 

       A. Varer i detailsalgspakninger ... 10pct.   5pct.* 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 09.07  Kryddernelliker, modernelliker og 

     nellikestilke......................... fri    fri 

 09.08  Muskat, muskatblomme og kardemomme.... fri    fri 09.09 

 Anis, stjerneanis, fennikel, korian- 

     der, spidskommen, kommen og enebær .. fri    fri 

 09.10  Timian, safran og laurbærblade; andre 

     krydderier ........................... fri    fri 

 10.06  Ris: 

       A. Uafskallet ris, hinderis, 

        brudris og knækris.............. fri    fri 

       B. Andre varer .................... 10pct.   5pct.* 

 11.01  Mel af korn: 

       A. Rismel.......................... 10pct.   5pct. 

 ex 11.02 Gryn af majs ........................ fri    fri 

 11.03  Mel af bælgfrugter henhørende under 

     pos. 07.05............................ fri    fri 

 11.04  Mel af frugter henhørende under kap. 

     8; mel af frugtskaller henhørende 

     under pos. 08.13...................... fri    fri 

 11.06  Marv af sagopalmer, maniokrod, arrow- 

     root, saleprod og andre rødder og rod- 

     knolde henhørende under pos. 07.06, 

     formalet ............................. fri    fri 

 11.07  Malt, også brændt: 

       A. Brændt malt, der indføres af øl- 

        bryggerier til fremstilling af 

        øl ............................. fri    fri 

       B. Brændt malt til anden anvendelse 10pct.   5pct. 

       C. Andre varer..................... fri    fri 

 ex 11.08 Salep................................. 12pct.   6pct. 

 ex 11.08 Majs- og kartoffelstivelse til 

     industriel brug ...................... 12pct.  12pct. 

                              Fri be- 

                              villings- 

                              udste- 

                              delse fra 

                              1.juli 1968 

 12.01  Olieholdige frø og frugter, også 

     knuste ............................... fri    fri 

 12.02  Mel, ikke affedtet, af olieholdige frø 

     og frugter (undtagen sennepsmel) ..... fri    fri 

 12.03  Frø, frugter og sporer til udsæd...... fri    fri 

 12.05  Cikorierødder, friske eller tørrede, 

      hele eller snittede: 

       A. Tørrede cikorierødder, hele eller 

        snittede........................ 5pct.  2,5pct 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 12.07  Planter og plantedele (herunder frø og 

     frugter), som hovedsagelig anvendes 

     til fremstilling af parfumer,farma- 

     ceutiske produkter, insektbekæmpel- 

     sesmidler, afsvampningsmidler o. 

     lign., friske eller tørrede, hele, 

     snittede, knuste, formalede eller 

     pulveriserede .........        fri    fri 

 12.08  Johannesbrød, frisk eller tørret, 

     også knust eller malet; frugtkerner 

     og andre vegetabilske produkter,som 

     hovedsagelig anvendes til menneske- 

     føde, for såvidt ikke anedtssteds 

     tariferet ............................ fri    fri 

 12.09  Halm og avner af korn, ubearbejdet 

     eller kun hakket ..................... fri    fri 

 12.10  Runkelroer, kålroer og andre foder 

     rodsfrugter; hø, lucerne, kløver, 

     esparsette, foderkål, lupiner, vikker 

     og lignende foderprodukter ........... fri    fri 

 13.01  Vegetabilske råmaterialer, der 

     hovedsagelig anvendes til farvning og garvning 

     ...................................... fri    fri 

 13.02  Schellak, kornlak, stoklak og andre 

     vegetabilske lakker; vegetabilske 

     carbohydratgummier, naturharpixer, 

     gummiharpixer og balsamer ............ fri    fri 

 13.03  Plantesafter og planteekstrakter; 

     pectinstoffer, pectinater og pectater; 

     agar-agar og andre planteslimer og 

     gelatineringsmidler udvundet af 

     vegetabilske stoffer: 

       A. Pectinstoffer, pectinater og 

        pectater........................ 5pct.  2,5pct. 

       B. Agar-agar...................1 kg 15øre   7,5øre 

       C. Andre varer..................... fri    fri 

 14.01  Vegetabilske materialer, som hoved- 

     sagelig anvendes til kurvemagerar- 

     bejder og andre flettede arbejder 

     (f.eks. renset, bleget eller farvet 

     halm samt vidjer, rør, siv, spanskrør, 

     bambus, rafiabast og lindebark) ...... fri    fri 

 14.02  Vegetabilske materialer, der hoved- 

     sagelig anvendes som stoppematerialer 

     (f.eks. kapok og vegetabilsk krølhår), 

     også i lag med eller uden støtte- 

     materiale ............................ fri    fri 

 14.03  Vegetabilske materialer, som hoved- 

     sagelig anvendes til børstenbinder- 

     arbejder (f.eks. durra, piassava og 

     agavetrævler), også i bundter eller 

     strenge .............................. fri    fri 

 14.04  Hårde frø, kerner, skaller og nødder 

     til udskæring (f.eks. elfenbensnødder 

     og stennødder) ....................... fri    fri 

 14.05  Vegetabilske produkter, ikke 

     andetsteds tariferet ................. fri    fri 

 ex 15.01 Varer under pos. 15.01 til teknisk 

     brug ................................. fri    fri 

 ex 15.02 Varer under pos. 15.02 til teknisk 

     brug ................................. fri    fri 

 ex 15.03 Varer under pos. 15.03 til teknisk 

     brug ................................. fri    fri 

 15.04  Fedtstoffer og olier udvundet af fisk 

     og havpattedyr, også raffinerede ..... fri    fri 

 15.05  Uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf 

     (herunder lanolin)................... fri    fri 

 15.06  Andre animalske fedtstoffer og olier 

     (herunder klovolie, benfedt og 

     destruktionsfedt) .................... fri    fri 

 15.07  Vegetabilske fedtstoffer og vegeta- 

     bilske fede olier, rå, rensede eller 

     raffinerede: 

       A. Olivenolie, ricinusolie, træolie 

        og oiticicaolie; rå palmeolie og 

        rå linolie....................... fri   fri 

      exB. Tobaksfrøolie, babassuolie og 

        olie af  akajounøddeskaller: 

       1. Rå varer ........................ 8pct.  fri** 

       2. Andre varer .................... 12pct.  fri** 

 15.09  Degras................................ fri    fri 

 15.11  Glycerol, glycerolvand og glycerollud. fri    fri 

 15.14  Spermacet (hvalrav), råt, presset 

     eller raffineret, også farve ......... fri    fri 

 15.15  Bivoks og andet insektvoks, også 

     farvet ............................... fri    fri 

 15.16  Vegetabilsk voks, også farvet ........ fri    fri 

 15.17  Restprodukter fra behandling af 

     fedtstoffer, fede olier eller animalsk 

     og vegetabilsk voks .................. fri    fri 

 16.04  Fisk, tilberedt eller konserveret 

     (herunder kaviar og kaviarerstatning): 

       A. Kaviar.......................... fri    fri 

       B. Andre varer (herunder kaviar- 

        erstatning): 

        1. I hermetisk lukket embal- 

          lage.....................1 kg 80øre  40øre 

        2. I andre tilfælde............. fri    fri 

 16.05  Krebsdyr og bløddyr, tilberedte eller 

     konserverede: 

       A. Varer i hermetisk lukket 

        emballage: 

        1. Hummer...................1 kg 80øre  40øre 

        2. Andre varer..............1 kg 100øre  50øre 

       B. I andre tilfælde............1 kg 50øre  20øre 

 17.02  Andet sukker; sirup og andre 

     sukkeropløsninger; kunsthonning, 

     også blandet med naturlig honning; 

     karamel: 

       B. Glucose af en renhedsgrad i 

        tør tilstand af mindst 

        99pct.......................1 kg 15øre   8 øre 

                              1.juli1968 

 17.04  Sukkervarer uden indhold af kakao: 

       A. Lakridssaft i blokke eller i 

        stænger, der vejer mindst 5 kg 

        pr. 100 stænger................. fri    fri 

 ex 17.05 Vanille- og vanillinsukker............ 20pct.  10pct. 

 18.01  Kakaobønner, hele eller brækkede, også 

     brændt................................ fri    fri 

 18.02  Kakaoskaller og kakaoaffald........... fri    fri 

 18.03  Kakaomasse (herunder kakaomasse i 

     blokke), også affedtet ............1kg 20øre   fri* 

 18.04  Kakaosmør............................. fri    fri 

 18.05  Kakaopulver, usødet................1kg 22øre   fri* 

 19.01  Maltekstrakt.......................1kg 40øre   20øre 

 19.02  Næringsmidler til børn, til 

     diætetisk brug eller til madlavning, 

     fremstillet af mel, stivelse eller 

     til ekstrakt, også med indhold af 

     kakao, når dette udgør mindre end 50 

     vægtprocent .......................... 20pct   10pct 

 ex 19.04 Gryn og flager af salep.............. 12pct.   6pct 

 19.06  Kirkeoblater, oblatkapsler til 

     lægemidler, segloblatter, og lignende 

     varer af mel eller stivelse .......  fri    fri 

 19.07  Brød, beskøjter og lignende simpelt 

     bagværk, uden tilsætning af sukker, 

     honning, æg, fedstoffer, ost eller 

     frugt ................................ fri    fri 

 19.08  Kiks, kager og andet finere bagværk, 

     også med indhold af kakao (uanset 

     mængden): 

       A. Varer uden tilsætning af sukker, 

        honning, æg, fedtstoffer, ost 

        eller frugt..................... fri    fri 

 20.01  Grøntsager og frugter, tilberedt eller 

     konserveret i eddike eller eddikesyre, 

     også med tilsætning af sukker, salt, 

     krydderier og sennep: 

       A. Chutney ........................ 18pct.  10pct* 

 20.02  Grøntsager, tilberedt eller konser- 

     veret på anden måde end i eddike 

     eller eddikesyre: 

       A. Tomatmos i pakninger af vægt 

        mindst 4 1/2 kg brutto ......... fri    fri 

       B. Tomatsaft....................... 15pct.  7,5pct 

     ex C. Oliven, tomater og capsicum 

        grossum......................... 27pct.  3,5pct 

 20.06  Frugter, tilberedt eller konserveret 

     på anden måde også tilsat sukker eller 

     alkohol: 

       A. Citrusfrugter, ananas, abrikoser 

        og ferskener: 

        1. Frugter, ikke tilsat sukker; 

          pulp........................  7pct.  3,5pct 

        2. I andre tilfælde ........... 27pct.  13,5pct 

     ex B. Andre varer.: 

        1. Akajounødder, ristede og 

          saltede, i metakdåser ...... 27pct.  fri** 

        2. Frugtblandinger, der inde- 

          holder mindre end 30 vægt- 

          procent blommer, pærer, 

          kirsebær, hindbær og jord- 

          bær ......................... 27pct.  13,5pct 

 20.07  Frugt- og grøntsagssafter (herunder 

     druesaft), ugærede, også tilsat 

     sukker, men ikke tilsat alkohol: 

       A. Druesaft........................ 10pct.   5pct 

       B. Safter af appelsiner og grape- 

        frugter: 

        1. Varer med et tørstofindhold 

          på 60 vægtprocent eller 

          derover ..................... fri    fri 

        2. I andre tilfælde ............ 18pct.   9pct. 

       C. Safter af andre citrusfrugter, 

        ananas, abrikoser, og ferskener, 

        ikke tilsat sukker ............. fri    fri 

     ex D. Andre safter af andre citrus- 

        frugter, ananas, abrikoser og 

        ferskener................    18pct.   9pct. 

 21.01  Brændt cikorie og andre brændte kaffe- 

     erstatninger samt ekstrakter deraf og 

     koncentrater......................... 10pct.   5pct. 

 21.02  Ekstrakter og essenser af kaffe, te 

     eller matee; varer fremstillet på 

     basis af sådanne ekstrakter og 

     essenser: 

       A. Ekstrakter, essenser og koncen- 

        trater af te.................... 10pct.  fri* 

      exB. Andre varer bortset fra ekstrak- 

        ter og essenser af kaffe ....... 10pct.   5pct. 

 21.03  Sennepsmel og tilberedt sennep ...1 kg 30øre   15øre 

 21.07  Tilberedte næringsmidler, ikke an- 

     detsteds tariferet: 

       B. Tilberedte frugtsafter.: 

        1. Druesaft .................... 10pct.   5pct. 

        2. Safter af appelsiner og 

          grapefrugter, med et tørstof- 

          indhold på 60 vægtprocent 

          eller derover ............... fri    fri 

        3. Safter af andre citrusfrug- 

          ter, ananas, abrikoser og 

          ferskener, ikke tilsat sukker fri    fri 

       ex 4. Andre tilberedte safter af 

          citrusfrugter, ananas, abri- 

          koser og ferskener .     18pct.   9pct. 

 22.01  Vand, mineralvand og vand tilsat 

     kulsyre; is og sne: 

       A. Mineralvand og vand tilsat 

        kulsyre...................1liter 12øre    6øre 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 22.04  Druesaft i gæring samt druesaft, hvis 

     gæring er standset på anden måde end 

     ved tilsætning af alkohol...... 1liter 50øre   25øre 

 22.05  Vin af friske druer; druesaft, hvis 

     gæring er standset ved tilsætning 

     af alkohol: 

       A. Mousserende vin...........1liter 400øre  200øre 

                              31.dec. 

       B. Ikke-mousserende vin samt         1969 

        druesaft i beholdere med et 

        indhold af højst 3 liter: 

        1. Udgæret bordvin med et al- 

          koholindhold af ikke over 

          14 rumfangsprocent.....1liter 220øre  110øre 

                              31.dec. 

                              1969 

        2. Andre varer ...........1liter 400øre  300øre 

                              31.dec. 

       C. Ikke-mousserende vin samt drue- 

        saft i andre beholdere: 

        1. Udgæret bordvin med et al- 

          koholindhold af ikke over 

          14 rumfangsprocent ....1liter 175øre  110øre 

                              31.dec. 

                              1969 

        2. Andre varer ...........1liter 115øre   65øre 

                              31.dec. 

                              1969 

 22.06  Vermouth og anden vin af friske 

     druer, tilsat aromastoffer: 

       A. I beholdere med et indhold af 

        højst 3 liter.............1liter 400øre   200øre 

                              31.dec. 

                              1969 

       B. I andre beholdere.........1liter 116øre   67,6øre 

                              31.dec. 

 22.09  Ethanol (ethylalkohol), ikke dena-        1969 

     tureret med et alkoholindhold af under 

     80 rumfangsprocent; akvavit, likør og 

     andre alkoholholdige drikkevarer; 

     alkoholholdige tilberedninger (så- 

     kaldte koncentrerede ekstrakter) til 

     fremstilling af drikkevarer: 

       B. Alkoholholdige drikkevarer: 

        1. Cognac, genever, gin, rom og 

          whisky ................1liter 150øre   75øre 

       ex 2. Vinalkohol.............1liter 300øre   75øre 

       ex 2. Andre varer............1liter 300øre   150øre 

       C. Andre varer..............    18pct.   9pct. 

 23.01  Mel og pulver af kød, slagteaffald, 

     fisk, krebsdyr og bløddyr, uegnet til 

     menneskeføde; fedtegrever............. fri    fri 

 ex 23.02 Roeaffald, bagasse og andre restpro- 

     dukter fra sukkerfremstilling; mask, 

     bærme og andre restprodukter fra øl- 

     og alkoholfremstilling; restprodukter 

     fra stivelsesfremstilling og lignende 

     restprodukter bortset fra glutenfoder. fri    fri 

 23.04  Oliekager og andre restprodukter fra 

     udvinding af vegetabilske olier 

     (undtagen restprodukter fra rensning 

     af olier) ............................ fri    fri 

 23.05  Vinbærme; rå vinsten.................. fri    fri 

 24.01  Tobak, rå eller ufabrikeret; 

     tobaksaffald.......................... fri    fri 

 24.02  Tobaksvarer; ekstrakter af tobak: 

       D. Ekstrakter af tobak............. fri    fri 

 25.01  Salt (stensalt, havsalt og bordsalt); 

     ren natriumchlorid; saltmoderlud; 

     havvand............................... fri    fri 

 25.02  Svovlkis og andre naturlige jern- 

     sulfider, ikke brændte................ fri    fri 

 25.03  Svovl af enhver art (undtagen sub- 

     limeret, fældet eller kolloid svovl) . fri    fri 

 25.04  Naturlig grafit ...................... fri    fri 

 25.05  Naturligt sand af enhver art, også 

     farvet (undtagen metalholdigt sand 

     henhørende under pos. 26.01).......... fri    fri 

 25.06  Kvarts (undtagen naturligt sand); 

     kvartsit, også groft tildannet ved 

     kløving, hugning eller savning, men 

     ikke yderligere bearbejdet ........... fri    fri 

 25.07  Ler (f.eks. kaolin og bentonit), 

     andalusit, cyanit og sillimanit, også 

     brændt (undtagen ekspanderet ler 

     henhørende under pos. 68.07); mullit; 

     chamotte og dinasler ................. fri    fri 

 25.08  Kridt: 

       A. Malet eller slemmet kridt....1kg 0,5øre  0,25øre 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 25.09  Jordpigmenter, også brændte, samt 

     blandinger deraf; naturlig jernglimmer fri    fri 

 25.10  Naturlige calciumphosphater og natur- 

     lige caliumaluminiumphosphater, 

     apatit og calciumphosphatholdigt kridt fri    fri 

 25.11  Naturlig bariumsulfat (tungspat); 

     naturlig bariumcarbonat (whiterit), 

     også brændt (undtagen bariumoxid) ... fri    fri 

 25.12  Fossilt kiselmel og andre lignende 

     kiselholdige jordarter (kiselgur, 

     trippelse, diatomejord o.s.v.) med en 

     tilsyneladende vægtfylde på 1 eller 

     derunder, også brændt ................ fri    fri 

 25.13  Pimpsten; smergel; naturlig korund, 

     naturlig granat og andre naturlige 

     slibemidler, også varmebehandlede .... fri    fri 

 25.14  Skifer, også groft tildannet ved kløv- 

     ning, hugning eller savning, men ikke 

     yderligere bearbejdet................. fri    fri 

 25.15  Marmor, travertin og andre monument- 

     og bygningskalksten med en tilsynela- 

     dende vægtfylde på 2,5 eller derover 

     samt alabast, også groft tildannet ved 

     kløvning, hugning eller savning, men 

     ikke yderligere bearbejdet ........... fri    fri 

 25.16  Granit, porfyr, basalt, sandsten og 

     andre monument eller bygningssten, 

     også groft tildannet ved kløvning, 

     hugning eller savning, men ikke 

     yderligere bearbejdet................. fri    fri 

 25.17  Småsten og knuste sten (også varmebe- 

     handlede), grus, makadam og tjæremaka- 

     dam af den art, der almindeligvis an- 

     vendes i beton, til vej- og jernbane- 

     bygning o.lign.; flint og singels, 

     også varmebehandlede; granulater og 

     splinter (også varmebehandlede) samt 

     mel af stenarter henhørende under 

     pos. 25.15 eller 25.16................ fri    fri 

 25.18  Dolomit, også brændt, samt dolomit, 

     der er groft tildannet ved kløvning, 

     hugning eller savning, men ikke yder- 

     ligere bearbejdet; agglomeret dolomit 

     herunder tjæredolomit) ............... fri    fri 

 25.19  Naturlig magnesiumcarbonat (magnesit), 

     også brændt (undtagen magnesiumoxid) . fri    fri 

 25.20  Gipssten; anhydrit; brændt gips, også 

     farvet eller tilsat små mængder af 

     hærdningsregulatorer (undtagen gips 

     til tandlægebrug) .................... fri    fri 

 25.21  Kalksten, der almindeligvis anvendes 

     til fremstilling af kalk eller cement 

     eller til metallurgiske formål........ fri    fri 

 25.22  Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk 

     kalk (undtagen oxider og hydroxider af 

     calcium).............................. fri    fri 

 25.23  Portland cement, aluminatcement, slag- 

     gecement og lignende hydraulisk ce- 

     ment, også farvet eller i form af 

     klinker .............................. fri    fri 

 25.25  Merskum, også i polerede stykker, og 

     rav; plader, stænger o.lign., der er 

     fremstillet af rekonstrueret merskum 

     eller rekonstrueret rav, men ikke 

     bearbejdet efter formningen; jet ..... fri    fri 

 25.26  Glimmer (herunder glimmerblade); 

     glimmeraffald......................... fri    fri 

 25.27  Steatit (naturlig), også groft tildan- 

     net ved kløvning, hugning eller sav- 

     ning, men ikke yderligere bearbejdet; 

     talcum................................ fri    fri 

 25.28  Naturlig kryolit og naturlig chiolit.. fri    fri 

 25.29  Naturlige arsensulfider............... fri    fri 

 25.30  Rå, naturlige borater og koncentrater 

     deraf, også brændte (undtagen borater 

     udvundet af naturligt forekommende 

     saltopløsninger (brines)); rå, natur- 

     lig borsyre med et indhold af borsyre 

     (H3BO3) på 85 vægtprocent og derunder, 

     beregnet på grundlag af tørsubstansen. fri    fri 

 25.31  Feldspat, leucit, nephelin og nep- 

     helinsyenit; flusspat ................ fri    fri 

 25.32  Naturlig strontiumcarbonat (strontia- 

     nit), også brændt; mineralske stoffer, 

     ikke andetsteds nævnt; skår af 

     lervarer ............................. fri    fri 

 26.01  Malme og koncentrater deraf; svovlkis 

     og andre naturlige jernsulfider, 

     brændte .............................. fri    fri 

 26.02  Slagger, hammerskæl og andet affald 

     fra fremstillingen af jern og stål ... fri    fri 

 26.03  Aske og restprodukter indeholdende 

     metaller eller metalforbindelser, ikke 

     henhørende under pos. 26.02........... fri    fri 

 26.04  Slagger og aske, ikke foran nævnt 

     (herunder tangaske) .................. fri    fri 

 27.01  Stenkul samt stenkulsbriketter og 

     lignende fast brændsel fremstillet af 

     stenkul .............................. fri    fri 

 27.02  Brunkul og brunkulsbriketter.......... fri    fri 

 27.03  Tørv og tørvebriketter samt tørvesmuld 

     og tørvestrøelse ..................... fri    fri 

 27.04  Koks og halvkoks af stenkul, brunkål 

     eller tørv............................ fri    fri 

 27.05  Retortkul............................. fri    fri 

 27.06  Stenkulstjære, brunkulstjære, tørve- 

     tjære og andre mineraltjærer, også 

     delvis destillerede, samt tjære frem- 

     stillet ved blanding af beg med 

     cresotolie eller andre destillations- 

     produkter fra stenkulstjære........... fri    fri 

 27.07  Olier og andre produkter fremstillet 

     ved destillation af højtemperaturtjære 

     fra stenkul samt andre olier og 

     produkter nævnt i bestemmelse 2 til 

     nærværende kapitel ................... fri    fri 

 27.08  Stenkulstjærebeg og anden mineral- 

     tjærebeg samt koks af sådan beg ...... fri    fri 

 27.09  Jordolie og rå olier hidrørende fra 

     bituminøse mineraler ................. fri    fri 

 27.10  Olier udvundet af jordolie eller af rå 

     olier hidrørende fra bituminøse 

     mineraler; præparater, ikke andetsteds 

     nævnt, indeholdende 70 vægtprocent 

     eller derover af sådanne olier som 

     karaktergivende bestanddel: 

       A. Løse smøreolier samt smørefedt. 

        .............................1kg 5øre   2,5øre 

       B. Andre varer...........      fri    fri 

 27.11  Jordoliegas og andre gasformige 

     carbonhydride.......          fri    fri 

 27.12  Vaselin............................... fri    fri 

 27.13  Paraffin, mikrovoks, tørvevoks, 

     ozokerit, montanvoks og andet 

     mineralvoks, også farvet.............. fri    fri 

 27.14  Kunstig asfaltbitumen, jordoliekoks og 

     andre restprodukter fra jordolie eller 

     fra olier hidrørende fra bituminøse 

     mineraler............................. fri    fri 

 27.15  Bitumen og asfalt, naturlig; bituminøs 

     skifer, asfaltsten og naturligt 

     bitumenholdigt sand................... fri    fri 

 27.16  Bituminøse blandinger på basis af 

     naturligt asfalt, naturlig bitumen, 

     kunstig asfaltbitumen, mineraltjære 

     eller mineraltjærebeg (f.eks. 

     asfaltmastix og »cut backs«).......... fri    fri 

 27.17  Elektrisk strøm....................... fri    fri 

 28.01  Halogener (fluor, chlor, brom og jod): 

       A. Chlor........................1kg 10øre   5øre 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 28.02  Svovl, sublimeret eller fældet; 

     kolloid svovl......................... fri    fri 

 28.03  Carbon (f.eks. kønrøg, carbonblack, 

     anthracensort og acetylensort)........ fri    fri 

 28.04  Hydrogen, inaktive gasser og andre 

     ikke-metaller......................... fri    fri 

 28.05  Alkalimetaller og alkaliske jordarters 

     metaller; sjældne jordarters metaller; 

     yttrium og scandium; kviksølv ........ fri    fri 

 28.06  Hydrogenchlorid og saltsyre; 

     chlorsulfonsyre....................... fri    fri 

 28.07  Svovldioxid........................... fri    fri 

 28.08  Svovlsyre; rygende svovlsyre.......1kg 1øre   0,5øre 

 28.09  Salpetersyre; nitrersyre.............. fri    fri 

 28.10  Diphosphorpentoxid; meta-, ortho- og 

     pyrophosphorsyre ...................  fri    fri 

 28.11  Diarsentrioxid, diarsenpentoxid og 

     arsensyre............................. fri    fri 

 28.12  Dibortrioxid og borsyre............... fri    fri 28.13 

 Andre uorganiske syrer og andre oxider 

     af ikke-metaller (undtagen vand): 

       A. Carbondioxid.................1kg 10øre   5øre 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 28.14  Halogenider og oxidhalogenider af 

     ikke-metaller......................... fri    fri 

 28.15  Sulfider af ikke-metaller; phosphor- 

     trisulfid............................. fri    fri 

 28.16  Ammoniak: 

       B. Ammoniakvand til foderbrug...... fri    fri 

       C. Andre varer..................1kg 10øre   5øre 

 28.17  Natriumhydroxid (kaustisk natron); 

     kaliumhydroxid (kaustisk kali); 

     peroxider af natrium og kalium........ fri    fri 

 28.18  Oxider, hydroxider og peroxider af 

     magnesium, strontium og barium ....... fri    fri 

 28.19  Oxider og peroxider af zink .......... fri    fri 

 28.20  Oxider og hydroxider af aluminium; 

     kunstig korund........................ fri    fri 

 28.21  Oxider og hydroxider af chrom......... fri    fri 

 28.22  Oxider af mangan...................... fri    fri 

 28.23  Oxider og hydroxider af jern; jern- 

     oxidholdige jordpigmenter med et 

     indhold af mindst 70 vægtprocent 

     bundet jern, beregnet som Fe2O3....... fri    fri 

 28.24  Oxider og hydroxider af cobalt........ fri    fri 

 28.25  Oxider af titan...................   fri    fri 

 28.26  Oxider af tin (stannooxid og 

     stannioxid)........................... fri    fri 

 28.27  Oxider af bly; mønje og orangemønje.. fri    fri 

 28.28  Hydrazin og hydroxylamin samt deres 

     uorganiske salte; andre uorganiske 

     baser samt andre oxider, hydroxider 

     og peroxider af metaller.............. fri    fri 

 28.29  Fluorider; fluorosilicater, 

     fluoroborater og andre fluorosalte .. fri    fri 

 28.30  Chlorider og oxidchlorider............ fri    fri 

 28.31  Chloriter og hypochloriter.........1kg 10øre   5øre 

 28.32  Chlorater og perchlorater...........  fri    fri 

 28.33  Bromider og oxidbromider; bromater og 

     perbromater; hypobromiter............. fri    fri 

 28.34  Jodider og oxidjodider; jodater og 

     perjodater............................ fri    fri 

 28.35  Sulfider; polysulfider................ fri    fri 

 28.36  Dithioniter, også stabiliseret med 

     organiske stoffer; sulfoxylater ...... fri    fri 

 28.37  Sulfiter og thiosulfater.............. fri    fri 

 28.38  Sulfater, herunder aluner; peroxymono- 

     sulfater og peroxydisulfater ......... fri    fri 

 28.39  Nitriter og nitrater.................. fri    fri 

 28.40  Hypophosphiter, phosphiter og 

     phosphater............................ fri    fri 

 28.41  Arseniter og arsenater................ fri    fri 

 28.42  Carbonater og peroxycarbonater; 

     hjortetaksalt......................... fri    fri 

 28.43  Cyanider og cyanosalte................ fri    fri 28.44 

 Fulminater, cyanater og thiocyanater..     fri    fri 

 28.45  Silicater; ikke kemisk definerede 

     natrium- og kaliumsilicater (f.eks. 

     vandglas)............................. fri    fri 

 28.46  Borater og peroxyborater: 

       A. Natriumtetraborat............1kg 10øre   5øre 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 28.47  Salte af metalsyrer (f. eks. chro- 

     mater, permanganater og stannater): 

       A. zinkchromater og blychromater. 

        .............................1kg 3øre   fri 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 28.48  Andre salte og andre peroxysalte af 

     uorganiske syrer (undtagen azider) ... fri    fri 

 28.49  Kolloide ædle metaller; amalgamer af 

     ædle metaller; salte og andre uorga- 

     niske eller organiske forbinbdelser 

     af ædle metaller (herunder proteina- 

     ter, tannater og lignende forbindel- 

     ser), også når de ikke er kemisk 

     definerede ........................... fri    fri 

 28.50  Spaltelige grundstoffer og isotoper; 

     andre radioaktive grundstoffer og 

     radioaktive isotoper; uorganiske og 

     organiske forbindelser af sådanne 

     grund stoffer eller isotoper, også når 

     de ikke er kemisk definerede; lege- 

     ringer, dispersioner og sintrede 

     keramiske metaller indeholdende 

     sådanne grundstoffer, isotoper eller 

     forbindelser.......................... fri    fri 

 28.51  Andre isotoper end de under pos. 28.60 

     hørende; uorganiske og organiske 

     forbindelser af sådanne isotoper, også 

     når de ikke er kemisk definerede...... fri    fri 

 28.52  Uorganiske og organiske forbindelser 

     af thorium, af uran med formindsket 

     indhold af U 236, af sjældne jord- 

     arters metaller eller af yttrium eller 

     scandium, samt blandinger af sådanne 

     forbindelser.......................... fri    fri 

 28.53  Flydende atmosfærisk luft (også selv 

     om de inaktive gasser er fjernet); 

     komprimeret atmosfærisk luft.......... fri    fri 

 28.54  Hydrogenperoxid, også i fast form..... fri    fri 

 28.55  Phosphider............................ fri    fri 

 28.56  Carbider (f. eks. siliciumcarbid, 

      borcarbid og metalcarbider) ......... fri    fri 

 28.57  Hydrider, nitrider, azider, silicider 

     og borider............................ fri    fri 

 28.58  Andre uorganiske forbindelser (herun 

     der destilleret vand og andet vand af 

     tilsvarende eller højere renhed); 

     amalgamer (undtagen af ædle metaller). fri    fri 

 29.01  Carbonhydrider........................ fri    fri 

 29.02  Halogenderivater af carbonhydrider.... fri    fri 

 29.03  Sulfo-, nitro- og nitrosoderivater af 

     carbonhydrider.fri fri 29.04 Acycliske 

     alkoholer samt halogen-, sulfo-, 

     nitro- og nitrosoderivater deraf: 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 29.05  Cycliske alkoholer samt halogen-, 

     sulfo-, nitro- og nitrosoderivater 

     deraf: 

       A. Terpineol og terpinhydrat....... 18pct.   9pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 29.06  Phenoler og phenolalkoholer........... fri    fri 

 29.07  Halogen-, sulfo-, nitro- og nitroso- 

     derivater af phenoler eller phenolal- 

     koholer .............................. fri    fri 

 29.08  Ethere, etheralkoholer, etherphenoler, 

     etheralkohol phenoler, alkoholperoxi- 

     der og etherperoxider samt halogen-, 

     sulfo-, nitro- og nitrosoderivater 

     deraf: 

       A. Diethylether................1 kg 100 øre  60 øre 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 29.09  Epoxider, epoxyalkoholer, epoxypheno- 

     ler og epoxyethere med tre- eller 

     firleddede ringe samt halogen-, sul- 

     fo-, nitro- og nitrosoderivater deraf. fri    fri 

 29.10  Acetaler og semiacetaler samt enkle 

     eller sammensatte acetaler og semiace- 

     taler indeholdende oxygenholdige 

     grupper; halogen-, sulfo-, nitro- og 

     nitrosoderivater af foran nævnte 

     stoffer............................... fri    fri 

 29.11  Aldehyder, aldehydalkoholer, aldehyd- 

     ethere, alde hydphenoler og andre alde- 

     hyder (enkle eller sammensatte) inde- 

     holdende oxygenholdige grupper.: 

       A. Vanillin og ethylvanillin....... 18pct.   9pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 29.12  Halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosode- 

     rivater af stoffer henhørende under 

     pos. 29.11............................ fri    fri 

 29.13  Ketoner, ketonalkoholer, ketonpheno- 

     ler, ketonaldehyder, quinoner, quinon- 

     alkoholer, quinonphenoler, quinonalde- 

     hyder og andre ketoner og quinoner 

     (enkle eller sammensatte) indeholdende 

     oxygenholdige grupper samt halogen-, 

     sulfo-, nitro- og nitrosoderivater 

     deraf................................. fri    fri 

 29.14  Enbasiske syrer og deres anhydrider, 

     halogenider, peroxysyrer og peroxider; 

     halogen-, sulfo-, nitro- og nitro- 

     soderivater deraf: 

       B. Amylb utyrat, isoamylbutyrat, 

        amylvalerat, isoamylvalerat, 

        bornylacetat, isobornylacetat, 

        terpinylacetat og terpinylpro- 

        pionat ......................... 18pct.   9pct. 

       C. Eddikesyre..................1 kg 40 øre  20 øre 

       E. Andre varer..................... fri    fri 

 29.15  Flerbasiske syrer og deres anhydrider, 

     halogenider, peroxysyrer og peroxider; 

     halogen-, sulfo, nitro- og nitroderi- 

     vater deraf: 

       B. Phthalsyreanhydrid..........1 kg 10 øre   6 øre 

       C. Andre varer..................... fri    fri 

 29.16  Alkoholsyrer, aldehydsyrer, keton- 

     syrer, phenolsyrer og andre syrer 

     (enkle eller sammensatte) indeholdende 

     oxygenholdige grupper samt disses 

     anhydrider, halogenider, peroxysyrer 

     og peroxider; halogen-, sulfo-, nitro- 

     og nitrosoderivater af foran nævnte 

     stoffer: 

       B. Amylsalicylat, isoamylsalicylat, 

        butylsalicylat og methylsali- 

        cylat........................... 18pct.   9pct. 

       C. Mælkesyre samt salte deraf..1 kg 10 øre   5 øre 

       D. Andre varer..................... fri    fri 

 29.17  Estere af svovlsyre og deres salte; 

     halogen-, sulfo-, nitro- og nitro- 

     soderivater deraf .................... fri    fri 

 29.18  Estere af salpetersyrling eller sal- 

     petersyre; halogen-, sulfo-, nitro- og 

     nitrosoderivater deraf................ fri    fri 

 29.19  Estere af phosphorsyre og deres salte 

     (herunder lactophosphater); halogen-, 

     sulfo-, nitro- og nitro- soderivater 

     deraf................................. fri    fri 

 29.20  Estere af kulsyre og deres salte; 

     halogen-, sulfo-, nitro- og nitro- 

     soderivater deraf..................... fri    fri 

 29.21  Estere af andre uorganiske syrer 

     (undtagen af hydro- genhalogenider) 

     og deres salte; halogen-, sulfo-, 

     nitro- og nitrosoderivater deraf ..... fri    fri 

 29.22  Aminer................................ fri    fri 

 29.23  Aminer (enkle eller sammensatte) 

     indeholdende oxygenholdige grupper: 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 29.24  Kvaternære ammoniumsalte og kvaternære 

     ammoniumhydroxider; lecithiner og 

     andre phosphoaminolipider: 

       A. Lecithiner og andre phosphoami- 

        nolipider...................1 kg 10 øre   6 øre 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 29.25  Amider................................ fri    fri 

 29.26  Imider og iminer...................... fri    fri 

 29.27  Nitriler.............................. fri    fri 

 29.28  Diazo-, azo- og azoxyforbindelser..... fri    fri 

 29.29  Organiske derivater af hydrazin eller 

     hydroxylamin.......................... fri    fri 

 29.30  Forbindelse med andre nitrogenholdige 

     grupper............................... fri    fri 

 29.31  Organiske svovlforbindelser........... fri    fri 

 29.32  Organiske arsenforbindelser........... fri    fri 

 29.33  Organiske kviksølvforbindelser........ fri    fri 

 29.34  Andre uorganisk-organiske forbindelser fri    fri 

 29.35  Heterocycliske forbindelser; 

     nucleinsyrer: 

       A. Undecolacton.................... 18pct.   9pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 29.36  Sulfonamider.......................... fri    fri 

 29.37  Sultoner og sultamer.................. fri    fri 

 29.38  Provitaminer og vitaminer, naturlige 

     eller syntetisk reproducerede (herun- 

     der naturlige koncentrater), derivater 

     deraf, der hovedsagelig anvendes som 

     vitaminer, og blandinger af disse 

     stoffer; opløsninger af disse produk- 

     ter, uanset opløsningsmidlets art..... fri    fri 

 29.39  Hormoner, naturlige eller syntetisk 

     reproducerede, og derivater deraf, der 

     liovedsagelig anvendes som hormoner... fri    fri 

 29.40  Enzymer............................... fri    fri 

 29.41  Glycosider, naturlige eller syntetisk 

     reproducerede, samt salte, ethere, 

     estere og andre derivater deraf....... fri    fri 

 29.42  Plantealkaloider, naturlige eller 

     syntetisk reproducerede, samt salte, 

     ethere, estere og andre derivater 

     deraf ................................ fri    fri 

 29.43  Sukkerarter, kemisk rene (undtagen 

     saccharose, glucose og lactose); 

     sukkerethere, sukkerestere og salte 

     deraf (undtagen produkter henhørende 

     under pos. 29.39, 29.41 eller 29.42).. fri    fri 

 29.44  Antibiotica .......................... fri    fri 

 29.45  Andre organiske forbindelser......... fri    fri 

 30.01  Kirtler og andre organer til organo- 

     terapeutisk brug, tørrede, også pul- 

     veriserede; ekstrakter af kirtler 

     eller andre organer eller af deres 

     sekreter, til organoterapeutisk brug; 

     andre animalske stoffer tilberedt til 

     terapeutisk eller profylaktisk brug, 

     ikke andetsteds tariferet ............ fri    fri 

 30.02  Antisera; mikrobevacciner, toxiner og 

     mikrobekulturer, herunder gæringsfrem- 

     kaldende mikrobekulturer, undtagen 

     gær) samt lignende produkter.......... fri    fri 

 30.03  Lægemidler, også til veterinær brug... fri    fri 

 30.04  Vat, bind og lignende varer (f. eks. 

     bandager, hæfteplastre, omslag), 

     imprægneret eller overtrukket med 

     farmaceutiske præparater eller i 

     detailsalgspakninger, til medicinsk 

     eller kirurgisk anvendelse (undtagen 

     de i bestemmelsernes punkt 3 nævnte 

     varer): 

       A. Vat.........................1 kg 50 øre  25 øre 

       B. Andre varer..................... 10pct.   5pct. 

 30.05  Andre farmaceutiske produkter og 

     artikler: 

       A. æsker o. lign med førstehjælps- 

        udstyr.......................... 10pct.   5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 31.01  Guano og andre naturlige animalske 

     eller vegetabilske gødningsstoffer, 

     også sammenblandede, men ikke kemisk 

     behandlede ........................... fri    fri 

 31.02  Nitrogenholdige gødningsstoffer, 

      mineralske eller kemiske............. fri    fri 

 31.03  Phosphorholdige gødningsstoffer, 

     mineralske eller kemiske ............. fri    fri 

 31.04  Kaliumholdige gødningsstoffer, mine- 

     ralske eller kemiske ................. fri    fri 

 31.05  Andre gødningsstoffer; varer henhø- 

     rende under nærværende kapitel i form 

     af tabletter, pastiller o. lign. eller 

     i pakninger med en bruttovægt på 10 kg 

     eller derunder pr. stk ............... fri    fri 

 32.01  Vegetabilske garvestofekstrakter...... fri    fri 

 32.02  Garvesyrer (tanniner), herunder vand- 

     ekstraheret galæbletannin, samt salte, 

     ethere, estere og andre derivater 

     deraf ................................ fri    fri 

 32.03  Syntetiske garvestoffer, også blandet 

     med naturlige garvestoffer; kunstige 

     pyrmidller (f. eks. enzympræparater, 

     pancreatinpræparater og bakteriolo- 

     giske præparater) ................1 kg 10 øre   5 øre 

 32.04  Vegetabilske farvestoffer (herunder 

     farvetræekstrakt og andre vegetabilske 

     farvestofekstrakter, undtagen indigo) 

     og animalske farvestoffer............. fri    fri 

 32.05  Syntetiske organiske farvestoffer 

     (herunder pigmenter); syntetiske 

     organiske luminophorer; substantive 

     optiske blegemidler; naturlig 

     indigo............................1 kg 3 øre  fri 

 32.06  Substratpigmenter.................1 kg 3 øre  fri 

 32.07  Andre farvestoffer; uorganiske 

     luminophorer: 

       A. Hvide, grå eller sorte pigmenter fri    fri 

       B. Andre varer.................1 kg 3 øre   fri 

 32.08  Tilberedte porcelæns-, glas- ogemal- 

     jefarver, tilberedte opakiseringsmid 

     ler, ikke-frittet glasur- og emalje- 

     masse, flydende glansmetalpræparater 

     og lignende præparater for keramik-, 

     glas- og emaljeindustrien; engober; 

     glasfritte og andet glas i form af 

     pulver, korn eller flager............. fri    fri 

 32.09  Lakker, klare eller pigmenterede; 

     koldtvandsfarver, ogsa til farvning af 

     læder; anden maling; pigmenter revne i 

     linolie, mineralterpentin, terpention- 

     olie, fernis eller lignende ved til- 

     virkning af maling anvendte produkter; 

     prægefolie; opløselige farvestoffer 

     formet eller pakket til detailsalg: 

       A. Metalliske pigmenter (kun 

        indeholdende een pigmentkompo- 

        nent) revne i et opløsningsmid- 

        del uden indhold af hindedan- 

        nende bindemiddel; prægefolie... fri    fri 

 32.10  Kunstnerfarver, farver til undervis- 

     ningsbrug, plakat farver, farver til 

     nuancemodifikation og lignende farver, 

     i tabletter, tuber, krukker, flasker, 

     skåle eller lignende (herunder sådanne 

     farver i assortimenter med eller uden 

     pensler, paletter, skåle og andet 

     tilbehør)............................. 12pct.   6pct. 

 32.11  Tilberedte siccativer................. 3pct.  1,5pct. 

 32.12  Kit, spartelmasse og andre udfyld- 

     nings- og tætningsmidler (herunder 

     harpixkit og harpixcement); podevox... 10pct.   5pct. 

 32.13  Trykfarver, blæk, tusch og lignende 

      farver: 

       A. Trykfarver, sorte............... 8pct.   4pct. 

       B. Andre varer..................... 14pct.   7pct. 

 33.01  Flygtige vegetabilske olier (også ter- 

     pentin), i flydende eller fast form; 

     resinoider............................ fri    fri 

 33.02  Terpenholdige biprodukter fra flygtige 

     vegetabilske olier ................... fri    fri 

 33.03  Koncentrater af flygtige vegetabilske 

     olier (fremkommet ved enfleurage eller 

     maceration) i fedtstoffer, ikke-flyg- 

     tige olier, vox eller lignende........ fri    fri 

 33.04  Blandinger af to eller flere lugtstof- 

     fer (naturlige eller syntetiske) samt 

     blandinger (herunder opløsninger) på 

     basis af et eller flere af disse 

     stoffer, når de udgør råvarer for 

     parfumeindustrien, levnedsmiddelindu- 

     strien eller andre industrier......... 18pct.  9pct. 

 33.05  Vandfase fra vanddampningsdestillation 

     af flygtige vegetabilske olier samt 

     vandige opløsninger af sådanne olier, 

     også til medicinsk brug.............. fri    fri 

 33.06  Parfumer, kosmetik og toiletmidler..  15pct.,  7,5pct., 

                         dog mindst dog mindst 

                         350 øre  175 øre 

                         pr. kg   pr. kg 

 34.01   Sæbe (herunder medicinsk sæbe)....... 16pct.  12pct. 

 34.02  Organiske overfladeaktive stoffer; 

     overfladeaktive præparater samt tilbe- 

     redte vaske- og rengørings midler, 

     også med indhold af sæbe.............. 15pct.  7,5pct. 

 34.03  Tilberedte smøremidler samt præparater 

     af den art, der anvendes til olie- 

     eller fedtbehandling af tekstilvarer, 

     læder eller andre materialer, med 

     undtagelse af produkter indeholdende 

     70 vægtprocent eller derover af olier 

     udvundet af jordolie eller af rå olier 

     hidrørende fra bituminøse mineraler... fri    fri 

 34.04  Syntetisk voks, også vandopløseligt 

     eller emulgerbart med vand; tilberedt 

     voks, ikke emulgeret og ikke indehol- 

     dende opløsningsmidler ............... 5pct.  2,5pct. 

 34.05  Pudse- og polermidler (til fodtøj, 

     møbler, gulve og metalvarer), skure- 

     pulver og lignende varer, undtagen 

     tilberedt voks henhørende under 

     pos. 34.04............................ 10pct.   5pct. 

 34.06  Stearin-, paraffin- og vokslys samt 

     lignende varer........................ 10pct.   5pct. 

 34.07  Modellermasse, også i assortimenter 

     eller som legetøj; såkaldt dentalvoks 

     samt aftryksmasse til dentalbrug, i 

     plader, hesteskoform, stænger eller 

     lignende.............................. fri    fri 

 36.01  Casein, caseinater og andre caseinde- 

     rivater; caseinlim ................... fri    fri 

 36.02  Albumin, albuminater og andre 

     albuminderivate....................... fri    fri 

 36.03  Gelatine (herunder gelatinefolier i 

     kvadratisk eller rektangulær form, 

     også farvet eller overfladebehandler) 

     og gelatinederivater; benlim, hudlim 

     og lignende lim samt fiskelim; 

     husblas: 

       A. Gelatine og gelatinederivater; 

        husblas......................... 3pct.  1,5pct. 

       B. Andre varer..................... 12pct.  9pct. 

 36.04  Andre proteiner (herunder peptoner) 

     samt derivater deraf; hudpulver, også 

     behandlet med chromsalt............... fri    fri 

 36.05  Dextrin og dextrinlim; opløselig 

     stivelse og brændt stivelse; 

     stivelsesklister ..................... 7,5pct.  6pct. 

 36.06  Tilberedt lim og klister, ikke andet- 

     steds tariferet; varer af enhver art, 

     der er anvendelige som lim eller 

     klister og pakket i detailsalgspaknin- 

     ger, der tilkendegiver, at varerne er 

     til brug som lim eller klister, og 

     hvis nettovægt ikke overstiger 1 kg 

     pr. stk.: 

       A. Varer med indhold af stivelse 

        eller stivelsesprodukter........ 7,6pct.  6pct. 

       B. Andre varer..................... 12pct.   9pct. 

 36.01  Krudt.............................1 kg 100 øre  60 øre 

 36.02  Tilberedte sprængstoffer.............. 12pct.   6pct. 

 36.03  Tændsnore, også detonerende........... fri    fri 

 36.04  Fænghætter, sprængkapsler, detonatorer 

     og lignende tændmidler ............... fri    fri 

 36.05  Pyrotekniske artikler (fyrværkeriar- 

     tikler, tågesignaler, livredningsra- 

     ketter og lignende artikler): 

       A. Pyrotekniske artikler bestemt 

        til livredningsformål eller til 

        afgivelse af nødsignal.......... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 15pct.  7,5pct. 

 36.06  Tændstikker (undtagen bengalske 

     tændstikker).......................... 12pct.   6pct. 

 36.07  Ferro-cerium og andre pyrophore 

     legeringer, også formede.............. fri    fri 

 36.08  Andre brændbare produkter............. 5pct.  2,5pct. 

 37.01  Fotografiske plader og fotografiske 

     bladfilm, lysfølsomme, ikke eksponere- 

     de, af andre materialer end papir, pap 

     og tekstilstof ....................... fri    fri 

 37.02  Lysfølsomme film i ruller, ikke 

     eksponerede: 

       A. Røntgenfilm..................... fri    fri 

       B. Andre varer.................1 kg 200 øre  100 øre 

 37.03  Lysfølsomt papir, pap og tekstilstof, 

     også eksponeret, men ikke fremkaldt... 10pct.   6pct. 

 37.04  Plader og film, eksponerede, men ikke 

     fremkaldte, negative eller positive... fri    fri 

 37.05  Plader og film (bortset fra kinemato- 

     grafiske film), eksponerede og frem- 

     kaldte, negative eller positive....... fri    fri 

 37.06  Kinematografiske film alene med 

     lydspor, eksponerede og fremkaldte, 

     negative eller positive............... fri    fri 

 37.07  Andre kinematografiske film, også med 

     lydspor, eksponerede og fremkaldte, 

     negative eller positive...........1 kg 1100 øre 550 øre 

 37.08  Kemiske produkter til fotografisk brug 

     (herunder lynlyspræparater) .......... fri    fri 

 38.01  Kunstig grafit og kolloid grafit 

     (undtagen grafitsuspensioner i olie).. fri    fri 

 38.02  Dyrekul (f. eks. benkul, elfenbenssort 

     og blodkul), også brugt............... fri    fri 

 38.03  Aktiveret kul (affarvende, depolarise- 

     rende eller adsorberende); aktiveret 

     kiselgur, aktiveret ler, aktiveret 

     bauxit og andre aktiverede naturlige 

     mineraler............................. fri    fri 

 38.04  Gasvand og brugt gasrensemasse........ fri    fri 

 38.05  Tallolie (tallsyre)................... fri    fri 

 38.07  Terpentinolie og andre opløsningsmid- 

     ler af terpener udvundet ved destilla- 

     tion eller anden behandling afnåletræ 

     (f. eks. balsam-, træ- og sulfatter- 

     pentin); rå dipentin; rå cymen; 

     pine-oil.............................. fri    fri 

 38.08  Colophonium og harpixsyrer samt deri- 

     vater deraf (undtagen harpixestere 

     henhørende under pos. 39.05); 

     harpixessens (pinolin) og harpixolier. fri    fri 

 38.09  Trætjære; trætjæreolier (undtagen 

     opløsnings- og fortyndingsmidler hen- 

     hørende under pos. 38.18); træcreosot; 

     rå methanol; acetonolie............... fri    fri 

 38.10  Vegetabilsk beg, al slags; bryggerbeg 

     og lignende produkter på basis af 

     colophonium eller vegetabilsk beg; 

     kernebindemidler på basis af naturlige 

     harpixprodukter....................... fri    fri 

 38.11  Desinfektionsmidler, insektbekæmpel- 

     sesmidler, af svampningsmidler, 

     ukrudtsbekæmpelsesmidler, antispi- 

     ringsmidller, rottegift og lignende 

     produkter, der er formet eller pakket 

     til detailsalg eller foreligger som 

     præparater eller som færdige artikler 

     (f. eks. bånd, væger og lys præpareret 

     med svovl, samt fluepapir) ........... 5pct.  2,5pct. 

 38.12  Tilberedte glitte-, appretur- og 

     bejdsemidler af den art, der anvendes 

     i tekstil-, papir- eller læderindusri- 

     en eller i nærstående industrier...... 7,5pct.  3,75pct. 

 38.13  Metalbejdser; flusmidler og andre 

     hjælpemidler til lodning og svejsning; 

     lodde- og svejsepulver samt lodde- og 

     svejsepasta bestående af metal og 

     andre stoffer; præparater til belæg- 

     ning eller fyldning af svejsetråd 

     eller svejseelektroder................ fri    fri 

 38.14  Præparater til modvirkning af bank- 

     ning, oxydation, korrosion eller har- 

     pixdannelse, viskositetsforhøjende 

     præparater og lignende tilberedte 

     additiver til mineralolier............ fri    fri 

 38.16  Tilberedte vulkaniseringsacceleratorer fri    fri 

 38.16  Tilberedte substrater til dyrkning af 

     mikroorganismer....................... fri    fri 

 38.17  Præparater og ladninger til ildsluk- 

     ningsapparater; ildslukkere........... fri    fri 

 38.18  Blandede opløsnings- og fortyndings- 

     midler til lak o. lign.: 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 38.19  Produkter og restprodukter fra kemiske 

     og nærstående industrier (herunder 

     blandinger af naturprodukter), ikke 

     andetsteds tariferet: 

       A. Glycerolmonostearat og 

        glyceroldistearat...........1 kg 15øre   7,5 øre 

       C. I andre tilfælde: 

        1. Varer i detailsalgspakninger. 5pct.  2,5pct. 

        2. Andre varer.................. fri    fri 

 39.01  Condensations-, polycondensations- og 

     polyadditions produkter, også modifi- 

     cerede eller polymeriserede, lineære 

     eller ikke-lineære (f. eks. pheno- 

     plast, amino plast, alkyder, polyal- 

     lylestere og andre umættede polyeste- 

     re, siliconer): 

       A. Plastsubstanser................. 10pct.   7pct. 

       B. Andre varer..................... 12,5pct.  9pct. 

 39.02  Polymerisations- og copolymerisations- 

     produkter (f. eks. polyethylen, poly- 

     tetrahalogenethylen, polyisobutylen, 

     polystyren, polyvinylchlorid, polyvi- 

     nylacetat, polyvinylchloracetat og 

     andre polyvinylderivater, polyacryl- 

     syrederivater og polymetacrylsyrederi- 

     vater, cumaronindenharpixer): 

       A. Plastsubstanser................. 10pct.   7pct. 

       B. Andre varer..................... 12,5pct.  9pct. 

 39.03  Regenerater af cellulose; celluloseni- 

     trat, celluloseacetat og andre cellu- 

     loseestere, celluloseethere og andre 

     kemiske derivater af cellulose, også 

     blødgjorte (f. eks. collodium og 

     celluloid); vulcanfiber: 

       A. Plastsubstanser................. 10pct.   7pct. 

       B. Varer af vulcanfiber............ 6pct.  2,6pct. 

       C. Andre varer..................... 12,6pct.  9pct. 

 39.04  Hærdede proteiner (f. eks. hærdet 

     casein og hærdet gelatine): 

       A. Plastsubstanser................. 10 pct.  7pct. 

       B. Andre varer..................... 12,6pct.  9pct. 

 39.05  Naturharpixer, modificerede ved smelt- 

     ning (f. eks. udsmeltede copaler); 

     kunstharpixer fremkommet ved fore- 

     string af naturharpixer eller harpix- 

     syrer (harpixestere); kemiske deriva- 

     ter af naturgummi (kautsjuk), f. eks. 

     chlorkautsjuk, kautsjukhydrochlorid, 

     oxykautsjuk og cycliseret kautsjuk: 

       A. Plastsubstanser ................ 10pct.   7pct. 

       B. Andre varer .................... 12,6pct.  9pct. 

 39.06  Andre højmolekylære polymere, kunst- 

     harpixer og plast; alginsyre samt 

     salte og estere deraf; linoxyn: 

       A. Plastsubstanser................. 10pct.   7pct. 

       B. Andre varer..................... 12,6pct.  9pct. 

 39.07  Varer af de under pos. 39.01-39.06 

      nævnte materialer: 

       A. Varer af vulcanfiber: 

        1. Spoler og bobiner............ fri    fri 

        2. Andre varer.................. 5pct.  2,5pct 

       B. I andre tilfælde: 

        1. Beskyttelsesbeklædning mod 

          røntgenbe stråling og 

          radioaktiv bestråling........ fri    fri 

        2. Spoler og bobiner; kunsttarme 5pct.  2,5pct. 

        3. Andre varer.................. 15pct.  11pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         200 øre  150 øre 

                         pr. kg   pr. kg 

 40.01  Naturlig gummilatex, også tilsat syn- 

     tetisk gummilatex; forvulkaniseret 

     naturlig gummilatex; naturgummi, 

     balata, guttaperka og lignende 

     naturlige elastomere.................. fri    fri 

 40.02  Syntetisk gummilatex; forvulkaniseret 

     syntetisk gummilatex; syntetgummi; 

     factis fremstillet af olier........... fri    fri 

 40.03  Regenerater af gummi.................. fri    fri 

 40.04  Afklip og andet affald af andet gummi 

     end hårdgummi; skrot af andet gummi 

     end hårdgummi, kun anvendelig til 

     genindvinding af gummi; pulver frem- 

     stillet af affald og skrot af andet 

     gummi end hårdgummi................... fri    fri 

 40.06  Plader og bånd af ikke-vulkaniseret 

     naturgummi eller syntetgummi, undtagen 

     »smoked sheets« og »crepe sheets« 

     henhørende under pos. 40.01 eller 

     40.02; granulater af ikke-vulkaniseret 

     naturgummi eller syntetgummi færdig- 

     blandet til vulkanisering; master- 

     batchprodukter af enhver form, bestå- 

     ende af ikke- vulkaniseret naturgummi 

     eller syntetgummi, der før eller efter 

     koaguleringen er forsat med kønrøg 

     eller kiselsyreanhydrid, med eller 

     uden tilsætning af mineralolier: 

       A. Slidbanegummi (»camel back«) 

        og anden reparationsgummi til 

        dæk og slanger................. 12,5pct. 10pct. 

       B. Andre varer.................... fri    fri 

 40.06  Ikke-vulkaniseret naturgummi og syn- 

     tetgummi (herunder gummilatex) i andre 

     former (f. eks. stænger, rør og profi- 

     ler, opløsninger og dispersioner); 

     varer af ikke-vulkaniseret naturgummi 

     eller syntetgummi (f. eks. overtrukket 

     eller imprægneret tekstilgarn; ringe 

     og rondeller): 

       A. Overtrukket eller imprægneret 

        tekstilgarn..................... 3pct.   2pct. 

       B.Opløsninger og dispersioner...... 10pct.   6pct. 

       C. Andre varer..................... 12,5pct.  8pct. 

 40.07  Tråde og snore af blødgummi, også 

     overtrukket med tekstil; tekstilgarn, 

     imprægneret eller overtrukket med 

     blødgummi: 

       A. Tråde og snore, ikke overtruk- 

        ket med tekstil i længder på 

        over 100 m...................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 3pct.   2pct. 

 40.08  Plader, bånd, strenge, stænger og 

     profiler af blød gummi: 

       A. Trykdug......................... 3pct.   2pct. 

       B. Andre varer..................... 12,5pct. 10pct. 

 40.09  Rør og slanger af blødgummi: 

       A. Brandslanger med indhold af 

        nylon........................... 10pct.  7,5pct. 

       B. Andre varer..................... 15pct.  12pct. 

 40.10  Driv- og transportremme af blødgummi.. 15pct.  12pct. 

 40.11  Dæk, ringe, udskiftelige slidbaner til 

     dæk samt slanger og fælgbånd af blød- 

     gummi, til hjul af enhver art: 

       A. Dæk og slanger til cykler uden 

        motor og til cykler med hjælpe- 

        motor; massive ringe............ 18pct.  14pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 40.12  Hygiejniske og farmaceutiske artikler 

     (herunder sutter), af blødgummi, også 

     med dele af hårdgummi: 

       A. Præservative og okklusivpessarer fri    fri 

       B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 40.13  Beklædningsgenstande (herunder handsk- 

     er) og tilbehør dertil, af blødgummi: 

       A. Beskyttelsesbeklædning mod 

        røntgenbestråling og radioaktiv 

        bestråling...................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 14pct.  11pct. 

 40.14  Andre varer af blødgummi.............. 12,5.pct. 10pct. 

 40.16  Hårdgummi i blokke, plader, bånd, 

     stænger, profiler og rør samt affald, 

     skrot og pulver af hårdgummi: 

       A. Affald, skrot og pulver; 

        kamemner........................ fri    fri 

       B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 40.16  Andre varer af hårdgummi: 

       A. Kamemner........................ fri    fri 

       B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 41.01  Rå huder og skind (friske, saltede, 

     tørrede, picklede eller kalkede), også 

     spaltede (herunder fåreskind med uld). fri    fri 

 41.02  Læder af kvæghuder (herunder bøffel- 

     læder) og læder af hestehuder (und- 

     tagen varer, der henhører under pos. 

     41.06, 41.07 og 41.08): 

       A. Forgarvede kvæghuder (herunder 

        bøffelhuder), som indføres af 

        garverier til videre garvning... 10pct.  fri* 

       B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 41.03  Læder af fåre- og lammeskind (undtagen 

     varer, der hører under pos. 41.06, 

     41.07 og 41.08): 

       A. Forgarvede skind, som indføres 

        af garverier til videre garvning fri    fri 

       B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 41.04  Læder af gede- og gedekidskind (und- 

     tagen varer, der henhører under pos. 

     41.06, 41.07 og 41.08): 

       A. Forgarvede skind, som indføres 

        af garverier til videre garvning fri    fri 

       B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 41.05  Læder af andre dyrehuder og dyreskind 

     (undtagen varer, der henhorer under 

     pos. 41.06, 41.07 og 41.08): 

       A. Læder af fiskeskind og 

        reptilskind..................... fri    fri 

     ex B. Forgarvede skind, som indføres 

        af garverier til videre arvning. 10pct.  fri** 

     ex B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 41.06  Semsgarvet læder (vaskeskind)......... 10pct.  7,5pct. 

 41.07  Pergament............................. fri    fri 

 41.08  Laklæder og metalliseret læder........ 5.pct.  4pct. 

 41.09  Afklip og andet affald af læder, 

     kunstlæder og pergament, ikke anvende- 

     ligt til fremstilling af lædervarer; 

     læderstøv, læderpulver og lædermel.... fri    fri 

 41.10  Kunstlæder på basis af læder eller 

     læderfibre, i plader eller ruller .... 10pct.  7,5pct. 

 42.01  Sadelmagerarbejder til dyr, uanset 

     materialets art (f. eks. sadler, 

     seletøj, halsbånd, skagleremme og ben- 

     beskyttere)........................... 15pct.  12pct. 

 42.02  Rejseartikler (f. eks. kufferter, hat- 

     teæsker, vadsække og rygsække), ind- 

     købstasker, håndtasker, dokumentmappe 

     mapper, tegnebøger, punge, toilet- 

     etuier, værktøjs etuier, tobakspunge, 

     samt foderaler, etuier og æsker 

     (f.eks. til våben, musikinstrumenter, 

     kikkerter, smykker, flasker, flipper, 

     fodtøj eller børster) og lignende 

     beholdere, af læder, kunstlæder, vul- 

     canfiber, plader og folier af plast, 

     pap eller tekstilstof................. 22,5pct. 15pct. 

 42.03  Beklædningsgenstande og tilbehør 

     dertil, af læder eller kunstlæder: 

       A. Beskyttelsesbeklædning mod 

        røntgenbestråling og radioaktiv 

        bestråling...................... fri    fri 

       B. I andre tilfælde: 

        1. Handsker, såvel syede som kun 

          tilskårne.................... 27,5pct. 20pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         400 øre  310 øre 

                         pr. par  pr. par 

        2. Andre varer.................. 15pct.  12pct. 

 42.04  Varer til teknisk brug, af læder eller 

     kunstlæder: 

       A. Drivremme og drivsnore.......... 6pct.  4,5pct. 

       B. I andre tilfælde: 

        1. Pickers og andre varer til 

          brug i tekstil maskiner ..... fri    fri 

        2. Andre varer.................. 12pct.   9pct. 

 42.05  Andre varer, af læder eller 

     kunstlæder: 

       A. Skriveunderlag.................. 22,5pct. 15pct. 

       B. Andre varer........       15pct.  12pct. 

 42.06  Varer af tarme, guldslagerhinde, 

     blærer ............................... fri    fri 

     43.01 Rå pelsskind.................... fri    fri 

 43.02  Pelsskind, garvede eller beredte 

     (herunder pelsskind eller dele af 

     pelsskind, sammensyede til plader, 

     kors og lign.); stykker og afklip af 

     pelsskind (herunder hoveder, ben og 

     haler), garvede elier beredte: 

       A. Persianer, astrakan, breit- 

        schwanz og lignende lammeskind, 

        skind af indiske, kinesiske, 

        mongolske og tibetanske lam, 

        skind af arabiske, mongolske og 

        tibetanske geder og gedekid samt 

        skind af egern; stykker og 

        afklip af de nævnte skind ...... 3pct.  fri 

       B. Andre varer..................... 15pct.  7,5pct. 

 43.03  Varer af pelsskind.................... 25.pct.  15pct. 

 43.04  Kunstigt pelsskind og varer deraf..... 15.pct.  12pct. 

 44.01  Brænde; træaffald (herunder savsmuld). fri    fri 

 44.02  Trækul (herunder kul af nøddeskaller), 

     også agglo meret ..................... fri    fri 

 44.03  Træ, også afbarket, afgrenet eller 

     lignende (rundtømmer) ................ fri    fri 

 44.04  Træ, groft hugget eller skåret på to 

     eller fire sider, men ikke yderligere 

     bearbejdet............................ fri    fri 

 44.05  Træ, savet i længderetningen, skåret 

     eller skrællet, men ikke yderligere 

     bearbejdet, af over 5 mm's tykkelse 

     (tømmer, planker, brædder, lægter, 

     plader etc.) fri fri 

 44.06  Klodser af træ til brolægning......... fri    fri 

 44.07  Jernbane- og sporvejssveller af træ... fri    fri 

 44.08  Emner af træ til tøndestaver, frem- 

     stillet ved kløvning, også savet på 

     en af siderne, men ikke yderligere 

     bearbejdet eller fremstillet ved sav- 

     ning, ved mindst den ene side cylin- 

     dersavet, men ikke yderligere bear- 

     bejdet ............................... fri    fri 

 44.09  Emner af træ til tøndebånd; stolper, 

     pæle og stokke, kløvede eller tilspid- 

     sede, men ikke savskårne i længderet- 

     ningen; træspån; træspåner, anvende- 

     lige ved fremstilling af eddike eller 

     til klaring af væsker................. fri    fri 

 44.10  Emner af træ til spadserestokke, 

     paraplyskafter, piske, værktøjsskafter 

     o.lign. groft tildannede eller afrun- 

     dede, men ikke drejede, bøjede eller 

     på anden måde bearbejdede............. fri    fri 

 44.11  Trætråd; tændstikemner; træpløkke til 

     fodtøj................................ fri    fri 

 44.12  Træuld og træmel...................... 3pct.  1,5pct. 

 44.13  Træ, høvlet, pløjet, falset, affaset 

     eller på lignende måde bearbejdet 

     (herunder ikke-sammensatte parket- 

     staver): 

       A. Ikke-sammensatte parketstaver... 5pct.  2,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 44.14  Træ, savet i længderetningen, skåret 

     eller skrællet, men ikke yderligere 

     bearbejdet, af højst 5 mm's tykkelse; 

     fineer af højst 5 mm's tykkelse: 

       A. Varer (undtagen af nøddetræ) af 

        højst 3 mm's tykkelse .......... 3pct   1,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 44.15  Krydsfineer, stavlimet eller bloklimet 

     fineer og lignende laminerede træpro- 

     dukter (herunder finerede plader); 

     indlagt træ: 

       A. Krydsfineer: 

        1. Varer med yderlag af birk, 

          fyr eller gran............... fri    fri 

        2. I andre tilfælde ............ 5pct.   4pct. 

       B. Andre varer..................... 9pct.   7pct. 

 44.16  Lamelplader (celleplader) af træ, også 

     beklædt med uædelt metal ............. 9pct.  4,5pct. 

 44.17  Specialbehandlet træ, i plader, blokke 

     o.lign................................ fri    fri 

 44.19  Ramme- og møbellister af træ samt pro- 

     filerede lister af træ til bygnings- 

     brug, elektriske ledninger og lignende 

     formål ............................... 5pct.   4pct. 

 44.20  Rammer af træ til billeder, spejle 

     o.lign................................ 12pct.   9.pct. 

 44.21  Pakkasser, tremmekasser, tromler og 

     lignende pakningsgenstande, af træ, 

     samlede, usamlede eller delvis samlede 6pct.  4,5pct. 

 44.22  Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og 

     andre bødkerarbejder samt dele dertil, 

     af træ (ikke henhørende under pos. 

     44.08) ............................... 7pct.  5,5pct. 

 44.23  Tømrer- og snedkerarbejder af træ til 

     bygningsbrug (herunder bygninger, 

     færdige eller i dele til samling,og 

     sammensatte parketstaver): 

       A. Tilpasset træ til bygningsbrug.. fri    fri 

       B. Sammensatte parketstaver........ 6pct.  4,5pct. 

       C. Andre varer..................... 9pct.   7pct. 

 44.24  Husholdningsartikler af træ........... 12.pct.  9pct. 

 44.25  Værktøj og redskaber af træ; skafter, 

     håndtag, høvlstokke, savstillinger og 

     lignende dele af træ til værktøj og 

     redskaber; skafter og håndtag af træ 

     til koste og børster; læster og blokke 

     af træ til fodtøj.: 

       A. Emner til læster og blokke til 

        fodtøj.......................... fri    fri 

       B. Skafter til de i pos. 82.01 

        omhandlede varer samt til koste. 5pct.   4pct. 

       C. Andre varer..................... 9pct.   7pct. 

 44.26  Spoler, bobiner, garnruller og lignen- 

     de varer, af træ, drejede............. fri    fri 

 44.27  Standerlamper, bordlamper og andet 

     belysnings udstyr af træ; møbler af 

     træ, der ikke henhører under kap. 94; 

     skrin, bakker, frugtfade, dekorations- 

     gen stande og lignende varer af træ; 

     etuier, æsker o.lign. af træ til 

     bestik, tegneinstrumenter, musikin- 

     strumenter m.v.; artikler af træ til 

     personlig brug eller pynt, der normalt 

     bæres i lommen, i håndtasken eller på 

     personen; dele af træ til foran nævnte 

     varer: 

       A. Etuier, æsker o.lign. af træ til 

        bestik, tegne instrumenter, 

        musikinstrumenter m.v.; artikler 

        af træ til personlig brug eller 

        pynt, der normalt bæres i lom- 

        men, i håndtasken eller på per- 

        sonen; dele til sådanne varer... 5pct.   4pct. 

       B. Andre varer..................... 12pct.   9pct. 

 44.28  Andre varer af træ: 

       A. Træruller til rullegardiner, med 

        eller uden fjederanordning...... fri    fri 

       B. Bøjler til tøj.................. 12pct.   9pct. 

       C. Andre varer..................... 9pct.   7pct. 

 45.01  Naturkork, ubearbejdet, og korkaffald; 

     knust, granuleret eller pulveriseret 

     kork.................................. fri    fri 

 45.02  Naturkork i blokke, plader og bånd 

     (herunder terninger og firkanter til 

     fremstilling af propper)..........1 kg 10 øre   5 øre 

 45.03  Varer af naturkork: 

       A. Propper uden beslag.........1 kg 7 øre  3,5 øre 

       B. Propper med beslag.............. 5pct.  2,5pct. 

       C. Andre varer.................1 kg 10 øre   5 øre 

 45.04  Preskork (med eller uden bindemidler) 

     og varer deraf ...................1 kg 10 øre   5 øre 

 46.01  Flettematerialer i form af lidser 

     eller lignende, også samlede til bånd: 

       A. Varer af plast.................. 10pct.   8pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 46.02  Flettematerialer i pladeform, sammen- 

     bundne eller vævede (herunder måtter, 

     tæpper og skærme); flaskehylstre...... 15pct.  7,5pct. 

 46.03  Kurvemagerarbejder og andre varer 

     fremstillet direkte af flettemateri- 

     aler eller af de under pos. 46.01 og 

     46.02 henhørende varer; varer af luffa 15pct.  7,5pct. 

 47.01  Papirmasse............................ fri    fri 

 47.02  Affald af papir og pap; affaldsvarer 

     af papir og pap, kun anvendelige til 

     papirfremstilling..................... fri    fri 

 48.01  Papir og pap (herunder cellulosevat), 

     maskingjort, i ruller og ark: 

       A. Avispapir; kludepapir og klude- 

        pap (råpapir og råpap); 

        cellulosevat.................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 48.02  Papir og pap, håndgjort............... 5.pct.  2,5pct. 

 48.03  Pergamentpapir og pergamentpap, også 

     imiteret, samt pergamyn, i ruller og 

     ark: 

       A. Ægte pergamentpapir............. fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 48.04  Papir og pap bestående af sammenklæ- 

     bede lag, uden imprægnering eller be- 

     lægning på overfladen, også med ind- 

     vendig forstærkning, i ruller og ark.. 5pct.  2,5pct. 

 48.05  Bølgepapir og bølgepap, også med på- 

     klæbede plane flader, samt kreppet, 

     plisseret, mønsterpresset, mønsterpræ- 

     get og perforeret papir og pap, i 

     ruller og ark: 

       B. Mønsterpresset og mønsterpræget 

        papir og pap.................... 5pct.  2,5pct. 

 48.07  Papir og pap, imprægneret eller med 

     belægning på overfladen, med farvet 

     eller dekoreret overflade eller med 

     påtryk, i ruller og ark (herunder ikke 

     papir og pap henhørende under pos. 

     48.06 og tryksager henhørende under 

     kap. 49): 

       A. Matricepap...................... fri    fri 

       B. Varer af vægt 250 g og derunder 

        pr. m2, behandlet med tjære, 

        bitumen eller asfalt............ 5pct.  2,5pct. 

       C. Andre varer..................... 12pct.   9pct. 

 48.08  Filtrerblokke og filtrerplader af 

     papirmasse ........................... fri    fri 

 48.09  Byggeplader af papirmasse, træfibre 

     eller andre vegetabilske fibre, også 

     med indhold af naturharpix, kunsthar- 

     pix eller lignende som bindemiddel: 

       A. Byggeplader med en tykkelse af 

        mindst 6 mm og en vægt på højst 

        300 g pr. m2 for hver mm's tyk- 

        kelse........................... 5pct.  2,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 48.10  Cigaretpapir, tilskåret, også i 

     hæfter; cigarethylstre................ fri    fri 

 48.12  Gulvbelægningsmaterialer på basis af 

     papir eller pap, med eller uden belæg- 

     ning af linoleumsmasse, også tilskåret 10pct.  5pct. 

 48.15  Andet papir og pap (herunder cellulose- 

     vat), tilskåret ......... ............ 15pct.  12pct. 

 48.16  Æsker, poser, sække og andre embal- 

     lagegenstande, af papir eller pap..... 15pct.  12pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         45 øre   36 øre 

                         pr. kg   pr. kg 

 48.19  Etiketter og mærkesedler af papir og 

     pap, med eller uden påtryk, også 

     gummerede ............................ 15pct.  14pct. 

 48.20  Bobiner, spoler og lignende varer af 

     papirmasse, papir og pap, også 

     perforerede eller hærdede............. fri    fri 

 48.21  Andre varer af papirmasse, papir og 

     pap (herunder cellulosevat): 

       A. Kort til jacquardmaskiner; dia- 

        grampapir, ciga retfiltre....... fri    fri 

       B. Rør, stænger, værktøj sskafter, 

        baljer, spande, skåle og lignen- 

        de grove arbejder til hushold- 

        ningsbrug og teknisk anvendelse. 10pct.  7,5pct. 

       C. Kunsttarme...................... 5pct.  2,5pct. 

       D. Andre varer: 

        1. Kort til statistikmaskiner... 15pct.  7,5pct. 

        2. Andre varer.................. 15pct.  12pct. 

 49.01  Trykte bøger, brochurer o. lign. 

     (herunder brochurer o.lign. trykt på 

     et enkelt ark)........................ fri    fri 

 49.02  Aviser og tidsskrifter, også 

     illustrerede.......................... fri    fri 

 49.03  Børnebiliedbøger og børnemalebøger.... fri    fri 

 49.04  Noder, trykte eller håndskrevne, også 

     indbundne og illustrerede ............ fri    fri 

 49.05  Landkort, søkort og lignende kort af 

     enhver art (herunder atlas, vægkort og 

     topografiske kort), samt jord- og 

     himmelglober, trykte.................. fri    fri 

 49.06  Bygnings- og maskintegninger samt 

     andre tegninger til tekniske, kommer- 

     cielle og lignende formål, originale 

     eller fotografiske reproduktioner; 

     håndskrifter og maskinskrevne arbejder fri    fri 

 49.07  Umakulerede frimærker, stempelmærker 

     og lignende mærker, der er gangbare 

     eller bliver gangbare her i landet; 

     stempelpapir; pengesedler, obligatio- 

     ner, aktier og lignende værdipapirer; 

     checkhæfter........................... fri    fri 

 49.08  Overføringsbilleder af enhver art..... 7,5.pct. 3,75pct. 

 49.10  Kalendere af enhver art af papir eller 

     pap (herunder kalenderblokke)......... 15pct.  7,5pct. 

 49.11  Andre tryksager (herunder trykte 

     billeder og foto grafier): 

       A. Reklametryksager, kataloger, 

        brugsanvisninger, blanketter o. 

        lign., for så vidt varerne ude- 

        lukkende er forsynet med uden- 

        landsk tekst; turistpropaganda; 

        fotografier og tegninger, der 

        indføres til reproduktion....... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 15pct.  7,5pct. 

 50.01  Kokoner, anvendelige til afhaspning... fri    fri 

 50.02  Natursilke, usnoet eller kun svagt 

     snoet................................. fri    fri 

 50.04  Garn af natursilke (undtagen garn af 

     schappesilke og bourettesilke), ikke i 

     detailsalgsoplægninger................ fri    fri 

 50.05  Garn af schappesilke, ikke i detail- 

     salgsoplægninger...................... fri    fri 

 50.06  Garn af bourettesilke, ikke i detail- 

     salgsoplægninger...................... fri    fri 

 50.07  Garn af natursilke, i detailsalgsop- 

     lægninger............................. 3pct.  1,5pct. 

 50.08  Fishgut; imiteret catgut af natursilke fri    fri 

 50.09  Vævet stof af natursilke (undtagen af 

     bourettesilke)........................ 20pct.  10pct. 

 50.10  Vævet stof af bourettesilke........... 20pct.  10pct. 

 51.01  Garn af endeløse kemofibre, ikke i 

     detailsalgsoplægninger: 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 51.02  Monofilamenter, strimler (kunstige 

     strå o.lign.) og imiteret catgut af 

     kemofibermateriale.................... fri    fri 

 51.04  Vævet stof af endeløse kemofibre 

     (herunder stof vævet af monofilamenter 

     eller strimler henhørende under pos. 

     51.01 og 51.02)....................... 20pct.  16pct. 

 52.01  Garn af tekstilgarn og metaltråd samt 

     tekstilgarn overtrukket med metal..... fri    fri 

 52 02  Vævet stof af metaltråd eller af garn 

     henhørende under pos. 52.01 anvende- 

     ligt til beklædningsgenstande, som 

     møbelstof o.lign...................... 15pct.  7,5pct. 

 53.02  Andre dyrehår (fine eller grove), 

     ikke kartede eller kæmmede ........... fri    fri 

 53.03  Affald af uld og andre dyrehår (fine 

     eller grove), ikke opkradset.......... fri    fri 

 53.04  Opkradsede klude og garner af uld 

     eller af andre dyrehår (fine eller 

     grove)................................ fri    fri 

 53.05  Uld og andre dyrehår (fine eller 

     grove), kartet eller kæmmet .......... fri    fri 

 53.07  Garn af kæmmet uld (kamgarn), ikke i 

     detailsalgs oplægninger: 

       A. Garn over nr. 64, metrisk num- 

        mering (tex 15,6).............. fri    fri 

 53.11  Vævet stof af uld eller fine dyrehår: 

       A. Når indholdet af endeløse kemo- 

        fibre eller af natursilke og 

        endeløse kemofibre overstiger 10 

        pct. af varens vægt............. 20pct.  16pct. 

 54.01  Hør, rå eller beredt, men ikke spun- 

     det; blår og affald af hør (herunder 

     garnaffald og opkradsede klude)....... fri    fri 

 54.02  Ramie, rå eller beredt, men ikke spun- 

     det; blår og affald af ramie (herunder 

     garnaffald og opkradsede klude)....... fri    fri 

 54.03  Garn af hør eller ramie, ikke i 

     detailsalgsoplægninger: 

       A. Af ramie........................ fri    fri 

 54.05  Vævet stof af hør eller ramie: 

       A. Når indholdet af endeløse kemo- 

        fibre eller af natursilke og 

        endeløse kemofibre overstiger 10 

        pct. af varens vægt............. 20pct.  16pct. 

 55.04  Bomuld, kartet eller kæmmet........... fri    fri 

 55.05  Garn af bomuld, ikke i detailsalgs- 

     oplægninger: 

       A. Garn over nr. 80, engelsk 

        nummerering (tex 7,4); sytråd... fri    fri 

 55.06  Garn af bomuld, i detailsalgs- 

     oplægninger: 

       A. Sytråd.......................... fri    fri 

 55.07  Drejervævet stof af bomuld: 

       A. Når indholdet af endeløse kemo- 

        fibre eller af natursilke og 

        endeløse kemofibre overstiger 10 

        pct af varens vægt.............. 20pct.  16pct. 

 55.09  Andre vævede stoffer af bomuld: 

                          A. Når indholdet 

     af endeløse kemo- 

        fibre eller af natursilke og 

        endeløse kemofibre overstiger 10 

        pct. af varens vægt............. 20pct.  16pct. 

 56.02  Bånd (tow) til fremstilling af korte 

     kemofibre               fri    fri 

 56.05  Garn af korte kemofibre eller af 

     affald af kemofibre, ikke i detail- 

     salgsoplægninger: 

       A. Garn over nr. 120, metrisk num- 

        merering (tex 8,3).............. fri    fri 

 56.07  Vævet stof af korte kemofibre eller af 

     affald af kemofibre: 

       A. Når indholdet af endeløse kemo- 

        fibre eller af natursilke og 

        endeløse kemofibre overstiger 10 

        pct. af varens vægt............. 20pct.  16pct. 

 57.01  Hamp (Cannabis sativa), rå eller 

     beredt, men ikke spundet; blår og 

     affald af hamp (herunder garnaffald 

     og opkradsede klude samt opkradset 

     tovværk).............................. fri    fri 

 57.02  Manila (Muxa textilis), rå eller 

     beredt, men ikke spundet; blår og 

     affald af manila (herunder garnaffald 

     og opkradsede klude samt opkradset 

     tovværk).............................. fri    fri 

 57.03  Jute, rå eller beredt, men ikke 

     spundet; blår og af fald af jute 

     (herunder garnaffald og opkradsede 

     klude samt opkradset tovværk)......... fri    fri 

 57.04  Andre vegetabilske tekstilfibre, rå 

     eller beredte, men ikke spundne; 

     affald af sådanne tekstilfibre 

     (herunder garnaffald og opkradsede 

     klude samt opkradset tovværk ......... fri    fri 

 57.05  Garn af hamp.......................... 5pct.   4pct. 

 57.06  Garn af jute.......................... 5pct.   4pct. 

 57.07  Garn af andre vegetabilske tekstil- 

     fibre: 

       A. Af kokosfibre................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.   4pct. 

 57.08  Papirgarn............................. 3pct.  2,5pct. 

 57.10  Vævet stof af jute: 

       A. Rå, ubehandlede varer, alene af 

        jute............................ fri    fri 

       B. Andre varer..................... 3pct.  fri** 

 57.11  Vævet stof af andre vegetabilske 

     tekstilfibre.......................... 3pct.  2,5.pct. 

 57.12  Vævet stof af papirgarn............... 5.pct.  4pct. 

 58.01  Gulvtæpper (herunder gulvløbere og 

     måtter), knyttede, også konfektio- 

     nerede: 

       B. Andre varer..................... 25pct.  22,5pct. 

 58.02  Andre gulvtæpper (herunder gulvløbere 

     og måtter); også konfrktionerede; 

     kelim- og sumachtæpper og lignende 

     tæpper, også konfektionerede: 

       A. Af eller med indhold af natur- 

        silke, kemofibre, uld eller 

        andre dyrehår eller hør: 

        2. Andre varer.................. 25pct.  22,5pct. 

 58.03  Håndvævede tapisserier (af typerne: 

     Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais 

     o. lign.) og håndbroderede tapisserier (med gobelinsting, 

     korssting etc.), også 

       konfektionerede: 

       A. Af natursilke eller endeløse 

        kemofibre....................... 20pct.  16pct. 

       B. Andre varer..................... 12,5pct. 12pct. 

 58.05  Vævede bånd (bortset fra varer henhø- 

     rende under pos. 58.06) og bånd bestå 

     ende af sammenlimede parallelle garner 

     eller fibre: 

       A. Af natursilke eller endeløse 

        kemofibre....................... 20pct.  16pct. 

       D. Af rå, ubehandlet jute.......... fri    fri 

       E. I andre tilfælde: 

        ex 2. Vævede bånd af jute....... 5pct.   fri** 

 58.06  Vævede etiketter, emblemer o. lign., 

     ikke broderede, i løbende længder 

     eller tilskårne stykker: 

       A. Af natursilke eller endeløse 

        kemofibre........................ 20pct.   16pct. 

 58.07  Chenillegarn; overspundet garn (bort- 

     set fra garn henhørende under pos. 

     52.01 og overspundet garn afhestehår); 

     agramaner, possement og lignende 

     arbejder i løbende længder; kvaster, 

     pomponer o.lign.: 

       A. Suturmateriale.................. fri    fri 

       C. I andre tilfælde: 

        1. Af natursilke eller endeløse 

          kemofibre.................... 20pct.  16pct. 

 58.08  Tyl og knyttede netstoffer, 

     umønstrede: 

       A. Af natursilke eller endeløse 

        kemofibre: 

        1. Når indholdet af natursilke 

          og/eller endeløse kemofibre 

          overstiger 10pct. af varens 

          vægt......................... 20pct.  16pct. 

        2. Andre varer.................. 12,5pct. 12pct. 

       B. I andre tilfælde: 

        1. Ufarvede varer............... 10pct.   9pct. 

        2. Andre varer.................. 12,5pct. 12pct. 

 58.09  Tyl og knyttede netstoffer, mønstrede; 

     hånd- eller maskinfremstillede blonder 

     og kniplinger, i løbende længder, 

     strimler eller motiver: 

       A. Når indholdet af natursilke 

        og/eller endeløse kemofibre 

        overstiger 10pct. af varens vægt 20pct.  16pct. 

       B. Andre varer..................... 12,5pct. 12pct. 

 58.10  Broderier, i løbende længder, strimler 

     eller motiver: 

       A. Når indholdet af natursilke 

        og/eller endeløse kemofibre 

        overstiger 10pct. af varens vægt 20pct.  16pct. 

       B. Andre varer..................... 12,5pct. 12pct. 

 59.02  Filt og varer deraf, også imprægneret 

     eller overtrukket: 

       A. Rå, ubehandlet jutefilt samt 

        varer deraf; filt imprægneret 

        med tjærestoffer samt varer 

        deraf........................... fri    fri 

       B. Trykdug og maskinfilt........... 3pct.  2,5pct. 

       C. Andre varer..................... 7pct.   6pct. 

 59.03  Fiberdug samt varer deraf, også im- 

     prægneret eller overtrukket........... 7pct.   6pct. 

 59.04  Sejlgarn, reb og tovværk, også 

     flettet: 

       A. Varer af kokosfibre: 

        2. Andre varer.................. fri    fri 

 59.06  Andre varer fremstillet af garn, 

     sejlgarn, reb og tovværk (bortset fra 

     tekstilstoffer og varer deraf): 

       A. Synke- og flydeliner............ fri    fri 

       B. Andre varer..................... 6pct.   5pct. 

 59.07  Tekstilstoffer, overtrukket med vege- 

     tabilske carbohydratgummier eller sti- 

     velsesholdige substanser, af den art, 

     der anvendes til fremstilling af bog- 

     bind, etuier m.v.; kalkerlærred; 

     præpareret malerlærred; buckram og 

     lignende tekstilstoffer til fremstil- 

     ling af hatte m.v.: 

       A. Af natursilke eller endeløse 

        kemofibre....................... 17,5pct. 15pct. 

       B. Andre varer..................... 12,5pct. 12pct. 

 59.08  Tekstilstoffer, imprægneret eller 

     overtrukket med cellulosederivater 

     eller anden plast: 

       A. Af natursilke eller endeløse 

        kemofibre....................... 17,5pct. 15pct. 

       B. I andre tilfælde: 

         1. Af sejl- og presenningdug.. 3pct.  2,5pct. 

         2. Andre varer................ 12,5pct.  12pct. 

 59.09  Tekstilstoffer, imprægneret eller 

     overtrukket med olie eller med olie- 

     holdige præparater: 

       A. Af natursilke eller endeløse 

        kemofibre....................... 17,5pct. 15pct. 

       B. I andre tilfælde: 

        1. Af sejl- og presenningdug.... 3pct.  2,5pct. 

        2. Andre varer.................. 12,5pct. 12pct. 

 59.10  Linoleum med tekstilunderlag til 

     enhver anvendelse, også i tilskårne 

     stykker; gulvbelægningsmateriale be- 

     stående af tekstilunderlag med anden 

     belægning end linoleumsmasse, også i 

     tilskårne stykker..................... 6.pct.  3pct. 

 59.11  Tekstilstoffer (bortset fra trikotage- 

     stof), imprægneret, overtrukket eller 

     lamineret med gummi: 

       A. Af natursilke eller endeløse 

        kemofibre....................... 17,5pct. 15pct. 

       B. I andre tilfælde: 

        1. Af sejl- og presenningdug.... 3pct.  2,5pct. 

        2. Andre varer.................. 12,5pct. 12pct. 

 59.12  Tekstilstoffer, imprægneret eller 

     overtrukket på anden måde; malede 

     teaterkulisser, malede atelier bagtæp- 

     per o.lign.: 

       A. Af natursilke eller endeløse 

        kemofibre....................... 7,5pct.  15pct. 

       B. I andre tilfælde: 

        1. Af sejl- og presenningdug.... 3pct.  2,5pct. 

       2. Andre varer..................... 12,5pct. 12pct. 

 59.13  Elastiske tekstilstoffer (undtagen 

     trikotagestof) bestående af tekstil i 

     forbindelse med gummitråde: 

       A. Af natursilke eller endeløse 

        kemofibre....................... 20pct.  16pct. 

       B. Andre varer..................... 12,5pct. 12pct. 

 59.14  Væger af tekstil, vævede, flettede 

     eller strikkede, til lamper, ovne, 

     tændere, lys o. lign.; glødenet og 

     glødestrømper samt rørformede emner 

     til fremstilling deraf................ 12,5pct. 12pct. 

 59.16  Driv- og transportremme af tekstil, 

     også forstærket med metal eller andet 

     materiale............................. 12,5pct. 12pct. 

 59.17  Tekstilstoffer og artikler af tekstil, 

     til teknisk brug: 

       A. Sigteflor, også i tilskårne 

        stykker eller konfektioneret..... fri    fri 

 60.01  Trikotagestof, ikke elastisk eller 

     gummeret: 

       A. Når indholdet af natursilke 

        og/eller endeløse kemofibre 

        overstiger 10pct. af varens 

        vægt: 

        1. Med indhold af elastiske 

          monofilamenter af kemo- 

          fibermateriale (undtagen som 

          kantning o. lign.)........... 17,5pct. 15pct. 

        2. I andre tilfælde............. 20pct.  16pct. 

 60.03  Strømper, understrømper, sokker, 

     ankelsokker o. lign. af trikotage, 

     ikke elastisk eller gummeret: 

       A. Når indholdet af natursilke 

        og/eller endeløse kemofibre 

        overstiger 10pct. af varens 

        vægt: 

        2. I andre tilfælde............. 20pct.  17,5pct. 

 60.04  Underbeklædningsgenstande af triko- 

     tage, ikke elastisk eller gummeret: 

     ex A. Med hovedstof af endeløse kemo- 

        fibre, uden indhold af natur- 

        silke........................... 25pct.  15pct. 

     ex B. Med hovedstof af natursilke 

        eller af natursilke og endeløse 

        kemofibre....................... 17,5pct.  15pct. 

 60.05  Yderbeklædningsgenstande og andre 

     varer af trikotage, ikke elastisk 

     eller gummeret: 

       A. Yderbeklædningsgenstande: 

        ex 2. Med hovedstof af endeløse 

           kemofibre,uden indhold af 

           natursilke og indeholden- 

           de mindre end 50 vægt- 

           procent uld............... 25pct.  22,5pct. 

       B. Andre varer: 

        1. Af natursilke eller endeløse 

          kemofibre.................... 17,5pct. 15pct. 

 60.06  Stof og varer af trikotage, elastisk 

     eller gummeret (herunder knæbeskyttere 

     og elastikstrømper): 

       A. Elastikstrømper................. 10pct.  5pct. 

       B. Andre varer: 

        1. Af natursilke eller endeløse 

          kemofibre.................... 17,5pct. 15pct. 

 61.01  Yderbeklædningsgenstande til mænd og 

     drenge: 

       B. I andre tilfælde: 

        1. Beskyttelsesbeklædning mod 

          røntgenbestråling og radio- 

          aktiv bestråling............. fri    fri 

         ex 3. Andre yderbeklædningsgen- 

            stande med hovedstof af 

            natursilke eller endeløse 

            kemofibre indeholdende 

            mindre end 50 vægtprocent 

            uld...................... 25pct.  22,5pct. 

 61.02  Yderbeklædningsgenstande til kvinder, 

     piger og småbørn: 

       B. I andre tilfælde: 

        1. Beskyttelsesbeklædning mod 

          røntgeenbestråling og 

          radioaktiv bestråling........ fri    fri 

       ex 2. Andre yderbeklædningsgen- 

          stande med hovedstof af 

          natursilke eller endeløse 

          kemofibre, indeholdende min- 

          dre end 50vægtprocent uld.... 25pct.  22,5pct. 

 ex 61.03 Underbeklædningsgenstande til mænd og 

     drenge (herunder flipper, skjorte- 

     bryster og manchetter): 

       Med hovedstof af natursilke eller 

       endeløse kemofibre ................ 25pct.  22,5pct. 

 61.04  Underbeklædningsgenstande til kvinder 

     piger og småbørn: 

       ex B. Andre varer.: 

       Med hovedstof af natursilke eller 

       endeløse kemofibre................. 25pct.  22,5pct. 

 61.05  Lommetørklæder........................ 12,5pct. 12pct. 

 61.06  Sjaler, tørklæder, mantiller, slør 

     o. lign.: 

       A. Af eller i forbindelse med na- 

        tursilke eller endeløse 

        kemofibre....................... 20pct.  16pct. 

       B. Andre varer..................... 15pct.  14pct. 

 61.07  Slips og halsbind..................... 22,5.pct. 20pct. 

 61.08  Kraver, manchetter, opslag, under- 

     bluser, veste, jabots og lignende 

     tilbehør og besætningsartikler til 

     beklædningsgenstande til kvinder og 

     piger................................. 22,5pct. 20pct. 

 61.10  Handsker, vanter, luffer, strømper og 

     sokker, ikke af trikotage: 

       A. Handsker, vanter og luffer: 

        1. Af eller i forbindelse med 

          natursilke eller endeløse 

          kemofibre.................... 30pct.  24pct. 

        2. I andre tilfælde............. 10pct.   9pct. 

       B. Andre varer..................... 7,5pct.  7pct. 

 61.11  Konfektioneret tilbehør til beklæd- 

     ningsgenstande (f. eks. ærmeblade, 

     skulderpuder, bælter, ærmeskånere og 

     lommer): 

       B. Andre varer..................... 22,5pct. 20pct. 

 62.02  Sengelinned, dækketøj, håndklæder, 

     vaskeklude og viskestykker; gardiner 

     og andre boligtekstiler: 

       A. Af natursilke eller endeløse 

        kemofibre....................... 20pct.  16pct. 

 62.03  Sække og poser til emballage: 

       A. Alene af jute................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 12,5pct. 12pct. 

 62.04  Presenninger, sejl, markiser, telte og 

     lejrudstyr: 

       A. Alene af jute................... fri    fri 

       C. I andre tilfælde: 

        1. Telte og lejrudstyr.......... 20pct.  18pct. 

        2. Andre varer.................. 12,5pct. 12pct. 

 62.05  Andre konfektionerede tekstilvarer 

     (herunder snit mønstre): 

       A. Wrappers; varer af rå, ube- 

        handlet jute.................... fri    fri 

       D. I andre tilfælde: 

        1. Varer af natursilke eller 

          endeløse kemofibre........... 20pct.  16pct. 

        2. Andre varer.................. 12,5pct. 12pct. 

 63.01  Beklædningsgenstande og tilbehør der- 

     til, plaider og lignende tæpper, hus- 

     holdnings- og boligudstyr (bortset fra 

     varer henhørende under pos. 58.01- 

     58.03), af tekstil, samt fodtøj og 

     hovedbeklædning, uanset materialets 

     art - alt for så vidt varerne viser 

     tydelige tegn på slid og fremkommer 

     uemballerede eller i baller, sække og 

     lignende emballage.................... 15pct.  7,5pct. 

 63.02  Brugte og nye klude; affald og op- 

     slidte varer af sejlgarn, reb og 

     tovværk............................... fri    fri 

 64.02  Fodtøj med ydersål af læder eller 

     kunstlæder; fodtøj (bortset fra fodtøj 

     henhørende under pos. 64.01) med 

     ydersål af gummi eller plast: 

       A. Varer med overdel af læder eller 

        kunstlæder...................... 25pct.   22,5pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         1000 øre  900 øre 

                         pr kg   pr. kg 

 64.03  Fodtøj af træ eller med ydersål af 

     træ eller kork........................ 15pct.  12.pct. 

 64.04  Fodtøj med ydersål af andre materialer 18.pct.  14pct. 

 64.05  Dele til fodtøj (herunder indlægssåler 

     og hælepuder) af andet materiale end 

     metal: 

       B. Andre varer..................... 15pct.  12pct. 

 64.06  Gamacher, viklers, skinnebensbeskyt- 

     tere og lignende artikler samt dele 

     dertil................................ 12pct.   9pct. 

 65.01  Hattestumper af filt, hverken form- 

     pressede eller med udformede skygger; 

     plane og cylindriske hatteemner, 

     af filt: 

       A. Ufarvede hattestumper........... 3pct.   2pct. 

       B. Andre varer..................... 12,5pct. 10pct. 

 65.02  Hattestumper, flettede eller fremstil- 

     let af fletninger, bånd eller strim- 

     ler, uanset materialets art, hverken formpressede eller med 

     udformede skygger..................... 3pct.   2pct. 

 65.03  Hatte og anden hovedbeklædning af 

     filt, fremstillet af stumper eller 

     plane hatteemner henhørende under 

     pos. 65.01, også garnerede............ 20pct.  15pct. 

 65.04  Hatte og anden hovedbeklædning, flet- 

     tede eller fremstillet af fletninger, 

     bånd elier strimler, uanset materia- 

     lets art, også garnerede.............. 20pct.  15pct. 

 65.05  Hatte og anden hovedbeklædning (her- 

     under hårnet), af trikotage eller 

     konfektioneret af blonder, kniplinger, 

     filt eller andet tekstilstof (men ikke 

     af fletninger, bånd eller strimler), 

     også garnerede........................ 20.pct.  15pct. 

 65.06  Anden hovedbeklædning, også garneret.. 12.pct.  9pct. 

 65.07  Svederemme, for, overtræk, forme, stel 

     (herunder fjederstel til klaphatte), 

     skygger og hageremme, til hoved- 

     beklædning: 

       A. Svederemme...................... fri    fri 

       B. Hattefor........................ 20pct.  15pct. 

       C. Andre varer..................... 12pct.   9pct. 

 66.01  Paraplyer og parasoller (herunder 

     stokkeparaplyer, paraplytelte, 

     haveparasoller o. lign.): 

       A. Varer med overtræk af papir..... 15pct.  7,5pct. 

       B. Andre varer..................... 22,5pct. 11,25pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         500 øre  250 øre 

                         pr. stk.  pr. stk. 

 66.02  Spadserestokke (herunder bjergstokke 

     og siddestokke) samt piske, ridepiske 

     o. lign............................... 10pct.   5pct. 

 66.03  Dele, beslag og tilbehør til varer 

     henhørende under pos. 66.01 og 66.02: 

       A. Stel og greb til paraplyer og 

        parasoller samt dele til sådan- 

        ne stel og greb................. fri     fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 67.01  Fugleskind og andre dele af fugle med 

     påsiddende fjer eller dun, fjer, dele 

     af fjer, dun og varer af disse mate- 

     rialer (bortset fra varer henhørende 

     under pos. 05.07 og forarbejdede 

     fjerposter og fjerskafter): 

       A. Fugleskind og andre dele af 

        fugle med påsiddende fjer eller 

        dun; varer af de nævnte mate- 

        rialer samt af fjer og dun...... 20pct.  10pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 67.02  Kunstige blomster, blade og frugter 

     samt dele deraf; varer af kunstige 

     blomster, blade og frugter............ 20pct.  10pct. 

 67.03  Menneskehår, der er sorteret med rod- 

     enderne i samme retning eller bearbej- 

     det på anden måde; uld og andre dyre- 

     hår, bearbejdet til fremstilling af 

     parykker o. lign...................... fri    fri 

 67.04  Parykker, kunstigt skæg, valke, krøl- 

     ler, fletninger o.lign. af menneske- 

     eller dyrehår eller af tekstil; hårnet 

     og andre varer af menneskehår......... fri    fri 

 67.05  Vifter, ikke mekaniske, uanset materi- 

     alets art; stel og håndtag til vifter 

     samt dele til sådanne stel og håndtag, 

     uanset materialets art................ 10pct.   5pct 

 68.02  Bearbejdede monument- og bygningssten 

     samt varer af monument- og bygnings- 

     sten (herunder tegninger til mosaik- 

     arbejder), bortset fra varer henhø- 

     rende under pos. 68.01 og kap. 69: 

       A. Kalksten, undtagen marmor o. 

        lign............................ fri    fri 

       B. I andre tilfælde: 

        1. Upolerede og uslebne vare.... fri    fri 

        2. Andre varer.................. 5pct.  2,5pct 

 68.03  Bearbejdet skifer og varer af skifer 

     (herunder varer af agglomereret 

     skifer): 

       A. Upolerede og uslebne varer...... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct 

 68.04  Møllesten, slibesten og lignende varer 

     (herunder segmenter og andre dele 

     dertil), til formaling, defibrering, 

     slibning, polering, afretning ogskæ- 

     ring, af naturlige stenarter (herun- 

     der agglomerede naturlige stenarter), 

     af agglomerede naturlige eller kun- 

     stige slibemidler eller af keramisk 

     materiale, også forsynetmed kerner, 

     skafter, aksler o. lign. af andet 

     materiale, men ikke monteret på 

     stativer.............................. fri    fri 

 68.05  Hvæssesten og polersten til brug i 

     hånden, af naturlige stenarter (her- 

     under agglomerede naturlige stenar- 

     ter), af agglomerede naturlige eller 

     kunstige slibemidler eller af keramisk 

     materiale ............................ fri    fri 

 68.06  Slibemidler, naturlige eller kunstige, 

     i pulver eller korn, på underlag af 

     vævet stof, papir, pap eller andet 

     materiale, som tilskåret, sammensyet 

     eller samlet på anden måde: 

       A. Slibemidller på underlag af 

        papir og pap uden forbindelser 

        med andet materiale............. 5pct.  2,5pct. 

       B. Andre varer..................... 10pct.   5pct. 

 68.07  Slaggeuld, stenuld og lignende mine- 

     ralsk uld; ekspanderet vermiculit, 

     ekspanderet ler og lignende ekspande- 

     rede mineralske stoffer; blandinger og 

     varer af armeisolerende eller lydiso- 

     lerende mineralske stoffer (undtagen 

     varer henhørende under pos. 68.12, 

     68.13 og kap. 69): 

       A. Ekspanderet ler................. fri    fri 

       B. Andre varer..................... 8pct.   4pct. 

 68.08  Varer af asfalt eller af lignende 

     materiale (f.eks. af kunstig asfalt- 

     bitumen eller stenkulstjærebeg)....... 8pct.   4pct. 

 68.09  Tavler, fliser, blokke og lignende 

     varer af plantefibre, træfibre, halm, 

     træspåner eller træaffald (herunder 

     savsmuld), agglomereret med cement, 

     gips eller andre mineralske binde- 

     midler................................ 7,5pct.  3,75pct. 

 68.10  Varer af gips eller af blandinger på 

     basis af gips......................... 8pct.   4pct. 

 68.11  Varer af beton eller kunststen, også 

     armerede (herunder varer af slagge- 

     beton og varer af granuleret marmor, 

     agglomeret med cement)................ 8pct.   4pct. 

 68.12  Varer af asbestcement, cellulosecement 

     o. lign.: 

       A. Plader.......................... 9pct.  4,5pct. 

       B. Andre varer..................... 12pct.  6pct. 

 68.13  Bearbejdede asbestfibre; varer af 

     asbest (f. eks. pap, garn, vævet stof, 

     beklædningsgenstande, hovedbeklædning 

     fodtøj og pakninger), også armerede, 

     bortset fra varer, der henhører under 

     pos. 68.14; blandinger på basis af 

     asbest elier asbest og magnesiumcar- 

     bonat samt varer af sådanne 

     blandinger.: 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 68.14  Friktionsbelægninger (segmenter, ski- 

     ver, ringe, bånd, plader, ruller m. 

     v.) til bremser, koblinger o. lign., 

     fremstillet på basis af asbest, andre 

     mineralske stoffer eller cellulose, 

     også i forbindelse med tekstil eller 

     andet materiale....................... 12pct.   6pct. 

 68.15  Bearbejdet glimmer og varer af glim- 

     mer, herunder glimmerblade, på under- 

     lag af papir eller tekstilstof (f.eks. 

     mikanit og mikafolium).: 

       A. Varer i forbindelse med andet 

        materiale....................... 8pct.   4pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 68.16  Varer af sten eller andre mineralske 

     stoffer (herunder varer af tørv), ikke 

     andetsteds tariferet.................. fri    fri 

 69.01  Varmeisolerende sten, blokke, fliser 

     og andre varmeisolerende produkter, af 

     fossilt kiselmel og andre lignende 

     kiselholdige jordarter (f. eks. 

     diatomejord  og kiselgur)............ fri    fri 

 69.02  Ildfaste sten, blokke, fliser og lig- 

     nende ildfast konstruktionsmateriel, 

     bortset fra varer henhørende under 

     pos. 69.01: 

       A. Varer af magnesit, dolomit, 

        silica, chrommagnesit og magne- 

        sitchrom; ildfaste sten af vægt 

        30 kg og derover pr. stk........ fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 69.03  Andre ildfaste produkter (f. eks. 

     retorter, digler, mufler, dyser, prop- 

     per, rør og stænger), bortset fra 

     varer henhørende under pos. 69.01: 

       A. Varer af magnesit, dolomit, 

        silica, chrommagnesit og 

        magnesitchrom; digler og 

        retorter samt dele dertil....... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 69.04  Mursten (herunder sten til gulvunder- 

     lag, dæksten o. lign.): 

       A. Varer af syrefast materiale..... 5pct.  2,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 69.05  Tagsten, skorstenspiber, røghætter, 

     skorstensforinger, gesimser, ornamen- 

     ter og andre keramiske produkter til 

     bygningsbrug.......................... 5pct.  2,5pct. 

 69.06  Rør og render (herunder vinkler, bøj- 

     ninger o. lign.): 

       A. Varer af syrefast materiale..... 5pct.  2,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 69.07  Uglaserede sten og fliser til brolæg- 

     ning, gulvbelægning eller beklædning 

     af vægge, kaminer o. lign.: 

       B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 69.08  Glaserede sten og fliser til brolæg- 

     ning, gulvbelægning eller beklædning 

     af vægge, kaminer o.lign.............. 12.pct.  9pct. 

 69.09  Laboratorieartikler og varer til 

     kemisk og teknisk brug; trug, kar og 

     lignende beholdere af de arter, der 

     anvendes i landbruget; krukker, dunke 

     og lignende varer af de arter, der 

     sædvanligvis anvendes til transport 

     af varer eller som emballage.......... fri    fri 

 69.10  Køkkenvaske, vaskekummer, klosetskåle, 

     urinaler, badekar og lignende sanitetsartik 

     ler......................       fri    fri 

 69.11  Bordservice samt husholdnings- og 

     toiletartikler, af porcelæn........... 22,5pct. 15pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         140 øre  110 øre 

                         pr. kg   pr. kg 

 69.12  Bordservice samt husholdnings- og 

     toiletartikler, af andet keramisk 

     materiale............................. 22,5pct. 15pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         90 øre   70 øre 

                         pr. kg   pr kg 

 69.13  Statuetter og andre dekorationsgen- 

     stande; pyntgenstande til personlig 

     brug; artikler til boligudstyr........ 15pct.  12pct. 

 69.14  Andre varer af keramisk materiale..... 15pct.  12pct. 

 70.01  Glasskår og andet glasaffald; glasmas- 

     se (undtagen optisk glas)............. fri    fri 

 70.02  Glasur- og emaljemasse, i blokke, 

     stænger og rør........................ fri    fri 

 70.03  Kugler, stænger og rør af glas (und- 

     tagen optisk glas), ubearbejdede...... fri    fri 

 70.04  Planglas, støbt elier valset, også 

     armeret eller overfanget under frem- 

     stillingen, med kvadratisk eller rek- 

     tangulær form, ubearbejdet............ fri    fri 

 70.05  Planglas, trukket eller blæst, også 

     overfanget under fremstillingen, med 

     kvadratisk eller rektangulær form, 

     ubearbejdet........................... 18pct.  14pct. 

 70.06  Planglas, støbt, valset, trukket eller 

     blæst, også armeret eller overfanget 

     under fremstillingen, med kvadratisk 

     eller rektangulær form, slebet eller 

     poleret på den ene eller begge sider, 

     men ikke yderligere bearbejdet........ fri    fri 

 70.07  Planglas, støbt, valset, trukket eller 

     blæst, også armeret eller overfanget 

     under fremstillingen eller slebet 

     eller poleret på den ene eller begge 

     sider, tilskåret i anden form end kva- 

     dratisk eller rektangulær, bøjet eller 

     på anden måde bearbejdet (f.eks. 

     facet- eller kantslebet eller grave- 

     ret); isolationsruder bestående af 

     flere lag glas; blyindfattede ruder 

     o.lign................................ 10pct.   6pct. 

 70.08  Sikkerhedsglas bestående af hærdet 

     eller lamineret glas, også tilpasset 

     eller formet.......................... 10pct.   6pct. 

 70.09  Glasspejle, også indrammede (herunder 

     bakspejle)............................ 10pct.  7,5.pct. 

 70.10  Balloner, flasker, krukker, tabletglas 

     og lignende beholdere, af glas, af de 

     arter, der sædvanligvis anvendes til 

     transport af varer eller som embal- 

     lage; propper, låg og andre lukker, af 

     glas: 

       A. Balloner med et rumindhold på 25 

        liter og der over; sifoner; 

        tabletrør....................... fri    fri 

       B. Andre balloner; flasker med et 

        rumindhold på 150 ml og derover: 

        1. Varer af halvhvid eller far- 

          veløs glas masse............. 22,5pct. 17pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         18 øre   14 øre 

                         pr. kg   pr. kg 

        2. Andre varer.................. 22,5pct. 17pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         12 øre   9 øre 

                         pr. kg   pr. kg 

       C. Flasker med et rumindhold på 

        under 150 ml.................... 22,5pct. 15pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         50 øre   40 øre 

                         pr. kg   pr. kg 

       D. Andre varer..................... 22,5pct. 17pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         25 øre   20 øre 

                         pr. kg   pr. kg 

 70.11  Åbne glaskolber og glasrør uden 

     montering, til glødelamper, elektron- 

     rør o. lign........................... fri    fri 

 70.12  Glaskolber, ogsÅ ufærdige, til termo- 

     flasker og andre isotermiske beholdere fri    fri 

 70.13  Bordservice, husholdnings-, toilet- og 

     kontorartikler, dekorationsgenstande 

     o. lign., af glas (bortset fra varer 

     henhørende under pos. 70.19).......... 22,5pct. 15pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         75 øre   60 øre 

                         pr. kg   pr. kg 

 70.14  Belysningsartikler af glas; refleks- 

     glas; optiske artikler af glas, 

     hverken optisk bearbejdet eller af 

     optisk glas: 

       A. Optiske artikler af glas........ fri    fri 

       B. Andre varer..................... 22,5pct. 15pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         75 øre   60 øre 

                         pr. kg   pr. kg 

 70.15  Urglas, glas til beskyttelsesbriller 

     og lignende glas, hvælvede, bøjede o. 

     lign.; hule glaskugler og segmenter 

     deraf til fremstilling af de nævnte 

     varer................................. fri    fri 

 70.16  Mursten, blokke, fliser, tavler og 

     andre varer til bygningsbrug, af pres- 

     set eller støbt glas, også armerede; 

     skumglas i blokke, fliser, plader og 

     lignende forme........................ fri    fri 

 70.17  Laboratorieartikler, sygeplejeartikler 

     og hygiejniske artikler, af glas, også 

     graderede eller justerede; 

     glasampuller: 

       A. Glasampuller.................... fri    fri 

       B. Andre varer.................1 kg 25øre   15øre 

 70.18  Optisk glas og artikler af optisk 

     glas, bortset fra artikler, der er 

     optisk bearbejdet; emner til linser 

     til korrektionsbriller................ fri    fri 

 70.19  Glasperler, imitationer af natur- 

     perler, imitationer af ædel- og halv- 

     ædelsten og lignende smågenstande af 

     glas samt varer deraf; terninger, små 

     plader og brudstykker, af glas, også 

     med underlag, til mosaikker og lig- 

     nende dekorative formål; glasøjne, 

     bortset fra proteser; dekorations- 

     og pyntgenstande forarbejdet ved an- 

     vendelse af glasblæselampe; 

     reflekskugler......................... fri    fri 

 70.20  Glasuld (uanvendeligt til spinding) og 

     andre glasfibre samt varer deraf: 

       A. Glasuld (uanvendeligt til 

        spinding) og varer deraf....1 kg 28øre   21øre 

       B. Vævet stof og andre varer deraf. fri    fri 

       C. Andre varer..................... fri    fri 

 70.21  Andre varer af glas: 

       A. Væskestandsrør.................. 15pct.  12pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 71.01  Naturperler, ubearbejdede eller bear- 

     bejdede (herunder usorterede perler 

     trukket på snor af hensyn til forsen- 

     delsen), men ikke monterede eller 

     indfattede............................ fri    fri 

 71.02  Ædel- og halvædelsten, ubearbejdede, 

     slebne eller på anden måde bearbejdede 

     (herunder usorterede sten trukket på 

     snor af hensyn til forsendelsen), men 

     ikke monterede eller indfattede....... fri    fri 

 71.03  Syntetiske og rekonstruerede ædel- og 

     halvædelsten, ubearbejdede, slebne 

     eller på anden måde bearbejdede (her- 

     under usorterede stentrukket på 

     snor af hensyn til forsendelsen), 

     men ikke monterede eller indfattede... fri    fri 

 71.04  Støv og pulver af naturlige og 

     syntetiske ædel og halvædelsten....... fri    fri 

 71.05  Sølv (herunder forgyldt og platineret 

     sølv), ubearbejdet eller i form af 

     halvfabrikata......................... fri    fri 

 71.06  Sølvdublee, ubearbejdet eller i form 

     af halvfabrikata...................... fri    fri 

 71.07  Guld (herunder platineret guld), ube- 

     arbejdet eller i form af halvfabrikata fri    fri 

 71.08  Gulddublee (på uædle metaller eller 

     sølv), ubearbejdet eller i form af 

     halvfabrikata......................... fri    fri 

 71.09  Platin og andre platinmetaller, ube- 

     arbejdede eller i form af halvfa- 

     brikata............................... fri    fri 

 71.10  Platindublee og dublee af andre pla- 

     tinmetaller (på uædle eller ædle 

     metaller), ubearbejdet eller i form 

      af halvfabrikata..................... fri    fri 

 71.12  Bijouterivarer og dele deraf, af ædle 

     metalier eller af ædelmetaldublee; 

     genstande til personlig brug, som 

     almindeligvis bæres i lommen, i hånd- 

     tasken eller på personen, og dele til 

     sådanne genstande, af ædle metaller 

     eller af ædelmetalduble............... 20pct.  15pct. 

 71.13  Guld- og sølvsmedearbejder og dele 

     deraf, af ædle metaller eller af ædel- 

     metaldublee, bortset fra varer henhø- 

     rende under pos. 71.12................ 20pct.  15pct. 

 71.14  Andre varer af ædle metaller eller af 

     ædelmetalduble ....................... 20pct.  15pct. 

 71.15  Varer af eller i forbindelse med 

     naturperler eller ædel og halvædelsten 

     (naturlige, syntetiske eller rekon- 

     struerede): 

       A. Naturperier, ædel- og halv- 

        ædelsten, der ertrukket på 

        snor af hensyn til forsendelsen. fri    fri 

       B. Andre varer..................... 20pct.  15pct. 

 71.16  Andre bijouterivarer.................. 20pct.  15pct. 

 72.01  Mønter................................ fri    fri 

 73.01  Råjern, støbejern, i blokke, klumper 

     eller lignende........................ fri    fri 

 73.03  Affald og skrot, af jern og stål...... fri    fri 73.04 

 Granuleret jern og stål, også 

     sorteret.............................. fri    fri 

 73.05  Pulver af jern og stål; jern- og 

     stålsvamp............................. fri    fri 

 73.07  Blooms, billets, slabs og sheet bars, 

     af jern og stål; emner af jern og 

     stål, groft tildannet ved smedning.... fri    fri 

 73.08  Pladeemner i ruller, af jern og stål.. fri    fri 

 73.09  Universalplader, af jern og stål...... fri    fri 

 73.10  Stænger (herunder valstråd), af jern 

     og stål, varmtvalsede, smedede, 

     strengpressede eller koldtbehandlede; 

     hult borestål til minebrug............ fri    fri 

 73.11  Profiler af jern og stål, varmtval- 

     sede, smedede, strengprcssede eller 

     koldtbehandlede; spunsvægjern, også 

     med borede eller lokkede huller eller 

     sammensatte........................... fri    fri 

 73.12  Bånd af jern og stål, varmt- eller 

     koldtvalsede.......................... fri    fri 

 73.13  Plader af jern og stål, varmt- eller 

     koldtvalde............................ fri    fri 

 73.15  Legeret stål og kulstofrigt stål i 

     samme former som nævnt i pos. 

     73.06-73.14: 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 73.16  Følgende materiel af jern og stål til 

     jernbaner og sporveje: skinner, 

     kontraskinner, tunger, krydsninger og 

     dele dertil, trækstænger, tandhjuls- 

     skinner, svelier, skinnelasker, skin- 

     nestole, kiler til skinnestole, 

     underlagsplader, klemplader, lang- 

     plader, sporstænger og andet specielt 

     materiel til samling eller befæstelse 

     af skinner............................ fri    fri 

 73.17  Rør af støbejern: 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 73.18  Rør og røremner, af jern og stål 

     (undtagen rør henhørende under pos. 

     73.17 og 73.19): 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 73.19  Højtryksrør af stål, også forstærkede, 

     til hydroelektriske kraftanlæg........ fri    fri 

 73.20  Rørfittings af jern og stål (f. eks. 

     muffer, rørknæ og flanger): 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 73.21  Jern- og stålkonstruktioner (f. eks. 

     hangarer og andre bygningskonstruktio- 

     ner, broer og brosektioner, slusepor- 

     te, tårne, stilladser, tage og tagkon- 

     struktioner, vindues- og dørrammer, 

     skodder, rækværker, søjler og piller), 

     komplette eller ukomplette, samlede 

     eller usamlede, samt dele til sådanne 

     konstruktioner; plader, bånd, stænger, 

     profiler, rør o. lign., af jern og 

     stål, forarbejdet til brug i konstruk 

     tioner: 

       A. Master, landgange, rælinger og 

        luger, til skibe................ fri    fri 

 73.23  Fade, tromler, dunke, dåser og lignen- 

     de beholdere, af jern- og stålplader, 

     af de arter, der sædvanligvis anven- 

     des til transport af varer eller som 

     emballage: 

       A. Varer med påtryk................ 12pct.   9pct. 

       B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 73.24  Beholdere til komprimerede gasser og 

     lignende trykbeholdere, af jern og 

     stål: 

       A. Sømløse beholdere............... fri    fri 

       B. Andre varer . .................. 5pct.  2,5pct. 

 73.27  Trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter 

     og lignende varer, af jern- og stål- 

     tråd: 

       A. Varer af rustfrit stål.......... fri    fri 

 73.28  Strækmetal af jern og stål............ fri    fri 

 73.29  Kæder og dele dertil, af jern og stål: 

       A. Ewarts kættinger samt andre sær- 

        lige kædeformer med pressede el- 

        ler støbte led, enkelte led og 

        dele deraf til sådanne kæder; 

        alle ledboltkæder, enkelte led 

        og dele deraf tilsådanne kæder; 

        almindelige kæder samt enkelte 

        led og forbindelsesled til så- 

        danne, af 9 mm's tykkelse og 

        derover......................... fri    fri 

 73.30  Ankere, dræg og dele dertil, af jern 

     og stål............................... fri    fri 

 73.31  Søm, spiger, stifter, bølgesøm, tegne- 

     stifter, hager og kramper, af jern og 

     stål, også med hoved af andet materi- 

     ale (undtagen varer med hoved af 

     kobber): 

       A. Tegnestifter.................... 15pct.  12pct. 

 73.33  Synåle, broderenåle, tæppenåle, strik- 

     kepinde, trækkenåle, hæklenåle o. 

     lign. (undtagen maskinnåle) samt 

     prene, af jern og stål; emner til 

     sådanne varer......................... fri    fri 

 73.34  Knappenåle, sikkerhedsnåle, hårnåle, 

     krøllenåle og lignende varer, af jern 

     og stål (undtagen hattenåle og andre 

     pyntenåle)............................ fri    fri 

 73.35  Fjedre og blade til fjedre, af jern 

     og stål: 

       A. Sammensatte fjedre til jernbane- 

        vogne og sporvogne.............. fri    fri 

       B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 73.36  Kakkelovne, komfurer, kaminer (herun- 

     der sådanne, der tillige kan anvendes 

     til centralopvarmning), varmeovne, 

     bageovne, kogeapparater, varmeplader 

     med brænder, vaskekedler med fyr eller 

     eller brænder og lignende udstyr til 

     husholdningsbrug, alt for så vidt ikke 

     elektrisk, samt dele dertil, af jern 

     og stål............................... 15pct.  12pct. 

 73.37  Kedler (undtagen dampkedler henhørende 

     under pos. 84.01) og radiatorer, til 

     centralopvarmning, ikke elektrisk op- 

     varmede, samt dele dertil, af jern og 

     stål; varmluftgeneratorer og varmluft- 

     fordelere (herunder apparater, der 

     også kan levere kold eller konditione- 

     ret luft), ikke elektrisk opvarmede, 

     med motor dreven ventilator eller blæ- 

     ser, samt dele dertil, af jern og 

     stål: 

       A. Varmluftgeneratorer til auto- 

        mobiler......................... 5pct.   4pct. 

       B. Andre varer..................... 15pct.  12pct. 

 73.38  Husholdnings- og sanitetsartikler samt 

     dele dertil, af jern og stål: 

       A. Koge- og stegeredskaber af rust- 

        frit stål; badekar.............. 10pct.  7,5pct. 

       B. Andre varer..................... 15pct.  12pct. 

 73.39  Jern- og ståluld; gryderensere, svam- 

     pe, handsker o. lign. til rensning og 

     polering, af jern og stål............. 8pct.   4pct. 

 74.01  Kobbersten; ubearbejdet kobber, også 

     raffineret; affald og skrot, af kobber fri    fri 

 74.02  Kobber for legeringer................. fri    fri 

 74.03  Stænger, profiler og tråd, af kobber: 

       A. Råt udvalsede og råt strengpres- 

        sede varer med et største tvær- 

        mål på 20 mm eller derunder, i 

        oprullet stand.................. fri    fri 

 74.05  Folie af kobber med en tykkelse (uden 

     underlag) af højst 0,15 mm, også møn- 

     sterpresset, tilskåret, perforeret, 

     overtrukket med påtryk eller med un- 

     derlag af papir eller andet forstærk- 

     ningsmateriale........................ 3pct.  1,5pct. 

 74.06  Pulver og skæl, af kobber............. fri    fri 

 74.12  Strækmetal af kobber.................. fri    fri 

 74.17  Koge- og varmeapparater, til hushold- 

     ningsbrug, ikke elektriske, samt dele 

     dertil, af kobber..................... fri    fri 

 74.18  Husholdnings- og sanitetsartikler samt 

     dele dertil, af kobber: 

       A. Varer med forgyldning eller 

        forsølvning..................... 20pct.  15pct. 

       B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 75.01  Nikkelsten, nikkelspeis og andre mel- 

     lemprodukter fra nikkelfremstillingen; 

     ubearbej det nikkel (undtagen de under 

     pos. 75.05 hørende anoder); affald og 

     skrot, af nikkel...................... fri    fri 

 75.03  Plader, bånd og folie, af nikkel; pul- 

     ver og skæl, af nikkel: 

       A. Pulver og skæl.................. fri    fri 

 75.05  Anoder til fornikling (herunder anoder 

     fremstillet ved elektrolyse), ubear- 

     bejdede eller bearbejdede............. fri    fri 

 75.06  Andre varer af nikkel: 

       A. Husholdnings- og sanitetsartik- 

        ler samt dele dertil: 

        1. Varer med forgyldning eller 

          forsølvning.................. 20pct.  15pct. 

 76.01  Ubearbejdet aluminium; affald og 

     skrot, af aluminium .................. fri    fri 

 76.02  Stænger, profiler og tråd, af alu- 

     minium: 

       A. Råt udvalsede og råt strengpres- 

        sede varer med et største tvær- 

        mål på 20 mm eller der under, i 

        oprullet stand.................. fri    fri 

 76.05  Pulver og skæl, af aluminium.......... fri    fri 

 76.14  Strækmetal af aluminium............... fri    fri 

 76.15  Husholdnings- og sanitetsartikler samt 

     dele dertil, af aluminium: 

       A. Koge- og varmeapparater til 

        husholdningsbrug samt dele 

        dertil.......................... fri    fri 

 77.01  Ubearbejdet magnesium; affald og 

     skrot, af magnesium (herunder ikke 

     spåner af ensartet størrelse)......... fri    fri 

 77.02  Stænger, profiler, tråd, plader, bånd 

     og folie, af magnesium; spåner af ens- 

     artet størrelse samt pulver og skæl, 

     af magnesium; rør, røremner og hule 

     stænger, af magnesium................. fri    fri 

 77.03  Andre varer af magnesium.............. 5pct.  2,5pct. 

 77.04  Beryllium og varer deraf.............. fri    fri 

 78.01  Ubearbejdet bly (herunder sølvholdigt 

     bly); affald og skrot, af bly......... fri    fri 

 78.02  Stænger, profiler og tråd, af bly..... 3pct.  1,5pct. 

 78.03  Plader og bånd, af bly................ 3pct.  1,5pct. 

 78.04  Folie af bly med en vægt (uden under- 

     lag) af højst 1,7 kg pr. m2, også møn- 

     sterpresset, tilskåret, perforeret, 

     overtrukket, med påtryk eller med un- 

     derlag af papir eller andet forstærk- 

     ningsmateriale; pulver og skæl, af bly fri    fri 

 78.05  Rør, røremner, hule stænger og rørfit- 

     tings (f. eks. rørknæ, muffer, flanger 

     og S-bøjninger), af bly............... 3pct.  1,5pct. 

 78.06  Andre varer af bly.: 

       A. Tuber........................... 10pct.   5pct. 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 79.01  Ubearbejdet zink; affald og skrot, af 

     zink.................................. fri    fri 

 79.02  Stænger, profiler og tråd, af zink.... fri    fri 

 79.03  Plader, bånd og folie, af zink; pulver 

     og skæl, af zink...................... fri    fri 

 79.04  Rør, røremner, hule stænger og rørfit- 

     tings (f. eks. rørknæ, muffer og 

     flanger), af zink..................... fri    fri 

 79.05  Tagrender, tagrygningsplader, vindues- 

     rammer og andre færdige bygningsdele, 

     af zink............................... 3pct.  1,5pct. 

 79.06  Andre varer af zink................... 5pct.  2,5pct. 

 80.01  Ubearbejdet tin; affald og skrot, af 

     tin................................... fri    fri 

 80.02  Stænger, profiler og tråd, af tin..... 3pct.  1,5pct. 

 80.03  Plader og bånd, af tin................ 3pct.  1,5pct. 

 80.04  Folie af tin med en vægt (uden under- 

     lag) af højst 1 kg pr. m2, også møn- 

     sterpresset, tilskåret, perforeret, 

     overtrukket, med påtryk eller med un- 

     derlag af papir eller andet forstærk-ningsmateriale; pulver 

     og skæl, af 

     tin: 

       A. Pulver og skæl.................. fri    fri 

       B. Andre varer..................... 3pct.  1,5pct. 

 80.05  Rør, røremner, hule stænger og rør- 

     fittings (f. eks. rørknæ, muffer og 

     flanger), af tin...................... fri    fri 

 80.06  Andre varer af tin.................... 5pct.  2,5pct. 

 81.01  Wolfram og varer deraf................ fri    fri 

 81.02  Molybden og varer deraf............... fri    fri 81.03 

 Tantal og varer deraf.................     fri    fri 

 81.04  Andre uædle metaller og varer deraf; 

     sintrede keramiske metaller og varer 

     deraf................................. fri    fri 

 82.01  Spader, skovle, grebe, hakker, hyppe- 

     jern, forke og river; økser og lignen- 

     de huggeværktøj; leer,segl, hegnsak- 

     se, kiler og andre redskaber til 

     anvendelse i landbrug, havebrug og 

     skovbrug - alt til brug i hånden: 

       A. Leer og segl.................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 10pct.   5pct. 

 82.02  Håndsave samt savblade af enhver art 

      (herunder savblade uden tænder)...... 8pct.   4pct. 

 82.03  Knibtænger, bidetænger, niptænger, 

     pincetter, bliksakse, boltsakse o. 

     lign.; hultænger og huggepiber; rør- 

     skærere; skruenøgler; file og raspe - 

     alt til brug i hånden: 

       A. Skruenøgler, file og raspe...... 5pct.  2,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 82.04  Håndværktøj og håndredskaber, som ikke 

     henhører under nogen anden position i 

     dette kapitel (herunder monterede 

     glarmesterdiamanter); blæselamper og 

     ambolte; skruestikker (undtagen mas- 

     kinskruestikker); feltesser; slibesten 

     monteret på stativ (håndeller fod- 

     drevne): 

       A. Monterede glarmesterdiamanter 

        og monterede agatpolersten...... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 8pct.   4pct. 

 82.05  Udskifteligt værktøj til værktøjs- 

     maskiner, mekanisk håndværktøj og 

     andet håndværktøj (f. eks. til pres- 

     ning, stansning, boring, gevindskæ- 

     ring, fræsning, skæring, drejning, 

     stemning og skruning), herunder matri- 

     cer til trådtrækning og strengpresning 

     af metal samt skær til bjergbor....... fri    fri 

 82.06  Knive til maskiner og mekaniske 

     apparater............................. fri    fri 

 82.07  Plader, stænger, spidser og lignende 

     umonterede dele til værktøj, af sin- 

     trede metalcarbider (f. eks. carbider 

     af wolfram, molybden eller vanadium).. 3pct.  1,5pct. 

 82.08  Kaffemøller, kødhakkemaskiner, saft- 

     pressere og andre mekaniske hushold- 

     ningsredskaber til tilberedning af 

     føde- og drikkevarer, af vægt ikke 

     over 10 kg pr. stk.................... 2pct.   4pct. 

 82.09  Knive, der ikke henhører under nogen 

     anden position i dette kapitel, med 

     skærende eller savtakket æg (her under 

     beskæreknive): 

       A. Varer med forgyldning eller 

        forsølvning..................... 20pct   15pct. 

 82.11  Barberknive og klinger dertil, barber- 

     maskiner og blade (herunder emner til 

     barberblade, også i båndform): 

       A. Barberknive og klinger dertil; 

        skær og skærehoveder til elek- 

        triske barbermaskiner; emner 

        til barberblade................. fri    fri 

       B. Andre varer..................... 15pct.  7,5pct. 

 82.12  Sakse og blade dertil, der ikke hen- 

     hører undernogen anden position i 

     dette kapitel......................... fri    fri 

 82.13  Andre skære- og klipperedskaber (f. 

     eks. beskæresakse, hårklippemaskiner, 

     huggeknive og papirknive); redskaber 

     til manicure og pedicure (herunder 

     neglefile), også i sæt: 

       A. Redskaber til manicure og pedi- 

        cure (herunder neglefile), også 

        i sæt........................... 5pct.  2,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 82.14  Skeer, gafler, fiskeknive, smørknive, 

     potageskeer og lignende artikler til 

     køkken- og bordbrug: 

       A. Varer med forgyldning eller 

        forsølvning..................... 20pct.  15pct. 

 82.15  Skafter af uædelt metal til varer hen- 

     hørende under pos. 82.09, 82.13 og 

     82.14: 

       A. Varer med forgyldning eller 

        forsølvning..................... 20pct.  15pct. 

 83.01  Nøglelåse, kombinationslåse og elek- 

     triske låse (herunder spænder og ta- 

     skebøjler med sådanne låse) og dele- 

     dertil, af uædle metaller; nøgler til 

     de nævnte låse, også ufærdige, af 

     uædle metaller........................ 15pct.  12pct. 

 83.02  Beslag og lignende tilbehør, af uædle 

     metaller, til møbler, døre, trapper, 

     vinduer, rullegardiner, vognmagerar- 

     bejder, sadelmagerarbejder, kufferter, 

     kister o. lign. (herunderautomatiske 

     dørlukkere); knager og knagerækker, 

     hyldeknægte o. lign., af uædle 

     metaller.............................. 15pct   12pct. 

 83.03  Pengeskabe, pansrede eller på anden 

     måde forstærkede bokse, boksebeklæd- 

     inger og boksdøre samt sikrede penge- 

     kasser, dokumentkasser, o. lign., af 

     uædle metaller........................ 15pct.  12pct. 

 83.04  Kartotekskasser, sorteringsæsker, 

     brevbakker, manuskriptholdere og lig- 

     nende kontorudstyr,af uædle metaller 

     metaller (undtagen kontormøbler hen- 

     hørende under pos. 94.03)............. 15pct.  12pct. 

 83.05  Beslag og mekanismer til løsbladebind, 

     brevordnere, regnskabsbøger o. lign. 

     af uædle metaller; brevholdere, clips, 

     hæfteklammer, faner til kartotekskort 

     og lignende kontorartikler, af uædle 

     metaller: 

       A. Beslag og mekanismer til løsbla- 

        debind, brevordnere, regnskabs- 

        bøger o. lign................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 8pct.   6pct. 

 83.06  Statuetter og andre dekorationsgen- 

     stande til indendørs brug, af uædle 

     metaller.............................. 8pct.   6pct. 

 83.07  Belysningsartikler og dele dertil, af 

     uædle metaller (herunder ikke afbry- 

     dere, fatninger til elektriske lamper, 

     elektriske lygter til køretøjer, elek- 

     triske batteri- og dynamolygterog an- 

     dre varer henhørende under kap. 85).: 

       A. Operationslamper og dele dertil, 

        til operationsstuer............. fri    fri 

       B. Andre varer..................... 18pct.  12pct. 

 83.08  Rørslanger af uædle metaller.......... 8pct.   6pct. 

 83.09  Spænder, taskebøjler, hægter og mal- 

     ler, snøreringe og lignende varer af 

     uædle metaller, til beklædningsgen- 

     stande, fodtøj, rejseartikler, hånd- 

     tasker etc.; rørnitter og splitnitter 

     af uædle metaller..................... fri    fri 

 83.10  Perler og pailletter, af uædle 

     metaller.............................. fri    fri 

 83 11  Klokker og gongonger (ikke elektriske) 

     samt dele dertil af uædle metaller.... 15pct.  12pct. 

 83.12  Rammer af uædle metaller til fotogra- 

     fier, billeder o lign. spejle af uædle 

     metaller.............................. 15pct.  12pct. 

 83.13  Propper, crown corks, flaskehætter, 

     kapsler, spunse med gevind, spunsdæks- 

     ler, plomber, hjørnebeskyttere og 

     andet embaliagetilbehør, af uædle 

     metaller: 

       A. Crown corks, flaskehætter og 

        kapsler......................... 15pct.  12pct. 

       B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 83.14  Skilte, navneplader, tal, bogstaver o. lign., 

     lign., af uædle metaller.............. 15pct.  12pct. 

 83.15  Tråd, stænger, rør, plader, elektroder 

     og lignende varer, af uædle metaller 

     eller metalcarbider, overtrukket elier 

     fyldt med flusmidler, til brug ved 

     lodning og svejsning af metaller eller 

     metalcarbider, tråd og stænger af ag- 

     glomereret pulver af uædle metaller 

     til brug ved metaliisering ved 

     sprøjtning............................ 5pct.  2,5pct. 

 84.01  Dampkedler............................ 8pct.   4pct. 

 84.02  Hjælpeapparater til dampkedler (f. 

     eks. economisere, overhedere, sodblæ- 

     sere, dampakkumulatorer o. lign.); 

     kondensatorer til dampmaskiner........ 8pct.   4pct. 

 84.03  Luftgas- og vandgasgeneratorer, også 

     med renseapparater; acetylengasgenera- 

     torer og lignende gasgeneratorer, 

     også med renseapparater............... 8pct.   6pct. 

 84.04  Dampmaskiner med kedel (herunder loko- 

     mobiler, men ikke damptraktorer henhø- 

     rende under pos. 87.01)............... 8pct.   4pct. 

 84.05  Dampmaskiner uden kedel............... 8pct.   4pct. 

 84.06  Forbrændingsmotorer med stempel: 

       A. Påhængsmotorer med slagvolumen 

        på over 80 cm3, til både........ fri    fri 

       B. Andre påhængsmotorer til både; 

        motorer til cykler med hjælpe- 

        motor henhørende under pos. 

        87.09 B.; dele til de nævnte 

        motorer......................... 15pct.  10pct. 

       C. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 84.07  Hydrauliske kraftmaskiner og motorer 

     (herunder vandhjul og vandturbiner)... 8pct.   4pct. 

 84.08  Andre kraftmaskiner og motorer........ 8pct.   4pct. 

 84.09  Selvbevægende vejtromler.............. 10pct.   6pct. 

 84.10  Væskepumper (herunder motorpumper og 

     turbopumper), også med målere; væske- 

     elevatorer (paternosterværker med 

     spande, vandsnegle, båndelevatorer 

     m. v.)................................ 12pct.   9pct. 

 84.11  Luftpumper, vakuumpumper og luft- og 

     gaskompressorer (herunder motor- og 

     turbopumper, motorog turbokompressorer 

     samt fristempelgeneratorer til gastur- 

     biner); ventilatorer, blæsere o. lign. 12pct.   9pct. 

 84.12  Luftkonditioneringsmaskiner, bestående 

     af en motordreven ventilator og ele- 

     menter til ændring af luftens, tem- 

     peratur og fugtighed,alt sammenbygget 

     til en enhed.......................... 10pct.   6pct. 

 84.13  Fyringsaggregater til flydende brænd- 

     stof (forstøvere), pulveriseret fast 

     brændsel og gas; mekaniske stokere, 

     mekaniske riste, mekaniske askeudtøm- 

     ningsapparater og lignende apparater: 

       A. Automatiske fyringsaggregater 

        til flydende brændstof med et 

        brændstofforbrug pr. time på 

        højst 75 kg; fyringsaggregater 

        til oliekaminer o. lign......... 15pct.  12pct. 

       B. Andre varer..................... 12pct.   9pct. 

 84.14  Industri- og laboratorieovne (undtagen 

     elektriske ovne henhørende under 

     pos. 85.11)........................... 10pct.   6pct. 

 84.15  Maskiner og apparater til køling og 

     frysning, elektriske og andre: 

       A. Fordampere...................... fri    fri 

       B. I andre tilfælde: 

        2. Andre varer.................. 12pct.   6pct. 

 84.16  Kalandere og lignende valsemaskiner 

     (undtagen maskiner til bearbejdning af 

     metal og glas) samt valser dertil: 

       A. Kalandere samt valser og andre 

        dele dertil, til papirindustrien fri    fri 

       B. Andre varer..................... 10pct.   6pct. 

 84.17  Maskiner, apparater og anlæg, også 

     elektrisk opvarmede, til behandling af 

     materialer ved processer, der indbe- 

     fatter temperaturændringer, såsom 

     opvarmning, kogning, ristning, destil- 

     lation, rektifikation, sterilisation, 

     pasteurisering, dampning, tørring, 

     inddampning, fordampning, kondensering 

     og afkøling (undtagen maskiner og ap- 

     parater til husholdningsbrug); vand- 

     varmere, ikke elektriske.............. 10pct.   6pct. 

 84.18  Centrifuger; maskiner og apparater til 

     filtrering og rensning af væsker og 

     gasser (herunder ikke filtrertragte, 

     mælkesier o. lign.)................... 10pct.   6pct. 

 84.19  Maskiner og apparater til rensning og 

     tørring af flasker og andre beholdere; 

     maskiner og apparater til påfyldning, 

     lukning, forsegling, kapsling og eti- 

     kettering af flasker, dåser, æsker, 

     sække og andre beholdere; andre embal- 

     leringsmaskiner og embalieringsappara- 

     ter; maskiner og apparater til til- 

     sætning af kulsyre til drikkevarer; 

     opvaskemaskiner: 

     ex A. Opvaskemaskiner og dele dertil, 

     bortset fra sådanne, der sædvanligvis 

     anvendes i husholdningen og dele der- 

     til................................... 15pct.  12pct. 

       B. Andre varer..................... 10pct.   6pct. 

 84.20  Vægte, herunder tælle- og kontrolvægte 

     (undtagen vægte, følsomme for 5 centi- 

     gram eller mindre); vægtlodder, alle 

     slags: 

       A. Butiksvsegte personvægte og hus 

        holdningsvægte.................. 12pct.   9pct. 

       B. Andre varer...............    8pct.   6pct. 

 84.21  Mekaniske apparater (også hånddrevne) 

     til spredning og udsprøjtning af væs- 

     ker og pulvere; ildslukningsapparater, 

     også med ladning; sprøjtepistoler og 

     lignende redskaber; dampstråle- og 

     sandstråleblæsere og lignende maskiner 12pct.   9pct. 

 84.22  Maskiner og apparater til løftning, 

     lastning, losning og flytning (f. eks. 

     elevatorer, hejseværker, spil, kraner, 

     donkrafte, taljer, transportører og 

     tovbaner), bortset fra maskiner og ap- 

     parater henhørende under pos. 84.23: 

       A. Løfteapparater til svagføre..... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 12pct.   9pct. 

 84.23  Maskiner og apparater til jordarbejde, 

     mine drift, stenbrydning o. lign., 

     stationære eller mobile (f. eks. kul- 

     brydningsmaskiner, gravemaskiner, 

     planeringsmaskiner og bulldozers); 

     piloteringsmaskiner, sneplove (und- 

     tagen sneplove henhørende under pos. 

     87.03)................................ 10pct.   6pct. 

 84.24  Landbrugs- og havebrugsmaskiner til 

     jordens bearbejdning og dyrkning 

     (f. eks. plove, harver, kultivatorer, 

     harver, kultivatorer, såmaskiner og 

     gødningsspredere); tromler til plæner 

     og sportspladser.: 

       A. Plove, harver, kultivatorer og 

        tromler samt dele til sådanne 

        maskiner, dog bortset fra 

        skafter til plove............... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 3pct.  1,5pct. 

 84.25  Høstmaskiner og tserskeværker; halm- 

     og foderpressere; slåmaskiner (her- 

     under plæneklippere); maskiner til 

     rensning af frø, korn og bælgfrugt 

     samt frugtsorteringsmaskiner, ægsorte- 

     ringsmaskiner og andre sorteringsma- 

     skiner til landbrugsprodukter (undta- 

     gen møllerimaskiner henhørende under 

     pos. 84.29): 

       A. Plæneklippere med roterende 

        klinge og en skærebredde på 22' 

        og derunder samt dele 

        til sådanne plæneklippere....... 15pct.  12pct. 

       B. Mejemaskiner, mejetærskere, 

        selvbindere, hesteriver, trak 

        torriver, høvendere, slåmaskiner 

        (herunder andre plæneklippere 

        end de i pos. 84.25 A. nævnte), 

        skårvendere, opsamlingspressere, 

        kartoffeloptagere, roeoptagere 

        og roeaftoppere samt dele til 

        sådanne maskiner................ fri    fri 

       C. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 84.26  Malkemaskiner og mejerimaskiner: 

       A. Rustfri endebunde til kærne- 

        æltere.......................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 84.27  Pressere, perser og andre maskiner og 

     apparater til brug ved fremstilling af 

     vin, cider, frugtsaft o. lign......... 5pct.  2,5pct. 

 84.28  Andre maskiner og apparater til land- 

     brug, havebrug fjerkræavl og biavl; 

     spiringsanlæg med mekanisk udstyr el- 

     ler udstyr til opvarmning; rugemaski- 

     ner og kyliingemødre,................. 5pct.  2,5pct. 

 84.29  Maskiner og apparater til brødkorns- 

     møllerier og andre maskiner og appara- 

     ter til behandling af korn og tørrede 

     bælgfrugter (undtagen maskiner m. v. 

     af landbrugstyper).................... 8pct.   6pct. 

 84.30  Maskiner og apparater, ikke tariferet 

     i nogen anden position i dette kapi- 

     tel, til bagerier, brødfabrikker, 

     kiksfabrikker, makaronifabrikker, 

     chokoladefabrikker, sukkerfabrikker, 

     chokolade- og sukkervarefabrikker og 

     bryggerier samt til behandling og til- 

     beredning af kød, fisk, frugt og 

     grøntsager (herunder hakkemaskiner og 

     snittemaskiner)....................... 8pct.   6pct. 

 84.31  Maskiner og apparater til fremstilling 

     af papirmasse og til fremstilling og 

     efterbehandling af papir og pap....... fri    fri 

 84.32  Bogbinderimaskiner (herunder symaski- 

     ner til hæftning af bøger)............ 5pct.  2,5pct. 

 84.33  Andre maskiner og apparater til forar- 

     bejdning af papirmasse, papir og pap 

     (herunder papir- og papskæremaskiner 

     af enhver art)........................ 5pct.  2,5pct. 

 84.34  Maskiner, apparater og redskaber til 

     støbning og sætning af typer; maski- 

     ner, apparater og redskaber til 

     fremstilling og bearbejdning af kli- 

     cheer, trykplader og trykcylindre 

     (undtagen maskinværktøj henhørende 

     under pos. 84.45, 84.46 og 84.47); 

     typer, matricer, klicheer, trykplader, 

     trykcylindre o. lign.; litografiske 

     sten, blokke, plader og cylindre 

     behandlet til grafisk brug (slebet, 

     poleret etc.): 

       A. Litografiske sten, blokke, pla- 

        der og cylindre behandlet til 

        grafisk brug (slebet, poleret 

        etc.)........................... fri    fri 

       B. Typer, matricer, klicheer, tryk- 

        plader, tryk cylindre o. lign. 

        ............................1 kg 100øre  50øre 

       C. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 84.35  Trykkemaskiner (undtagen maskiner 

     henhørende under pos. 84.40) samt 

     hjælpemaskiner dertil................. 5pct.  2,5pct. 

 84.36  Maskiner til fremstilling (extrusion) 

     af kemofibre; maskiner til forbehand- 

     ling af spindestoffer; spindeog 

     tvindemaskiner; spolemaskiner (her- 

     under skudgarnsspolemaskiner)......... fri    fri 

 84.37  Vævestole, strikkemaskiner og maskiner 

     til fremstilling af overspunden tråd, 

     tyl, blonder og kniplinger, broderier, 

     possement og net; maskiner til forbe- 

     handling af garn til vævning m. v. 

     (herunder kædeskæremaskiner og slette- 

     maskiner)............................. fri    fri 

 84.38  Hjælpemaskiner og hjælpeapparater til 

     brug forbindelse med de under pos. 

     84.37 hørende maskiner (f. eks. skaft- 

     maskiner, jacquardmaskiner, kæde- og 

     skudvogtere og skytteskiftningsmaski- 

     ner); dele og tilbehør af den art, der 

     sædvanligvis anvendes til maskiner 

     henhørende under denne position eller 

     under pos. 84.36 og 84.37 (f. eks. 

     spindler og spindelvinger, kartebe- 

     slag, kamme, spindedyser, skytter, 

     søller og nåle til strikkemaskiner)... fri    fri 

 84.39  Maskiner og apparater til fremstilling 

     og efterbehandling af filt i metermål 

     eller i anden form (herunder maskiner 

     og blokke til fremstilling af hatte).. fri    fri 

 84.40  Maskiner og apparater til vaskning, 

     rensning, tørring, blegning, farvning, 

     appretering, imprægnering og anden 

     efterbehandling af tekstilgarn, 

     tekstilstof og forarbejdede tekstil- 

     varer (herunder vaskemaskiner og 

     maskiner til tøjrensning); maskiner 

     til sammenlægning, oprulning og til- 

     skæring af tekstilstoffer; maskiner 

     maskiner til pålægning af masse på 

     tekstilstof eller andet støttemateri- 

     ale ved fremstilling af linoleum eller 

     anden gulvbelægning; maskiner til 

     trykning af tekstilvarer, læder, 

     tapet, pakpapir, linoleum og andre 

     materialer (herunder graverede plader, 

     blokke og cylindre til sådanne 

     maskiner): 

       A. Maskiner til sammenlægning, 

        oprulning og tilskæring af 

        tekstilstoffer; tapettrykvalser 

        og linoleumstrykblokke; gravere- 

        de plader, blokke og cylindre... fri    fri 

       B. Maskiner og apparater til vask- 

        ning, rensning, tørring, bleg- 

        ning, farvning, appretering, 

        imprægnering og anden efterbe- 

        handling af tekstilgarn, teks- 

        tilstof og forarbejdede tekstil- 

        varer (herunder vaskemaskiner 

        og maskiner til tøjrensning); 

        dele til de nævnte maskiner og 

        apparater....................... 15pct.  12pct. 

       C. Andre varer..................... 10pct.   6pct. 

 84.41  Symaskiner; møbler specielt indrettet 

     til symaskiner; symaskinnåle: 

       B. Maskiner til syning af læder- 

        varer og fodtøj samt dele til 

        sådanne maskiner................ 5pct.  2,5pct. 

       C. Andre varer..................... fri    fri 

 84.42  Maskiner og apparater (undtagen syma- 

     skiner) tilberedning og forarbejdning 

     af huder og skind til fremstilling af 

     varer af læder og pelsskind(herunder 

     fodtøj)............................... 8pct.   6pct. 

 84.43  Konvertorer, støbeskeer, kokiller og 

     støbemaskiner til anvendelse i den 

     metallurgiske industri og i støberier: 

       A. Konvertorer, støbeskeer og 

        kokiller........................ fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 84.44  Valsemaskiner til valsning af metaller 

     samt valser dertil.................... 5pct.  2,5pct. 

 84.45  Værktøjsmaskiner til bearbejdning af 

     metaller og metalcarbider (undtagen 

     maskiner henhørendeunder pos. 84.49 

     og 84.50)............................. 10pct.   6pct. 

 84.46  Værktøjsmaskiner til bearbejdning af 

     sten keramiske materialer, beton, 

     asbestcement og lignende mineralske 

     materialer eller til bearbejdning af 

     glas i kold tilstand (undtagen maski- 

     ner, der henhører under pos. 84.49)... 10pct.   6pct. 

 84.47  Værktøjsmaskiner til bearbejdning af 

     træ, kork, ben, hårdgummi, hård plast 

     og lignende hårde materialer (undtagen 

     maskiner, der henhører under pos. 

     84.49)................................ 12pct.   9pct. 

 84.48  Dele og tilbehør, der udelukkende 

     eller hovedsagelig anvendes til værk- 

     tøjsmaskiner henhørende under pos. 

     84.45-84.47 (herunder materiale- og 

     værktøjsholdere, selvåbnende gevind- 

     skærehoveder, delehoveder og andet 

     specialtilbehør); værktøjsholdere til 

     alle slags håndværktøj................ 10pct.   6pct. 

 84.49  Pneumatisk håndværktøj og håndværktøj 

     med indbygget ikke-elektrisk motor.... 10pct.   6pct. 

 84.50  Maskiner og apparater til flammesvejs- 

     ning, flammeskæring og flammehærdning. 10pct.   6pct. 

 84.51  Skrivemaskiner (undtagen kombinerede 

     regne og skrivemaskiner); check- 

     beskyttere: 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 84.52  Regnemaskiner; bogholderimaskiner, 

     kasseapparater, frankeringsmaskiner, 

     billetmaskiner og lignende maskiner, 

     der er forsynet med regnemekanismer.: 

       A. Bogholderimaskiner, frankerings- 

        maskiner, billetmaskiner og 

        totalisatormaskiner............. fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 84.53  Hulkortmaskiner til statistik og bog- 

     holderi (f. eks. hullemaskiner, kon- 

     trolmaskiner, sorteremaskiner, tabula- 

     torer og kalkulatorer)................ fri    fri 

 84.54  Andre maskiner og apparater til kon- 

     torbrug (f. eks. hektografer, duplika- 

     torer, adresseringsmaskiner, mønttæl- 

     lemaskiner, møntsorteringsmaskiner, 

     møntpakkemaskiner, blyantspidsemaski- 

     ner, perforeringsmaskiner og hæfte- 

     maskiner): 

       A. Adresseringsmaskiner............ fri    fri 

       B. Andre varer..................... 10pct.   6pct. 

 84.55  Dele og tilbehør (undtagen beskyttel- 

     seshylstre, transportkasser o. lign.), 

     der udelukkende eller hovedsagelig er 

     anvendelige til maskiner og apparater 

     henhørende under pos. 84.51, 84.52, 

     84.53 og 84.54: 

       A. Dele og tilbehør til maskiner 

        og apparater henhørende under 

        pos. 84.54...................... 5pct.  2,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 84.56  Maskiner og apparater til sortering, 

     harpning, vaskning, knusning, forma 

     ling og blanding af jord, sten, malm 

     og andre faste mineralske stoffer, 

     også i pulver og pastaform; maskiner 

     og apparater til agglomerering og 

     formning af faste brændselsstoffer, 

     keramiske masser, uhærdet cement, gips 

     og andre mineralske produkter i 

     pulver- eller pastaform; maskiner 

     til fremstilling af støbeforme af sand 10pct.   6pct. 

 84.57  Maskiner og apparater til fremstilling 

     og bearbejdning af glas og glasvarer i 

     varm tilstand; maskiner til samling af 

     elektriske glødelamper, udladningslam- 

     per, elektronrør og lignende rør...... fri    fri 

 84.58  Salgsautomater (f. eks. frimærke-, ci- 

     garet-, chokolade og fødevareauto- 

     mater)................................ 12pct.   9pct. 

 84.59  Maskiner, apparater og mekaniske red- 

     skaber, der ikke henhører under nogen 

     anden position i dette kapitel........ 10pct.   6pct. 

 84.60  Formkasser til metalstøbning; støbe- 

     forme til metaller (bortset fra koki- 

     lier), metalcarbider, glas, mineralske 

     materialer (f. eks. keramisk pasta, 

     beton m. v.), gummi og plast.......... fri    fri 

 84.61  Haner, ventiler og lignende tilbehør 

     til rørledninger, kedler, beholdere o. 

     lign. (herunder trykreguleringsventi- 

     ler og termostatsregulerede ventiler): 

       A. Olieregulatorer til varmeovne, 

        kaminer o.lign.................. 15pct.  12pct. 

       B. Andre varer..................... 12pct.   9pct. 

 84.62  Kugle- og rullelejer, alle slags...... fri    fri 

 84.63  Transmissionsakslsr, krumtappe, leje- 

     huse, aksellejer, tandhjul, tandhjuls- 

     udvekslinger, friktionsgear, reguler- 

     bare gear, svinghjul, remskiver, tal- 

     jeblokke, koblinger med elleruden 

     bevægelige dele: 

       A. Varer bestemt til maskiner hen- 

        hørende under pos. 84.25 B., 

        84.36, 84.37, 84.38, 84.39 og 

        84.40 A......................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 8pct.   6pct. 

 84.64  Pakninger o. lign. af metalplader i 

     forbindelse med andet materiale (f. 

     eks. asbest, filt eller pap) eller af 

     lamineret metalfolie; sæt og assorti- 

     menter af pakninger af forskellig 

     beskaffenhed til maskiner, rørlednin- 

     ger m. v., i poser, hylstre eller 

     lignende emballage.................... 10pct.  7,5pct. 

 84.65  Dele til maskiner, apparater og meka- 

     niske redskaber, for så vidt delene 

     ikke henhører under nogen anden posi- 

     tion i dette kapitel og er uden for- 

     bindelse med isolatorer, spoler, 

     kontakter og andre elektrlske dele: 

       A. Skibsskruer..................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 8pct.   6pct. 

 85.01  Elektrlske generatorer, motorer, om- 

     formere (roterende eller statiske), 

     transformatorer, ensrettere, ensret- 

     terapparater og induktionsspoler: 

       A. Pupinspoler og pupinspolekasser 

        samt dele dertil................ fri    fri 

       B. Andre varer..................... 12pct.  11pct. 

 85.02  Elektromagneter; permanente magneter 

     og ikke magnetiserede emner dertil; 

     elektromagnetiske og permanentmagneti- 

     ske borepatroner, spændebakker, skrue- 

     stikker og lignende emneholdere; elek- 

     tromagnetiske klokoblinger og andre 

     elektromagnetiske koblinger; elektro- 

     magnetiske bremser; elektromagnetiske 

     bæremagneter.......................... 8pct.   4pct. 

 85.03  Primærelementer og primærbatterier.... 20pct.  18pct. 

 85.04  Elektriske akkumulatorer: 

       A. Alkaliske akkumulatorer og dele 

        dertil; separatorer............. fri    fri 

       B. Andre varer..................... 12pct.   9pct. 

 85.05  Håndværktøj med indbygget elektro- 

     motor: 

       A. Boremaskiner og dele dertil..... 8pct.   6pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 85.06  Elektromekaniske husholdningsapparater 

     med indbygget elektromotor............ 15pct.  12pct. 

 85.07  Barbermaskiner og hårklippemaskiner 

     med indbygget elektromotor.: 

       A. Barbermaskiner og dele dertil... 7,5pct.  3,75pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 85.08  Elektrisk start- og tændingsudstyr til 

     forbrændingsmotorer (herunder tændmag- 

     neter, magnetomaskiner, tændspoler, 

     startmotorer, tændrør og startgløde- 

     rør); jævnstrømsgeneratorer og retur- 

     strømsrelæer til brug i forbindelse 

     med forbrændingsmotorer.: 

       A. kommutatorer; svinghjulsmagneter 

        og -tændspoler til hjælpemotorer 

        til cykler...................... 7,5pct.  6pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 85.09  Elektrisk lys- og signaludstyr, elek- 

     triske vindspejlviskere og defrostere, 

     til cykler og motorkøretøjer: 

       A. Elektrisk lysudstyr og dele 

        dertil.......................... 15pct.  7,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 85.10  Lommelygter, håndlygter og lignende 

     transportable batteri- og dynamolygter 

     (undtagen lygter henhørende under pos. 

     85.09)................................ 8pct.   4pct. 

 85.11  Elektriske industri- og laboratorie- 

     ovne; apparater til varmebehandling af 

     materialer ved induktion eller ad 

     dielektrisk vej; maskiner og apparater 

     til elektrisk svejsning, lodning og 

     skæring: 

       A. Ovne samt apparater til varmebe- 

        handling af materialer ved in- 

        duktion eller ad dielektrisk 

        vej, til metallurgisk industri, 

        keramisk industri og glasindu- 

        stri; dele til de nævnte ovne 

        og apparater.................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 85.12  Elektriske vandvarmere (gennemstrøm- 

     ningsvandvarmere, akkumulerende vand- 

     varmere og dyppevarmere); elektriske 

     apparater til rum- og jordbundsop- 

     varmning; elektriske hårbehandlings- 

     apparater (f. eks. tørre- og krølle- 

     apparater, krøllejernsvarmere); 

     elektriske strygejern; elektrotermiske 

     apparater til husholdningsbrug; elek- 

     triske varmelsgemer (undtagen af kul). 15pct.  12pct. 

 85.13  Elektriske apparater til trådtelefoni 

     og trådtelegrafi (herunder apparater 

     til bærefrekvenstrådsystemer) ........ 8pct.   6pct. 

 85.14  Mikrofoner (herunder mikrotelefoner) 

     og stativer dertil; højttalsre; elek- 

     triske lavfrekvensforstærkere: 

       A. Højttalere og elektriske lavfre- 

        kvensforstærkere samt dele 

        dertil.......................... 15pct.  12pct. 

       B. Andre varer..................... 8pct.   6pct. 

 85.15  Sendere og modtagere til radiotels- 

     grafi og radiotelefoni; sendere og mod- 

     tagere til radiofoni og fjernsyn (også 

     med indbygget grammofon); fjernsyns- 

     kameraer; radionavigeringsapparater, 

     radarapparater og radiofjernbetje 

     ningsapparater: 

       A. Radionavigeringsapparater, ra- 

        darapparater og radiofjernbe- 

        tjeningsapparater samt dele 

        dertil,; automatiske sendere og 

        specialmodtagere til nødsignaler 

        fra skibe, flyve maskiner o. 

        lign............................ fri    fri 

       B. Andre sendere og modtagere til 

        radiotelegrafi og radiotelefoni; 

        sendere til radiofoni og fjern- 

        syn; modtagere til teknisk og 

        medicinsk fjernsyn; fjernsyns- 

        kameraer........................ 10pct.  7,5pct. 

       C. Andre varer..................... 22,5pct. 18pct. 

 85.16  Elektrisk trafikreguleringsudstyr til 

     jernbaner, sporveje, veje, floder, 

     kanaler, havne og lufthavne........... 8pct.   6pct. 

 85.17  Elektriske signalapparater, akustiske 

     eller visuelle (f. eks. ringeappara- 

     ter, sirener, signaltavler, tyveri- 

     alarmer og brandalarmer), bortset fra 

     varer henhørende under pos. 85.09 

     og 85.16: 

       A. Ringeapparater, sirener, brum- 

        mere, dørklokker, signaltavler, 

        brandalarmer og maskintelegrafer 

        samt dele dertil................ 15pct.  12pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 85.18  Elektriske kondensatorer, faste eller 

     variabls: 

       A. Kondensatorer af vægt højst 

        500 g pr. stk................... 20pct.  15pct. 

       B. Andre varer..................... 8pct.   6pct. 

 85.19  Elektriske apparater til at slutte el- 

     ler afbryde elektriske kredsløb, til 

     beskyttelse af elektriske kredsløb og 

     til at skabe forbindelse til eller i 

     elektriske kredsløb(f. eks. afbryde- 

     re, relæer, sikringer, overspændings- 

     afledere, overspændingsbeskyttere sam- 

     mensat af spoler og kondensatorer 

     etc., stikpropper, lampeholdere, klem- 

     mer, klemrækker og forgreningsdåser); 

     faste og variable modstande (herunder 

     potentiometre), bortset fra varmelege- 

     mer; fordelings- og kontrol- tavler 

     (undtagen telefonborde): 

       A. Dele, af ædle metaller eller af 

        ædelmetalduble.................. fri    fri 

       B. Afbrydere (herunder motorbeskyt- 

        telsesafbrydere og kontaktorer), 

        omskiftere og omkoblere til en 

        driftsspænding på over 600 volt; 

        ledningsadskillere; variable 

        modstande (undtagen drejemod- 

        stande af vægt under 25 g pr. 

        stk.); relæer; overspændings 

        afledere........................ 10pct.  7,5pct. 

       C. Andre varer .................... 15pct.  12pct. 

 85.20  Elektriske glødelamper og udladnings- 

     lamper samt infrarøde og ultraviolette 

     lamper; buelamper; elektriske lynlys- 

     lamper til fotografisk brug: 

       A. Metaltrådslamper med klar (ufar- 

        vet) mat eller opaliseret kolbe, 

        for tilslutning til 30 volt 

        spænding og derover.........1 kg 440øre  330øre 

       B. Lysstofrør..................1 kg 35øre   27øre 

       C. Andre varer..................... fri    fri 

 85.21  Elektronrør (glødekatoderør, kold- 

     katoderør og fotokatoderør), såsom 

     vakuumrør og damp- og gasfyldte rør 

     (herunder kviksølvdampensretterrør), 

     katodestrålerør, fjernsynskamerarør 

     etc.; fotoceller; monterede transis- 

     torer og lignende monterede halvleder- 

     komponenter; monterede piezo-elektri- 

     ske krystaller: 

       A. Monterede transistorer og lig 

        nende monterede halvlederkompo- 

        nenter; monterede piezo-elek- 

        triske krystaller; dels til de 

        nævnte varer.................... 15pct.  7,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 85.22  Elektriske maskiner og apparater, der 

     ikke henhører under nogen anden 

     position i dette kapitel: 

       A. Elektron- og protonaccelera- 

        torer; elektrolytiske polerap- 

        parater; minesøgere og elektri- 

        ske minedetonatorer; dele til 

        sådanne varer................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 12pct.   6pct. 

 85.23  Isolerede (herunder lakerede el-anodi- 

     serede) elektriske ledninger, tråde, 

     kabler, skinner, bånd o. lign. (herun- 

     der koaksialkabler), også forsynet med 

     forbindelsesdele: 

       A. Minestrygningskabler............ fri    fri 

 85.24  Børstekul, buelampekul, batterikul, 

     kulelektroder og andet formet kul til 

     elsktrisk brug, også i forbindelse med 

     metal................................. fri    fri 

 85.25  Isolatorer, uanset materialsts art.... 15pct   12pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         90 øre   72 øre 

                         pr. kg   pr. kg 

 85.26  Isolationsdele til elsktriske maski- 

     ner, apparater og materiel, for så 

     vidt delene, bortset fra istøbte 

     simple samledels af metal, består 

     helt af isolsrende materiale (herunder 

     ikke isolatorer henhørende under pos. 

     85.25)................................ 15pct.  12pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         90 øre   72 øre 

                         pr. kg   pr. kg 

 85.27  Elektriske installationsrør og forbin- 

     delses dele dertil, af metal og med 

     indvendig isolering................... fri    fri 

 85.28  Elektriske dele til maskiner og appa- 

     rater, for så vidt de ikke henhører 

     under andre positioner i dette kapitel 10pct.  7,5pct. 

 86.01  Damplokomotiver og tendere............ 5pct.  2,5pct. 

 86.02  Elektriske lokomotiver (til akkumu- 

     lator- eller ledningsdrift)........... 5pct.  2,5pct. 

 86.03  Andre lokomotiver..................... 5pct.  2,5pct. 

 86.04  Motorvogne og motordræsiner til 

     jernbaner og sporveje: 

       A. Motorvogne og motordræsiner til 

        sporveje........................ fri    fri 

       B. Andre varer..................... 7,5pct.  3,75pct. 

 86.05  Personvogne og bagagevogne til jernba- 

     ner og sporveje; ambulancevogne, fan- 

     gevogne, afprøvningsvogne, postvogne 

     og andre specialvogne til jernbaner 

     og sporveje: 

       A. Vogne til jernbaner............. 7,5pct.  3,75pct. 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 86.06  Værkstedsvogne, kranvogne og andre ar- 

     bejdsvogne til jernbaner og sporveje; 

     dræsiner uden motor................... 5pct.  2,5pct. 

 86.07  Godsvogne til jernbaner og sporveje... 7,5pct.  3,75pct. 

 86.08  Godsbeholdere (containere), også til 

     væsker og gasser, for så vidt de er 

     forsynet med særlige anordninger til 

     brug ved transporten.................. 5pct.  2,5pct. 

 86.09  Dele til lokomotiver og til andet 

     rullende jernbane og sporvejsmateriel: 

       A. Hjul, hjulsæt, hjulringe og 

        hjulbandager.................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 86.10  Stationært jernbane- og sporvejsmate- 

     riel; mekanisk, ikke-elsktrisk trafik- 

     reguleringsudstyr til jernbane-, 

     sporvejs-, landevejs-, sø- og luft- 

     trafik; dele til det nævnte materiel 

     og udstyr............................. 5pct.  2,5pct. 

 87.01  Traktorer (bortset fra sådanne, der 

     henhører under pos. 87.07), også for- 

     synet med spil eller kraftoverføring: 

       A. Dieseldrevne traktorer, hvis 

        egenvægt udgør over 1100 kg..... 4pct.   2pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 87.02  Automobiler til person- og godsbefor- 

     dring (herunder sportsautomobiler og 

     trolleybusser): 

       A. Tankvogne (også forsynet med 

        pumper)......................... 7pct.  3,5pct. 

       B. Andre automobiler til godsbe- 

        fordring........................ 4pct.   2pct. 

     ex C. Busser og lignende motorkøre- 

        tøjer........................... 12pct.   6pct. 

     ex C. Andre varer..................... 5pct.  12pct. 

 87.03  Automobiler til specielle formål 

     (f. eks. brandbiler, stigevogne, 

     sneplove, gadefejervogne, vandings- 

     vogne, kranvogne, projektørvogne, 

     værkstedsvogne og vogne med radiolo- 

     gisk udstyr), bortset fra automobiler 

     henhørende under pos. 87.02........... 4pct.   2pct. 

 87.04  Chassiser med motor til køretøjer 

     henhørende under pos. 87.01, 87.02 

     eller 87.03........................... 4pct.   2pct. 

 87.05  Karosserier og førerhuse til køretøjer 

     henhørende under pos. 87.01, 87.02 

     eller 87.03: 

       A. Karrosserier og førerhuse til 

        traktorer henhørende under 

        pos. 87.01...................... 4pct.   2pct. 

       B. Andre varer..................... 10pct.   5pct. 

 87.06  Dele og tilbehør til køretøjer 

     henhørende under pos. 87.01, 87.02 

     eller 87.03........................... 5pct.  2,5pct. 

 87.07  Motortrucks af de typer, der benyttes 

     i fabrikker, pakhuse og havne til 

     transport, flytning eller stabling 

     m. v. af gods (f. eks. gaffeltrucks); 

     traktorer af de typer, der benyttes 

     på jernbaneperroner; dele til de 

     nævnte motorkøretøjer................. 4pct.   2pct. 

 87.08  Tanks og andre pansrede kampvogne, 

     motoriserede, også udstyret med våben; 

     dele til sådanne køretøjer............ fri    fri 

 87.09  Motorcykler og cykler med hjælpemotor, 

     også med sidevogn; sidevogne til 

     motorcyklsr og cykler.: 

       A. Motorcykler og cykler med hjæl- 

        pemotor (også med sidevogn), når 

        motorens slagvolumenoverstiger 

        50 cm3; sidevogne til motorcyk- 

        ler og cykler................... 4pct.   2pct. 

       B. Andre varer..................... 20pct.  15pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         7200 øre  5400 øre 

                         pr. stk.  pr. stk. 

 87.11  Invalidekøretøjer med fremdrivningsme- 

     kanisme (også motordrevne)............ fri    fri 

 87.12  Dele og tilbehør til køretøjer hen- 

     hørende under pos. 87.09, 87.10 og 

     87.11: 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 87.13  Barnevogne samt invalidekøretøjer uden 

     fremdrivningsmekanisme; dele dertil: 

       A. Invalidekøretøjer og dele dertil fri    fri 

       B. Dels til barnevogne............. 8pct.   6pct. 

       C. Andre varer..................... 15pct.  12pct. 

                         Tolden   Tolden 

                         skal    skal 

                         dog mindst dog mindst 

                         udgøre   udgøre 

                         1000 øre  800 øre 

                         pr.stk.for pr.stk.for 

                         klapvogne klapvogne 

                         og 2000øre og 1600øre 

                         pr. stk.  pr. stk. 

                         for andre for andre 

                         barnevogne barnevogne 

 87.14  Andre køretøjer uden fremdrivnings- 

     mekanisme (herunder påhængsvogne); 

     dele dertil: 

       A Campingvogne og dele dertil..... 12pct.   9pct. 

       B. Påhængsvogne med tank (også 

         forsynet med pumper og dele 

         dertil ....................... 7pct.  3,5pct. 

       C. Andre varer.................... 4pct.   2pct. 

 88.01  Balloner og luftskibe................. fri    fri 

 88.02  Flyvemaskiner, svæveplaner og drager; 

     rotochutes............................ fri    fri 

 88.03  Dele til luftfartøjer m. v. henhørende 

     under pos. 88.01 og 88.02............. fri    fri 

 88.04  Faldskærme samt dele og tilbehør 

     dertil................................ fri    fri 

 88.05  Katapulter og lignende startanordnin- 

     ger til luftfartøjer; stationært 

     flyvetræningsudstyr; deletil de 

     nævnte varer.......................... fri    fri 

 89.01  Skibe, både og andre fartøjer, som 

     ikke henhører under nogen af de føl- 

     gende positioner i dette kapitel: 

       A. Lystfartøjer.................... 15pct.  7,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 89.02  Bugserbåde............................ fri    fri 

 89.03  Fyrskibe, havnesprøjter, opmudrings- 

     fartøjer af enhver art, flydekraner og 

     andre fartøjer, hvis hovedfunktion er 

     en anden end selve sejladsen; 

     flydedokke ........................... fri    fri 

 89.04  Skibe, både og andre fartøjer til 

     ophugning............................. fri    fri 

 89.05  Flydende materiel, bortset fra skibe 

     (f. eks. sænkekasser, landingsbroer, 

     bøjer og sømærker).................... fri    fri 

 90.01  Uindfattede linser, prismer, spejle og 

     andre optiske artikler, af ethvert 

     materiale, bortset fra sådanne artik- 

     ler af glas, som ikke er optisk 

     bearbejdet; folier og plader af 

     polariserende materialer.............. fri    fri 

 90.02  Indfattede linser, prismer, spejle og 

     andre optiske artikler, af ethvert 

     materiale, til instrumenter og appa- 

     rater, bortset fra sådanne artikler af 

     glas, som ikke er optisk bearbejdet... fri    fri 

 90.03  Stel og indfatninger til briller, 

     lorgnetter, beskyttelsesbriller 

     o. lign.; dele til sådanne stel og 

     stel og indfatninger.................. fri    fri 

 90.04  Briller, lorgnetter, beskyttelses- 

     briller o.l........................... fri    fri 

 90.05  Kikkerter med eller uden prismer...... fri    fri 

 90.06  Astronomiske instrumenter (f. eks. 

     spejlkikkerter, passageinstrumenter og 

     ækvatorialer) og stativer og monte- 

     ringer hertil (undtagen instrumenter 

     til radioastronomi) .................. fri    fri 

 90.07  Fotografiapparater, lynlysapparater 

     til fotografisk og kinematografisk 

     brug: 

       A. Lynlysapparater og dele dertil.. 8pct.   4pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 90.08  Kinematografiske apparater (kameraer 

     og lydoptagere og kombinationer heraf, 

     forevisningsapparater med eller uden 

     lydgengivere): 

       A. Kinematografiske kameraer og 

        dels dertil..................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 90.09  Lysbilledapparater; forstørrelses- og 

     formindskelsesapparater til fotogra- 

     fisk brug (undtagen kinematografiske). 10pct.   5pct. 

 90.10  Apparater og materiel af den art, der 

     sædvanligvis anvendes i fotografiske 

     og kinematografiske laboratorier, ikke 

     henhørende under nogen anden position 

     i dette kapitel; kontaktfotokopie- 

     ringsapparater; filmspoler; 

     projektionsskærme: 

       A. Kontaktfotokopieringsapparater 

        og dele dertil; filmspoler...... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 8pct.   4pct. 

 90.11  Elektron- og protonmikroskoper; 

     elektron- og protondiffraktografer.... fri    fri 

 90.12  Optiske mikroskoper, også udstyret med 

     apparater til mikrofotografi, mikro- 

     kinematografi og mikroprojektion...... fri    fri 

 90.13  Optiske apparater og instrumenter, der 

     ikke er tariferet andetsteds i dette 

     kapitel (herunder projektører): 

       A. Projektører og dele dertil...... 8pct.   6pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 90.14  Instrumenter og apparater til geodæsi, 

     topografi, landmåling, nivellering, 

     fotogrammetri, hydrografi, navigation, 

     meteorologi, hydrologi og geofysik; 

     kompasser; afstandsmålere............. fri    fri 

 90.15  Vægte, følsomme for 5 centigram eller 

     mindre, også med tilhørende lodder.... fri    fri 

 90.16  Instrumenter til tegning, afstikning 

     og beregning (pantografer, tegnebe- 

     stik, linealer, regnestokke, regne- 

     skiver m. v.); instrumenter og appa- 

     rater til måling, afprøvning og kon- 

     trollering, ikke henhørende under 

     andre positioner i dette kapitel 

     (f. eks. mikrometre, skydelærer, 

     metermål, planimetre og afbalance- 

     ringsapparater); profilprojektions- 

     apparater.: 

       A. Linealer; trekanter og vinkler 

        til tegning; gradmålere og 

        skabeloner; tegnemaskiner; 

        regnestokke; dele til sådanne 

        varer........................... 10pct.  7,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 90.17  Instrumenter og apparater til medi- 

     cinsk, odontologisk, kirurgisk og 

     veterinær brug (herunder elektromedi- 

     cinske og oftalmiske instrumenter og 

     apparater) ........................... 5pct.  2,5pct. 

 90.18  Apparater til mekanoterapi; massageap- 

     parater; apparater til psykotekniske 

     undersøgelser; apparater til oxygen- 

     terapi, ozonterapi, aerosolterapi og 

     kunstigt åndedræt samt andrerespira- 

     tionsapparater af enhver art (herunder 

     gasmasker)............................ 5pct.  2,5pct. 

 90.19  Ortopædlske artikler (herunder kirur- 

     giske bælter, brokbind o. lign.); 

     kunstige lemmer, øjne, tænder og andre 

     proteser; tunghøreapparater; benskin- 

     ner og andre artikler til behandling 

     af frakturer: 

       A. Tunghøreapparater og dele 

        dertil.......................... 5pct.  2,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 90.20  Røntgenapparater og apparater, der 

     anvender udstrålinger fra radioaktive 

     stoffer (herunder apparater til rønt- 

     genfotografering og røntgenterapi); 

     røntgenrør; røntgenskærme; røntgenhøj- 

     spændingsgeneratorer; kontroltavler 

     til røntgenapparater; undersøgelses- 

     lejer o. lign. til brug ved røntgen- 

     behandlinger.: 

       A. Røntgenrør og dele dertil; 

        røntgenskærme; skærme, skjolde 

        og overtræk til beskyttelse mod 

        røntgenbestråling............... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 90.21  Instrumenter, apparater og modeller 

     til demonstrations- og undervisnings- 

     brug, uanvendelige til andet brug..... fri    fri 

 90.22  Apparater til mekanisk afprøvning af 

     hårdhed, styrke, kompressionsevne, 

     elasticitet og lignende egenskaber ved 

     materialer (metaller, træ, tekstil, 

     papir, plast m. v.)................... fri    fri 

 90.23  Densimetre, aræometre, flydevægte og 

     lignende instrumenter; termometre, 

     pyrometre, barometre, hygrometre og 

     psycrometre, også registrerede; 

     kombinationer af disse instrumenter: 

       A. Termometre, termografer, psycro- 

        metre, barometre og barografer 

        samt kombinationer af disse 

        instrumenter.................... 5pct.  2,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 90.24  Instrumenter og apparater til måling, 

     kontrollering og automatisk regulering 

     af strømnings hastighed, dybde, tryk 

     og andre variable størrelser i væsker 

     og gasser eller til automatisk tempera- 

     turregulering (f. eks. manometre, ter- 

     mostater, væskestandsmålere, gennem- 

     strømningsmålere, varmemålere og auto- 

     matiske trækregulatorer til ovne), 

     bortset fra varer henhørende under 

     pos. 90.14............................ 10pct.  7,5pct. 

 90.25  Instrumenter og apparater til fysiske 

     og kemiske analyser (f. eks. polarime- 

     tre, refraktometre, spektometre og 

     gasanalyseringsapparater); instrumen- 

     ter og apparater til måling af visko- 

     sitet, porøsitet, ekspansion, overfla- 

     despænding o. lign.; instrumenter og 

     apparater til kalorimetriske, fotome- 

     triske og akustiske målinger: 

     mikrotomer ........................... fri    fri 

 90.26  Forbrugs- og produktionsmålere for 

     gasser, væsker og elektrisk strøm; 

     justeringsmålere dertil............... 10pct.  7,5pct. 

 90.27  Omdrejningstællere, produktionstæl- 

     lere, taksametre, kilometertællere, 

     skridttællere o. lign., hastighedsmå- 

     lere, også magnetiske, og takometre, 

     bortset fra varer henhørende under 

     pos. 90.14; stroboskoper.............. 8pct.   4pct. 

 90.28  Elektriske og elsktroniske instrument- 

     er og apparater til måling, afprøvning 

     kontrollering analysering og automati- 

     sk regulering: 

       A. Ekkolod......................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 10pct.  7,5pct. 

 90.29  Dele og tilbehør af den art, der sæd- 

     vanligvis anvendes til en eller flere 

     af de under pos. 90.23, 90.24, 90.26, 

     90.27 og 90.28 hørende varer.: 

       A. Drivværker med optræk eller 

        synkronmotor til registrerende 

        instrumenter og apparater; 

        Geiger-Muller rør............... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 8pct.   6pct. 

 91.01  Lommeure, armbåndsure og lignende ure 

     (herunder stopure af sådanne typer): 

       A. Ure med kasser helt af ædle 

        metaller........................ 5pct.  2,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 91.02  Andre ure med lommeurværk (undtagen 

     ure henhørende under pos. 93.03)...... fri    fri 

 91.03  Ure til instrumenttavler o. lign., til 

     motorkøretøjer, luftfartøjer og skibe. fri    fri 

 91.04  Andre ure............................. fri    fri 

 91.05  Kontrolapparater og tidsmålere med 

     urværk eller synkronmotor til regi- 

     strering af tidspunkter eller til 

     måling, registrering eller anden angi- 

     velse af tidsintervalier.............. 8pct.   6pct. 

 91.06  Tidsafbrydere med urværk eller 

     synkronmotor.......................... 8pct.   6pct. 

 91.07  Lommeurværker i færdig stand.......... fri    fri 

 91.08  Andre urværker i færdig stand......... fri    fri 

 91.09  Kasser til de i pos. 91.01 omhandlede 

     ure samt dele dertil; emner til sådan- 

     ne kasser og dele: 

       A. Varer helt af ædle metaller..... 5pct.  2,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 91.10  Andre urkasser og dele dertil......... fri    fri 

 91.11  Andre urdele.......................... fri    fri 

 92.01  Klaverer (herunder automatiske kla- 

     verer, med eller uden klaviatur); 

     cembaloer og andre strengeinstrumenter 

     med klaviatur; harper (undtagen 

     vindharper): 

       A. Klaverer og flygler............. 25pct.  12,5pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 92.02  Andre strengeinstrumenter............. fri    fri 

 92.03  Orgler, harmoniums o. lign............ 25pct.  12,5pct. 

 92.04  Harmonikaer, concertinaer og lignende 

     musikinstrumenter; mundharmonikaer.... fri    fri 

 92.05  Andre blæseinstrumenter............... fri    fri 

 92.06  Slaginstrumenter (f. eks. trommer, 

     xylofoner, bækkener og kastagnetter).. fri    fri 

 92.07  Elektromagnetiske, elektrostatiske, 

     elektroniske og lignende musikinstru- 

     menter (f. eks. klaverer, orgler 

     harmonikaer).......................... 25pct.  12,5pct. 

 92.08  Musikinstrumenter, der ikke henhører 

     under nogen anden position i dette 

     kapitel (f. eks. orkestrioner, lire- 

     kasser, spillsdåser og save); mekani- 

     ske sangfugle; lokkefløjter af enhver 

     art; signalhorn og signalfløjter, der 

     blæses med munden (f. eks. bådsmands- 

     piber)................................ fri    fri 

 92.09  Strenge til musikinstrumenter......... fri    fri 

 92.10  Dele og tilbehør til musikinstrumenter 

     (bortset fra strenge), herunder per- 

     foreret papir og pap til mekaniske 

     musikinstrumenter og mekanismer til 

     spilledåser; metronomer, stemmegafler 

     og stemmepiber af enhver art: 

       A. Kasser, færdige rygge eller 

        opbygninger og færdige mekanik- 

        ker med pålimede hammerhoveder 

        til klaverer og flygler; kasser 

        og færdige mekanikker (bælg med 

        påsiddende vindbræt, tonebord og 

        klaviatur) til orgler, harmoni- 

        ums o. lign..................... 20pct.  10pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 92.11  Grammofoner, dikteremaskiner og andre 

     lydoptagere og lydgengivere (herunder 

     plade- og båndspillere med eller uden 

     tonehoved); magnetiske billed- og lyd- 

     optagere og billed- og lydgengivere 

     til fjernsyn: 

       A. Dikteremaskiner, også kombineret 

        med lydgengivere; magnetiske 

        billed- og lydoptagere og billed- 

        og lydgengivere til fjernsyn.... 12pct.   9pct. 

       B. Andre varer..................... 18pct.  14pct. 

 92.12  Grammofonplader og andre lydoptagelser 

     eller lignende optagelser; plader, 

     valser, film, bånd, tråd og andre 

     medier, færdige til optagelse af lys 

     o. lign.; matricer til fremstilling 

     af grammofonplader: 

       A. Grammofonplader (undtagen til 

        sprogundervisning...........1 kg 500øre  250øre 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 92.13  Andet tilbehør samt dele til de under 

     pos. 92.11 hørende apparater m. v..... 15pct.  12pct. 

 93.01  Sabler, huggerter, bajonetter og lig- 

     nende våben samt dele og skeder dertil fri    fri 

 93.02  Revolvere og pistoler................. fri    fri 

 93.03  Våben i militær brug (undtagen de i 

     pos. 93.01 og 93.02 nævnte)........... fri    fri 

 93.04  Andre ildvåben end de under pos. 93.02 

     og 93.03 henhørende (herunder signal- 

     pistoler, skræmmepistoler, lineud- 

     skydningsapparater o. lign.): 

       A. Signalpistoler, skræmmepistoler, 

        lineudskydningsapparater 

        o. lign.; boltpistoler.......... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 15pct.  7,5pct. 

 93.05  Andre våben (herunder luft- og 

     fjederbøsser o.lign.) ................ fri    fri 

 93.06  Dels til våben, herunder emner til 

     bøssekolber og bøssepiber, men ikke 

     dele henhørende under pos. 93.01...... fri    fri 

 93.07  Ammunition (f. eks. bomber, miner, ra- 

     ketter og torpedoer); dele til ammuni- 

     tion (herunder forladninger og hagl): 

       A. Patroner og krudtladede patron 

        hylstre til våben henhørende 

        under pos. 93.04 A. og B........ 12pct.   6pct. 

       B. Andre varer..................... fri    fri 

 94.01  Stole og andre siddemøbler (herunder 

     sovesofaer o. lign.), bortset fra 

     sådanne, der henhører under pos. 

     94.02; dele dertil.: 

       A. Stole og andre siddemøbler og 

        dele dertil til automobiler..... 5pct.  2,5pct. 

       B. Andre varer..................... 12pct.   6pct. 

 94.02  Medicinsk-kirurgiske møbler (f. eks. 

     operationsborde, undersøgelsesborde og 

     hospitalssenge med mekanisk udstyr); 

     tandlægestole og lignende stole, der 

     mekanisk kan hæves, vippes m. v.; 

     dele til de nævnte møbler............. 5pct.  2,5pct. 

 94.03  Andre møbler og dele dertil........... 12pct.   6pct. 

 94.04  Sengebunde; sengeudstyr o. lign. for- 

     synet med fjedre eller med stopning, 

     fyld eller indlæg af ethvert materiale 

     eller fremstillet af ekspanderet 

     gummi, skumgummi eller svampegummi 

     eller af tilsvarende plastmaterialer, 

     med eller uden overtræk (f. eks. ma- 

     drasser, vattæpper, dyner og puder): 

       B. I andre tilfælde: 

        1. Sengeudstyr o. lign., der 

          (bortset frakantning o. 

          lign.) er af eller i forbin- 

          delse med natursilke eller 

          endeløse kemofibre........... 20pct.  16pct. 

 95.01  Bearbejdet skildpaddeskal og varer af 

     skildpaddeskal: 

       A. Plader, skiver og lignende 

        halvfabrikata................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 95.02  Bearbejdet perlemor og varer af 

     perlemor: 

       A. Plader, skiver og lignende 

        halvfabrikata................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 95.03  Bearbejdet elfenben og varer af 

     elfenben: 

       A. Plader, skiver og lignende 

        halvfabrikata................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 95.04  Bearbejdet ben og varer af ben (und- 

     tagen hvalbarder og varer deraf): 

       A. Plader, skiver og lignende 

        halvfabrikata................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 95.05  Bearbejdet horn, koral (naturlig eller 

     rekonstrueret) og andre animalske 

     udskæringsmaterialer samt varer af 

     disse materialer: 

       A. Plader, skiver og lignende 

        halvfabrikata................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 95.06  Bearbejdede vegetabilske udskæringsma- 

     terialer (f. eks. elfenbensnødder) 

     samt varer af disse materialer.: 

       A. Plader, skiver og lignende 

        halvfabrikata................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 95.07  Bearbejdet jet (herunder mineralske 

     jeterstatninger), rav, merskum, rekon- 

     strueret rav og rekonstrueret merskum 

     samt varer af disse materialer.: 

       A. Plader, skiver og lignende 

        halvfabrikata................... fri    fri 

       B. Andre varer..................... 5pct.  2,5pct. 

 95.08  Støbte eller udskårne varer af voks, 

     stearin, vegetabilske carbohydrat- 

     gummier og naturharpixer (f. eks. 

     copal eller colophonium) eller af 

     modellermasse samt andre støbte eller 

     udskårne varer, ikke andetsteds 

     tariferet; bearbejdet, uhærdet 

     gelatine (undtagen gelatine henhørende 

     under pos. 35.03) samt varer af 

     uhærdet gelatine...................... fri    fri 

 96.01  Koste, børster o. lign. bestående af 

     ris eller andre vegetabilske materi- 

     aler, der kun er sammenbundet og ikke 

     monteret på børstetræ eller lignende 

     (f. eks. riskoste), også med skaft.... fri    fri 

 96.03  Tilberedte børstebundter.............. fri    fri 

 96.04  Fjerkoste............................. 10pct.   5pct. 

 96.05  Pudderkvaste o. lign., uanset 

     materialsts art....................... 10pct.   5pct. 

 96.06  Håndsigter og håndsolde, uanset 

     materialets art...................... 12pct.   6pct. 

 97.01  Legetøjscykler, løbehjul, trædebiler 

     og andre legetøjskøretøjer; dukkevogne 

     o. lign............................... 18pct.   9pct. 

 97.02  Dukker................................ 18pct.   9pct. 

 97.03  Andet legetøj; modeller til legebrug: 

       A. Bolde........................... 18pct.   9pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         250 øre  125 øre 

                         pr. kg   pr. kg 

       B. Andre varer..................... 18pct.   9pct. 

 97.04  Selskabsspil (herunder spilleautomater 

     og lignende spilleapparater, billard- 

     borde, rouletborde, og bordtennisrek- 

     visitter)............................. 15pct.  7,5pct. 

                         Tolden  Tolden 

                         for    for 

                         spille-  spille- 

                         kort   kort 

                         skal dog skal dog 

                         mindst  mindst 

                         udgøre  udgøre 

                         50 øre  25 øre 

                         pr. spil pr. spil 

 97.05  Karnevalsartikler; underholdnings 

     artikler (f. eks. trylle- og skæmte- 

     artikler); juletræspynt og anden 

     julepynt (f. eks. kunstige juletræer, 

     julekrybber og figurer dertil)........ 15pct.  7,5pct. 

 97.06  Redskaber og rekvisitter til udendørs- 

     spil samt til gymnastik, atletik og 

     andre sportsgrene (bortset fra varer 

     henhørende under pos. 97.04): 

       A. Fodbolde og andre bolde af 

        læder.......................1 kg 200øre  100øre 

       B. Andre bolde..................... 18pct.  14pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         250 øre  195 øre 

                         pr. kg   pr. kg 

       C. Andre varer .................... 12pct.   9pct. 

 97.07  Fiskekroge, fiskestænger og andre 

     fiskegrejer til fiskeri med snøre; 

     fangstketsjere (f. eks. til fisk og 

     sommerfugle); lokkefugle, lærke- 

     spejle o. lign.: 

       B. Andre varer..................... 10pct.   5pct. 

 97.08  Karruseller, luftgynger, skydebaner og 

     andre markedsforlystelser; ambulante 

     cirkus, menagerier og teatre.......... fri    fri 

 98.01  Knapper, kraveknapper, manchetknapper, 

     tryklåse o. lign.; knapforme; emner og 

     dele til de nævnte varer: 

       A. Varer i forbindelse med glasper- 

        ler, imitationer af naturperler 

        eller imitationer af ædel- og 

        halvædelsten.................... 20pct.  10pct. 

       B. Andre varer..................... 7,5pct.  3,75pct. 

 98.03  Fyldepenne, kuglepenne, pencils, pen- 

     neskafter, blyantholdere o. lign.; 

     dele og tilbehør dertil (bortset fra 

     varer, der henhører under pos. 98.04 

     og 98.05)............................. 12pct.   6pct. 

 98.04  Penne og pennespidser................. fri    fri 

 98.05  Blyanter (herunder farveblyanter), 

     blyantstifter, grifler, pastelkridt, 

     tegnekul samt skrive- og tegnekridt; 

     skrædderkridt og billardkridt: 

       A. Blyanter........................ 12pct.   6pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         20 øre   10 øre 

                         pr. dusin pr. dusin 

       B. Blyantstifter, pastelkridt, 

        skrive- og tegnekridt (vox- og 

        oliekridt)...................... 12pct.   6pct. 

       C. Andre varer..................... fri    fri 

 98.06  Skrive- og tegnetavler, også med 

     rammer: 

       A. Varer af skifer................. fri    fri 

       B. Andre varer..................... 12pct.   6pct. 

 98.07  Signeter, nummeratører, datostempler, 

     gummistempler og lignende stempler til 

     brug i hånden (herunder apparater til 

     trykning eller prægning af etiketter 

     m. v.); typeholdere og håndtrykkerisæt 

     med typeholdere....................... 12pct.   6pct. 

 98.09  Segllak (herunder flaskelak) i stæn- 

     ger, plader o. lign.; hektograf- og 

     valsemasse samt lignende produkter på 

     basis af gelatine, også med støttema- 

     teriale af papir eller tekstilstof.... 5pct.  2,5pct. 

 98.10  Cigar- og cigarettændere, gastændere 

     og lignende tændere (herunder kemiske 

     og elektriske tændere) samt dele 

     dertil (undtagen fyrsten og væger).... fri    fri 

 98.11  Piber; pibehoveder, pibespidser og 

     andre pibedele (herunder råt formede 

     blokke af træ eller rod); cigar- og 

     cigaretrør og dele dertil: 

       A. Blokke, råt formede ved savning, 

        men ikke yderligere bearbejdet.. fri    fri 

       B. piber og pibehoveder ........... 15pct.  7,5pct. 

                         dog mindst dog mindst 

                         50 øre   25 øre 

                         pr. stk.  pr. stk. 

       C. Andre varer..................... 15pct.  7,5pct. 

 98.12  Redekamme, pyntekamme, hårspænder og 

     lignende varer........................ 15pct.  7,5pct. 

 98.13  Blanchetter og lignende stivere til 

     korsetter, andre beklædningsgenstande 

     og tilbehør dertil.................... fri    fri 

 98.14  Rafraichisseurer til toiletbrug samt 

     forstøvere dertil .................... fri    fri 

 98.15  Termoflasker og andre isotermiske 

     beholdere; dele dertil (undtagen 

     indvendige glasbeholdere)............. fri    fri 

 98.16  Mannequinfigurer o. lign.; mekaniske 

     figurer og andet bevægeligt udstil- 

     lingsmateriel til butiks vinduer m. v. 15pct.  7,5pct. 

 99.01  Malerier, tegninger og pasteller, der 

     udelukkende er fremstillet som hånd- 

     arbejde (bortset fra tekniske tegnin- 

     ger henhørende under pos. 49.06 og 

     hånddekorerede industriprodukter)..... fri    fri 

 99.02  Originals stik, tryk og litografier... fri    fri 

 99.03  Originale skulpturer, uanset 

     materialets art....................... fri    fri 

 99.04  Makulsrede frimærker, stempelmærker o. 

     lign. (herunder helsager) samt sådanne 

     mærker i umakuleret stand, når de ikke 

     eller bliver gangbare her i landet.... fri    fri 

 99.05  Zoologiske, botaniske, mineralogiske, 

     anatomiske, historiske, arkæologiske, 

     palæontologiske, etnografiske og 

     numismatiske samlinger og 

     samlerobjekter........................ fri    fri 

 99.06  Antikviteter, der er over 100 år gamle fri    fri 

Liste XXII - Danmark.

II. del

Præferencetoldsats

Ingen.

Liste XXII - Danmark.

Bemærkninger:

1. En dato i kolonnen »indrømmet toldsats« angiver, at Danmark vil liberalisere importen af de pågældende varer senest den anførte dato.

2. For visse varer af særlig eksportinteresse for udviklingslandene har Danmark gennemført sine toldindrømmelser pr. 31. december 1966. Disse varer er mærket med en stjerne.

3. Toldindrømmelser for varer mærket med to stjerner vil blive gennemført fuldt ud senest på datoen for påbegyndelsen af Kennedy- rundens toldnedsættelser.

4. Med hensyn til de danske toldindrømmelser i kemikaliesektoren (Brysseltoldnomenklaturens kapitel 28-39 inkl.) vil Danmark ubetinget gennemføre 40 pct., medens de resterende 60 pct. af toldindrømmelserne for disse varer kun vil blive gennemført, såfremt de større deltagerlande fuldt ud gennemfører deres indrømmelser inden for disse kapitler. Danmark vil imidlertid ubetinget fuldt ud gennemføre de under følgende positioner i den danske toldtarif henhørende indrømmelser: 32.13 B, 33.04, 34.06, 37.02 og 37.07.

Geneeve-protokollen (1967) til Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel trådte i henhold til stk. 6 i kraft den 1. januar 1968 for de deltageriande, som havde godkendt den inden den 1. december 1967. For deltagerlande, som godkender den efter denne dato, træder protokollen i kraft på godkendelsesdatoen.

Foruden Danmark har følgende deltagere endeligt godkendt protokollen med ikrafttrædelse pr. 1. januar 1968:

 

    Amerikas forenede Stater         Malawi 

    Australien                Norge 

    Belgien                  Portugal 

    Canada                  Schweiz 

    Den dominikanske Republik         Sverige 

    Det europæiske økonomiske Fællesskab   Tyrkiet 

    (EEC)                   Østrig. 

Endvidere er protokollen endeligt godkendt af følgende deltagere med virkning fra de vedføjede datoer:

 

 Peru.................................................9. januar 1968 

 Spanien.............................................15. januar 1968 

 Italien..............................................1. februar 1968 

 Den sydafrikanske Republik...........................2. februar 1968. 

Overenskomsten om anvendelsen af artikel VI i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel træder i henhold til artikel 13 i kraft den 1. juli 1968 for deltagere, der har godkendt den senest denne dato. For deltagere, som godkender den efter denne dato, træder den i kraft på godkendelsesdatoen.

Foruden Danmark har hidtil følgende deltagere endeligt godkendt overenskomsten:

 

    Amerikas forenede Stater        Italien 

    Belgien                 Norge 

    Canada                 Schweiz 

    Det europæiske økonomiske Fællesskab  Storbritannien 

    (EEC)                  Sverige. 

Udenrigsministeriet, den 28. marts 1968.

Poul Hartling.-

Officielle noter

(* 1) I denne kode skal udtrykket »myndigheder« forstås som myndigheder på et passende højt niveau.

(* 2) I denne kode skal udtrykket »skade«, når ikke andet er bestemt, fortolkes som væsentlig skade for en indenlandsk erhvervsgren, trussel om væsentlig skade for en indenlandsk erhvervsgren eller væsentlig forsinkelse ved etablering af en sådan erhvervsgren.

(* 3) Som et eksempel, der dog ikke er udtømmende, kan nævnes, at der er en overbevisende grund til at tro, at der i den nærmeste fremtid vil ske en anselig importforøgelse af varen til dumpingpriser.

(* 4) Som defineret i artikel 4.