Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Vejledning vedrørende ansøgninger om fremvisning af vilde dyr i cirkus mv.

 

1) Justitsministeriets tilladelse til fremvisning af vilde dyr i cirkus mv.

Ifølge dyreværnslovens 1)  § 17, stk. 2, må vilde dyr ikke anvendes ved forestillinger i cirkus, varieteer og lignende virksomheder. Justitsministeren kan dog i medfør af § 17, stk. 4, meddele undtagelse fra denne bestemmelse, hvis det er ubetænkeligt.

Ansøgning om sådan dispensation sendes til Justitsministeriet, Civilkontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Justitsministeriet anmoder efter fast praksis i sådanne sager Det Veterinære Sundhedsråd om en udtalelse, før ministeriet træffer afgørelse.

Efter praksis anses en række af de dyr, der søges om tilladelse til, ikke for vilde dyr i dyreværnslovens forstand. Man behøver således ikke dispensation fra Justitsministeriet for at fremvise dem i cirkus. Endvidere har der dannet sig en fast praksis for, at der ikke gives dispensation til en række rovdyr og giftige dyr mv.

Det Veterinære Sundhedsråd har i sin årsberetning for 1985 og 1986 på baggrund af rådets erfaring fra denne type af sager udarbejdet en fortegnelse over vilde dyrearter, for hvilke ansøgning om dispensation ikke kan anbefales.

På baggrund af en række generelle forespørgsler og konkrete sager har Justitsministeriet anmodet Det Veterinære Sundhedsråd om at udarbejde en ajourført fortegnelse over vilde dyrearter, som rådet i almindelighed ikke vil anbefale dispensation for - en såkaldt negativ-liste.

Derudover har ministeriet anmodet rådet om at lave en fortegnelse over dyrearter, som ikke anses for omfattet af betegnelsen »vilde dyr«, jf. dyreværnslovens § 17, stk. 2. Dyrearterne på denne positiv-liste vil kunne fremvises i cirkus og lignende uden dispensation fra Justitsministeriet.

Det Veterinære Sundhedsråd har udarbejdet følgende lister:

1. En negativ-liste over dyrearter, der er omfattet af dyreværnslovens § 17, stk. 2, og hvor dispensation til fremvisning i almindelighed ikke kan forventes meddelt.

2. En positiv-liste over dyrearter, der ikke anses for omfattet af bestemmelsen om vilde dyr i dyreværnslovens § 17, stk. 2, og hvor fremvisning derfor ikke kræver dispensation fra Justitsministeriet.

3. En liste over dyrearter, der antages at være omfattet af dyreværnslovens § 17, stk. 2, og hvor Det Veterinære Sundhedsråd ikke på forhånd kan udtale sig om, hvorvidt det vil være ubetænkeligt at meddele tilladelse til fremvisning af den pågældende dyreart.

De tre lister skal betragtes som et vejledende udgangspunkt, idet enhver ansøgning vil blive vurderet konkret. Listerne er endvidere ikke udtømmende og kan løbende ændres på baggrund af nye oplysninger, ændrede forhold eller lignende.

Listerne er optrykt som bilag til denne vejledning til orientering. Listerne er ligeledes optrykt i Årsberetning fra Det Veterinære Sundhedsråd for året 1997 side 100-103.

Hensigten med at udsende listerne er at gøre det nemmere for potentielle ansøgere at vurdere, dels om det er nødvendigt at ansøge om dispensation i konkrete tilfælde, dels om det på forhånd må anses for tvivlsomt, om dispensation vil blive givet.

En ansøgning til Justitsministeriet om dispensation efter dyreværnslovens § 17, stk. 4, jf. stk. 2, skal så vidt muligt indeholde oplysninger om følgende forhold:

– Dyreartens danske eller latinske navn.

– Antallet af dyr, der indgår i forestillingen.

– Dyrenes køn.

– Dyrenes omtrentlige alder, eventuelt angivet som unger, ungdyr eller voksne dyr.

– Beskrivelse af de numre, som dyrene skal udføre, og af træningen af dyrene.

– Engagementets varighed.

– Om dyrene skal optræde stationært eller på turné og i sidst-nævnte tilfælde oplysning om omfanget af turnéen.

– En beskrivelse af dyrenes opstaldnings- og transportforhold, herunder størrelsen og indretningen af bure og bokse m.m., samt de for den pågældende dyreart relevante særlige faciliteter som for eksempel vandbassin, installationer til ventilation, opvarmning eller afkøling.

2) Fødevaredirektoratets tilladelse til indførsel af levende dyr til fremvisning i cirkus mv.

Dyr, som indføres til fremvisning i cirkus, zoologiske haver, dyreparker og lignende, er endvidere omfattet af bekendtgørelse nr. 1039 af 14. december 1994 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr og visse produkter (med senere ændringer), jf. § 10 ved indførsel fra EU-lande og jf. § 13, stk. 4, ved indførsel fra tredjelande.

Fødevaredirektoratet har oplyst, at der på nuværende tidspunkt skal søges om tilladelse fra direktoratet til indførsel af samtlige dyrearter på de tre lister.

Ansøgning om indførsel af dyrene skal sendes til Fødevaredirektoratet, 1. kontor, Mørkhøj Bygade 19, 2860 Søborg.

Ansøgningerne vil blive vurderet i hvert tilfælde, og betingelserne for indførsel vil fremgå af en eventuel indførselstilladelse.

3) Skov- og Naturstyrelsens tilladelse til import af vilde dyr og kommerciel fremvisning af disse.

Washington-konventionen om International handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) medfører visse restriktioner for import og fremvisning af vilde dyr. Konventionens restriktioner er gennemført i EU-retten ved Rådets forordning nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

Ifølge artikel 8, stk. 2, i ovennævnte forordning er kommerciel fremvisning af dyrearter omfattet af forordningens bilag A forbudt. Skov- og Naturstyrelsen kan dog meddele dispensation fra dette forbud, såfremt det enkelte individ er opdrættet i fangenskab.

Ansøgning om en sådan dispensation skal sendes til Skov- og Naturstyrelsen, Vildtforvaltningskontoret, Haraldsgade 53, 2100 København Ø.

Forbudet omfatter bl.a. en lang række af de dyrearter, der er opført på Det Veterinære Sundhedsråds negativ-liste.

De dyrearter, der er opført på positiv-listen, er ikke omfattet af forbudet, bortset fra en række fuglearter som visse papegøjer og parakitter.

For så vidt angår dyrene på den tredje liste er det ikke muligt at give en kort oversigt over, hvilke dyr der er omfattet af forbudet i den nævnte forordning, og man bør derfor altid kontakte Skov- og Naturstyrelsen for at få afklaret, om der kræves dispensation fra styrelsen til kommerciel fremvisning af den pågældende dyreart.

Endelig kan det oplyses, at det ved indførsel af eksotiske dyr fra tredjelande (lande uden for EU) kan være påkrævet med en særlig importtilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til styrelsen.

Justitsministeriet, den 15. november 1999

Frank Jensen

/Lise-Lotte NilasBilag 1

 

Gruppering af dyrearter, hvor dispensation fra bestemmelserne i

Dyreværnslovens § 17, stk. 2, ikke kan anbefales.

(NEGATIV-LISTEN)

Dyrearter

Aber

Primates

Halvaber Prosimii Alle arter

 

Aber Simii Alle arter

Næsehornsfamilien

Rhinocerotidae

 

Alle 5 arter

Tapirfamilien

Tapiridae

 

Alle 4 arter

Flodhestefamilien

Hippopotamidae

 

Begge arter

Svinefamilien

Suidae

 

Alle vilde arter

Pekarifamilien

Tayassuidae

 

Alle arter navlesvin

Hjortefamilien

Cervidae

 

Vilde hjortearter

Giraffamilien

Giraffidae

 

Giraffer og okapier

Gaffelbukfamilien

Antilocapridae

 

Gaffelbuk eller prærieantilope

Skedehornsfamilien

Bovidae

 

Antiloper og gazeller Alle arter

Sælfamilien

Pinnipedia

Ægte sæler Phocidae Alle arter

 

Hvalrosser Odobenidae Begge arter

Hvaler

Cetacea

Alle arter, herunder delfiner, marsvin og

spækhuggere

Søkøer

Sirenia

Alle arter

Kloakdyr og pungdyr

Monotremata og Marsupialia

 

Alle arter

Fisk

Pisces

 

Hajer, rokker, elektriske ål m.fl.

 

Krybdyr

Reptilia

Krokodiller Crocodylia Alle arter

 

Broøgler Rhynchocephalia

 

Øgler Sauria Alle arter

 

Slanger Serpentes - Giftslanger Alle arter

Insekter og laverestående dyr

Alle giftige arter

Hundefamilien

Canidae

Ulve

 

Krydsninger af ulve og hunde

 

Vilde hundearter og vilde rævearter

Hyænefamilien

Hyaenidae

 

Alle arter

 

 

 

 

 

Kattefamilien

Løve Panthera leo Alle underarter

 

Tiger Panthera tigris Alle underarter

 

Jaguar Panthera onca Alle underarter

 

Leopard Panthera pardus Alle underarter

 

Sneleopard Panthera unica

 

Træleopard Neofelis nebulosa

 

Losser Lynx Alle arter

 

Karakal Felis caracal

 

Puma Felis concolor Alle underarter

 

Gepard Acinonyx jubanus

 

Diverse små vildkattearter

Pandafamilien

Ailuridae

Lille panda

 

Stor panda

Bjørnefamilien

Ursidae

 

Alle arter

 Bilag 2

 

Gruppering af dyrearter, der ikke er omfattet af

bestemmelserne i dyreværnslovens § 17, stk. 2.

(POSITIV-LISTEN)

Dyrearter

Hestefamilien

Equidae

 

Alle tamformer (husdyr)

Svinefamilien

Suidae

 

Alle tamformer (husdyr)

Kamelfamilien

Camelidae

Kamelslægten Camelus Alle tamformer

 

Lamaslægten Lama Alle tamformer

Skedehornsfamilien

Bovidae

Får og geder

Caprinae Alle tamformer (husdyr)

 

Okser Bovinae Alle tamformer (husdyr)

Gnavere

Rodentia

Alle tamformer, herunder kaniner, marsvin m.v. (husdyr)

Fugle

Aves

Tamformer, herunder duer og fjerkræ samt hobbyfugle såsom papegøjer, parakitter og lign.

Insekter og laverestående dyr

Ugiftige arter (loppecirkus og lign.)

Hundefamilien

Canidae

Farmede rævearter (husdyr)

 

Tamhunde (husdyr)

Kattefamilien

Felidae

 

Tamkatte (husdyr)

Mårfamilien

Mustelidae

Tamformer eller farmede arter (fritte og mink)

 Bilag 3

 

Gruppering af dyrearter, der er omfattet af

dyreværnslovens § 17, stk. 2, og hvor dispensation

kræver en konkret vurdering.

Dyrearter

 

Elefantfamilien

Elephantidae

Indiske (Asiatiske) elefanter

Elephas maximus

 

Afrikanske elefanter

Loxodonta africana

Hestefamilien

Equidae

Alle vilde arter, herunder zebrakrydsninger

Hjortefamilien

Cervidae

Domesticerede former som f.eks. rensdyr

Skedehornsfamilien

Bovidae

 

Får og geder Caprinae Alle vilde arter

 

Okser Bovinae Alle vilde arter

Mårfamilien

Mustelidae

Alle vilde arter, f.eks. stinkdyr og skunk

Halvbjørnefamilien

Procyonidae

Alle arter

Desmerdyrfamilien

Viverridae

Alle arter

 

Sælfamilien

Pennipedia

 

Øresæler

Otariidae

Søløver

Otariinae

 

 

Pelssæler eller søbjørne

Arctocephalinae

Gnavere

Rodentia

Alle vilde arter

Fugle

Aves

Hovedparten af de aktuelle arter

Krybdyr

Reptilia

Slanger

Serpentes

Kvælerslanger og ugiftige snoge

 

Skildpadder

Chelonia Alle arter

 

Officielle noter

1) Jf. dyreværnsloven, lov nr. 386 af 6. juni 1991 som ændret senest ved lov nr. 80 af 9. februar 1999.