Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af kulturoverenskomst af 24. februar 1971 med Ungarn. (* 1)

(Kulturaftalen med Ungarn)


Ved kgl. resolution af 16. juni 1971 har Danmark ratificeret den i København den 24. februar 1971 undertegnede kulturoverenskomst mellem Danmark og Ungarn.

Overenskomsten har følgende ordlyd:

OVERENSKOMST om kulturelt samarbejde mellem Kongeriget Danmarks regering og Folkerepublikken Ungarns regering

Kongeriget Danmarks regering og Folkerepublikken Ungarns regering er ud fra ønsket om yderligere at fremme de venskabelige forbindelser mellem deres lande og om at fremme samarbejdet på kulturens, uddannelsens og videnskabernes område blevet enige om følgende:

Artikel I

De kontraherende parter vil fremme undervisningen i det andet lands sprog og litteratur ved deres universiteter.

Artikel II

De kontraherende parter vil bestræbe sig for at sikre, at lærebøger, som bruges i deres folke- og gymnasieskoler samt universiteter og højere læreanstalter, giver fyldestgørende oplysning om det andet land.

Artikel III

Med henblik på at fremme den almindelige oplysning om de respektive folks historie og kultur vil de kontraherende parter tilskynde til oversættelse og udgivelse af værker af danske og ungarske forfattere samt fremførelse af danske og ungarske skuespil og musikalske værker.

Artikel IV

De kontraherende parter vil tilskynde til udveksling af kunstnere og kunstneriske ensembler på teatrets, ballettens, operaens og musikkens områder.

Artikel V

De kontraherende parter vil lette forevisningen og distributionen af betydelige film, der er frembragt i det andet land, samt udbredelse af kunstneriske, turistmæssige, uddannelsesmæssige og videnskabelige film eller andre audio-visuelle hjælpemidler på ikke-kommerciel basis.

Artikel VI

De kontraherende parter vil fremme direkte samarbejde mellem de to landes radio og fjernsyn.

Artikel VII

De kontraherende parter vil lette udvekslingen af kulturelle, uddannelsesmæssige, videnskabelige og tekniske publikationer samt oplysningsmateriale mellem de to landes uddannelsesmæssige og videnskabelige institutioner, biblioteker og arkiver.

Artikel VIII

De kontraherende parter vil fremme præsentationen af kunstneriske, uddannelsesmæssige og videnskabelige udstillinger samt bogudstillinger i deres lande.

Artikel IX

De kontraherende parter vil gensidigt tilskynde til og udvikle samarbejde på kulturens, uddannelsens og videnskabernes område.

Artikel X

De kontraherende parter vil yde stipendier på gensidig basis til studenter og kandidater samt forskere med henblik på studier og forskning i det andet land.

Artikel XI

De kontraherende parter vil lette adgangen til deres kulturelle og videnskabelige institutioner, biblioteker, arkiver og museer for specialister fra det andet land.

Artikel XII

De kontraherende parter vil gensidig lette deltagelsen af deres specialister på det kulturelle, uddannelsesmæssige og videnskabelige område i kongresser, kollokvier og andre møder, som holdes i deres lande.

Artikel XIII

De kontraherende parter vil opmuntre til etablering af direkte kontakter og samarbejde mellem kulturelle, uddannelsesmæssige og videnskabelige institutioner i de to lande, og med dette formål vil de lette gensidige besøg og studierejser af universitetsforelæsere, specialister, forskere, studerende og delegationer.

Artikel XIV

De kontraherende parter vil fremme samarbejde mellem de to landes nationale UNESCO-kommissioner.

Artikel XV

De kontraherende parter vil fremme samarbejde mellem de to landes ungdomsorganisationer.

Artikel XVI

De kontraherende parter vil tilskynde til udvikling af kontakter mellem de to lande på sportens og turismens områder.

Artikel XVII

De kontraherende parter er enige om, at den blandede kommission, som udnævnes af dem med henblik på gennemførelse af denne overenskomst, skal mødes periodisk, skiftevis i de respektive lande, for at udarbejde et detailleret arbejdsprogram.

Artikel XVIII

Denne overenskomst vil blive gennemført i overensstemmelse med de love og forskrifter, der gælder i de to lande.

Artikel XIX

Denne overenskomst skal ratificeres og udvekslingen af ratifikationsinstrumenterne skal finde sted i Budapest.

Denne overenskomst skal træde i kraft på datoen for udvekslingen af ratifikationsinstrumenterne.

Denne overenskomst afsluttes for en periode af fem år. Efter denne periode forbliver den i kraft, indtil den opsiges af en af parterne med seks måneders varsel.

Udfærdiget i København den 24. februar 1971 i to originale eksemplarer på engelsk.

For Kongeriget Danmarks regering

Poul Hartling

For Folkerepublikken Ungarns regering

J. Peter

Overenskomsten er i medfør af artikel XIX trådt i kraft den 29. september 1971.

Udenrigsministeriet, den 4. august 1972.

K.B. Andersen.

Resume

Program for videnskabeligt, uddannelsesmæssigt og kulturelt samarbejde mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Ungarske Folkerepubliks regering i perioden fra 1. april 1987 til 31. marts 1990

I henhold til kulturaftalen med Ungarn af 24. februar 1971 er der efter forhandlinger i København i dagene 10. - 12. december 1986 mellem en dansk og en ungarsk delegation vedtaget et nyt samarbejdsprogram for perioden 1. april 1987 - 31. marts 1990.

Programmet indeholder bestemmelser om en videreførelse af samarbejdet mellem de to lande inden for uddannelse, videnskab og kultur, bl.a. ved udveksling af stipendier og støtte til studie- og forskningsbesøg i de respektive lande såvel som besøg af kunstnere og andre repræsentanter for kulturlivet, udveksling af udstillinger m.v. samt samarbejde i øvrigt mellem uddannelsesmæssige og kulturelle institutioner i de to lande.

Den fulde ordlyd af programmet, som foreligger på engelsk, kan fås ved henvendelse til Kulturministeriet eller Undervisningsministeriet.

Redaktionel note
  • (* 1) Resume vedrørende samarbejdsprogram vedlægges. Programmets fulde ordlyd, som foreligger på engelsk. kan rekvireres fra Kulturministeriet og Undervisningsministeriet