Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i De Forenede Nationers Pagt af 26. juni 1945.


I henhold til kgl. resolution af 16. december 1964 har Danmark, efter at Folketinget den 25. november 1964 havde meddelt sit samtykke dertil, ratificeret de af De Forenede Nationers 18. generalforsamling vedtagne ændringer af artikel 23, stk. 1 og stk. 2, artikel 27, stk. 2 og stk. 3 samt artikel 61 i De Forenede Nationers Pagt af 26. juni 1945.

Ændringsaktens ordlys er som følger:

Oversættelse

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE RETFÆRDIG REPRÆSENTATION I SIKKERHEDSRÅDET OG I DET ØKONOMISKE OG SOCIALE RÅD

A

Generalforsamlingen, som tager i betragtning, at Sikkerhedsrådets nuværende sammensætning er uretfærdig og ulige,

erkender, at stigningen i antallet af medlemmer af De Forenede Nationer gør det nødvendigt at forøge antallet af medlemmer af Sikkerhedsrådet for derved at tilvejebringe en mere ligelig geografisk repræsentation af ikke faste medlemmer og gøre rådet til et mere effektivt organ til udførelse af dets funktioner i henhold til De Forenede Nationers Pagt,

har for øje konklusionerne og henstillingerne fra udvalget vedrørende foranstaltninger til afholdelse af en konference med henblik på en gennemgang af pagten, (* 1)

1. beslutter, i overensstemmelse med artikel 108 i De Forenede Nationers Pagt, at vedtage følgende ændringer i pagten og forelægge den til ratifikation af De Forenede Nationers medlemsstater:

 • a) I artikel 23, stk. 1 erstattes ordet »elleve« i første sætning af ordet »femten« og ordet »seks« i tredje sætning af ordet »ti«;
 • b) I artikel 23, stk. 2 ændres ordlyden af anden sætning derefter som følger:

»Ved det første valg af ikke faste medlemmer efter forøgelsen af Sikkerhedsrådets medlemsantal fra elleve til femten, skal to af de fire yderligere medlemmer vælges for en periode af eet år;

 • c) I artikel 27, stk. 2 erstattes ordet »syv« af ordet »ni«;
 • d) I artikel 27, stk. 3 erstattes ordet »syv« af ordet »ni«;

2. opfordrer samtlige medlemsstater til at ratificere ovennævnte ændringer i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige fremgangsmåder, senest de 1. september 1965;

3. bestemmer yderligere, at Sikkerhedsrådets ti ikke faste medlemmer skal vælges i overensstemmelse med nedenstående:

 • a) Fem fra afrikanske og asiatiske stater;
 • b) Eet fra østeuropæiske stater;
 • c) To fra latinamerikanske stater;
 • d) To fra vesteuropæiske og andre stater.

B

Generalforsamlingen, som

erkender, at stigningen i antallet af medlemmer af De Forenede Nationer gør det nødvendigt at udvide antallet af medlemmer af Det økonomiske og sociale Råd med henblik på at tilvejebringe en mere ligelig geografisk repræsentation inden for dette og gøre det til et mere effektivt organ til udførelse af dets funktioner i henhold til kapitel IX og X i De Forenede Nationers Pagt,

erindrer sig Det økonomiske og sociale Råds resolutioner 974 B og C (XXXVI) af 22. juli 1963,

har for øje konklusionerne og henstillingerne fra udvalget vedrørende foranstaltninger til afholdelse af en konference med henblik på en gennemgang af pagten, (* 1)

1. beslutter i overensstemmelse med artikel 108 i De Forenede Nationers Pagt at vedtage følgende ændring i pagten og forelægge den til ratifikation af De Forenede Nationers medlemsstater:

Artikel 61

1. Det økonomiske og sociale Råd består af syvogtyve medlemmer af De Forenede Nationer, valgt af generalforsamlingen.

2. Med forbehold af bestemmelserne i stk. 3 vælges ni medlemmer af Det økonomiske og sociale Råd hvert år for en periode af tre år. Et afgående medlem kan straks genvælges.

3. Ved det første valg efter forøgelsen af Det økonomiske og sociale Råds medlemsantal fra atten til syvogtyve medlemmer vælges, udover de medlemmer, der er valgt i stedet for de seks medlemmer, hvis mandatperiode udløber ved årets slutning, yderligere ni medlemmer. Mandatperioden for tre af disse således valgte yderligere medlemmer udløber efter eet år og for tre andre medlemmers vedkommende efter to års forløb i overensstemmelse med generalforsamlingens bestemmelse.

4. Hvert medlem af Det økonomiske og sociale Råd har een repræsentant.'

2. opfordrer samtlige medlemsstater til at ratificere ovennævnte ændring i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige fremgangsmåde, senest den 1. september 1965;

3. beslutter endvidere, at de ni yderligere medlemmer, uden at den nuværende fordeling af mandater i Det økonomiske og sociale Råd præjudiceres, vælges i overensstemmelse med nedenstående:

 • a) Syv fra afrikanske og asiatiske stater;
 • b) Eet fra latinamerikanske stater;
 • c) Eet fra vesteuropæiske og andre stater.

Akten træder i henhold til artikel 108 i De forenede Nationers Pagt i kraft, når 2/3 af medlemmerne i De Forenede Nationer har ratificeret den.

Danmarks ratifikationsinstrument deponeredes den 12. januar 1965 hos De Forenede Nationers generalsekretær.

Foruden Danmark har følgende lande ratificeret ændringsakten:

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Den forenede Arabiske Republik, Brasilien, Bulgarien, Cameroun, Canada, Den Centralafrikanske Republik, Ceylon, Chad, Costa Rica, Cuba, Elfenbenskysten, El Salvador, Finland, Gabon, Ghana, Guinea, Indien, Irak, Iran, Irland, Island, Jamaica, Jordan, Jugoslavien, Kenya, Kuwait, Liberia, Libyen, Madagascar, Mali, Marokko, Mauritanien, Mongoliet, Nederlandene, Nepal, Nigeria, New Zealand, Niger, Norge, Pakistan, Philippinerne, Polen, Ruanda, Rumænien, Sierra Leone, De Socialistiske Sovjetrepublikkers Union, Sverige; Syrien, Thailand, Tjekkoslovakiet, Togo, Trinidad og Tobago, Tunesien, Den forenede Republik Tanzania, Uganda, Ungarn, Æthiopien, Øvre Volta og Østrig.

Udenrigsministeriet, den 7. maj 1965.

Per Hækkerup.

Officielle noter

(* 1) A/5487, stk. 9.