Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af overenskomst af 12. oktober 1978 med Irak om industrielt, videnskabeligt, økonomisk og teknisk samarbejde


Bekendtgørelse af overenskomst af 12. oktober 1978 med Irak om industrielt, videnskabeligt, økonomisk og teknisk samarbejde.

Den 12. oktober 1978 undertegnedes i Bagdad en overenskomst mellem Danmark og Irak om industrielt, videnskabeligt, økonomisk og teknisk samarbejde.

Overenskomsten har følgende ordlyd:

OVERENSKOMST

mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Iraks regering om industrielt, videnskabeligt, økonomisk og teknisk samarbejde

Kongeriget Danmarks regering og Republikken Iraks regering,

som ønsker at udvikle det industrielle, videnskabelige, økonomiske og tekniske samarbejde mellem deres to lande på lige fod og til gensidig fordel og at styrke de bestående venskabelige forbindelser mellem dem,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

De to kontraherende parter vil gøre deres yderste for at udvikle og styrke industrielt, videnskabeligt, teknisk og økonomisk samarbejde mellem deres to lande, især på følgende områder:

  • a) Landbrugsmæssige, agro-industrielle og animalske ressourcer
  • b) Industri
  • c) Boligbyggeri og anlægsvirksomhed
  • d) Fiskeri
  • e) Sundhedsvæsen

Artikel 2

De kontraherende parter vil træffe alle de foranstaltninger, det er muligt, til at fremme det tekniske samarbejde, herunder overførsel af moderne teknologi mellem de to lande. Sådanne foranstaltninger vil blandt andet omfatte uddannelse og udveksling af specialmedarbejdere, tekniske eksperter samt videnskabelige og tekniske oplysninger, licens- og know how aftaler, kurser og symposier.

Gennem den i artikel 4 nævnte fælleskommission vil de kontraherende parter i hvert enkelt tilfælde træffe aftale om, hvor stor en andel af omkostningerne ved de ovennævnte tekniske samarbejdsordninger, hver part skal afholde.

Artikel 3

De to kontraherende parter vil opmuntre og lette handelssamkvemmet mellem deres lande med henblik på at virkeliggøre et stadigt større og mere alsidigt, frugtbart handelssamkvem mellem dem samt støtte langfristede handelskontrakter til gensidig fordel vedrørende levering og køb af varer og udveksling af tjenesteydelser mellem virksomheder og handelsorganisationer i deres respektive lande i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser i begge lande.

Artikel 4

Med henblik på at lette gennemførelsen af denne overenskomst og fremme samarbejdet mellem de to lande er de to kontraherende parter blevet enige om at nedsætte en fælleskommission bestående af repræsentanter for de to regeringer: kommissionen skal mødes efter behov skiftevis i Danmark og Irak efter anmodning fra den ene eller den anden af de to parter. Kommissionen skal varetage følgende opgaver:

  • a) at følge gennemførelsen af denne overenskomst op og at fjerne alle vanskeligheder, som måtte opstå i forbindelse hermed,
  • b) at forelægge for deres respektive regeringer forslag, der sigter mod at forbedre og udvide de handelsmæssige, økonomiske og tekniske forbindelser mellem de to lande,
  • c) at behandle alle andre spørgsmål, der måtte opstå i forbindelse med gennemførelsen af denne overenskomst.

Artikel 5

Enhver uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med aftaler, der er truffet mellem organisationer og virksomheder tilhørende de to kontraherende parter, skal gøres til genstand for undersøgelse af den i denne overenskomsts artikel 4 nævnte fælles dansk-irakiske kommission i en venskabelig og samarbejdsvillig ånd og inden for denne overenskomsts formål. Dette udelukker ikke anvendelsen af særlige bestemmelser om bilæggelse af tvister, nedfældet i de pågældende aftaler.

Artikel 6

Alle betalinger i forbindelse med projekter og aftaler, der gennemføres inden for rammerne af denne overenskomst foretages i enhver frit konvertibel valuta i overensstemmelse med gældende valutabestemmelser i de to lande.

Artikel 7

Bestemmelserne i denne overenskomst forbliver i kraft indtil gennemførelsen af aftaler indgået i henhold til overenskomsten og inden for dennes gyldighedsperiode, indtil sådanne aftaler er fuldstændig opfyldt.

Artikel 8

Denne overenskomst træder i kraft på datoen for udvekslingen af noter, der bekræfter dens ratifikation og godkendelse i overensstemmelse med de grundlovsmæssige forskrifter i de to lande, og den forbliver i kraft i en periode på fem år, der automatisk forlænges til en yderligere periode på fem år, medmindre der seks måneder forud for dens udløb af en af regeringerne afgives skriftlig meddelelse om, at denne regering ønsker at opsige overenskomsten.

Udfærdiget og undertegnet i Bagdad den 12. oktober 1978 i to originale eksemplarer, hvert på engelsk og arabisk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den engelske tekst gældende.

For Kongeriget Danmarks regering:

Arne Christiansen

Handelsminister

For Republikken Iraks regering:

Hassan Ali

Handelsminister

Overenskomsten trådte i medfør af artikel 8 i kraft den 8. januar

1979.

Udenrigsministeriet, den 10. april 1979.

Anker Jørgensen

Officielle noter

Ingen