Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Bladet havde bragt en artikel, der omhandlede en række kriminelle overfald. Artiklen var illustreret af 6 billeder, hvoraf det ene viste klageren. Under billedet var der en beskrivelse af et overfald begået mod to piger. Da billedet sammenholdt med underteksten, dets sammenhæng med de andre billeder og artiklen i øvrigt ikke signalerede, at personen på billedet havde begået de kriminelle handlinger, som omtaltes i underteksten, fandt Pressenævnet ikke at god presseskik var overtrådt.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 125/1999

 

    Advokat Lars Peter Dam har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over Fyens Stiftstidendes brug af et billede til en artikel bragt den 22. august 1999, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

    Artiklen den 22. august 1999 havde overskriften "De gode viljers fallit" og omhandlede 2. generationsindvandrere og en række overfald, som 2. generationsindvandrere angiveligt skulle have deltaget i.

    Artiklen var illustreret af 6 fotografier, hvoraf det ene viste klageren med et skateboard foran en rulleskøjtebane. Under billedet var følgende undertekst:

    "Rulleskøjtebanen. Skt. Jørgens Park, Odense. Lørdag den 7. august klokken 20.45:

    To 13-årige piger overfaldes og ydmyges. En halv snes indvandredrenge i alderen 13-17 år forsøger at trække tøjet af dem og proppe fingre og grene op mellem pigernes ben, inden de oversprøjter dem med urin".

    Klageren har anført, at han finder det dybt krænkende, at et billede af ham bruges i forbindelse med den pågældende undertekst. Klageren er blevet genkendt på billedet og føler sig mistænkeliggjort. På denne baggrund mener klageren, at bladet har tilsidesat god presseskik.

    Bladet har anført, at billedet ikke giver mulighed for at identificere personen, og at der ikke er nogen sammenhæng mellem personen og den hændelse, der refereres til i teksten. Bladet har endvidere anført, at billedet indgår i en gruppe på i alt 6 fotografier, der alle har til formål at vise lokaliteter i Odense, hvor der har fundet overfald sted, og hvor 2. generationsindvandrere har været indblandet. Personerne på billederne opholdt sig tilfældigvis på de pågældende steder, da billederne blev taget, og kan på ingen måde sættes i forbindelse med de overfaldssager, der refereres til i teksten. På denne baggrund finder bladet ikke, at god presseskik er tilsidesat.

    Den 10. november 1999 bragte Fyens Stiftstidende på forsiden en artikel med overskriften "95 dage efter" og i forbindelse hermed bragte man på ny billedet med klageren på rulleskøjtebanen. Billedet var gengivet i større format end i artiklen fra den 22. august 1999.

    Bladet har ved skrivelse af 11. november 1999 beklaget, at billedet er blevet anvendt igen og har oplyst, at man havde besluttet at fjerne billedet fra bladets arkiv, men at denne beslutning ved en fejl ikke var bragt til udførelse.

    I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Per Sørensen, Aage Lundgaard, Ulrik Holmstrup og Preben Sørensen.

Pressenævnet udtaler:

    Da billedet sammenholdt med underteksten, dets sammenhæng med de andre billeder og artiklen i øvrigt ikke signalerer, at personen på billedet har begået de kriminelle handlinger, som omtales i underteksten, finder Pressenævnet, at god presseskik ikke er overtrådt.

    Pressenævnet har noteret sig bladets beklagelse af at have anvendt billedet igen den 10. november 1999.

    Afsagt den 24. november 1999.