Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank

 

Herved bekendtgøres lov om Kongeriget Danmarks Fiskeribank, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 22. november 1995, med de ændringer, der følger af § 14 i lov nr. 903 af 16. december 1998 og lov nr. 422 af 31. maj 2000.

§ 1. Kongeriget Danmarks Fiskeribank har til formål at yde lån til dansk fiskeri og akvakultur.

Stk. 2. Instituttets hjemsted er København.

Stk. 3. Banken kan i øvrigt varetage forvaltningsopgaver, som henlægges til den.

§ 2. Der meddeles en statsforskrivning til sikring af den fornødne egenkapital i banken. Forskrivningens størrelse og effektuering fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter aftale med finansministeren.

§ 3. Bankens bestyrelse kan optage og yde lån efter regler, der fastsættes i bankens vedtægter.

Stk. 2. Den maksimale restgæld på de lån, som banken optager, fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 3. Banken kan optage lån, herunder løbende kreditter, gennem udstedelse af obligationer og andre gældsbreve samt indgå i aftaler om dertil knyttede aktiviteter. Staten garanterer for disse forpligtelser.

§ 4. Bankens ledige midler kan anvendes til udlån, indskud eller til køb af de af banken udstedte eller andre børsnoterede obligationer.

§ 5. (Ophævet).

§ 6. Banken ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer. Den daglige administration varetages af Finansstyrelsen som forretningsfører.

Stk. 2. Af bestyrelsens medlemmer beskikkes 5 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og 1 af finansministeren. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri beskikker et af medlemmerne som formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beskikkelsen gælder i indtil 4 år. Beskikkelsen kan tilbagekaldes inden periodens udløb. Udtræder et medlem af bestyrelsen inden periodens udløb, skal der beskikkes et nyt medlem for den tilbageværende periode.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udfærdiger bankens vedtægt efter høring af bankens bestyrelse og efter forhandling med finansministeren. Vedtægten indeholder de nærmere regler for ydelse af lån, herunder bestemmelser om en passende garanti fra private pengeinstitutter, samt om den daglige forretningsgang m.v.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri påser, at banken overholder bestemmelserne i loven og regler udfærdiget i medfør af loven.

§ 6 a. Finansstyrelsen kan med tillæg af renter og omkostninger inddrive skyldige beløb ved indeholdelse i løn m.v. hos den pågældende efter reglerne om inddrivelse af personlige skatter i kildeskatteloven.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden i forbindelse med lønindeholdelsen, herunder om straf af bøde for overtrædelse af reglerne. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Finansstyrelsen kan indhente de oplysninger hos skattemyndigheder og andre offentlige myndigheder om den pågældende, som er nødvendige for at varetage inddrivelsen af de i stk. 1 nævnte beløb, herunder oplysninger om indkomst- og formueforhold.

§ 7. Bankens årsregnskab samt beretning om bankens virksomhed afgives til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, hvorefter regnskabet offentliggøres.

Stk. 2. Ministeren kan kræve sig meddelt enhver oplysning om bankens forhold.

Stk. 3. Driftsoverskud henlægges til reserve- og administrationsfonden.

Stk. 4. Eventuelt negativt resultat før hensættelse til tab, ud over hvad der måtte kunne afholdes af reserve- og administrationsfonden, søges dækket på de årlige bevillingslove. Udbetalingen sker, når bankens godkendte regnskab foreligger samt efter særskilt godkendelse i Finansudvalget.

Stk. 5. Udviser banken i 3 på hinanden følgende år negativt resultat før hensættelser til tab, træffer Folketinget beslutning om, hvorvidt banken skal fortsætte, og vilkårene herfor.

§ 8. Revision af bankens virksomhed foretages efter reglerne for den statslige revision.

§ 9. Denne lov træder i kraft den 1. marts 1978.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 78 af 23. marts 1932 om oprettelse af et kreditinstitut for fiskerierhvervet med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 107 af 5. april 1967.

 

Lov nr. 401 af 14. juni 1995 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 21)

Landbrugs- og fiskeriministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

 

Lov nr. 903 af 16. december 1998 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 10. Loven træder i kraft den 1. januar 1999.

Stk. 2. (Udeladt).

Stk. 3. (Udeladt).

 

Lov nr. 422 af 31. maj 2000 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 32)

Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, den 8. februar 2001

Ritt Bjerregaard

/Marianne Spangsager

Officielle noter

1) Ikrafttrædelsestidspunktet er fastsat til 1. december 1995 i Landbrugs- og Fiskeriministeriets bekendtgørelse nr. 879 af 22. december 1995.

2) Lov nr. 422 af 31. maj 2000 blev sat i kraft den 1. februar 2001 ved bekendtgørelse nr. 14 af 17. januar 2001.