Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Enkelt Konvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler. (* 1) (* 2)

(Enkeltkonventionen)


Ved kongelig resolution af 9. maj 1964 har Danmark ratificeret den under De Forenede nationers narkotikakonference i New York den 30. marts 1961 undertegnede Enkelt Konvention om narkotiske midler.

Konventionen har følgende ordlyd (den franske, kinesiske, russiske og spanske tekst udelades):

Oversættelse.

Enkelt Konvention angående narkotiske midler, 1961.

Indledning.

Optaget af menneskehedens sundhed og velfærd,

I erkendelsen af nødvendigheden af fortsat lægelig brug af narkotika som smertestillende middel, og at passende foranstaltninger træffes for at sikre tilstedværelsen af narkotiske midler til sådanne formål,

I betragtning af, at hengivelse til narkotika er et alvorligt onde for det enkelte menneske og rummer sociale og økonomiske farer for menneskeheden,

I erkendelsen af deres pligt til at forhindre og bekæmpe dette onde,

I betragtning af, at effektive forholdsregler mod misbrug af narkotiske midler kræver koordinerede og universelle foranstaltninger,

I erkendelse af, at sådanne universelle foranstaltninger kræver internationalt samarbejde ledet af fælles principper og med fælles mål for øje,

I anerkendelse af De Forenede Nationers kompetence med hensyn til kontrol med narkotiske midler, og i ønsket om at vedkommende internationale organer bør ligge indenfor rammerne af dennes organisation,

I ønsket om at afslutte en international konvention, der vil kunne tiltrædes af alle stater, til afløsning af nuværende traktater angående narkotiske midler, i henhold til hvilken brugen af narkotiske midler begrænses til lægelige og videnskabelige formål, og at muliggøre fortsættelsen af internationalt samarbejde og kontrol med disse formål for øje,

er Parternes enedes om følgende:

Artikel 1.

Definitioner.

1. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet eller fremgår af sammenhængen, skal nedenstående definitioner finde anvendelse på samtlige denne Konventions bestemmelser:

 • a) Ved »Udvalget« forstås det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler.
 • b) Ved »Indisk hamp« forstås de blomstrende eller frugtbærende toppe af hampeplanten (bortset fra frø og blade, der ikke ledsages af toppen), hvorfra hapiksen ikke er fjernet, uanset deres benævnelse.
 • c) Ved »Hampeplante« forstås enhver plante af slægten Cannabis.
 • d) Ved »Harpiks af indisk hamp« forstås den harpiks, i rå eller renset stand, der er udvundet af hampeplanten.
 • e) Ved »Kokabusk« forstås planten af enhver art af slægten Erythroxylon.
 • f) Ved »Kokablad« forstås bladet af Kokabusken dog ikke blade, hvorfra al ecgonin, kokain og andre ecgoninalkaloider er fjernet.
 • g) Ved »Kommission« forstås Rådets Kommission for narkotiske midler.
 • h) Ved »Råd« forstås De Forenede Nationers økonomiske og sociale Råd.
 • i) Ved »Dyrkning« forstås dyrkningen af opiatvalmue, kokabusk eller hampeplante.
 • j) Ved »Narkotisk Middel« forstås ethvert af de i bilag I og II nævnte stoffer, hvadenten de er naturprodukter eller fremstillet ad syntetisk vej.
 • k) Ved »Generalforsamling« forstås De Forenede Nationers generalforsamling.
 • l) Ved »Ulovlig Handel« forstås dyrkning af eller handel med narkotiske midler i strid med nærværende Konventions bestemmelser.
 • m) Ved »Import« og »Eksport« forstås i deres respektive betydninger den fysiske overførsel af narkotiske midler fra en stat til en anden eller fra et territorium til et andet i samme stat.
 • n) Ved »Fabrikation« forstås alle andre processer end produktion, hvorved narkotiske midler kan tilvejebringes og omfatter såvel rensning som omdannelse af narkotiske midler til andre narkotiske midler.
 • o) Ved »Medicinsk Opium« forstås opium, der har undergået de til dens anvendelse til medicinsk brug nødvendige processer.
 • p) Ved »Opium« forstås opiatvalmuens koagulerede saft.
 • q) Ved »Opiatvalmue« forstås planten af arten Papaver somniferum L.
 • r) Ved »Valmuestrå« forstås alle dele (undtagen frøene) af opiatvalmuen efter dens mejning.
 • s) Ved »Præparat« forstås en blanding, fast eller flydende, der indeholder et narkotisk middel.
 • t) Ved »Produktion« forstås indvinding af opium, kokablade, indisk hamp og harpiks af indisk hamp fra de pågældende planter.
 • u) Ved »Bilag I« , »Bilag II«, »Bilag III« og »Bilag IV« forstås de tilsvarende nummererede fortegnelser over narkotiske midler og præparater, der er vedføjet nærværende Konvention, og således som disse fortegnelser måtte blive ændret fra tid til anden i henhold til artikel 3.
 • v) Ved »Generalsekretær« forstås De Forenede Nationers generalsekretær.
 • w) Ved »Særlige Beholdninger« forstås den mængde narkotiske midler, et lands eller territoriums regering ligger inde med til brug for særlige regeringsformål og til imødegåelse af særlige omstændigheder, og udtrykket »særlige formål« skal fortolkes overensstemmende.
 • x) Ved »Beholdning« forstås den mængde narkotiske midler et land eller territorium ligger inde med, og som er beregnet til:
 • I) forbrug i landet eller territoriet i lægeligt eller videnskabeligt øjemed,
 • II) udnyttelse i landet eller territoriet til fabrikation af narkotiske midler og andre stoffer, eller
 • III) eksport, men omfatter ikke den mængde narkotiske midler, der beror i landet eller territoriet,
 • IV) hos apotekere eller andre autoriserede detaillister og hos institutioner eller personer, der har ret til terapeutisk eller videnskabeligt arbejde med de pågældende narkotiske midler, eller
 • V) som »særlige beholdninger«.
 • y) Ved »Territorium« forstås enhver del af en stat, der behandles som en separat enhed med hensyn til import og eksportcertifikater, således som fastsat i artikel 31. Denne definition skal ikke bringes i anvendelse på udtrykket »Territorium«, således som dette benyttes i artiklerne 42 og 46.

2. I nærværende Konventions forstand skal et narkotisk middel anses for at være »forbrugt«, når det er leveret til en person eller virksomhed til detailsalg, medicinsk eller videnskabelig brug, og »Forbrug« skal fortolkes overensstemmende.

Artikel 2.

1. Med undtagelse af kontrolforanstaltninger, der er begrænset til nærmere angivne narkotiske midler, er de i bilag I nævnte narkotiske midler undergivet alle de kontrolforanstaltninger, der i henhold til nærværende Konvention finder anvendelse på narkotiske midler, i særdeleshed de i artiklerne 4 c) 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 og 37 foreskrevne kontrolforanstaltninger.

2. De i bilag II nævnte narkotiske midler er undergivet de samme kontrolforanstaltninger som de i bilag I nævnte narkotiske midler med undtagelse af de i artikel 30 stk. 2 og 5 foreskrevne foranstaltninger vedrørende detailsalg.

3. Andre præparater end de i bilag III nævnte er undergivet de samme kontrolforanstaltninger som de narkotiske midler, de indeholder, men overslag (artikel 19) og statistik (artikel 20) bortset fra dem, der vedrører disse narkotiske midler, er ikke påkrævet for præparaterne, og artikel 29, stk. 2 c) og artikel 30, stk. 1 b) II behøver ikke at bringes i anvendelse på disse.

4. De i bilag III nævnte præparater er undergivet samme kontrolforanstaltninger som de præparater, der indeholder de i bilag II nævnte narkotiske midler, dog behøver artikel 31, stk. 1 b) og 4 til 15 ikke at bringes i anvendelse, og med hensyn til overslag (artikel 19) og statistik (artikel 20) skal de krævede oplysninger begrænses til de mængder narkotiske midler, der medgår til fabrikationen af disse præparater.

5. De i bilag IV nævnte narkotiske midler skal også omfattes af bilag I og være undergivet alle for de på sidstnævnte bilag nævnte narkotiske midler gældende kontrolforanstaltninger, og desuden

 • a) skal en Part træffe sådanne særlige kontrolforanstaltninger, som den mener er nødvendige under hensyn til de særligt farlige egenskaber et således optaget narkotisk middel har, og b) en part skal, hvis den mener, at det efter forholdene i landet må anses for at være det bedste beskyttelsesmiddel for offentlighedens sundhed og velfærd, forbyde produktion, fabrikation eksport og import af, handel med, besiddelse eller brug af et sådant narkotisk middel med undtagelse alene af de kvanta, der er nødvendige til lægelig og videnskabelig forskning, herunder kliniske forsøg, idet sådanne forsøg skal foretages af eller under direkte tilsyn og kontrol af vedkommende Part.

6. Foruden de kontrolforanstaltninger, der gælder for alle de i bilag I nævnte narkotiske midler, er opium undergivet de i artiklerne 23 og 24 omhandlede bestemmelser, kokablad de i artiklerne 26 og 27 omhandlede bestemmelser og indisk hamp de i artikel 28 omhandlede bestemmelser.

7. Opiatvalmuen, kokabusken, hampeplanten, valmuestrå og hampeblade er undergivet henholdsvis de i artiklerne 22 til 24; 22, 26 og 27; 22 og 28; 25; og 28 foreskrevne kontrolforanstaltninger.

8. Parterne skal gøre deres yderste for at træffe praktisk gennemførlige foranstaltninger til kontrol med sådanne stoffer, der ikke falder ind under nærværende Konvention, men som vil kunne benyttes i den ulovlige fabrikation af narkotiske midler.

 • 9) Parterne er ikke forpligtet til at anvende nærværende Konventions bestemmelser på narkotiske midler, som almindeligvis i industrien bruges til andre end lægelige og videnskabelige formål, men dog således, at de
 • a) tilsikrer ved passende denaturering eller på anden måde, at de benyttede narkotiske midler ikke vil kunne misbruges eller har skadelig virkning (artikel 3, stk. 3), og at de skadelige stoffer ikke i praksis vil kunne genvindes, og b) i de af dem afgivne statistiske oplysninger (artikel 20) optager mængden af hvert således anvendt narkotisk middel.

Artikel 3.

Ændringer i kontrollens omfang.

1. Når en part eller Verdens Sundheds Organisationen sidder inde med oplysninger, som efter vedkommendes mening kræver indførelse af ændring i nogen af bilagene, skal de sende meddelelse til Generalsekretæren og give han de oplysninger, hvorpå meddelelsen støttes.

2. Generalsekretæren skal videregive meddelelsen og enhver oplysning, som han finder af betydning, til parterne, til kommissionen og i de tilfælde, hvor meddelelsen er givet af en part, til Verdens Sundheds Organisationen.

3. I Tilfælde af, at en meddelelse omhandler et stof, der ikke allerede er optaget i bilag I eller bilag II,

 • I) skal Parterne på grundlag af de foreliggende oplysninger undersøge muligheden for midlertidigt at anvende de for de i bilag I nævnte narkotiske midler gældende kontrolforanstaltninger på det pågældende stof,
 • II) kan Kommissionen, indtil den træffer sin afgørelse således som nedenfor i stk. III, fastsat, bestemme, at parterne midlertidigt bringer de for de i bilag I nævnte narkotiske midler gældende kontrolforanstaltninger i anvendelse på det pågældende stof. Parterne skal midlertidigt anvende disse foranstaltninger på det pågældende stof,
 • III) skal Verdens Sundheds Organisationen, hvis den finder, at stoffet vil kunne give anledning til samme misbrug og har samme skadelige virkning som de i bilag I og bilag II omhandlede narkotiske midler eller kan omdannes til et narkotisk middel, meddele denne opfattelse til Kommissionen, som i overensstemmelse med Verdens Sundheds Organisationens indstilling kan bestemme, at stoffet skal optages i bilag I eller bilag II.

4. Hvis Verdens Sundheds Organisationen finder, at et præparat på grund af de stoffer, det indeholder, ikke vil kunne give anledning til misbrug og ikke har skadelig virkning (stk. 3), og at det narkotiske middel, det indeholder, ikke let kan genvindes, kan Kommissionen, i overensstemmelse med Verdens Sundheds Organisationens indstilling optage præparatet i bilag III.

5. Hvis Verdens Sundheds organisationen finder, at et i bilag I optaget narkotisk middel ganske særligt vil kunne give anledning til misbrug eller har skadelig virkning (stk. 3), og at dette ikke opvejes af væsentlige terapeutiske fordele, som ikke andre stoffer end de i bilag IV nævnte narkotiske midler besidder, kan Kommissionen i overensstemmelse med Verdens Sundheds Organisationens indstilling optage dette narkotiske middel i bilag IV:

6. I tilfælde af, at en meddelelse omhandler et allerede i bilag I eller bilag II optaget narkotisk middel eller et i bilag III optaget præparat, kan Kommissionen bortset fra de i stk. 5 omhandlede foranstaltninger i overensstemmelse med Verdens Sundheds Organisationens indstilling ændre enhver af disse bilag ved at

 • a) overføre et narkotisk middel fra bilag I til bilag II eller fra bilag II til bilag I, eller
 • b) eventuelt lade et narkotisk middel eller et præparat udgå af bilaget.

7. Generalsekretæren skal underrette alle De Forenede Nationers medlemsstater samt alle stater, der har underskrevet nærværende Konvention, men ikke er medlemmer af De Forenede Nationer samt Verdens Sundheds Organisationen og Udvalget om enhver af Kommissionen i henhold til nærværende artikel truffet afgørelse. Afgørelsen skal træde i kraft for hver parts vedkommende på den dato, hvor sådan meddelelse modtages, og parterne skal derefter træffe sådanne foranstaltninger, som måtte være påkrævet i henhold til nærværende Konvention.

8. a) De afgørelser, som Kommissionen måtte træffe med hensyn til ændring i bilagene, skal kunne revideres af Rådet på begæring af en part, hvilken begæring skal indsendes inden 90 dage efter, at meddelelse om afgørelsen er modtaget. Begæring om revision skal sendes til Generalsekretæren tilligemed de oplysninger, der danner grundlag for begæring om revision.

 • b) Generalsekretæren skal sende kopi af begæringen om revision og de tilgrundliggende oplysninger til Kommissionen, til Verdens Sundheds Organisationen og til alle parterne med opfordring til dem om deres udtalelse inden 90 dage. Alle udtalelser, der modtages, skal forelægges Rådet til overvejelse.
 • c) Rådet kan stadfæste, ændre eller omstøde Kommissionens afgørelse, og Rådets afgørelse er endelig. Underretning om Rådets afgørelse skal tilstilles alle De Forenede Nationers medlemsstater, parter i nærværende Konvention, som ikke er medlemmer af De Forenede Nationer, Kommissionen, Verdens Sundheds Organisationen og Udvalget.
 • d) Indtil Rådets afgørelse foreligger, skal Kommissionens oprindelige afgørelse foreblive i kraft.

9. De af Kommissionen i henhold til nærværende artikel trufne afgørelser er ikke undergivet den i artikel 7 omhandlede fremgangsmåde.

Artikel 4.

Almindelige forpligtelser.

1. Parterne skal træffe sådanne lovmæssige og administrative forholdsregler, som måtte være nødvendige

 • a) for at nærværende Konventions bestemmelser kan gennemføres og bringes i anvendelse inden for deres egne territorier,
 • b) for at samarbejde med andre stater med hensyn til opfyldelse af nærværende Konventions bestemmelser, og
 • c) for under iagttagelse af nærværende Konventions bestemmelser kun at tillade fremstilling, produktion, eksport, import, fordeling af, handel med, brug og besiddelse af narkotiske midler udelukkende til medicinske og videnskabelige formål.

Artikel 5.

De internationale Kontrolorganer.

Parterne, der anerkender De Forenede Nationers kompetence med hensyn til international kontrol med narkotiske midler, er enige om at tillægge Det økonomiske og sociale Råds Kommission for Narkotiske Midler og det Internationale Kontroludvalg for narkotiske Midler de funktioner, der i henhold til nærværende Konvention er tillagt hver af disse.

Artikel 6.

De internationale Kontrolorganers udgifter.

Kommissionens og Udvalgets udgifter skal bæres af De Forenede Nationer, således som det måtte bestemmes af Generalforsamlingen. De Parter, der ikke er medlemmer af De Forenede Nationer, skal bidrage til disse udgifter med sådanne beløb, som Generalforsamlingen finder passende, og som fastsættes når som helst efter samråd med disse parters regeringer.

Artikel 7.

Revision af Kommissionens afgørelser og indstillinger.

Med undtagelse af de afgørelser, der træffes i henhold til artikel 3, er enhver afgørelse eller indstilling, der i henhold til nærværende Konventions bestemmelser vedtages af Kommissionen, underkastet Rådets eller Generalforsamlingens stadfæstelse eller ændring på samme måde som andre af Kommissionen trufne afgørelser eller indstillinger.

Artikel 8.

Kommissionens funktioner.

Kommissionen er bemyndiget til at behandle alle sager, der vedrører opfyldelsen af nærværende Konventions mål, og i særdeleshed:

 • a) at ændre bilagene i overensstemmelse med artikel 3,
 • b) at henlede Udvalgets opmærksomhed på alle sager, der måtte være af betydning for Udvalgets funktioner,
 • c) at foretage indstillinger til gennemførelse af nærværende Konventions mål og bestemmelser, herunder programmer for videnskabelig forskning og udveksling af oplysninger af videnskabelig eller teknisk art, og
 • d) at henlede ikke-parters opmærksomhed pa de afgørelser og indstillinger, som den vedtager i henhold til nærværende konvention, med henblik på deres overvejelse af spørgsmålet om iværksættelse af forholdsregler i overensstemmelse hermed.

Artikel 9.

Udvalgets sammensætning.

1. Udvalget skal bestå af 11 medlemmer, der vælges af Rådet som følger:

 • a) 3 medlemmer af medicinsk, farmakologisk eller farmaceutisk sagkundskab fra en liste på mindst 5 personer, der indstilles af Verdens Sundheds Organisationen, og
 • b) 8 medlemmer fra en liste af personer, der indstilles af De Forenede Nationers medlemmer og af Parter, som ikke er medlemmer af De Forenede Nationer.

2. Medlemmer af Udvalget skal være personer, som ved deres dygtighed, upartiskhed og uvildighed nyder almindelig tillid.

I deres funktionstid må de ikke have nogen beskæftigelse eller være engageret i nogen virksomhed, der kan skade deres upartiskhed med hensyn til udøvelsen af deres hverv. Rådet skal i samråd med Udvalget træffe alle nødvendige foranstaltninger, der tilsikrer Udvalget fuld teknisk selvstændighed med hensyn til udøvelsen af dets hverv.

3. Med tilbørlig hensyntagen til ligelig geografisk repræsentation skal Rådet overveje betydningen af at optage i Udvalget i lige forhold sådanne personer, som er kendt med narkotikasituationen i de lande, der producerer, fabrikerer og forbruger narkotiske midler, og som er knyttet til disse lande.

Artikel 10.

Funktionstid og aflønning af udvalgets medlemmer.

1. udvalgets medlemmer skal fungere i 3 år og skal kunne genvælges.

2. Hvert udvalgsmedlems funktionstid skal ophøre umiddelbart før det første udvalgsmøde, i hvilket hans efterfølger er berettiget til at deltage.

3. et udvalgsmedlem, som er udeblevet fra tre på hinanden følgende sessioner, skal anses for at være trådt tilbage.

4. Rådet kan efter Udvalgets indstilling afskedige et udvalgsmedlem, der ikke længere opfylder de betingelser, der i henhold til artikel 9, stk. 2 kræves for at være medlem af Udvalget. indstillingen er vedtaget, når otte medlemmer af Udvalget stemmer derfor.

5. I tilfælde af et udvalgsmedlems afgang i hans funktionstid skal Rådet så snart som muligt og i overensstemmelse med de i artikel 9 indeholdte bestemmelser, såvidt disse er anvendelige, vælge et nyt medlem i stedet for resten af funktionstiden.

6. Udvalgsmedlemmerne skal modtaget et passende honorar, som fastsættes af Generalforsamlingen.

Artikel 11.

Udvalget vælger et medlem til formandsposten og sådanne andre poster, som det måtte finde nødvendigt, og fastsætter selv sin forretningsorden.

2. Udvalget skal holde møder så ofte, det mener, det er nødvendigt, for at dets funktioner kan løses på en tilfredsstillende måde, men skal holde mindst to sessioner hvert kalenderår.

3. Udvalget er beslutningsdygtigt, når syv medlemmer er tilstede.

Artikel 12.

Behandling af overslag.

1. Udvalget fastsætter datoen eller datoerne inden hvilke, de i artikel 19 omhandlede overslag skal indsendes og bestemmer måden, hvorpå dette skal ske, og hvilke formularer der skal benyttes.

2. Med hensyn til lande og territorier, for hvilke nærværende Konvention ikke gælder, skal Udvalget anmode de pågældende regeringer om at fremsende overslag i overensstemmelser med nærværende Konventions bestemmelser.

3. Hvis en stat til den fastsatte dato undlader at indsende overslag for et eller flere af dens territoriers vedkommende, skal Udvalget så vidt muligt udarbejde et overslag. Udvalget skal, så vidt gørligt udarbejde sådanne overslag i samarbejde med den pågældende regering.

4. Udvalget skal gennemgå de indsendte overslag, herunder tillægsoverslag, og kan, undtagen hvor det drejer sig om behov for særlige formål, kræve sådanne oplysninger, som det finder nødvendigt fra et land eller territorium, for hvilket et overslag er indsendt, alt for at fuldstændiggøre et overslag eller til yderligere forklaring af dette.

5. Udvalget skal så hurtigt som muligt godkende overslagene, herunder tillægsoverslagene eller kan med den pågældende regerings samtykke ændre overslagene.

6. Foruden de i artikel 15 nævnte beretninger skal Udvalget på de tidspunkter, det måtte bestemme, dog mindst en gang om året, udsende sådanne oplysninger om overslagene, som efter dets mening vil lette gennemførelsen af nærværende Konvention.

Artikel 13.

Administration af statistiske oplysninger.

1. Udvalget skal afgøre måden og formen, på hvilke de i artikel 20 omhandlede statistiske oplysninger skal afgives, og skal foreskrive formularerne for disse.

2. Udvalget skal gennemgå oplysningerne for at afgøre, om en part eller nogen anden stat har opfyldt nærværende Konventions bestemmelser.

3. Udvalget kan kræve sådanne yderligere oplysninger, som det måtte finde nødvendige for at fuldstændiggøre eller forklare det i de statistiske oplysninger anførte.

4. Det ligger udenfor Udvalgets kompetence at bestride eller udtrykke nogen mening om statistiske oplysninger, der vedrører narkotiske midler, der kræves til særlige formål.

Artikel 14.

Udvalgets forholdsregler for at sikre gennemførelsen af nærværende Konventions bestemmelser.

1. a) Hvis Udvalget på grundlag af de fra regeringerne i henhold til nærværende Konventions bestemmelser modtagne oplysninger eller på grundlag af de fra De Forenede Nationers organer modtagne oplysninger vedrørende spørgsmål, der opstår i henhold til disse bestemmelser, har grund til at formode, at nærværende Konventions mål bliver bragt i alvorlig fare, fordi et land eller territorium undlader at opfylde nærværende Konventions bestemmelser, er Udvalget berettiget til at udbede sig en forklaring fra det pågældende lands eller territoriums regering. Med forbehold af Udvalgets ret til at henlede parternes, Rådets og Kommissionens opmærksomhed på det i stk. c) nedenfor omtalte spørgsmål, skal en anmodning til en regering om oplysning såvel som en forklaring i henhold til nærværende stk. behandles fortroligt af Udvalget.

 • b) Efter at Udvalget har taget det under stk. a) nævnte skridt, kan det, hvis det føler sig overbevist om, at det er nødvendigt, henstille til den pågældende regering at træffe sådanne afhjælpende foranstaltninger, som efter omstændighederne måtte være nødvendige til opfyldelse af nærværende Konventions bestemmelser.
 • c) Hvis Udvalget finder, at den pågældende regering efter en til denne i henhold til foranstående stk. a) fremsat anmodning har undladt at give en tilfredsstillende forklaring eller ikke har truffet afhjælpende foranstaltninger efter Udvalgets henstilling i henhold til stk. b), kan det henlede Parternes, Rådets og Kommissionens opmærksomhed på sagen.

2. Når Udvalget i henhold til foranstående stk. 1 c) henleder Parternes, Rådets og Kommissionens opmærksomhed på et forhold, kan det, hvis det mener, at en sådan fremgangsmåde er nødvendig, anbefale Parterne at standse import af narkotiske midler, eksport af narkotiske midler eller begge dele fra eller til det pågældende land eller territorium enten for en nærmere fastsat periode, eller indtil forholdene i landet eller territoriet efter Udvalgets mening er tilfredsstillende. Den pågældende stat kan forelægge spørgsmålet for Rådet.

3. Udvalget har ret til at offentliggøre beretning om ethvert spørgsmål, der behandles ifølge nærværende artikels bestemmelser. Beretningen tilsendes Rådet, der tilstiller alle Parterne den. Hvis nævnte beretning omhandler en af Udvalget i henhold til nærværende artikel truffen afgørelse eller nogen oplysning i forbindelse hermed, skal beretningen på forlangende af den pågældende regering også indeholde dennes synspunkter.

4. Hvis en af Udvalget truffen afgørelse, der offentliggøres i henhold til nærværende artikel, ikke er ensstemmig, skal mindretallets synspunkter angives.

5. Enhver stat skal indbydes til at lade sig repræsentere på et udvalgsmøde, hvor et spørgsmål, i hvilket staten er direkte interesseret, behandles i henhold til nærværende artikel.

6. Udvalgets afgørelser i henhold til nærværende artikel skal vedtages med en majoritet på 2/3 af Udvalgets medlemstal.

Artikel 15.

Udvalgets beretninger.

1. Udvalget skal udarbejde en årsberetning om dets arbejde og skal yderligere aflægge sådanne beretninger, som det mener er nødvendige, indeholdende en analyse over de overslag og statistiske oplysninger, det har til rådighed, og hvor det er hensigtsmæssigt, en redegørelse med hensyn til eventuelle forklaringer, der afgives af eller kræves af regeringer sammen med de bemærkninger og indstillinger, som Udvalget ønsker af fremsætte. Disse beretninger skal forelægges Rådet gennem kommissionen, der kan fremsætte sine kommentarer dertil.

2. Beretningerne skal sendes til parterne og derefter offentliggøres af Generalsekretæren. Parterne skal tillade, at de udsendes i ubegrænset omfang.

Artikel 16.

Sekretariat.

Udvalgets og Kommissionens sekretariat nedsættes af

Generalsekretæren.

Artikel 17.

Særlige administration.

Parterne skal opretholde en særlig administration for at bringe nærværende Konventions bestemmelser til udførelse.

Artikel 18.

Oplysninger der af parterne skal tilstilles Generalsekretæren.

1. Parterne skal meddele Generalsekretæren sådanne oplysninger, som Kommissionen måtte kræve for at udføre sine funktioner, i særdeleshed

 • a) en årsberetning omhandlende Konventionens virkning indenfor hvert af deres områder,
 • b) indholdet af alle love og bestemmelser, der fra tid til anden kundgøres, for at gennemføre nærværende konventions bestemmelser,
 • c) sådanne nærmere oplysninger som Kommissionen måtte ønske vedrørende ulovlig handel, herunder nærmere oplysninger om hvert enkelt tilfælde af ulovlig handel, der opdages, og som er af betydning, enten på grund af det lys, det kaster over den kilde, hvorfra narkotiske midler til den ulovlige handel stammer, eller på grund af de involverede mængder eller den af illegale narkotikahandlende benyttede metode, og
 • d) navne og adresser på regeringsmyndigheder, der har beføjelse til at udstede eksport og importcertifikater.

2. Parterne skal meddele de i foregående stk. omhandlede oplysninger på den måde og inden den dato og benytte sådanne formularer, som Kommissionen måtte kræve.

Artikel 19.

Overslag over behovet for narkotiske midler.

1. Parterne skal hvert år indsende overslag til Udvalget for hvert af deres territorier, udfærdiget på den af Udvalget foreskrevne måde og på formularer, der leveres af udvalget. overslaget skal omfatte:

 • a) de kvantiteter narkotiske midler, der skal benyttes til medicinske og videnskabelige formål,
 • b) de kvantiteter narkotiske midler, der skal benyttes til fabrikation af andre narkotiske midler af de i bilag III omhandlede præparater og af stoffer, der ikke falder ind under nærværende Konvention,
 • c) beholdninger af narkotiske midler pr. 31. december i det år, som overslaget vedrører, og
 • d) de kvantiteter narkotiske midler, der er nødvendige til supplering af særlige beholdninger.

2. Med forbehold af de i artikel 21, stk. 3 nævnte fradrag, skal overslagets totaltal for hvert område og hvert narkotisk middel være lig med summe af de i nærværende artikel stk. 1 a), b) og d) nærmere angivne mængder plus den mængde, der er nødvendig for at bringe foregående års beholdning pr. 31. december i overensstemmelse med den i stk. 1 c) beregnede mængde.

3. En stat kan i løbet af året indsende tillægsoverslag tilligemed nærmere angivelse af de omstændigheder, der begrunder dette tillægsoverslag.

4. Parterne skal give Udvalget oplysning om den metode, de anvender ved bestemmelse af de anslåede kvanta og om eventuelle ændringer i den pågældende metode.

5. Med forbehold af de i artikel 21, stk. 3 nævnte fradrag må overslaget ikke overskrides.

Artikel 20.

Statistiske beretninger, der indsendes til Udvalget.

1. Parterne skal indsende statistiske beretninger til Udvalget for hvert af deres territorier, udfærdiget på den af Udvalget foreskrevne måde og på formularer, der leveres af udvalget, hvilken beretning skal omfatte:

 • a) Produktion eller fabrikation af narkotiske midler,
 • b) brug af narkotiske midler til fabrikation af andre narkotiske midler af de i bilag III omhandlede præparater og af stoffer, der ikke falder ind under nærværende Konventions bestemmelser, og brug af valmuestrå til fabrikation af narkotiske midler,
 • c) forbrug af narkotiske midler,
 • d) import og eksport af narkotiske midler og valmuestrå,
 • e) beslaglæggelse af narkotiske midler og måden på hvilken, der disponeres over disse, og
 • f) beholdninger af narkotiske midler pr. 31. december i det år, beretningerne angår.

2. a) De statistiske beretninger omhandlende de i stk. 1, med undtagelse af d), nævnte spørgsmål skal udfærdiges årligt og indsendes til udvalget senest den 30. juni i det nærmest efterfølgende år.

 • b) De statistiske beretninger vedrørende de i stk. 1 d) nævnte spørgsmål skal udfærdiges hvert kvartal og skal indsendes til Udvalget inden en måned efter det pågældende kvartals slutning.

3. Foruden i i nærværende artikel, stk. 1, omhandlede spørgsmål kan parterne så vidt muligt også give udvalget oplysning om de arealer (i hektarer), der i hvert af deres områder dyrkes med henblik på produktion af opium.

4. Parterne er ikke pligtige til at indsende statistiske beretninger om særlige beholdninger, men skal indsende særskilte beretninger om narkotiske midler, der for særlige formål er importeret til eller fremstillet i landet eller området, og om de mængder narkotiske midler, der er udtaget af de særlige beholdninger for at dække den civile befolknings behov.

Artikel 21.

Begrænsning af fabrikation og import.

1. Det samlede kvantum af hvert narkotisk middel, der fabrikeret og importeres af et land eller territorium i et år, må ikke overstige summen af følgende:

 • a) det indenfor grænserne af det pågældende overslag til medicinske og videnskabelige formål forbrugte kvantum,
 • b) det kvantum, der indenfor grænserne af det pågældende overslag er anvendt til fabrikation af andre narkotiske midler af de i bilag III nævnte præparater og af stoffer, der ikke falder ind under nærværende Konvention,
 • c) det eksporterede kvantum,
 • d) det kvantum, der er tilgået beholdningen for at bringe den i overensstemmelse med det i overslaget beregnede kvantum,
 • e) det kvantum, der indenfor grænserne af det pågældende overslag er erhvervet til særlige formål.

2. Fra summen af de i stk. 1 nærmere angivne kvanta skal fradrages det kvantum, der er blevet beslaglagt og frigivet til lovlig brug samt det kvantum, der er udtaget af de særlige beholdninger for at dække den civile befolknings behov.

3. Hvis Udvalget finder, at det i et år fabrikerede og importerede kvantum overskrider summen af de i stk. 1 nærmere angivne kvanta, minus de i nærværende artikels stk. 2, angivne fradrag, skal den overskridelse, der måtte foreligge ved årets slutning, i det følgende år fradrages i det kvantum, der fabrikeres eller importeres og i de anslåede totale kvanta, således som nærmere angivet i artikel 19, stk. 2.

4.a) Hvis det fremgår af de statistiske beretninger over import eller eksport (artikel 20), at den til et land eller territorium eksporterede mængde overskrider de anslåede totale kvanta for det pågældende land eller territorium, således som nærmere i artikel 19, stk. 2 angivet, med tillæg af de kvanta, der er eksporteret, og efter fradrag af enhver overskridelse, således som i nærværende artikels stk. 3 fastsat, kan Udvalget meddele dette til de stater, som det mener bør have oplysning herom.

 • b) Efter modtagelsen af en sådan underretning må Parterne ikke i det pågældende år give tilladelse til yderligere eksport til vedkommende land eller territorium af det pågældende narkotiske middel undtagen:
 • I) vedkommende land eller territorium indsender tillægsoverslag både over de for meget importerede kvanta og over de yderligere kvanta, der kræves, eller
 • II) i undtagelsestilfælde, hvor eksporten efter eksportlandets regerings mening er nødvendig til behandling af syge.

Artikel 22.

Særlige bestemmelser gældende for dyrkning.

Når de i en Parts land eller territorium herskende forhold efter dens mening gør det nødvendigt af forbyde dyrkning af opiatvalmuen, kokabusken eller hampeplanten af hensyn til offentlighedens sundhed og velfærd og for at forhindre, at narkotiske midler indgår i den ulovlige handel, skal vedkommende Part forbyde dyrkning.

Artikel 23.

Nationale opiumbureauer.

1. En Part, der tillader dyrkning af opiatvalmuen til produktion af opium, skal oprette, hvis den ikke allerede har gjort det, et eller flere regeringsbureauer ( i det efterfølgende kaldet Bureauet), der skal udføre de i nærværende artikel krævede funktioner.

2. Enhver sådan Part skal bringe følgende bestemmelser i anvendelse på dyrkningen af opiatvalmuen til produktion af opium og på opium:

 • a) Bureauet skal udpege de arealer og jordstykker, hvor det tillades at dyrke opiatvalmuen til produktion af opium.
 • b) Kun de dyrkere, der af Bureauet har fået tilladelse til at foretage dyrkning, skal være berettiget dertil.
 • c) Hver tilladelse skal nærmere angive størrelsen af det areal, hvor dyrkning er tilladt.
 • d) Alle dyrkere af opiatvalmue skal aflevere deres samlede opiumafgrøde til Bureauet. Bureauet skal købe og fysisk overtage sådanne afgrøder så hurtigt som muligt og ikke senere end 4 måneder efter høstens afslutning.
 • e) Med hensyn til opium skal Bureauet have eneret til import, eksport, engros handel og opretholdelse af andre beholdninger end dem, der beror hos fabrikanter af opiumsalkaloider, medicinsk opium eller opiumspræparater. parterne behøver ikke at udvide denne eneret til medicinsk opium og opiumspræparater.

3. De i stk. 2 nævnte regeringsfunktioner skal udøves af et enkelt regeringsbureau, hvis den pågældende Parts forfatning tillader det.

Artikel 24.

Indskrænkning i produktion af opium til international handel.

1.a) Hvis en Part påtænker at begynde produktion af opium eller at forsørge den eksisterende produktion, skal den tage verdens behov for opium i betragtning i overensstemmelse med de af Udvalget offentliggjorte overslag, således at vedkommende Parts produktion af opium ikke medfører overproduktion af opium i verden.

 • b) En Part må ikke tillade produktion af opium eller forøge den eksisterende produktion deraf, såfremt sådan produktion eller forøget produktion i dens territorium efter dens mening kan medføre ulovlig handel med opium.

2.a) Med forbehold af stk. 1 skal en Part, der ikke den 1. januar 1961 producerede opium til eksport, hvis den ønsker af eksportere det i vedkommende land producerede opium i kvanta, der ikke overstiger 5 tons om året, give Udvalget underretning herom, ledsaget af oplysning om

 • I) de i henhold til nærværende Konvention iværksatte kontrolforanstaltninger vedrørende den opium, der skal produceres og eksporteres, og
 • II) navnet på det eller de lande, hvortil den forventer at eksportere sådan opium,

og Udvalget kan enten approbere underretningen eller henstille til vedkommende Part ikke at producere opium til eksport.

 • b) Når en Part, bortset fra den i stk. 3 omhandlede, ønsker at producere opium til eksport i kvanta, der overstiger 5 tons om året, skal den give Rådet underretning herom, ledsaget af relevante oplysninger om
 • I) de anslåede kvanta, der skal produceres til eksport,
 • II) de gældende eller påtænkte kontrolforanstaltninger for den opium, der skal produceres,
 • III) navnet på det eller de lande, hvortil den forventer at eksportere sådan opium,

og Rådet skal enten approbere underretningen eller henstille til parten ikke at producere opium til eksport.

3. Til trods for de i stk. 2 a) og b) anførte bestemmelser kan en Part, som igennem 10 år umiddelbart før den 1. januar 1961 har eksporteret opium, som den har produceret, fortsætte med at eksportere den af den producerede opium.

4. a) En Part må ikke importere opium fra et land eller territorium undtagen opium, der er produceret i et territorium, der tilhører

 • I) en i stk. 3 omhandlet Part,
 • II) en Part, der har givet Udvalget den i stk. 2 a) angivne meddelelse, eller
 • III) en Part, der har modtaget Rådets approbation således som i stk. 2 b) angivet.
 • b) Uanset det i nærværende stk. a) omhandlede kan en Part importere opium, der er produceret af et land, som i 10 år umiddelbart forinden 1. januar 1961 har produceret og eksporteret opium, såfremt dette land har indført og stadig opretholder et nationalt kontrolorgan eller bureau til de i artikel 23 omhandlede formål og har effektive midler til at sikre, at den opium, som den producerer, ikke bliver genstand for ulovlig handel.

5. Nærværende artikels bestemmelser skal ikke afskære en Part

 • a) fra at producere tilstrækkelig opium til dækning af dens eget behov, eller
 • b) fra at eksportere opium beslaglagt i den ulovlige handel til en anden Part i overensstemmelse med nærværende Konventions bestemmelser.

Artikel 25.

Kontrol med valmuestrå.

1. En Part, som tiillader dyrkning af opialvalmue til andre formål end produktion af opium, skal træffe enhver forholdsregel for at tilsikre:

 • a) at opium ikke produceres af sådanne opiatvalmuer, og
 • b) at fabrikationen af narkotiske midler af valmuestrå er under tilstrækkelig kontrol.

2. Parterne skal med hensyn til valmuestrå kræve de samme import- og eksportcertifikater som i artikel 31, stk. 4 til 15 fastsat.

3. Parterne skal indsende statistiske oplysninger om import og eksport af valmuestrå således som krævet i artikel 20, stk. 1 d) og 2 b) for narkotiske midlers vedkommende.

Artikel 26.

Kokabusk og kokablade.

1. Hvis en Part tillader dyrkning af kokabusken, skal den for dyrkning af denne og for kokabladene bringe det kontrolsystem, der gælder for opiatvalmuen i henhold til artikel 23 i anvendelse, men med hensyn til artiklens stk. 2 d) skal forpligtelsen, der pålægges det deri omtalte Bureau indskrænke sig til, at Bureauet fysisk overtager afgrøden så hurtigt som muligt efter høstens afslutning.

2. Parterne skal så vidt muligt gennemføre, at alle kokabuske, der gror vildt, udryddes. De skal ødelægge de kokabuske, der er genstand for ulovlig dyrkning.

Artikel 27.

Tillægsbestemmelser vedrørende kokablade.

1. Parterne kan tillade, at kokablade benyttes til fremstilling af smagsstoffer, som ikke må indeholde alkaloider og kan i den udstrækning, det er nødvendigt for formålet, tillade produktion, import, eksport, handel med og besiddelse af sådanne blade.

2. Parterne skal indsende særskilte overslag (artikel 19) og statisktiske oplysninger (artikel 29) vedrørende kokablade til fremstilling af smagsstoffer, undtagen når samme kokablade benyttes til udvinding både af alkaloider og af smagsstoffer, og dette fremgår af overslaget og de statistiske oplysninger.

Artikel 28.

Kontrol med indisk hamp.

1. Hvis en Part tillader dyrkning af hampeplanten til produktion af indisk hamp eller harpiks af indisk hamp, skal den anvende det kontrolsystem, der i henhold til artikel 23 er foreskrevet for opiatvalmuen.

2. Nærværende Konvention gælder ikke for dyrkning af hampeplanten udelukkende til industrielle formål (fiber og frø) eller for havebrugsformål.

3. Parterne skal træffe de forholdsregler, der måtte være nødvendige for at forhindre misbrug af og ulovlig handel med hampeplantens blade.

Artikel 29.

Fabrikation.

1. Parterne skal kræve, at fabrikation af narkotiske midler skal foregå i henhold til autorisation undtagen i de tilfælde, hvor fabrikation udføres af en eller flere statsvirksomheder.

2. Parterne skal

 • a) føre kontrol med alle personer og virksomheder, der er beskæftiget med fabrikation af narkotiske midler,
 • b) føre kontrol gennem autorisation med de virksomheder og de lokaler, hvori fabrikationen i henhold til autorisation foregår, og
 • c) kræve, at autoriserede fabrikanter af narkotiske midler får tidsbegrænsede tilladelser, der angiver arten og mængden af de narkotiske midler, de er berettiget til at fabrikere. For præparaters vedkommende er en sådan tidsbegrænset tilladelse ikke påkrævet.

3. Parterne skal forhindre, at fabrikanterne ligger inde med større kvanta narkotiske midler og valmuestrå end de for den normale drifts nødvendige kvanta, alt under hensyntagen til de rådende markedsforhold.

Artikel 30

Handel og fordeling.

1.a) Parterne skal forlange, at handel med og fordeling af narkotiske midler foregår i henhold til autorisation, bortset fra de tilfælde, hvor handel og fordeling foretages af en eller flere statsvirksomheder.

 • b) Parterne skal
 • I) føre kontrol med alle personer og virksomheder, der er beskæftiget med handel med eller fordeling af narkotiske midler,
 • II) gennem autorisation føre kontrol med de virksomheder og de lokaler, hvori sådan handel eller fordeling foregår. kravet om autorisation behøver ikke at gælde for præparater.
 • c) De i stk. a) og b) nævnte bestemmelser vedrørende autorisation behøver ikke at gælde for personer, der udfører terapeutisk og videnskabeligt arbejde og er berettiget hertil.

2. Parterne skal ligeledes:

 • a) forhindre, at handlende, uddelere, statsvirksomheder eller de ovenfor nævnte behørigt autoriserede personer ligger inde med større kvanta narkotiske midler og valmuestrå end de for den normale drift nødvendige, alt under hensyntagen til de rådende markedsforhold, og
 • b) I) kræve lægerecept for udlevering eller dispensering af narkotiske midler til enkeltpersoner. Dette krav behøver ikke at gælde for narkotiske midler, som behørigt autoriserede enkeltpersoner har ret til at modtage, bruge, udlevere, dispensere eller anvende i forbindelse med deres terapeutiske arbejde, og II) kræve, at recept for de i bilag I nævnte narkotiske midler, hvis de anser det for nødvendigt eller ønskeligt, udfærdiges på officielle formularer, der udstedes i form af talonbøger af kompetente regeringsmyndigheder eller af autoriserede, faglige sammenslutninger.

3. Det er ønskeligt, at Parterne kræver, at skriftlige eller trykte tilbud på narkotiske midler, alle slagt reklamer eller anden beskrivende litteratur vedrørende narkotiske midler, og som benyttes i kommercielt øjemed, den indre emballage i pakninger indeholdende narkotiske midler og etiketter, hvormed de narkotiske midler udbydes til salg, angiver det internationale fællesnavn, der meddeles af Verdens Sundheds Organisationen.

4. Hvis en Part anser det for nødvendigt eller ønskeligt, skal den kræve, at den indre emballage i pakninger, indeholdende narkotiske midler, skal bære et tydeligt dobbelt rødt bånd. Udvendig skal emballagen ikke være forsynet med et dobbelt rødt bånd.

5. En Part skal kræve, at etiketten, hvormed et narkotisk middel udbydes til salg, skal angive det nøjagtige indhold i vægt eller procent. Dette krav behøver ikke gælde for et narkotisk middel, der udleveres til en enkeltperson efter lægerecept.

6. De i stk. 2 og 5 anførte bestemmelser behøver ikke at gælde for detailhandel med eller detailfordeling af de i bilag II anførte narkotiske midler.

Artikel 31.

Særbestemmelser vedrørende international handel.

1. Parterne skal ikke bevist tillade eksport af narkotiske midler til noget land eller territorium, undtagen dette sker

 • a) i overensstemmelse med de love og regulativer, der er i kraft i det pågældende land eller territorium og
 • b) indenfor grænserne af det pågældende lands eller territoriums totale overslag, således som defineret i artikel 19, stk. 2 medtillæg af de kvanta, der er beretnet til genudførsel.

2. Parterne skal i frihavne og fri zoner føre samme tilsyn og kontrol som i andre dele af deres territorier dog således, at de kan træffe strengere forholdsregler.

3. Parterne skal

 • a) gennem autorisation føre kontrol med import og eksport af narkotiske midler, undtagen når import eller eksport forestås af en eller flere statsvirksomheder.
 • b) føre kontrol med alle personer og virksomheder, der er beskæftiget med import eller eksport.

4.a) Enhver Part, der tillader import eller eksport af narkotiske midler, skal kræve indhentning af et separat import- eller eksportcertifikat for hver sådan import eller eksport, uanset om den består af et eller flere narkotiske midler.

 • b) Certifikatet skal angive navnet på det narkotiske middel, det eventuelle internationale navn, det kvantum, der skal importeres og eksporteres, og navn og adresse på importøren eller eksportøren og skal angive tidsrummet, indenfor hvilket importen eller eksporten skal foretages.
 • c) Eksportcertifikatet skal ligeledes angive nummer og dato for importcertifikatet (stk. 5) samt navnet på den udstedende myndighed.
 • d) Importcertifikatet kan tillade, at importen finder sted i mere end een forsendelse.

5. Før Parterne udsteder et eksportcertifikat, skal de kræve et importcertifikat udstedt af den kompetente myndighed i importlandet eller importterritoriet, der bekræfter, at importen af det eller de deri angivne narkotiske midler er godkendt, og certifikatet skal fremlægges af den person eller virksomhed, der ansøger om eksportcertifikat. Parterne skal så nær som muligt følge den form for importcertifikat, der er godkendt af Kommissionen.

6. Kopi af eksportcertifikatet skal ledsage hver forsendelse, og den regering, der udsteder eksportcertifikatet, skal sende en kopi til regeringen i importlandet eller importterritoriet.

7.a) Regeringen i importlandet eller importterritoriet skal, når importen er foretaget, eller når den fastsatte tid for importen er udløbet, returnere eksportcertifikatet med påtegning herom til regeringen i eksportlandet eller eksportterritoriet.

 • b) Påtegningen skal nødagtigt angive det importerede kvantum.
 • c) Hvis det nøjagtige kvantum, de er eksporteret, er mindre end det i eksportcertifikatet angivne, skal det virkelig eksporterede kvantum af den kompetente myndighed anføres på eksportcertifikatet og på enhver officiel kopi deraf.

8. Eksport af forsendelser poste restante eller til en bank for en andens regning end den i eksportcertifikatet angivne er forbudt.

9. Eksport af forsendelser til oplægning på kreditoplag eller frilager er forbudt, medmindre regeringen i importlandet attesterer på importcertifikatet, der fremlægges af den person eller virksomhed, der ansøger om eksportcertifikat, at den har godkendt importen til oplægning på kreditoplag eller frilager. i et sådant tilfælde skal eksportcertifikatet angive, at forsendelsen er eksporteret til sådan oplægning. Enhver udtagning af varer fra frilageret, henholdsvis kreditoplaget, kræver tilladelse fra den myndighed, under hvis jurisdiktion vedkommende pakhus hører, og hvor det drejer sig om et udenlandsk bestemmelsessted, skal sagen behandles som en ny eksport i nærværende Konventions forstand.

10. Forsendelser af narkotiske midler, der indføres til eller udføres fra en Parts territorium, og som ikke er ledsaget af et eksportcertifikat, skal tilbageholdes af den kompetente myndighed.

11. En Part må ikke tillade narkotiske midler, der forsendes til et andet land, at passere gennem sit territorium, uanset om forsendelsen fjernes fra det pågældende befordringsmiddel eller ej, medmindre kopi af eksportcertifikatet for sådan forsendelse fremlægges for vedkommende Parts kompetente myndighed.

12. Den kompetente myndighed i et land eller territorium, gennem hvilket en forsendelse af narkotiske midler får tilladelse at passere, skal tage alle fornødne forholdsregler for at forhindre omdirigering af forsendelsen til et andet bestemmelsessted end det i den ledsagende kopi af eksportcertifikatet nævnte, medmindre regeringen i ladet eller territoriet, gennem hvilket forsendelsen passerer, giver tilladelse til omdirigering. Regeringen i transitlandet eller transitområdet skal behandle enhver anmodning om omdirigering, som om omdirigeringen var en eksport fra transitlandet eller transitterritoriet til det ny bestemmelsesland eller bestemmelsesterritorium. Hvis der gives tilladelse til omdirigering, skal de i stk. 7 a) og b) anførte bestemmelser også gælde mellem transitlandet eller transitterritoriet og landet eller territoriet, som oprindelige eksporterede forsendelsen.

13. Ingen forsendelse af narkotiske midler i transit, eller medens den er oplagt på kreditoplag eller frilager, må underkastes nogen proces, der ville ændre de pågældende narkotiske midlers karakter. Emballagen må ikke ændres uden tilladelse fra den kompetente myndighed.

14. De i stk. 11 til 13 anførte bestemmelser vedrørende narkotiske midlers passage gennem en Parts territorium skal ikke bringes i anvendelse, når den pågældende forsendelse transporteres med flyvemaskine, som ikke lander i transitlandet eller transitterritoriet. Hvis flyvemaskinen lander i et sådant land eller territorium, skal bestemmelserne bringes i anvendelse i det omfang, omstændighederne kræver det.

15. Nærværende artikels bestemmelser er ikke prejudicerende for bestemmelserne i nogen international overenskomst, der indskrænker den kontrol, som kan udøves af nogen af Parterne over transiterede, narkotiske midler.

16. Intet i nærværende artikel bestemt, med undtagelse af stk. 1 a) og stk. 2 behøver at gælde for de i bilag III anførte præparater.

Artikel 32.

Særbestemmelser vedrørende medbringelse af narkotiske midler til brug ved nødhjælp ombord i skibe eller flyvemaskiner i den internationale trafik.

1. Begrænsede kvanta af narkotiske midler beregnet til brug ved nødhjælp ombord i skibe eller flyvemaskiner under deres rejse i international trafik skal ikke betragtes som import, eksport eller passage gennem et land i nærværende Konventions forstand.

2. Passende forsigtighedsforanstaltninger skal træffes af registreringslandet for at forhindre misbrug eller overgang til ulovlig handel af de i stk. 1 omhandlede narkotiske midler. Kommissionen skal i samråd med vedkommende internationale organisationer anbefale sådanne forsigtighedsforanstaltninger.

3. Narkotiske midler, der medbringes i skibe eller flyvemaskiner i overensstemmelse med stk. 1 skal være underkastet registreringslandets love, regulativer, tilladelser og autorisationer uden prejudice for den kompetente lokale myndigheds ret til at foretage kontrol og inspektion ombord i skibe eller flyvemaskiner. Brug af sådanne narkotiske midler i nødstilfælde skal ikke betragtes som overtrædelse af de i artikel 30, stk. 2 b) anførte krav.

Artikel 33.

Besiddelse af narkotiske midler.

Parterne må ikke tillade, at nogen besidder narkotiske midler undtagen i henhold til lovhjemmel.

Artikel 34.

Forholdsregler med hensyn til tilsyn og kontrol.

Parterne skal kræve:

 • a) at alle personer, som opnår autorisation i henhold til nærværende Konvention, eller har overordnede eller tilsynsførende stillinger i et statsvirksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med nærværende Konvention, er i besiddelse af tilstrækkelige kvalifikationer til på en effektiv og samvittighedsfuld måde at handle efter de love og regulativer, som sættes i kraft som følge af nærværende Konvention, og
 • b) at regeringsmyndigheder, fabrikanter, handlende, videnskabsmænd, videnskabelige institutioner og hospitaler fører bøger, udvisende de enkelte kvanta af hvert narkotisk middel, der er fabrikeret, erhvervet eller brugt. Bøgerne skal opbevares i mindst 2 år. hvor det drejer sig om talonbøger (artikel 30, stk. 2 b) med officielle recepter, skal både bøger og taloner ligeledes opbevares i mindst 2 år.

Artikel 35.

Bekæmpelse af den ulovlige handel.

Parterne skal med tilbørlig hensyntagen til deres forfatningsmæssige, lovmæssige og administrative systemer

 • a) inden for deres territorium træffe foranstaltninger til koordinering af bestræbelser til forebyggelse og bekæmpelse af den ulovlige handel. Til til at forestå denne koordinering kan de udpege et organ, der skal være ansvarlig for denne,
 • b) hjælpe hinanden i kampen mod den ulovlige handel med narkotiske midler,
 • c) samarbejde med hinanden og med de kompetente internationale organisationer, hvoraf de er medlemmer, i en fælles kamp mod den ulovlige handel,
 • d) påse, at internationalt samarbejde mellem de pågældende organer foregår på hurtig og effektiv måde,
 • e) tilsikre, at juridiske dokumenter, der skal sendes landene imellem i anledning af en retssag, hurtigst muligt tilstilles de af parterne udpegede organer. Dette krav skal være uden prejudice for en Parts ret til at kræve, at juridiske dokumenter tilstilles den af diplomatisk vej.

Artikel 36.

Straffebestemmelser.

1. Med forbehold af de indskrænkninger, der følger af en parts forfatning, skal vedkommende Part træffe sådanne foranstaltninger, som tilsikrer: at dyrkning, produktion, fabrikation, udvinding, tilberedning, besiddelse, tilbud, udbud til salg, fordeling, køb, salg, levering på hvilke som helst betingelser, mæglerkurtage, forsendelse, forsendelse i transit, transport, import og eksport af narkotiske midler i modstrid med nærværende Konventions bestemmelser og enhver anden handling, som efter Partens mening vil være i modstrid med nærværende Konventions bestemmelser, er strafbare forseelser, når de begås med overlæg, og at alvorlige overtrædelser er hjemfalden til passende straf, særlig fængsel eller anden frihedsberøvende straf.

2. Med forbehold af de indskrænkninger, der følger af en Parts forfatning, dens retssystem og nationale lovgivning

 • a) I) skal enhver af de i stk. 1 anførte overtrædelser, hvis de begås i forskellige lande, betragtes som en særlig overtrædelse,
 • II) skal bevidst deltagelse i, sammensværgelse for at begå og forsøg på at begå nogen af disse forseelser, og indledende skridt og finansielle operationer i forbindelse med de i nærværende artikel anførte overtrædelser, være strafbare overtrædelser i stk. 1's forstand,
 • III) skal dom for sådanne overtrædelser afsagt i udlandet tages i betragtning ved bestemmelser om, hvorvidt der foreligger gentagelse og
 • IV) skal de overfor nævnte alvorlige overtrædelser, der begås enten af statsborgere eller af udlændinge, forfølges af den Part, på hvis territorium overtrædelsen er begået, eller af den Part, på hvis territorium lovovertræderen befinder sig, hvis udlevering af lovovertræderen ikke er i overensstemmelse med den Parts lov, til hvem begæring herom sendes, alt for så vidt sådan lovovertræder ikke allerede er blevet tiltalt og dom afsagt over ham.
 • b) Det er ønskeligt, at de i stk. 1 og stk. 2 a) II) anførte overtrædelser behandles som forbrydelser, der kan medføre udvisning i henhold til udvisningstraktat, der er eller måtte blive afsluttet mellem nogle af Parterne og mellem nogle af de Parter, som ikke gør udvisning betinget af en traktat eller gensidighed, dog skal spørgsmålet om udvisning afgøres efter den Parts lov, til hvem begæring indgives, at vedkommende Part skal have ret til at nægte at arrestere eller udvise vedkommende i tilfælde, hvor den kompetente myndighed ikke anser overtrædelsen for at være tilstrækkelig alvorlig.

3. Nærværende artikels bestemmelser skal respektere bestemmelserne i vedkommende Parts straffelov vedrørende jurisdiktion.

4. Intet af det i nærværende artikel indeholdte skal ændre det princip, at de deri anførte overtrædelser skal defineres, forfølges og straffes i overensstemmelse med Partens nationale love.

Artikel 37.

Beslaglæggelse og konfiskation.

Narkotiske midler, stoffer og udstyr, der er brugt i forbindelse med eller beregnet for nogen af de i artikel 36 omhandlede overtrædelser, skal kunne beslaglægges og konfiskeres.

Artikel 38.

Behandling af narkomaner.

1. Parterne skal drage omsorg for, at narkomaner får adgang til lægebehandling, forsorg og revalidering.

2. Hvis en Part har et alvorligt narkomanproblem, og dens økonomi tillader det, skal den drage omsorg for, at narkomanerne får passende adgang til effektiv behandling.

Artikel 39.

Anvendelse af strengere nationale kontrolforanstaltninger end foreskrevet i nærværende Konvention.

Uanset nærværende Konventions bestemmelser skal en Part ikke være, eller anses for at være, afskåret fra at træffe kontrolforanstaltninger, der er strengere end de i nærværende Konvention bestemte, ejheller være afskåret fra at kræve, at de i anførte narkotiske midler underkastes alle eller nogle af de kontrolforanstaltninger, der gælder for de i bilag I anførte narkotiske midler, som efter dens mening er nødvendige eller ønskelige af hensyn til offentlig sundhed og velfærd.

Artikel 40.

Konventionens sprog, undertegnelse, ratifikation og tiltrædelse.

1. Nærværende Konvention, hvis engelske, franske, kinesiske, russiske og spanske tekst er lige autentisk, skal være åben for underskrift indtil 1. august 1961 for ethvert medlem af De Forenede Nationer, for enhver ikke-medlemsstat, som er deltager i Den mellemfolkelige Domstols statut, eller som er medlem af et særorgan under De Forenede Nationer, og for enhver anden stat, som Rådet måtte opfordre til at medunderskrive.

2. Nærværende Konvention skal ratificeres. Ratifikationsinstrumenterne skal deponeres hos Generalsekretæren.

3. Efter 1. august 1961 kan nærværende Konvention tiltrædes af de i stk. 1 nævnte stater. Tiltrædelsesinstrumenterne skal deponeres hos Generalsekretæren.

Artikel 41.

Ikrafttræden.

1. Nærværende Konvention træder i kraft 30 dage efter, at det 40. ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument er deponeret i overensstemmelse med artikel 40.

2. Hvis en stat deponerer et ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument efter den dag, hvor det 40. instrument blev deponeret, skal nærværende Konvention træde i kraft for denne stats vedkommende 30 dage efter den dag, hvor den pågældende stat deponerede sit ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument.

Artikel 42.

Territoriemæssig gyldighed.

Nærværende Konvention skal være gældende for alle territorier uden for moderlandet, for hvis internationale forhold en Part er ansvarlig, medmindre det pågældende territoriums forud indhentede samtykke kræves i henhold til vedkommende Parts eller territoriums forfatning, eller i henhold til sædvane. I et sådant tilfælde skal Parten hurtigst muligt søge at indhente territoriets samtykke, og når dette foreligger, skal Parten underrette Generalsekretæren. Nærværende Konvention skal finde anvendelse på det eller de i sådan underretning nævnte territorier fra den dag, da Generalsekretæren modtager meddelelse. I de tilfælde, hvor det forud indhentede samtykke fra et territorium uden for moderlandet ikke er påkrævet, skal vedkommende Part ved undertegnelsen, ratifikationen eller tiltrædelsen meddele, hvilke territorier uden for moderlandet der falder ind under nærværende Konventions bestemmelser.

Artikel 43.

Territorier i artiklerne 19, 20, 21 og 31's forstand.

1. En Part kan meddele Generalsekretæren, at med henblik på artiklerne 19, 20, 21 og 31 er et af dets territorier opdelt i to eller flere territorier, eller at to eller flere af dets territorier er blevet sammenlagt til et enkelt territorium.

2. To eller flere Parter kan meddele Generalsekretæren, at de som følge af en af dem oprettet toldunion udgør et enkelt territorium i Artiklerne 19, 20, 21 og 31's forstand.

3. Enhver i henhold til ovenstående stk. 1 eller 2 given meddelelse skal være gyldig fra den nærmest følgende 1. januar.

Artikel 44.

Ophør af tidligere internationale traktater.

1. For Parternes vedkommende ophæver og erstatter nærværende Konventions bestemmelser ved ikrafttrædelsestidspunktet følgende traktater:

 • a) Den internationale Opiumkonvention undertegnet i Haag den 23. januar 1912,
 • b) Aftale vedrørende fabrikation af, intern handel med og brug af præpareret opium underskrevet i Geneve den 11. februar 1925,
 • c) Den internationale Opiumkonvention undertegnet i Geneve den 19. februar 1925,
 • d) Konvention angående begrænsning af fabrikation og regulering af fordelingen af narkotiske midler, undertegnet i Geneve den 13. juli 1931,
 • e) Aftale angående kontrol med opiumrygning i det fjerne østen, underskrevet i Bangkok den 27. november 1931,
 • f) Protokol undertegnet i Lake Success den 11. december 1946, om ændringer i de aftaler, konventioner og protokoller omhandlende narkotiske midler, der er afsluttet den 23. januar 1912 i Haag, den 11. og 19. februar 1925 samt den 13. juli 1931 i Geneve, den 27. november 1931 i Bangkok og den 26. juni 1936 i Geneve undtagen for så vidt den angår sidstnævnte Konvention,
 • g) De i stk. a) til e) nævnte konventioner og aftaler som ændret i henhold til den i stk. f) omhandlede protokol af 1946,
 • h) Protokol undertegnet i Paris den 19. november 1948, hvorved narkotiske midler, der falder uden for Konventionen af 13. juli 1931 angående begrænsning af fabrikation og regulering af fordelingen af narkotiske midler som ændret ved protokol underskrevet i Lake Success den 11. december 1946, bringes under international kontrol.
 • i) Protokol angående begrænsning og regulering af dyrkning af valmueplanten, fremstilling af, international og engros handel med og brug af opium, undertegnet i New York den 23. juni 1953, såfremt denne protokol er trådt i kraft.

2. Ved nærværende Konventions ikrafttræden skal artikel 9 i konventionen om bekæmpelse af ulovlig handel med farlige stoffer, undertegnet i Geneve den 26. juni 1936 for de Parters vedkommende, som har tiltrådet den, og som også tiltræder nærværende Konvention, bortfalde og erstattes med nærværende Konventions artikel 36, stk. 2 b), dog kan en sådan Part ved underretning til Generalsekretæren opretholde nævnte artikel 9.

Artikel 45.

Overgangsbestemmelser.

1. De Udvalget i henhold til artikel 9 tillagte funktioner skal fra nærværende Konventions ikrafttræden (artikel 41, stk. 1) foreløbig udføres af det faste centraludvalg, der er oprettet i henhold til kapitel VI i den i artikel 44 c) nævnte konvention med ændringer og af Kontroludvalget oprettet i henhold til kapitel II i den i artikel 44 d) nævnte konvention med ændringer, alt således som de pågældende funktioner måtte nødvendiggøre det.

2. Rådet skal fastsætte datoen, på hvilken det i artikel 9 nævnte nye udvalg skal overtage sine pligter. Fra denne dato skal udvalget med hensyn til de stater, som har tiltrædt de i artikel 44 nævnte traktater, og som ikke har tiltrådt nærværende Konvention, udføre de funktioner, der er tillagt det i stk. 1 nævnte faste centraludvalg og kontroludvalg.

Artikel 46.

Opsigelse.

1. Efter udløbet af et tidsrum på 2 år at regne fra nærværende Konventions ikrafttræden (artikel 41, stk. 1) kan en Part på egne eller et territoriums vegne, for hvilket den har internationalt ansvar, og som har tilbagekaldt det i henhold til artikel 42 givne samtykke, opsige nærværende Konvention skriftligt ved et dokument, der deponeres hos generalsekretæren.

2. Denne opsigelse skal, hvis den er modtaget af Generalsekretæren, senest en 1. juli, blive effektiv det følgende års 1. januar, og hvis den er modtaget efter den 1. juli, skal den betragtes som værende modtaget senest den 1. juli følgende år.

3. Nærværende Konvention skal ophøre, hvis betingelserne for dens ikrafttræden, således som i artikel 41, stk. 1, fastsat, ikke længere er tilstede på grund af de i stk. 1 foretagne opsigelser.

Artikel 47.

Ændringer.

1. Enhver Part kan foreslå ændring i nærværende Konvention. En ændrings tekst og grunden til ændringen skal meddeles Generalsekretæren, som skal underrette Parterne og Rådet herom. Rådet skal afgøre enten

 • a) at en konference i overensstemmelse med artikel 62, stk. 4 i De Forenede Nationers pagt skal sammenkaldes til behandling af den foreslåede ændring, eller
 • b) at Parterne skal udtale sig om, hvorvidt de tiltræder den foreslåede ændring og ligeledes anmodes om at tilstille Rådet deres bemærkninger til forslaget.

2. Hvis en foreslået ændring, der rundsendes i henhold til nærværende artikels stk. 1 b) ikke forkastes af en Part indenfor 18 måneder efter, at den er rundsendt, skal den træde i kraft. hvis imidlertid en foreslået ændring forkastes af en Part, kan Rådet afgøre, under hensyntagen til Parternes bemærkninger, om en konference skal indkaldes til behandling af ændringen.

Artikel 48.

Tvistigheder.

1. Hvis der opstår nogen tvist mellem to eller flere Parter om fortolkningen eller anvendelsen af nærværende Konvention, skal vedkommende Parter rådføre sig med hinanden i den hensigt at bilægge striden ved forhandling, undersøgelse, mægling, forlig, voldgift, henvendelse til regionale organer, retssag eller andre mindelige ordninger efter deres eget valg.

2. Enhver tvist, der ikke kan afgøres på ovennævnte måde, skal indbringes for Den mellemfolkelige Domstol til afgørelse.

Artikel 49.

Overgangsforbehold.

1. Ved undertegnelse, ratifikation eller tiltrædelse kan en Part forbeholde sig ret til på et eller flere af dens territorier foreløbig at tillade

 • a) quasi-medicinsk brug af opium,
 • b) opiumrygning,
 • c) tygning af kokablade,
 • d) brug af indisk hamp, harpiks af indisk hamp, ekstrakt og tinktur af indisk hamp for ikke-medicinske formål, og
 • e) produktion og fabrikation af og handel med de under stk. a) til d) nævnte narkotiske midler for de deri nævnte formål.

2. De under stk. 1 nævnte forbehold skal være underkastet følgende restriktioner:

 • a) de i stk. 1 nævnte handlinger kan kun tillades i den udstrækning, de var traditionsmæssige og tilladte den 1. januar 1961 i de territorier, hvor hvilke forbehold tages,
 • b) ingen udførsel af de i stk. 1 nævnte narkotisk midler for de deri nævnte formål kan tillades til en ikke-part eller til et område, der i henhold til artikel 42 falder udenfor nærværende Konvention.
 • c) kun sådanne personer må ryge opium som den 1. januar 1964 er registreret og har den kompetente myndigheds tilladelse dertil.
 • d) Den quasi-medicinske brug af opium skal ophæves indenfor 15 år fra nærværende Konventions ikrafttræden i henhold til artikel 41, stk. 1,
 • e) tygning af kokablade skal ophæves indenfor 25 år fra nærværende Konventions ikrafttræden i henhold til artikel 41, stk. 1,
 • f) brugen af indisk hamp til andet end medicinske og videnskabelige formål skal ophøre så hurtigt som muligt, men i hvert fald indenfor 25 år efter nærværende Konventions ikrafttræden i henhold til artikel 41, stk. 1,
 • g) produktion og fabrikation af og handel med de i stk. 1 nævnte narkotiske midler til de deri nævnte anvendelser skal indskrænkes og endelig ophæves samtidig med indskrænkningen og ophævelsen af denne anvendelse.

3. En Part, de tager det i stk. 1 nævnte forbehold, skal

 • a) indføje i årsberetningen, der tilstilles Generalsekretæren i overensstemmesler med artikel 18, stk. 1 a), en redegørelse for den fremgang, der er sket det foregående år i arbejdet for at afskaffe brug, produktion, fabrikation eller handel som nævnt i stk. 1, og
 • b) tilstille Udvalget separate overslag (artikel 19) og statistiske oplysninger (artikel 20) vedrørende de handlinger, med hensyn til hvilke, forbehold er taget på den af Udvalget foreskrevne måde.

4.a) Hvis en Part, der tage det i stk. 1 senest 6 måneder efter afslutningen af det pågældende år,

 • II) de i stk. 3 b) omhandlede overslag senest 3 måneder efter den af Udvalget i overensstemmelser med artikel 12, stk. 1 fastsatte dag,
 • III) de i stk. 3 b) omhandlede statistiske oplysninger senest 3 måneder efter de i artikel 20, stk. 2 angivne tidspunkter,

skal Udvalget eventuelt Generalsekretæren, underrette vedkommende Part om forsinkelsen med anmodning om at få tilstillet oplysningerne senest 3 måneder efter modtagelsen af underretningen.

 • b) Hvis Parten undlader at efterkomme Udvalgets eller Generalsekretærens anmodning indenfor nævnte periode, skal det i henhold til stk. 1 tagne forbehold ophøre at være gældende.

5. En stat, der har taget forbehold, kan til enhver tid ved skriftlig meddelelse tilbagekalde et eller flere forbehold.

Artikel 50.

Andre forbehold.

1. Partene skal ikke kunne tage andre forbehold end de i artikel 49 eller nedenfor anførte.

2. Enhver stat kan ved undertegnelse, ratifikation eller tiltrædelse tage forbehold med hensyn til følgende bestemmelser i nærværende Konvention: Artikel 12, stk. 2 og 3, artikel 13, stk. 2, artikel 14, stk. 1 og 2, artikel 31, stk. 1 b) og artikel 48.

3. En stat, der ønsker at tiltræde nærværende konvention, men ønsker at være berettiget til at tage andre forbehold end de i nærværende artikel, stk. 2 eller i artikel 49 omhandlede, kan meddele Generalsekretæren denne sin hensigt. Medmindre dette forbehold indenfor en periode af 12 måneder efter datoen for Generalsekretærens meddelelse om vedkommende forbehold forkastes af 1/3 af de stater, der har ratificeret eller tiltrådt nærværende Konvention, skal det anses for at være tilladt, dog under forudsætning af, at de stater, der har gjort indsigelse mod forbeholdet, ikke over for vedkommende stat behøver at påtage sig nogen af forbeholdet berørt juridisk forpligtelse i henhold til nærværende Konvention.

4. En stat, der har taget forbehold, kan til enhver tid ved skriftlig meddelelse tilbagetage et eller flere forbehold.

Artikel 51.

Meddelelser.

Generalsekretæren skal underrette alle de i artikel 40, stk. 1 nævnte stater om

 • a) undertegnelser, ratifikationer og tiltrædelser i overensstemmelser med artikel 40,
 • b) datoen for nærværende Konventions ikrafttræden i overensstemmelse med artikel 46, og
 • d) erklæringer og meddelelser i henhold til artiklerne 42, 43, 47, 49 og 50.

TIL BEKRÆFTELSE har nedenstående, behørigt befuldmægtigede, undertegnet nærværende Konvention på deres respektive regeringers vegne:

UNDERTEGNET I New York den tredivte marts et tusinde nihundrede og en og tres, i et enkelt eksemplar, som skal deponeres i De Forenede Nationers arkiv, og hvoraf bekræftede genparter skal tilstilles samtlige medlemmer af De Forenede Nationer og de andre i artikel 40, stk. 1 nævnte stater.

Bilag.

Fortegnelse over de i bilag I optagne narkotika.

Acetylmetadol

Aaalyprodin

Alfacetylmetadol

Alfameprodin

Alfametadol

Alfaprodin

Anileridin

Benzetidin

Benzylmorfin

Betacetylmetadol

Betameprodin

Betametadol

Betaprodin

Indisk hamp og harpiks af indisk hamp og ekstrakter og tinkturer af indisk hamp

Klonitazin

Kokablad

Kokain

Koncentrat af valmuestrå (det materiale der fremkommer, når valmuestrå behandles med henblik på koncentrering af alkaloiderne, for så vidt dette materiale gøres tilgængelig for handel)

Desomorfin

Dextromoramid

Diempromid

Diætyltiambuten

Dihydromorfin

Dimenoxadol

Bimetadol

Dimetyltiambuten

Dixafetylbutyrat

Difeboxylat

Dipipanon

Ecgonin

Ætylmetyliambuten

Etonitazin

Etoxeridin

Furetidin

Diacetylmorfin

Hydrokon

Hydromorfinol

Hydromorfon

Oxipetidin

Isometadon

Ketobemidon

Levometorfan (1)

Levomoramid

Levofenacylmorfan

Levorfanol (1)

Metazicin

Metadon

Metyldesorfin

Metyldihydromorfin

1-Methyl-4-phenyl-piperidin-4-carboxylsyre

Metopon

Morferidin

Morfin

Morfinmetylbromid og andre morfinderivater med pentavalent kvælstof

Morfin-N-oksyd

Myrofin

Nikomorfin

Norlevorfanol

Normetadon

Normorfin

Opium

Oxikon

Oximorfon

Petidin

Penadoxon

Fenampromid

Fenetylazocin

Fenomorfan

Peneoperidin

Piminodin

Proheptazin

Properidin

Racemetorfan

Racemoramid

Racemorfan

Tebakon

Tebain

Trimeperidin og

De i nærværende bilag anførte narkotisk midlers isomere, medmindre de udtrykkelig undtages, når den angivne kemiske betegnelse kan omfatte isomere;

De i nærværende bilag anførte narkotiske midlers estere og ætere, medmindre de forekommer på et andet bilag, når dannelsen af sådanne estere og ætere er mulig;

De i nærværende bilag anførte narkotiske midlers salte, herunder saltene af de ovenfor anførte eventuelle estere, ætere og isomere, når dannelsen af sådanne salte er mulig.

 • (1) Destrometorfan og dextrorfan er udtrykkelig ikke omfattet af nærværende bilag.

Fortegnelse over de i bilag II optagne narkotika.

Acetyldihydrokodein

Kodein

Destropropoxifen

Dihydrokodein

Ætylmorfin

Norkodein

Folkodin og

de i nærværende bilag anførte narkotiske midlers isomere, medmindre de udtrykkelig undtages, når den angivne kemiske betegnelse kan omfatte isomere.

De i nærværende bilag anførte narkotiske midlers salte, herunder saltene af de overfor anførte eventuelle isomere, når dannelsen af sådanne salte er mulig.

Fortegnelse over de i bilag III optagne præparater.

1. Præparater af:

Acetyldihydrokodein

Kodein

Dextropropoxifen

Dihydrokodein

Ætylmorfin

Norkodein og

Folkodin

 • a) de er blandet med en eller flere andre ingredienser på en sådan måde, at der ikke er nogen eller kun en ubetydelig risiko for misbrug af præparatet og på en sådan måde, at det narkotiske middel ikke let kan genvindes eller i en mængde, der kan være til fare for folkesundheden og
 • b) de ikke indeholder mere end 100 milligram narkotisk middel pr. dosisenhed og for udoserede præparater ikke større koncentration end 2,5 pct.

2. Præparater af kokain, der ikke indeholder mere end 0,1 pct. kokain beregnet som kokainbase, og præparater af opium eller morfin, der ikke indeholder mere end 0,2 pct. morfin, beregnet som vandfri morfinbase og blandet med en eller flere andre ingredienser på en sådan måde, at der ikke er nogen eller kun en ubetydelig risiko for misbrug af præparatet og på en sådan måde, at det narkotiske middel ikke let kan genvindes eller i en mængde,d er kan være til fare for folkesundheden.

3. Faste doserede præparater af difenoxylat, der ikke indeholder mere end 2,5 milligram difenoxylat, beregnet som base og ikke mindre end 25 mikrogram atropinsulfat pr. dosisenhed.

4. pulvis ipecacuanhae et opii compositus

10 pct. pulveriseret opium

10 pct. pulveriseret ipecacuanharod godt blandet med

80 pct. andre pulveriserede ingredienser, der ikke indeholder noget narkotisk middel.

5. Præparater, der er i overensstemmelse med de i nærværende bilagnævnte formler og blandinger af sådanne præparater med ethvert materiale, der ikke indeholder narkotika.

Fortegnelse over de i bilag VI optagne narkotika.

Indisk hamp og harpiks af indisk hamp

Desomorfin

Diacetylmorfin

Ketobemidon og

saltene i de i nærværende bilag nævnte narkotika, når dannelsen af sådanne salte er mulig.

Det danske ratifikationsinstrument deponeredes den 15. september 1964 hos De Forenede Nationers Generalsekretær.

Foruden Danmark har følgende lande ratificeret eller tiltrådt Konventionen:

Afghanistan, Argentina, Den Bjelorussiske Socialistiske Sovjetrepublik, Brasilien, Burma, Cameroun, Canada, Ceylon, Chad, Cuba, Dahomey, Ecuador, Elfenbenskysten, Ghana, Irak, Israel, Jamaica, Japan, Jordan, Jugoslavien, Kenya, Republikken Korea, Kuwait, Marokko, New Zealand, Niger, Panama, Peru, Senegal, Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, De Socialistiske Sovjetrepublikkens Union, Syrien, Thailand, Tjekkoslovakiet, Togo, Trinidad og Tobago, Tunesien, Den Ukrainske Socialistiske Sovjetrepublik og Ungarn.

Konventionen er trådt i kraft for Danmark og nævnte lande den 13. december 1964 i medfør af artikel 41, den 30. dag efter, at det 40. ratifikations- eller tiltrædelsesinstrument er deponeret hos De Forenede Nationers Generalsekretær.

New Zealands ratifikationsinstrument indeholder en erklæring om, at Konventionen tillige har virkning for Cookøerne (Niue inkluderet) samt Tokelauøerne, for hvis internationale forbindelser New Zealands regering er ansvarlig.

Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har meddelt, at følgende territorier, for hvis internationale forbindelser det er ansvarligt, har givet det i artikel 42 krævede samtykke til anvendelsen af Konventionens bestemmelser:

Antigua, Bahamaøerne, Basutoland, Protektoratet Bechuanaland, Bermudaøerne, Britisk Guiana, Britisk Honduras, De Britiske Salomonøer, Brunei, Caymanøerne, Dominica, Falklandøerne, Fijiøerne, Gambia, Gibraltar, Gilbert og Elliceøerne, Grenada, Hong Kong, Jomfruøerne, Mauritius, Montserrat, St. Helena, St. Lucia, St. Christopher-Nevis-Anguilla, St. Vincent, Seychellerne, Syd-Rhodesia, Swaziland, Tongaøerne og Turks og Caicosøerne.

Den Bjelorussiske Socialistiske Sovjetrepublik, Bulgarien, De Socialistiske Sovjetrepublikkers Union, Tjekkoslovakiet, Den Ukrainske Socialistiske Sovjetrepublik og Ungarn har taget forbehold, hvorefter de ikke anser sig for bundet af bestemmelserne i Koventionens artikel 12, stk. 2 og 3, artikel 13, stk. 2, artikel 14, stk. 1 og 2, og artikel 31, stk. 1(b) som gældende for sådanne stater, der er udelukkede fra at deltage i Konventionen i følge dennes artikel 40. De pågældende stater har endvidere fremsat erklæringer, hvori det fremhæves, at Konventionen drejer sig om spørgsmål af almen interesse, og at dens formål er at forene alle lande i kampen mod det sociale onde, som misbrugen af narkotika er. Under henvisning til princippet om alle staters ligestilling anføres det, at ingen stater med rette kan hindre nogen anden stat i at blive Part i en konvention af denne art.

Argentina, Bulgarien, Indonesien og Ungarn har taget forbehold med hensyn til Konventionens artikel 48, stk. 2, idet disse lande ikke anerkender Den mellemfolkelige Domstols obligatoriske jurisdiktion.

Argentina forbeholder sig desuden de i artikel 49, stk. 1(c) og (e) angivne rettigheder.

Burma forbeholder sig retten til at tillade narkomaner i staten Shan at ryge opium i en overgangsperiode på 20 år fra Konventionens ikrafttræden og til at fremstille opium til dette formål.

Indonesien kan hverken tilslutte sig Konventionens artikel 40, stk. 1, som udelukker stater, der måtte ønske at deltage i Konventionen, fra at deltage, eller artikel 42 som kan udelukke Konventionens anvendelse i territorier uden for moderlandet.

Ceylon har med henblik på konventionens artikel 17 meddelt Generalsekretæren, at den eksisterende administration vil blive fastholdt for at bringe Konventionens bestemmelser til udførelse uden oprettelse af en særlig administration desangående, hvilket skal betragtes som er erklæring og ikke som et forbehold.

Efter Konventionens ikrafttræden har yderligere følgende lande ratificeret eller tiltrådt denne med virkning fra det ud for hvert land angivne tidspunkt:

 

  Indien ................... 12. januar 1965 

  Mali ..................... 14. januar 1965 

  Sverige .................. 17. januar 1965 

  Algeriet ................. 7. maj 1965 

Indien forbeholder sig de i artikel 49, stk. 1(a), (b), (d), og (e) angivne rettigheder og meddeler, st Konventionens bestemmelser tillige finder anvendelse i Sikkim.

Algeriet kan ikke tilslutte sig ordlyden i artikel 42, som kan hindre Konventionens anvendelse i territorier uden for moderlandet.

Ved Konventionens ikrafttræden ophæves i forholdet mellem Parterne i følge artikel 44 alle tidligere konventioner,protokoller og overenskomster vedrørende narkotiske midler dog med undtagelse af den i Geneve den 26. juni 1936 undertegnede konvention om bekæmpelse af ulovlig handel med farlige narkotiske midler med de dertil i protokol af 11. december 1946 knyttede ændringer. Sidstnævnte konvention er ikke tiltrådt af Danmark.

Det bemærkes, at den i samme artikels stk. 1(i) nævnte protokol af 23. juni 1953 trådte i kraft den 8. marts 1963.

Udenrigsministeriet, den 30. juni 1965.

Per Hækkerup.

Redaktionel note
 • (* 2) Fra og med følgende bekendtgørelse sker bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse til enkeltkonventionen og ændringsprotokol af 25. marts 1972 samlet: BEK nr 83 af 16/09/1977 BEK nr 16 af 01/02/1979 BEK nr 22 af 24/03/1980 BEK nr 123 af 14/12/1981 BEK nr 89 af 25/08/1988 BEK nr 98 af 11/10/1990 U BEK nr 55 af 21/05/1992
 • (* 1) Andre landes tiltrædelse og eventuelle forbehold: BEK nr 23 af 30/03/1966 BEK nr 59 af 15/08/1967 BEK nr 58 af 11/06/1968 BEK nr 98 af 13/10/1969 BEK nr 87 af 24/09/1970 BEK nr 93 af 15/10/1971 BEK nr 95 af 24/11/1972 BEK nr 96 af 12/10/1973 BEK nr 141 af 26/11/1975