Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 16. februar 1993 med Argentina om arbejdstilladelser til pårørende til diplomater m.v.


Ved noteveksling af 17. november 1992 og 16. februar 1993 i Buenos

Aires er der mellem Danmark og Argentina truffet aftale om

udstedelse af arbejdstilladelser til pårørende til diplomater m.v.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

KONGELIG DANSK AMBASSADE

Buenos Aires, den 17. november 1992

Hans Excellence

Dr. Guido Di Tella

Udenrigsminister

Buenos Aires, Argentina

Hr. minister,

Jeg har den ære at henvende mig til Deres Excellence for at foreslå Deres regering, på vegne af min regering, at indgå en gensidig aftale mellem vore to lande, om at tillade pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale på diplomatiske og konsulære missioner akkrediterede i vore respektive lande, at påtage sig arbejde i modtagerstaten, i henhold til følgende bestemmelser:

1. Pårørende' i denne aftale omfatter: a) Ægtefæller, b) Ugifte hjemmeboende børn under 21 år, eller under 25 år, hvis de er fuldtidsstuderende på en højere læreanstalt, c) Ugifte børn, der er fysisk eller psykisk handicappede.

2. Hvis der, i professionen eller til aktiviteten, kræves specielle kvalifikationer, skal den pårørende opfylde de regler, der gælder for den pågældende profession eller aktivitet i modtagerstaten.

3. Forinden en pårørende kan acceptere beskæftigelse i modtagerstaten, skal udsenderstatens ambassade fremsende en officiel anmodning til udenrigsministeriets protokol. Når det er konstateret, at den pågældende falder ind under de i denne aftale anførte kategorier, vil protokollen informere udsenderstatens ambassade om, at den pågældende har tilladelse til at påtage sig beskæftigelse.

4. Pårørende, der opnår beskæftigelse i henhold til denne aftale, og som nyder immunitet i modtagerstatens jurisdiktion i henhold til artikel 31 i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller i henhold til en hvilken som helst anden relevant international aftale, vil ikke kunne nyde godt af civil og administrativ immunitet for så vidt angår alle sager, der måtte opstå som følge af sådan beskæftigelse. Udsenderstaten giver uigenkaldeligt afkald på sådan immunitet gennem denne aftale. Det påhviler de pågældende personer at betale indkomstskat og socialforsikringsbidrag til modtagerstaten af ethvert vederlag, de modtager i forbindelse med beskæftigelse i modtagerstaten.

5. Nærværende aftale forbliver i kraft indtil videre, hver af aftaleparterne kan opsige aftalen skriftligt med seks måneders varsel gennem en diplomatisk kanal.

Såfremt regeringen for Republikken Argentina kan acceptere de ovenfor nævnte bestemmelser, vil denne note og Deres bekræftende svarnote udgøre en aftale mellem vore to regeringer i denne sag, som vil træde i kraft på datoen for Deres svarnote.

Jeg benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Deres Excellence om min mest udmærkede højagtelse.

Hans Grunnet

Ambassadør for Danmark

UDENRIGSMINISTEREN

Buenos Aires, den 16 februar 1993

Hr. Ambassadør,

Jeg har den ære at henvende mig til Deres Excellence som svar på Deres note af 17. november 1992, som oversat til spansk lyder som følger:

»Hr. minister,

Jeg har den ære at henvende mig til Deres Excellence for at foreslå Deres regering, på vegne af min regering, at indgå en gensidig aftale mellem vore to lande, om at tillade pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale på diplomatiske og konsulære missioner akkrediterede i vore respektive lande, at påtage sig arbejde i modtagerstaten, i henhold til følgende bestemmelser:

1. Pårørende« i denne aftale omfatter: a) Ægtefæller, b) Ugifte hjemmeboende børn under 21 år, eller under 25 år, hvis de er fuldtidsstuderende på en højere læreanstalt, c) Ugifte børn, der er fysisk eller psykisk handicappede.

2. Hvis der, i professionen eller til aktiviteten, kræves specielle kvalifikationer, skal den pårørende opfylde de regler, der gælder for den pågældende profession eller aktivitet i modtagerstaten.

3. Forinden en pårørende kan acceptere beskæftigelse i modtagerstaten, skal udsenderstatens ambassade fremsende en officiel anmodning til udenrigsministeriets protokol. Når det er konstateret, at den pågældende falder ind under de i denne aftale anførte kategorier, vil protokollen informere udsenderstatens ambassade om, at den pågældende har tilladelse til at påtage sig beskæftigelse.

4. Pårørende, der opnår beskæftigelse i henhold til denne aftale, og som nyder immunitet i modtagerstatens jurisdiktion i henhold til artikel 31 i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller i henhold til en hvilken som helst anden relevant international aftale, vil ikke kunne nyde godt af civil og administrativ immunitet for så vidt angår alle sager, der måtte opstå som følge af sådan beskæftigelse. Udsenderstaten giver uigenkaldeligt afkald på sådan immunitet gennem denne aftale. Det påhviler de pågældende personer at betale indkomstskat og socialforsikringsbidrag til modtagerstaten af ethvert vederlag, de modtager i forbindelse med beskæftigelse i modtagerstaten.

5. Nærværende aftale forbliver i kraft indtil videre, hver af aftaleparterne kan opsige aftalen skriftligt med seks måneders varsel gennem en diplomatisk kanal.

Såfremt regeringen for Republikken Argentina kan acceptere de ovenfor nævnte bestemmelser, vil denne note og Deres bekræftende svarnote udgøre en aftale mellem vore to regeringer i denne sag, som vil træde i kraft på datoen for Deres svarnote.

Jeg benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Deres Excellence om min mest udmærkede højagtelse.'

Idet jeg ønsker at give udtryk for, at min regering er enig i teksten og betingelserne som nævnt i ovenstående oversættelse, glæder det mig at meddele Dem, at Deres note, sammen med nærværende note, tilsammen udgør en aftale mellem vore to regeringer, som træder i kraft fra i dag.

I ærbødighed,

Di Tella

Hans Excellence, Ambassadør

Hans Grunnet Aftalen trådte i kraft på datoen for den argentinske svarnote, den 16. februar 1993.

Udenrigsministeriet, den 16. september 1993

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen