Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Bladet havde bragt et læserbrev og en artikel, der i begge tilfælde indeholdte kritik af klageren. Pressenævnet fandt ikke, at læserbrevets indhold var af en sådan karakter, at bladet burde have forelagt læserbrevet for klageren, inden det blev bragt. I artiklen udtalte en navngiven person sig imidlertid stærkt kritisk om klagerens rolle i sagen, og Pressenævnet fandt på denne baggrund, at bladet burde have givet klageren mulighed for at kommentere kritikken. Pressenævnet udtalte i denne anledning kritik af bladet.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 132/1999

 

    Advokat [K] har klaget til Pressenævnet over et læserbrev bragt i Samsø Posten den 9. oktober 1999 samt en artikel den 23. oktober 1999, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

    I læserbrevet den 9. oktober 1999 hed det bl.a.:

    "Da vi kommer til byen og ringer for at aftale tidspunktet, vi skal komme, får vi at vide, at lejligheden er lejet ud til anden side. Dette har [K] vidst, samme dag vi aftalte at skrive kontrakt

    Undertegnede ringer til advokatnævnet og forklarer sagen, og nævnet giver mig ret i, at sådan kan man ikke behandle folk, sender mig klagepapirer og opfordrer mig til at spørge [K], om det er nødvendigt at udfylde klagen. Dette bliver gjort, og igen meget arrogant siger [K]: I skal bare klage

    Vi tror at han har respekt for at blive ramt på pengepungen.

     "

    Artiklen den 23. oktober 1999 havde overskriften "Samsø Kommune tilbydes jord til spotpris". Heri hed det bl.a.:

    " Ole Carstensen fortæller videre, at han for at fremme sagen og komme kommunen økonomisk i møde, uopfordret har tilbudt at betale op til halvdelen af kommunens lovpligtige indskudsbeløb. Det blev imidlertid erklæret ulovligt af Århus Amts Tilsynsråd grundet en overordentlig uheldig juridisk formulering, og Ole Carstensen tillægger nu advokat [K] hele skylden og anmoder om, at samme advokat nu helt kobles af sagsbehandlingen.

    Det nytter jo ikke, siger han, at en af medspillerne i virkeligheden er en modspiller, der kun går efter at spille andre af banen og ikke efter resultatet.

     "

    Klageren har vedrørende læserbrevet anført, at det indeholder alvorlige og ærekrænkende beskyldninger mod hans person, og at han burde have haft lejlighed til at imødegå beskyldningerne, før de blev bragt. Klageren har endvidere anført, at han ikke har fået tilbud om et genmæle, men derimod tilbud om at få bragt et læserbrev om sagen.

    Klageren har vedrørende artiklen anført, at den er baseret på fejlagtig information om sagsforløbet, og at artiklen indeholder kraftige beskyldninger mod ham og hans behandling af sagen, som burde have været forelagt for ham, før de blev bragt. Klageren havde på et møde med bladet netop henstillet, at de ikke skulle bringe Ole Carstensens beskyldninger, uden først at give klageren lov til at kommentere dem.

    Bladet har vedrørende læserbrevet anført, at bladets spalter står åbne over for indlæg fra læserne, og at de ligeledes er åbne over for et genmæle, som bladet har tilbudt klageren den 9.oktober 1999. Bladet havde i øvrigt ikke kendskab til den konkrete sag, før man modtog læserbrevet, og læserbrevet blev beskåret.

    Bladet har vedrørende artiklen anført, at den omhandler en kritik af Samsø Kommune og borgmester John Sander Petersens håndtering af en konkret sag. Artiklen omtaler i to sætninger klagerens rolle i sagen som Samsø Kommunes juridiske rådgiver, og bladets navngivne kilde citeres for sin mening herom. Bladet har ikke lovet klageren, at man ville indhente hans kommentarer, før man eventuelt ville bringe udtalelser fra Ole Carstensen.

    Den 27. oktober 1999 udsendte Samsø Kommune en præciserede pressemeddelelse om klagerens engagement i sagen. Bladet bragte pressemeddelelsen den 29. oktober 1999 og heraf fremgår:

    "På baggrund af Samsøs Weekends omtale af projekt Skoleparken og advokat [K]s rolle i sagen, skal det herved meddeles, at Samsø Kommune og Danmarks Boligselskab ikke er enige i den af Ole Carstensen rejste kritik af advokat [K]s rolle i sagen. Advokat [K] har alene fungeret som kommunens juridiske rådgiver i sagen. Den overordnede styring og beslutninger i sagen er og vil fortsat blive truffet af Samsø Kommune".

    I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Per Sørensen, Aage Lundgaard, Ulrik Holmstrup og Preben Sørensen.

Pressenævnet udtaler:

    Pressenævnet bemærker indledningsvis, at Pressenævnet ikke har mulighed for at foretage en bevismæssig vurdering af, om de oplysninger og vurderinger, bladet har bragt, er korrekte.

    Pressenævnet finder, at indholdet af læserbrevet den 9. oktober 1999 ikke var af en sådan karakter, at bladet burde have forelagt læserbrevet for klageren, inden det blev bragt. Pressenævnet finder derfor ikke grundlag for at udtale kritik af bladet.

    Artiklen, der blev bragt i bladet den 23. oktober 1999, orienterer om en konkret sag i kommunen, og i denne forbindelse udtaler en navngiven person sig stærkt kritisk om klagerens rolle i sagen. Under hensyn hertil finder Pressenævnet, at bladet burde have givet klageren mulighed for at kommentere kritikken. Pressenævnet udtaler i denne anledning kritik af Samsø Posten.

    I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af Samsø Posten at offentliggøre følgende:

"Kendelse fra Pressenævnet.

    Pressenævnet har udtalt kritik af en artikel bragt i Samsø Posten den 23. oktober 1999. Artiklen havde overskriften "Samsø Kommune tilbydes jord til spotpris" og omhandlede bl.a. Samsø Kommunes sagsbehandling af projekt Skoleparken. Artiklen indeholdte kritik af advokat [K], der er Samsø Kommunes juridiske rådgiver i sagen.

    Pressenævnet bemærker indledningsvis, at Pressenævnet ikke har mulighed for at foretage en bevismæssig vurdering af, om de oplysninger og vurderinger, bladet har bragt, er korrekte.

    Artiklen, der blev bragt i bladet den 23. oktober 1999, orienterer om en konkret sag i kommunen, og i denne forbindelse udtaler en navngiven person sig stærkt kritisk om klagerens rolle i sagen. Under hensyn hertil finder Pressenævnet, at bladet burde have givet klageren mulighed for at kommentere kritikken. Pressenævnet udtaler i denne anledning kritik af Samsø Posten.

    København, den 24. november 1999.

    Per Sørensen, Aage Lundgaard, Ulrik Holmstrup og Preben Sørensen."

    Afsagt den 24. november 1999.