Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af madaffald som foder til dyr1)

 

I medfør af § 9, §§ 29-31, § 42 og § 43, stk. 2, i lov nr. 351 af 2. juni 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr fastsættes:

§ 1. I denne bekendtgørelse forstås ved affald: Rester og spild af animalsk oprindelse fra private eller kollektive husholdninger, restaurationer, pensionater, kantiner, hospitaler, klinikker, kaserner, campingpladser, transportselskaber samt øvrige fødevarevirksomheder.

§ 2. Udlevering af affald, der skal anvendes som foder til dyr, må kun ske til virksomheder, der er autoriseret hertil i henhold til denne bekendtgørelse, jf. dog § 5.

§ 3. Indsamling og distribution af affald samt behandling og anvendelse af affald til opfodring af dyr må kun foretages af virksomheder, der er autoriserede hertil i henhold til denne bekendtgørelse, jf. dog §§ 4 og 5.

§ 4. Industri- og husholdningsaffald samt affald fra storkøkkener, restauranter og lignende med indhold af animalske bestanddele må ikke anvendes til fremstilling af foder til drøvtyggere, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Anvendelse af eget husholdningsaffald som foder til dyr i egen bedrift er tilladt, såfremt affaldet er kogt, og der ikke er drøvtyggere på bedriften.

§ 5. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på:

1) affald, der tilføres en autoriseret destruktionsanstalt eller dyrefoderfabrik, der har tilladelse til at modtage det pågældende affald, og

2) sunde og friske dele fra slagtning af sunde dyr slagtet på et autoriseret slagteri, og af dette afhændet direkte til en fodercentral for pelsdyr til fremstilling af opfodringsfærdige, våde foderblandinger. Foderet skal på fremstillingsdagen leveres fra centralen til pelsdyrfarme.

§ 6. Autorisation til at indsamle, behandle og distribuere affald meddeles af Fødevaredirektoratet på følgende betingelser:

1) Indsamlingen skal ske i lukkede rum og vandtætte beholdere, og transporten skal foregå på vogne, der ikke samtidig bruges til anden transport. Vognen skal være mærket: » Må ikke anvendes til menneskeføde og må ikke indgå i foder til drøvtyggere«.

2) Beholdere og transportmidler skal efter hver anvendelse renses og desinficeres under anvendelse af desinfektionsmiddel.

3) Affaldet skal tilføres et anlæg med tilstrækkelig kapacitet til at uskadeliggøre smitstoffer. Affaldet skal opvarmes til 100° C i 60 minutter.

4) Anlægget og dets omgivelser skal være indrettet, så færdigbehandlet affald holdes adskilt fra ubehandlet, og således at omhyggelig rensning og desinfektion kan gennemføres.

5) Der må ikke holdes dyr på virksomheden.

6) Distribution må kun finde sted til besætninger, hvor dyreholdet ikke omfatter drøvtyggere, og i overensstemmelse med foderstoflovgivningens bestemmelser.

7) Virksomheden skal drives i overensstemmelse med de i bilag 1 beskrevne driftsforskrifter og stå under ugentligt tilsyn af fødevareregionen.

§ 7. Ansøgning om autorisation indsendes til fødevareregionen. Ansøgningen skal være ledsaget af en beskrivelse af anlægget.

Stk. 2. Omkostningerne ved det i § 6, nr. 7, omhandlede dyrlægetilsyn afholdes af virksomhederne.

§ 8. Overtrædelse af §§ 2-4 og § 6 straffes med bøde.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2001.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 454 af 21. september 1983 om anvendelse af affald som foder til dyr.

Stk. 3. En virksomhed, der lovligt indsamler, behandler og distribuerer affald af animalsk oprindelse ifølge godkendelse efter bekendtgørelse nr. 454 af 21. september 1983 om anvendelse af affald som foder til dyr skal, såfremt virksomheden agter at fortsætte hermed, inden den 1. februar 2001 indgive fornyet ansøgning om godkendelse. Tilladelse vil herefter kunne meddeles på betingelse af, at vilkår fastsat i medfør af nærværende bekendtgørelse efterkommes senest den 30. april 2001. Bestemmelsen i § 6, nr. 6, gælder dog fra nærværende bekendtgørelses ikrafttræden.

Fødevaredirektoratet, den 28. december 2000

P.D.V.
Preben Willeberg

/Pernille Birk


Bilag 1

Driftsforskrifter

1) Virksomheden er forpligtet til at underkaste hele den tilførte mængde affald effektiv varmebehandling før opfodring.

2) Aflæsningspladser og ramper m.v. skal være overfladebehandlet (cementeret) og forsynet med afløb, så spuling kan finde sted.

3) Kogerum m.v. skal være forsynet med faste gulve, afvaskelige vægge og afløb til kloak.

4) Virksomhedens bygninger skal være således indrettet, at effektiv skadedyrsbekæmpelse er sikret.

5) Vandforsyningen skal være således dimensioneret, at der er rigeligt koldt og varmt vand, evt. damp, til rådighed til rengøring.

6) Lokalerne skal være vel vedligeholdte og til enhver tid rengjorte.

7) Rummet, hvori anlægget er installeret, skal være adskilt i en »uren« modtagerafdeling og en » ren« afdeling til det kogte affald. Der skal være sådan adskillelse mellem »uren« og »ren« afdeling, at direkte passage ikke er mulig. Kogeanlægget skal være placeret således i rummet, at det fyldes fra den »urene« afdeling og tømmes i den »rene« afdeling.

8) Kogeapparaturets varmekapacitet skal være således dimensioneret, at der i affaldet kan holdes en temperatur svarende til ikke mindre end 100° C i mindst 60 minutter.

9) Kogeapparaturet skal være forsynet med termograf, der ved selvskrivning registrerer temperaturen i kogeapparaturets indre. Termografskriverne skal forsynes med kogedato og skal opbevares mindst 1 år fra produktionstidspunktet. Termografskriver skal forevises den tilsynsførende dyrlæge.

10) Levering af varmebehandlet animalsk affald må kun ske til bedrifter, hvor der ikke er drøvtyggere.

11) Fjerkræ, hunde, katte, rotter, fugle m.v. må ikke have adgang til det animalske affald.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 80/217/EØF af 22. januar 1980 om fællesskabsforanstaltninger til kontrol med klassisk svinepest (EF-Tidende 1980 L 47 s. 11).