Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. 1)

 

I medfør af § 36, stk. 2, § 37, § 52, § 63, § 66, stk. 3, og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) og § 8, stk. 4, § 11b, § 16a samt § 28, stk. 5, i lov om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 649 af 4. august 1993.

Område

§  1. I denne bekendtgørelse fastsættes bestemmelser om egenkontrol i primærproduktion, fødevarevirksomheder samt virksomheder, der indfører, fremstiller eller sælger materialer eller genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer. Bekendtgørelsen berører ikke øvrige bestemmelser om egenkontrol fastsat andetsteds.

§ 2. Bekendtgørelsens bestemmelser om fødevarer gælder også tilsætningsstoffer.

Egenkontrol

§ 3. Følgende primærproducenter skal udføre egenkontrol med det formål at medvirke til at sikre, at fødevarer ikke sælges, hvis de ved anvendelse på sædvanlig måde kan udgøre en risiko for menneskers sundhed:

1)   primærproducenter omfattet af bekendtgørelse om fjerkrækontrol,

2)   primærproducenter, som forhandler mælk direkte til den endelige forbruger, der er registreret i henhold til § 9, stk. 2, nr. 5, i bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer.

Stk. 2. For primærproducenter omfattet af stk. 1, nr. 1, skal egenkontrollen omfatte procedurer, der sikrer registrering af de oplysninger, der er fastsat i bilaget til bekendtgørelse om fjerkrækontrol.

Stk. 3. For primærproducenter omfattet af stk. 1, nr. 2, skal egenkontrollen omfatte undersøgelser i overensstemmelse med bekendtgørelse om kvalitetsbedømmelse og kvalitetsafregning af mælk leveret til mælkeproduktvirksomheder o. lign., samt sikre, at de krav, der er angivet i bilag B, nr. 5, i bekendtgørelse om produktion og transport af mælk, opfyldes.

Stk. 4. Primærproducenter skal iværksætte foranstaltninger til løsning af de problemer, som konstateres i forbindelse med egenkontrollens gennemførelse.

§ 4. Følgende virksomheder skal udføre egenkontrol med det formål at medvirke til at sikre, at fødevarer eller materialer eller genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer ikke sælges, hvis de ved anvendelse på sædvanlig måde kan udgøre en risiko for menneskers sundhed:

1)   virksomheder, som er autoriseret, godkendt, registreret eller anmeldt i henhold til §§ 44-48 i fødevareloven, jf. § 6, stk. 2-4, §§ 10-13 og §§ 17-18   i bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer, og

2)   virksomheder, herunder fabriksfartøjer, på Grønland, som er registreret eller autoriseret i henhold til lov om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer, jf. lovbekendtgørelse om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer.

Stk. 2. For primærproducenter autoriseret eller godkendt i henhold til § 6, stk. 2-4, i bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer, finder denne bekendtgørelses regler om egenkontrol i virksomheder anvendelse.

Stk. 3. Egenkontrollen skal tilrettelægges efter principperne i HACCP-systemet:

1)   Analyse af mulige sundhedsrisici i forbindelse med virksomhedens aktiviteter og identifikation af de steder og processer, hvor sundhedsrisici kan opstå.

2)   Afgørelse af hvilke af de identificerede risici, der kan styres, dvs. hvor en sundhedsrisiko kan elimineres eller reduceres (kritiske kontrolpunkter).

3)   Gennemførelse af effektive overvågningsprocedurer for de kritiske kontrolpunkter.

4)   Iværksættelse af foranstaltninger til løsning af problemer, når overvågningsprocedurerne afslører uregelmæssigheder i forbindelse med styring af de kritiske kontrolpunkter.

5)   Regelmæssig revision af analysen, de kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurerne. Revision skal altid foretages, når virksomhedens aktiviteter ændres.

Stk. 4. Egenkontrollen skal fastsættes under hensyntagen til de aktiviteter, der udøves hos virksomheden, og skal omfatte:

1)   Råvarer,

2)   produktion,

3)   færdigvarer,

4)   vedligeholdelse,

5)   rengøring og desinfektion og

6)   personlig hygiejne.

Stk. 5. Virksomheden skal, foruden den egenkontrol, der fremgår af stk. 1, 3 og 4, i relevant omfang udføre egenkontrol, der sikrer, at fødevarerne, materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer og virksomheden opfylder fødevarelovgivningen i øvrigt, herunder bestemmelser om fødevarers sammensætning, mærkning og markedsføring.

§ 5. Egenkontrol skal foruden det i § 4 nævnte omfatte følgende:

1)   Procedurer, der sikrer korrekt forvaltning af kontrolmærkningen, navnlig for så vidt angår etiketter, indpakningsmaterialer o.l. forsynet med kontrolmærket, i virksomheder, der foretager kontrolmærkning af animalske fødevarer i henhold til bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer.

2)   Procedurer, der sikrer, at bestemmelserne om obligatorisk oksekødsmærkning i bekendtgørelse om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød overholdes, i virksomheder som omsætter oksekød.

3)   Procedurer, der sikrer opfyldelse af bestemmelserne i bilag 5, i virksomheder omfattet af definitionen i bilag 5, som foretager den første forarbejdning af dyr eller produkter af animalsk oprindelse fra primærproducenter.

4)   Procedurer, der sikrer, at specificeret risikomateriale fjernes fra slagtekroppen og håndteres på slagterier i overensstemmelse med bekendtgørelse om fersk kød m.v.

5)   Procedurer, der sikrer, at bestemmelserne i bilag 1 i denne bekendtgørelse samt bestemmelserne i bilag 2 og 3 i bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød opfyldes, i virksomheder autoriseret til tilvirkning af hakket kød eller tilberedt kød.

6)   Udtagning af prøver til analyse i et af Fødevaredirektoratet godkendt laboratorium for at kontrollere overholdelse af normerne i bekendtgørelse om kødprodukter m.v. og overholdelse af bestemmelserne i bilag 4, i virksomheder autoriseret til tilvirkning af kødprodukter eller andre produkter af animalsk oprindelse.

7)   Procedurer, der sikrer, at bestemmelserne i bilag 4 i bekendtgørelse om kødprodukter m.v. opfyldes, i virksomheder autoriseret til tilvirkning af gelatine.

8)   Procedurer, der sikrer, at bestemmelserne i bilag 2 i denne bekendtgørelse samt §§ 62 og 63 i bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land opfyldes, i virksomheder, herunder fartøjer, autoriseret til tilvirkning af fisk og fiskevarer. Der skal for kontrol af overholdelse af normerne nævnt i §§ 62 og 63 i bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land udtages prøver til analyse på et af Fødevaredirektoratet godkendt laboratorium.

9)   Procedurer, der sikrer, at de bestemmelser, der er fastsat i bekendtgørelse om sundhedsmæssige betingelser for fiskeri, behandling, tilvirkning og omsætning af levende, toskallede bløddyr, opfyldes i virksomheder, som behandler, tilvirker eller omsætter levende toskallede bløddyr.

10) Procedurer, der sikrer, at bestemmelserne i bilag 3 i denne bekendtgørelse samt bestemmelserne i kapitel 6 i bilaget til bekendtgørelse om ægprodukter opfyldes, i virksomheder autoriseret til tilvirkning af ægprodukter.

11) Udtagning af prøver til analyse i et af Fødevaredirektoratet godkendt laboratorium for at kontrollere overholdelsen af normer fastsat i bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v. og margarine m.v. i virksomheder autoriseret til indvejning af mælk eller tilvirkning af mælk og mælkeprodukter.

Stk. 2. For virksomheder omfattet af stk. 1, nr. 6, 7, 8 og 11, skal egenkontrollen endvidere omfatte udtagning af prøver til analyse i et af Fødevaredirektoratet godkendt laboratorium for at kontrollere, at rengøring og desinfektion af lokaler, inventar og redskaber foretages effektivt.

Stk. 3. Fødevaredirektoratet kan træffe bestemmelse om, at nærmere angivne fødevarer eller behandlinger af fødevarer, samt materialer eller genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer skal underkastes en særlig egenkontrol.

§ 6. Brancheorganisationer kan udarbejde branchekoder, som skal godkendes af Fødevaredirektoratet. De pågældende virksomheder kan benytte sig af disse branchekoder i forbindelse med etablering af egenkontrollen.

Stk. 2. Forslag til ændringer af branchekoder skal indsendes til Fødevaredirektoratet.

Stk. 3. Fødevaredirektoratet kan tilbagekalde en godkendelse af en branchekode, hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt.

Stk. 4. Fødevaredirektoratet kan fastsætte frister i forbindelse med udarbejdelse af branchekoder.

§ 7. Det påhviler primærproducenter og virksomheder at dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater. Dokumentationen skal til enhver tid være tilgængelig for fødevareregionen.

Stk. 2. Dokumentation for fødevarer, for hvilke der ikke er fastsat en særlig opbevaringstemperatur, og som er omfattet af bekendtgørelse om kødprodukter, bekendtgørelse om virksomheder der indvejer, tilvirker eller engrosopbevarer mælk, mælkeprodukter m.v., eller som tilvirker eller engrosopbevarer margarine m.v., samt fødevarer omfattet af bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land og bekendtgørelse om behandling og opbevaring m.v. af fisk og fiskevarer om bord i fartøjer, skal opbevares i produktets holdbarhedstid dog i mindst 2 år.

Stk. 3. Dokumentation for kølede fødevarer omfattet af bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød samt bekendtgørelse om kødprodukter skal opbevares i mindst 6 måneder efter varens sidste anvendelsesdato eller dato for mindste holdbarhed.

Stk. 4. Dokumentation for kølede fødevarer omfattet af bekendtgørelse om virksomheder der indvejer, tilvirker eller engrosopbevarer mælk, mælkeprodukter m.v., eller som tilvirker eller engrosopbevarer margarine m.v. skal opbevares i mindst 2 måneder regnet fra produktets sidste anvendelsesdato eller dato for mindste holdbarhed.

Stk. 5. For fødevarer, der ikke er omfattet af stk. 2-4, skal virksomheden fastlægge opbevaringsperioden for dokumentationen i forbindelse med udarbejdelse af egenkontrolprogrammet.

§ 8. I tilfælde af, at resultatet af laboratorieundersøgelser eller andre oplysninger, som primærproducenten eller virksomheden kommer i besiddelse af, viser eller giver anledning til at formode, at der kan være fare for menneskers sundhed, skal primærproducenten eller virksomheden foretage det fornødne for at afhjælpe faren og underrette fødevareregionen.

Stk. 2. I tilfælde af umiddelbar fare for menneskers sundhed skal virksomheden straks foretage tilbagetrækning fra markedet af hele den produktionsmængde, der er fremstillet på samme teknologiske betingelser, og som vil kunne indebære samme risiko. Den tilbagetrukne mængde kan alene anvendes efter tilladelse fra fødevareregionen.

Stk. 3. Virksomheden skal i egenkontrolprogrammet beskrive de procedurer, som forventes fulgt for at opfylde kravene i stk. 1 og 2.

Godkendelse eller registrering af egenkontrolprogrammet

§ 9. Primærproducenter og v irksomheder skal beskrive egenkontrollen i et egenkontrolprogram, som skal indsendes til fødevareregionen sammen med ansøgning om autorisation eller godkendelse, eller anmodning om registrering eller anmeldelse, jf. dog § 10 og § 14, stk. 1-2.

Stk. 2. For autoriserede og godkendte virksomheder godkender fødevareregionen egenkontrolprogrammet i autorisations- eller godkendelsesskrivelsen til virksomheden, jf. dog § 10, stk. 3.

Stk. 3. For registrerede og anmeldte virksomheder samt for virksomheder, som har anmeldt aktiviteter, vurderer fødevareregionen egenkontrolprogrammet og registrerer dets modtagelse.

§ 10. Primærproducenter samt detailvirksomheder, jf. fødevarelovens § 46, jf. autorisationsbekendtgørelsens §§ 12-13, der benytter en branchekode ved etableringen af egenkontrollen, er fritaget fra kravet om indsendelse i § 9, stk. 1.

Stk. 2. Fødevareregionen kan fritage andre primærproducenter og detailvirksomheder, som er godkendt eller registreret i henhold til fødevarelovens § 46, jf. autorisationsbekendtgørelsens §§ 12-13, fra kravet om indsendelse i § 9, stk. 1.

  Stk. 3. Primærproducenter og detailvirksomheder omfattet af stk. 1-2 får egenkontrolprogrammet vurderet og registreret ved fødevareregionens tilsyn.

§ 11. I forbindelse med godkendelse eller registrering af egenkontrolprogrammet kan der fastsættes vilkår for egenkontrollens gennemførelse, herunder bl.a. omfanget af virksomhedens dokumentation af egenkontrollen, og at analyser skal foretages på et af Fødevaredirektoratet godkendt laboratorium.

 

Straffebestemmelser

§ 12. Med bøde straffes den,

1)   der overtræder §§ 3-5, 7-8 eller § 9, stk. 1,

2)   tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 4, stk. 4, eller § 11, eller

3)   undlader at efterkomme påbud efter bekendtgørelsen.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1)   forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2)   opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2001.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 992 af 14. december 1999 om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. og §§ 6 og 7 i bekendtgørelse nr. 943 af 11. december 1997 om indhold og kontrol af visse stoffer og restkoncentrationer i slagtedyr og visse animalske produkter.

§ 14. Fødevareregionen kan fastsætte, evt. branchevist, frist for indsendelse af egenkontrolprogrammet for virksomheder, der er autoriseret, godkendt, registreret eller anmeldt ved bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 2. Fødevareregionen kan midlertidigt fritage virksomheder fra kravet i § 9, stk. 1, om indsendelse af egenkontrolprogrammet. Fødevareregionen kan enten samtidig med meddelelsen af fritagelsen eller efterfølgende fastsætte tidsfrist for indsendelse.

Stk. 3. Detailvirksomheder, som er godkendt eller registreret i henhold til fødevarelovens § 46, jf. autorisationsbekendtgørelsens §§ 12-13, er frem til 31. december 2001 undtaget fra kravet om indsendelse af de i § 5, stk. 1, nr. 2 omhandlede egenkontrolprogrammer i henhold til § 9, stk. 1, uanset at de ikke benytter en branchekode ved etableringen af egenkontrollen. Egenkontrolprogrammet vil blive vurderet og registreret ved fødevareregionens tilsyn.

 

Fødevaredirektoratet, den 19. januar 2001

Per H. Kristiansen

/Nanna B. D. Aunstrup


Bilag 1

Supplerende egenkontrolbestemmelser for hakket kød og tilberedt kød

1)   I den af virksomheden etablerede egenkontrol skal indgå:

a)   Kontrol af råvarer der anvendes for at sikre, at kriterierne i bilag 2 og 3 i bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød er overholdt i slutproduktet.

b)   Udtagning af prøver til analyse i et af Fødevaredirektoratet godkendt laboratorium.

2)   Virksomheden skal for hakket kød omfattet af §§ 9-14 i bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød og tilberedt kød fremstillet af hakket kød omfattet af § 22, stk. 1, i bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød foretage daglige mikrobiologiske undersøgelser. For andet hakket kød og tilberedt kød omfattet af bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød skal undersøgelserne foretages mindst een gang for hver 5 produktionsdage.

3)   Hakket kød skal undersøges for aerobe mesofile kim, Escherichia coli, Staphylococcus aureus og Salmonella. Tilberedt kød skal undersøges for Escherichia coli, Staphylococcus aureus og Salmonella. For hakket kød og tilberedt kød bestemt til at anvendes som råvare på en autoriseret kødproduktvirksomhed i Danmark eller bestemt til at udføres til lande, som ikke er medlem af EU bortset fra Norge og San Marino, kan undersøgelserne dog begrænses til aerobe kim for hakket kød og Escherichia coli for tilberedt kød.

4)   Der skal til hver undersøgelse udtages 5 prøver til analyse. Ved undersøgelse for Salmonella kan prøverne undersøges som samleprøve. Prøverne skal være repræsentative for produktionen. For tilberedt kød, som er fremstillet af hele kødstykker, skal prøverne udtages i dybden af muskulaturen.

5)   Prøver som beskrevet i nr. 2 og 3 kan udtages af råvarerne, af færdigvarerne før afkøling, eller af færdigvarerne efter køling, frysning eller dybfrysning. Prøver udtaget med henblik på bekræftelse af resultaterne af undersøgelser nævnt i første punktum skal udtages af den salgsklare vare.

6)   De mikrobiologiske undersøgelser skal foretages efter metoder foreskrevet af Fødevaredirektoratet. Resultaterne af de mikrobiologiske undersøgelser skal for hakket kød og tilberedt kød fremstillet af hakket kød bortset fra ferske pølser og fars, jf. § 22 i bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød, vurderes efter de retningslinier, der er fastsat i bilag 2, nr. 2, i bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød og for andet tilberedt kød efter retningslinierne i bilag 3 i bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød.

7)   Såfremt det konstateres, at de i punkt 6 nævnte retningslinier ikke overholdes, skal virksomheden træffe alle relevante foranstaltninger til at afhjælpe disse mangler.

8)   Såfremt retningslinierne fortsat ikke er overholdt efter en frist på 15 dage, skal den pågældende produktion indstilles, indtil problemet er løst.Bilag 2

Supplerende egenkontrolbestemmelser for fisk og fiskevarer

Kapitel 1

Parasitter

1)   I den af virksomheden etablerede egenkontrol skal indgå en visuel kontrol af fisk og fiskevarer med henblik på at undersøge disse for parasitter.

2)   Ved visuel kontrol med henblik på at undersøge for parasitter forstås en ikke-destruktiv undersøgelse af fisk og fiskevarer udført uden optiske forstørrelsesmidler og under gode belysningsforhold for det menneskelige øje, evt. ved gennemlysning.

3)   Den visuelle kontrol skal gennemføres ved udtagning af stikprøver af et repræsentativt antal enheder. Den ansvarlige for virksomheden fastsætter omfanget og hyppigheden af kontrollen under hensyntagen til varernes art, geografiske oprindelse og anvendelse.

4)   Ved manuel rensning og skylning skal der under produktion foretages løbende kontrol af bughulen på den rensede fisk samt af lever og rogn til konsum. Ved mekanisk rensning skal der udtages et repræsentativt antal stikprøver, dog mindst 10 fisk pr. parti.

5)   Fiskefileter og -stykker skal kontrolleres ved filetering og udskæring. Når dette ikke er muligt, foretages undersøgelse i henhold til en opstillet udtagningsplan, der skal være tilgængelig for fødevareregionen. I udtagningsplanen skal indgå gennemlysning af varerne, når dette er teknisk muligt.

Kapitel 2

Frysning med henblik på drab af parasitter

1)   Når der er foreskrevet en frysning med henblik på drab af parasitter i henhold til § 2, stk. 12, i bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land skal virksomheden sikre sig, at fisk og fiskevarer har undergået denne behandling, inden de overgår til konsum.

2)   Ved afsætning skal sådanne fisk og fiskevarer være ledsaget af en attestation fra virksomheden, hvori frysebehandlingen angives.

Kapitel 3

Kogte krebs- og bløddyr

1)   Ved produktion af kogte krebs- og bløddyr skal der som led i egenkontrollen indgå en mikrobiologisk kontrol til sikring af, at normerne i bilag 3 i bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land overholdes. Den mikrobiologiske kontrol skal omfatte udtagning af prøver til undersøgelse på et af Fødevaredirektoratet godkendt laboratorium.

2)   Virksomhedens ansvarlige skal fastsætte prøveudtagningsprogrammer ud fra produkternes karakter, f.eks. hele eller uden skal, temperatur og kogetid samt risikoanalyse.

3)   Analyseresultaterne skal suppleres med angivelse af de anvendte metoder. Når der ved egenkontrollen konstateres overskridelse af normerne i bilag 3, punkt 1 og 2, i bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land, skal virksomheden underrette fødevareregionen om resultaterne og de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til såvel de konkrete partier som den revision af overvågnings- og kontrolmetoderne, der skal foretages på grund af normoverskridelsen.

4)   Partier, der ikke opfylder normerne på grund af påvisning af patogene kim eller overskridelse af M-værdien for Staphylococcus aureus i bilag 3, nr. 2, i bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land, må ikke bringes i handelen.

Kapitel 4

Fiskehelkonserves

1)   Som led i egenkontrollen ved fremstilling af fiskehelkonserves skal der foretages:

a)   stikprøvevis kontrol af varmebehandlingen ved inkubation ved 37°C i 7 dage eller ved 35°C i 10 dage samt mikrobiologiske undersøgelser af fiskevaren samt beholderne til fiskevaren. Undersøgelser skal foretages i virksomhedens laboratorium eller et andet af Fødevaredirektoratet godkendt laboratorium,

b)   udtagning af prøver med faste mellemrum af hver dags produktion for at sikre, at lukningen eller andre hermetiske lukningsmetoder er effektive. Hertil skal virksomheden råde over det nødvendige udstyr til falsekontrol af de lukkede beholdere, og

c)   kontrol af, at beholdere ikke er beskadigede.Bilag 3

Supplerende egenkontrolbestemmelser for ægprodukter

1)   Virksomheden skal føre en journal over hver behandlet serie, jf. § 2, stk. 1, nr. 7, i bekendtgørelse om ægprodukter.

2)   Behandlingsdatoen for hver behandlet serie skal kunne identificeres ud fra optegnelserne i journalen.Bilag 4

Supplerende egenkontrolbestemmelser for pasteuriserede eller steriliserede kødprodukter i hermetisk lukkede beholdere

1)   Virksomheder, der fremstiller kødprodukter i hermetisk lukkede beholdere, skal ved stikprøvekontrol sikre sig,

a)   at der for kødprodukter beregnet til opbevaring ved omgivelsestemperatur anvendes en varmebehandling, der kan tilintetgøre eller inaktivere patogene kim samt sporer af patogene mikroorganismer. Der skal føres et register med fremstillingsparametre såsom opvarmningens varighed, temperaturen, påfyldningen, beholderens størrelse, m.v. Varmebehandlingsudstyret skal være forsynet med kontrolanordninger, så det kan verificeres, at beholderne har gennemgået en effektiv varmebehandling,

b)   at det materiale beholderne er lavet af, opfylder bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler,

c)   at der med forud fastsatte mellemrum føres kontrol med den daglige produktion for at sikre, at lukningen er effektiv. Med henblik herpå skal der forefindes passende udstyr til at undersøge lodrette sektioner og til at undersøge sømmene på de lukkede beholdere, og

d)   at de fornødne kontrolforanstaltninger gennemføres for at sikre, at kølevandet efter benyttelse indeholder en restmængde af klor. Fødevareregionen kan dog meddele fritagelse fra dette krav, såfremt der som kølevand anvendes vand, der opfylder kravene til kvaliteten af drikkevand.

2)   Virksomheden skal endvidere foretage supplerende stikprøvekontrol for at sikre sig, at de steriliserede produkter har gennemgået en effektiv behandling ved hjælp af

a)   en inkubationstest, hvor inkubationen skal ske ved 37°C i 7 døgn eller ved 35°C i 10 døgn eller ved en anden kombination af temperatur og periode, som fødevareregionen anser for tilsvarende, og

b)   mikrobiologiske undersøgelser af beholdernes indhold på virksomhedens laboratorium eller på et andet af Fødevaredirektoratet godkendt laboratorium.

3)   Virksomheden skal endvidere foretage supplerende stikprøvekontrol for at sikre sig, at de pasteuriserede produkter i hermetisk lukkede beholdere opfylder de kriterier, der er godkendt af fødevareregionen.

 

 Bilag 5

Supplerende egenkontrolbestemmelser for virksomheder, der foretager første forarbejdning af dyr eller animalske produkter bestemt til konsum

 

Kapitel 1

Definitioner

1)   Ved virksomheder, der foretager den første forarbejdning af dyr eller produkter af animalsk oprindelse fra primærproducenter forstås eksempelvis:

a)   slagterier.

b)   virksomheder autoriserede til indvejning af mælk eller tilvirkning af mælk og mælkeprodukter.

c)   virksomheder godkendte som ægpakkerier.

d)   virksomheder autoriserede til tilvirkning af fisk.

e)   virksomheder autoriserede til tilvirkning og salg af honning.

2)   Ved »restkoncentrationer« forstås i denne bekendtgørelse rester af stoffer med farmakologisk virkning og disses omdannelsesprodukter samt af andre stoffer, der overføres til animalske produkter, og som kan skade menneskers sundhed.  

Kapitel 2

Egenkontrol

1)   Virksomheden skal udføre egenkontrol, der sikrer, at der kun modtages:

a)   dyr, ved direkte leverance eller via mellemmand, for hvilke producenten kan garantere, at tilbageholdelsestiden er overholdt,

b)   dyr eller produkter, som overholder de tilladte grænser for restkoncentrationer, og

c)   dyr eller produkter uden indhold af ikke tilladte stoffer eller omdannelsesprodukter heraf.

2)   Endvidere skal virksomheden sikre sig, at der kun markedsføres produkter, der stammer fra dyr, der opfylder kravene i nr. 1 litra a-c.

 


Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører artikel 10, stk. 2, i Rådets direktiv 64/433/EØF, jf. direktiv 91/497/EØF om ændring og kodificering af direktiv 64/433/EØF om sundhedsmæssige problemer vedrørende handelen med fersk kød inden for Fællesskabet med henblik på at udvide dets anvendelsesområde til også at omfatte produktion og afsætning af fersk kød (EF-Tidende 1991 L 268 s. 69) senest ændret ved direktiv 95/23/EF (EF-Tidende 1995 L 243 s. 7), artikel 6, stk. 2, i Rådets direktiv 71/118/EØF, jf. direktiv 92/116/EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med fersk fjerkrækød (EF-Tidende 1993 L 62 s. 1), senest ændret ved direktiv 97/79/EF (EF-Tidende 1998 L 24 s. 31), artikel 7 i Rådets direktiv 77/99/EØF, jf. direktiv 92/5/EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med kødprodukter inden for Fællesskabet (EF-Tidende 1992 L 57 s. 1), senest ændret ved direktiv 97/76/EF (EF-Tidende 1998 L 10 s. 25), artikel 4 i Rådets direktiv 89/437/EØF om hygiejne- og sundhedsproblemer i forbindelse med produktion og markedsføring af ægprodukter (EF-Tidende 1989 L 212 s. 87), artikel 4 i Rådets direktiv 91/492/EØF om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af levende toskallede bløddyr (EF-Tidende 1991 L 268 s. 1), senest ændret ved direktiv 97/79/EF (EF-Tidende 1998 L 24 s. 31), artikel 6 i Rådets direktiv 91/493/EØF om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af fiskerivarer (EF-Tidende 1991 L 268 s. 15), senest ændret ved direktiv 97/79/EF (EF-Tidende 1998 L 24 s. 31), artikel 7, stk. 2, i Rådets direktiv 92/45/EØF om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med nedlægning af vildtlevende vildt og afsætning af kød heraf (EF-Tidende 1992 L 268 s. 35), senest ændret ved direktiv 97/79/EF (EF-Tidende 1998 L 24, s. 31), artikel 14, stk. 1, i Rådets direktiv 92/46/EØF om sundhedsmæssige betingelser for produktion og afsætning af rå mælk, varmebehandlet mælk og mælkebaserede produkter (EF-Tidende 1992 L 268 s. 1), senest ændret ved direktiv 96/23/EF (EF-Tidende 1996 L 125 s. 10), bilag II, kapitel 4, i Rådets direktiv 92/118/EØF om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF (EF-Tidende 1992 L 62 s. 49) senest ændret ved beslutning 1999/724/EF (EF-Tidende 1999 L 290 s. 32), artikel 3, stk. 2, og artikel 5, stk. 1, 2 og 4, i Rådets direktiv 93/43/EØF om levnedsmiddelhygiejne (EF-Tidende 1993 L 175 s. 1), senest ændret ved direktiv 98/28/EF (EF-Tidende 1998 L 140 s. 10), samt artikel 7 i Rådets direktiv 94/65/EF om krav til fremstilling og afsætning af hakket kød og tilberedt kød (EF-Tidende 1994 L 368 s. 10), som berigtiget (EF-Tidende 1998 L 127 s. 34), Rådets Direktiv 96/23/EF om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf (EF-Tidende 1996 L 125 s. 10) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 samt   Kommissionens forordning (EF) nr. 1825/2000 af 25. august 2000 om gennmførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)   nr. 1760/2000 for så vidt angår mærkning af oksekød og oksekødsprodukter. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra forordning (EF) nr. 1760/2000. Ifølge art. 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.