Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer1)

 

I medfør af § 10, § 61, stk. 1, § 66, stk. 3 og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven), og § 1 og § 6, stk. 2 og 3, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, samt efter bemyndigelse, fastsættes:

Område og afgrænsning

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter maksimalgrænseværdier for det tilladelige indhold af visse pesticidrester i fødevarer og foderstoffer som nævnt i bilagene. Fødevarer og foderstoffer betegnes herefter samlet produkter.

Stk. 2. Bekendtgørelsen gælder også for produkter nævnt i stk. 1 efter tørring eller forarbejdning eller efter iblanding i en sammensat fødevare.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ligeledes produkter nævnt i stk. 1 og 2, som er bestemt til udførsel til lande uden for Den Europæiske Union. Bekendtgørelsen gælder dog ikke for vegetabilske produkter, hvis det godtgøres, at

1) bestemmelseslandet kræver denne særlige behandling for at forhindre, at der indføres skadegørere på dets område, eller

2) behandling er nødvendig for at beskytte produkterne mod skadegørere under transporten til bestemmelseslandet og under oplagring i dette land.

Stk. 4. Bekendtgørelsen gælder ikke for indhold af følgende pesticidrester i foderstoffer, der alene vurderes efter reglerne i foderstoflovgivningen: aldrin, dieldrin, chlorcampher, chlordan, DDT, endosulfan, endrin, heptachlor, hexachlorbenzen og hexachlorcyclohexan.

Definition af pesticider og pesticidrester

§ 2. Ved pesticider forstås i denne bekendtgørelse aktivstoffer, som er bestemt til at

1) beskytte planter eller planteprodukter mod alle skadegørere eller at forebygge sådanne angreb,

2) øve indflydelse på planters livsprocesser på anden måde end som ernæring (f.eks. vækstregulerende midler),

3) bevare planter eller planteprodukter, for så vidt der ikke findes særlige bestemmelser om anvendelsen af sådanne stoffer som tilsætningsstoffer m.v.,

4) ødelægge uønskede planter,

5) ødelægge plantedele, eller

6) bremse eller forebygge uønsket vækst af planter.

Stk. 2. Ved pesticidrester forstås rester af de aktivstoffer, som er omfattet af stk. 1, samt aktivstoffernes nedbrydnings-, omdannelses- og reaktionsprodukter, jf. bilag 1.

Restindhold m.v.

§ 3. Uanset om indholdet hidrører fra en behandling eller en forurening, er det forbudt at sælge

1) produkter, der indeholder pesticidrester, hvis indholdet overskrider de i bilagene 2, 3, 4 og 6 anførte maksimalgrænseværdier,

2) fødevarer, der indeholder pesticidrester, hvis indholdet overskrider de i bilag 7 nævnte maksimalgrænseværdier,

3) fødevarer, der er omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn, såfremt de indeholder rester af pesticider i mængder, der overstiger 0,01 mg/kg af det pågældende produkt i den form,

a) som de udbydes klar til forbrug, eller

b) som de tilberedes efter instrukser fra fabrikanten, og

4) fødevarer, der er omfattet af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn, såfremt de indeholder rester af pesticider i mængder, der overstiger 0,01 mg/kg af det pågældende produkt i den form,

a) som de udbydes klar til forbrug, eller

b) som de tilberedes efter instrukser fra fabrikanten.

Stk. 2. Hvis der ikke er fastsat en særlig maksimalgrænseværdi for et produkt i tørret eller forarbejdet tilstand eller for en sammensat fødevare, gælder den for råvaren angivne maksimalgrænseværdi under hensyn til den opkoncentrering eller fortynding af indholdet af pesticidrester, som skyldes dels behandlingen, dels det relative indhold af de enkelte råvarer.

Offentlig kontrol m.v.

§ 4. Udtagning af prøver af frugt og grønt i forbindelse med den offentlige kontrol skal følge reglerne i direktiv 79/700/EØF.

Stk. 2. Kontrollen med rester af pesticider i fødevarer af animalsk oprindelse skal følge reglerne i direktiv 96/23/EF.

§ 5. Kontrollen med rester af pesticider i fødevarer varetages af Fødevaredirektoratet i overensstemmelse med reglerne i lov om fødevarer m.m. (fødevareloven).

Stk. 2. Kontrollen med indhold af pesticidrester i foderstoffer varetages af Plantedirektoratet. Plantedirektoratet udtager stikprøver af foderstoffer, der sælges, til kontrol med, at de overholder bestemmelserne i bekendtgørelsen. Kontrollen sker på grundlag af analysemetoder godkendt af Den Europæiske Union eller Plantedirektoratet.

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 6. Med bøde straffes den, der overtræder § 3.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 3. Er der tale om salg af fødevarer, kan straffen stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare derfor eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

§ 7. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 28. februar 2001. Forbuddet i § 3, stk. 1 nr. 3 og 4 finder dog først anvendelse fra den 1. juli 2002.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 465 af 15. juni 1999 om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer, jf. dog stk. 3 og 4.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 465 af 15. juni 1999 om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer finder dog fortsat anvendelse, for så vidt angår, de pesticidrester i bilag 2, 3 og 4 ud for hvilke, der er angivet en bestemt dato. Bekendtgørelse nr. 465 af 15. juni 1999 om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer finder for hver enkel pesticidrest anvendelse indtil den dato, som er angivet i bilag 2, 3 eller 4 ud for den pågældende pesticidrest. Med virkning fra den dato, som er angivet i bilag 2, 3 eller 4 ud for den pågældende pesticidrest, finder nærværende bekendtgørelse anvendelse.

Stk. 4. Bilaget i bekendtgørelse af 9. maj 1988 om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af bekæmpelsesmidler i levnedsmidler finder dog fortsat anvendelse, for så vidt angår de pesticidrester, der er omfattet af bilag 7 til nærværende bekendtgørelse.

 

Fødevaredirektoratet, den 19. februar 2001

Per H. Kristiansen

/Bodil Thiim Hansen


Bilagsoversigt

Bilagsnummer

Indhold

Bilag 1

Symbol-, bogstav- og talhenvisninger samt læsevejledning

Bilag 2

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

Bilag 3

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på cerealier

Bilag 4

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i animalske produkter

Bilag 5

Oversigt over de i bilag 4 anvendte varebeskrivelser fra den fælles toldtarif (KN-kode)

Bilag 6

Midlertidige danske maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider fastsat efter direktiv 91/414

Bilag 7

Midlertidige danske maksimalgrænseværdier fra 1988 for restindhold af pesticider i og på frugt, grøntsager, cerealier og fisk


Bilag 1

Symbol-, bogstav og talhenvisninger samt læsevejledning

Symbolhenvisning

* Betyder, at maksimalgrænseværdien er fastsat som den vedtagne analytiske bestemmelsesgrænse.

Bogstavhenvisning

(m)

Maksimalgrænseværdi i bilag 2 eller 6, der er tidsbegrænset i henhold til EU direktiver eller Miljøstyrelsens godkendelse af stoffets anvendelse i Danmark.

p

EU maksimalgrænseværdi, der er provisorisk og kan ændres af medlemslandene ved notificering i henhold til direktiv 91/414 artikel 4 (1)f.

(s)

Maksimalgrænseværdi, som for danske produkter kun gælder i henhold til Miljøstyrelsens dispensation.

 

Talhenvisninger

I bilag 2, 3, 4 samt bilag 7 er de anførte pesticidrester defineret ved deres navn, i visse tilfælde suppleret med en talhenvisning. For disse pesticidrester gælder følgende definitioner:

1) Summen af aldicarb, aldicarbsulfoxid og aldicarbsulfon, udtrykt som aldicarb.

2) Aldrin alene, eller ved forekomst af dieldrin, summen af begge, udtrykt som dieldrin.

3) Summen af amitraz og alle metabolitter heraf indeholdende 2,4-dimethylanilin, udtrykt som amitraz.

4) Summen af benomyl, carbendazim og thiophanatmethyl, udtrykt som carbendazim.

5) Summen af carbofuran og 3-hydroxycarbofuran, udtrykt som carbofuran.

6) Summen af cis- og transisomerer.

7) Summen af cyfluthrin og andre beslægtede isomerblandinger.

8) Summen af cypermethrin og andre beslægtede isomerblandinger.

9) Summen af daminozid og 1,1-dimethylhydrazin, udtrykt som daminozid.

10) Summen af p,p -DDT, o,p -DDT, p,p -DDE og p,p -TDE (DDD), udtrykt som DDT.

11) Dieldrin alene, eller ved forekomst af aldrin, sum af begge, udtrykt som dieldrin.

12) Summen af mancozeb, maneb, metiram, propineb og zineb, udtrykt som carbondisulfid (CS2).

13) Summen af alfa-og betaendosulfan og endosulfansulfat, udtrykt som endosulfan.

14) Summen af fenchlorphos og fenchlorphosoxon, udtrykt som fenchlorphos.

16) Summen af isomerer.

17) Summen af heptachlor og heptachlorepoxid, udtrykt som heptachlor.

18) Summen af alfa- og betaisomerer. NB: Lindan (gammaisomer) har selvstændig indgang i tabellen.

19) Summen af malathion og malaoxon, udtrykt som malathion.

20) Summen af methomyl og thiodicarb, udtrykt som methomyl.

21) Summen af isomerer.

22) Summen af phosmet og phosmetoxon, udtrykt som phosmet.

23) Summen af vinclozolin og alle metabolitter heraf indholdende 3,5-dichloranilin, udtrykt som vinclozolin.

24) Summen af pyrethriner I og II, cineriner I og II og jasmoliner I og II.

25) Summen af af cis- og transisomerer og oxychlordan, udtrykt som chlordan.

26) Summen af pesticiderne og alle metabolitter heraf indeholdende 3,5-dichloranilin, udtrykt som 3,5-dichloranilin.

27) Summen af thiabendazol og 5-hydroxythiabendazol.

28) Summen af lambda-cyhalothrin og andre beslægtede isomerblandinger.

29) Fentin udtrykt som triphenyltin-kation.

30) Summen af phorat, dets oxygenanalog og deres sulfoner, udtrykt som phorat.

31) Summen af p,p - og o,p -isomerer.

32) Summen af disulfoton, disulfotonsulfoxide og disulfotonsulfon udtrykt som disulfoton.

33) 1,1-bis-(parachlorphenol)-2,2-dichlorethanol (p,p FW152), udtrykt som dicofol.

34) Summen af propyzamid og alle metabolitter indeholdende 3,5-dichlorbenzoesyrefraktionen, udtrykt som propyzamid.

35) Chlorpropham udtrykt som 3-chloranilin.

36) Summen af E- og Z isomerer.

37) Summen af demeton-S-methyl, dets sulfoxid og sulfon, udtrykt som demeton-S-methyl.

39) Summen af captan og folpet.

40) Summen af cis- og transisomerer.

41) Som anført under henvisning 37).

42) Summen af parathion og paraoxon.

43) Summen af parathion-methyl og paraoxon-methyl.

44) Summen af vamidothion og vamodithionsulfoxid.

48) Som anført under henvisning 12)

51) Summen af E- og Z-isomere og E- og Z-isomere af N-desethylphosphamidon.

52) Diquat-kationen.

53) Kresoximmethyl for æg, 2-[2-(4-hydroxy-2-methylphenoxymenthyl)phenyl]-2-metoxyiminoeddikesyre for mælk og 2-methoxyimino-2-[2-o-tolyloxymethyl)phenyl]eddikesyre for kød, lever, fedt og nyre.

54) Spiroxamincarboxylsyre udtrykt som spiroxamin.

(Bilaget fortsættes)

Bilag 1, fortsat

Læsevejledning til bilag 2 (eksempel)

Pesticid-rester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

BÆR OG SMÅFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

 

BÆR OG SMÅ-FRUG-TER

Spise-druer og druer til vin

Spise-druer

Druer til vin

Jordbær, dyr-kede

Stæn-gel- frug-ter, dyrkede

Brom-bær

Hind-bær

Korbær

Loganbær

Andre

Pesticid 1

1

                   

Pesticid 2

         

1

         

Pesticid 3

 

1

   

0,2

   

10

   

0,02*

Pesticid 4

(1. juli 2001)

2

                   

 

- Er der anført en grænseværdi under overskriften for hovedgruppen (med store bogstaver, BÆR OG SMÅFRUGTER) medfører det, at alle produkter i gruppen har denne grænseværdi (eks. pesticid 1).

- Er der ikke anført en grænseværdi under overskriften for hovedgruppen, men en grænseværdi under overskriften for undergruppen (med understregede bogstaver, fx »Stængelfrugter dyrkede«) medfører det, at alle produkter til højre for undergruppen, til og med næste undergruppe eller førstkommende »Andre«, har denne grænseværdi (eks. pesticid 2).

- Er der i en hovedgruppe med undergrupper anført en grænseværdi under overskriften »Andre«, medfører det, at nævnte og ikke nævnte produkter i undergruppen til venstre for »Andre«, har denne grænseværdi, med mindre anden grænseværdi er anført under et produkt eller en undergruppe (eks. pesticid 3).

- Er der i en hovedgruppe uden undergrupper anført en grænseværdi under overskriften »Andre«, medfører det, at nævnte og ikke nævnte produkter til venstre for »Andre«, har denne grænseværdi, med mindre anden grænseværdi er anført under et produkt.

- Er der anført en dato efter pesticidrestens navn, gælder grænseværdien fra denne dato jævnfør §7, stk. 3 (eks. pesticid 4).

Bilag 2

EU-maksimalgrænseværdier for restindhold af pesticider i og på produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager

Indholdsfortegnelse til bilag 2

HOVEDGRUPPE

Produkter

Side

CITRUSFRUGTER:

Appelsiner, citroner, grapefrugter, lime, mandariner, clementiner, pomelo, andre

 

TRÆNØDDER:

Acajounødder, hasselnødder, kastanjer, kokosnødder, makadamia, mandler, paranødder, pecannødder, pinjekerner, pistacienødder, valnødder, andre

 

KERNEFRUGTER:

Kvæder, pærer, æbler, andre

 

STENFRUGTER:

Abrikoser, blommer, ferskner, nektariner, kirsebær, andre

 

BÆR OG SMÅFRUGTER I:

Brombær, hindbær, jordbær, korbær, loganbær, vindruer, andre

 

BÆR OG SMÅFRUGTER II.

Blåbær, ribs, solbær, stikkelsbær, tranebær, vildtvoksende bær og småfrugter, andre

 

DIVERSE FRUGTER:

Ananas, avocadoer, bananer, dadler, figner, granatæbler, kiwi, kumquat, litchiblommer, mango, oliven, passionsfrugter, papaya, andre

 

RØDDER OG KNOLDE.

Gulerødder, jordskokker, knoldselleri, kålroer, pastinakker, peberrod, persillerod, radiser, rødbeder, skorzonerrod, søde kartofler, majroer (turnips), yams, andre

 

LØG:

Forårsløg, hvidløg, alm. løg, skalotteløg, andre

 

FRUGTGRØNTSAGER I:

Auberginer, chilipeber, peberfrugter, tomater, andre

 

FRUGTGRØNTSAGER II:

Agurker, asier, courgetter, meloner, græskar, vandmelon, sukkermajs, andre

 

KÅL:

Broccoli, blomkål, grønkål, hvid- og rødkål, kålrabi, kinakål, rosenkål, andre

 

BLADGRØNTSAGER:

Bladbeder, brøndkarse, endvie, hoved- og pluksalat, julesalat, karse, kørvel, persille, purløg, selleriblade, spinat, vårsalat, andre

 

BÆLGFRUGTER, FRISKE:

Bønner, ærter, andre

 

STÆNGELGRØNTSAGER:

Artiskokker, asparges, fennikel, porrer, rabarber, blegselleri, spanske artiskokker, andre

 

SVAMPE:

Dyrkede og vilde svampe

 

BÆLGFRUGTER, TØRREDE:

Bønner, linser, ærter, andre

 

OLIEFRØ:

Bomuldsfrø, hørfrø, jordnødder, rapsfrø, sesamfrø, sennepsfrø, soyabønner, solsikkefrø, valmuefrø, andre

 

KARTOFLER:

Nye kartofler, lagerkartofler

 

TE:

   

HUMLE:

   

KRYDDERIER:

Enebær, muskatnød, sort og hvid peber, spidskommen, vanilliestænger, andre

 

 

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

CITRUSFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

 

CITRUS-FRUGTER

Appelsiner

Citroner

Grape-frugter

Lime

Mandariner, clementiner og lign. krydsninger

Pomelo

Andre

Acephat

1

             

Aldicarb 1)

0,2

             

Aldrin 2)

               

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

             

Amitraz 3)

 

1

     

1

 

0,02*

Aramit

0,01*

             

Atrazin

0,1*

             

Azinphosethyl (1. juli 2001)

0,05*

             

Azinphosmethyl

1

             

Azoxystrobin

0,05*p

             

Barban

0,05*

             

Benalaxyl

0,05*

             

Benfuracarb

0,05*

             

Benomyl 4)

5

             

Bifenthrin

               

Binapacryl

0,05*

             

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

             

Bromophosethyl

0,05*

             

Bromopropylat

3

             

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

             

Captafol

0,02*

             

Captan 39)

0,1

             

Carbaryl

1

             

Carbendazim 4)

5

             

Carbofuran 5)

0,3

             

Carbosulfan

0,05*

             

Cartap

               

Chinomethionat

0,3

             

Chlorbensid

0,01*

             

Chlorbenzilat

0,02*

             

Chlorbufam

0,05*

             

Chlordan 6)

               

Chlorfenvinphos 36)

1

             

Chlorfenson

0,01*

             

Chlormequat

0,05*

             

Chloroxuron

0,05*

             

Chlorpropham 35)

0,05

             

Chlorpyrifos

   

0,2

   

2

 

0,3

Chlorpyrifosmethyl

 

0,5

0,3

   

1

 

0,05*

Chlorthalonil

0,01*

             

Chlozolinat (1. januar 2003)

0,05*

             

Cyfluthrin 7)

0,02*

             

Cypermethrin 8)

2

             

Daminozid 9)

0,02*

             

DDT 10)

0,05*

             

Deltamethrin

0,05*

             

Demeton-S-methyl 37)

0,4

             

Demeton-S-methylsulfoxid 37) = Oxydemetonmethyl

0,4

             

Demeton-S-methylsulfon 37)

0,4

             

Diallat

0,05*

             

Diazinon (1. juli 2001)

 

1

 

1

   

1

0,02*

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

             

Dichlofluanid

5

             

1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethyl-
phenyl)ethan

0,01*

             

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

             

Dichlorvos

0,1

             

Dicofol 31)

2

             

Dieldrin 11)

               

Dimethoat

1

             

Dinoseb

0,05*

             

Dinoterb (1. juli 2001)

0,05*

             

Dioxathion

0,05*

             

Diphenylamin

0,05*

             

Diquat

0,05

             

Disulfoton 32)

0,02*

             

Dithiocarbamater 12)

5

             

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

             

Dodin

0,2

             

Endosulfan 13) (1. juli 2001)

0,5

             

Endrin

0,01*

             

Esfenvalerat summen af RR- og SS-isomere. (1. juli 2001)

0,02*

             

Esfenvalerat summen af RS- og SR-isomere. (1. juli 2001)

0,02*

             

Ethephon

0,05*

             

Ethion

2

             

Fenarimol

0,02*

             

Fenbutatinoxid

5

             

Fenchlorphos 14)

0,01*

             

Fenitrothion

2

             

Fentin 29)

0,05*

             

Fenvalerat (1. juli 2001) se
esfenvalerat

               

Flucythrinat 16)

               

Folpet

0,1

             

Formothion

0,2

             

Furathiocarb

0,05*

             

Glyphosat

0,1*

             

Heptachlor 17)

0,01*

             

Hexachlorbenzen (HCB)

               

Hexachlorcyclohexan (HCH) 18)

               

Imazalil

5

             

Iprodion

   

5

   

2

 

0,02*

Kresoximmethyl

0,05*p

             

Lambdacyhalothrin

0,02*

             

Lindan (gamma HCH)

1

             

Malathion 19)

2

             

Maleinhydrazid

1

             

Mecarbam (1. juli 2001)

0,05*

             

Metalaxyl

 

0,5

 

0,5

   

0,5

0,05*

Methamidophos

0,2

             

Methidathion

2

             

Methomyl 20)

 

0,5

1

0,5

1

1

0,5

0,05*

Methoxychlor

0,01*

             

Mevinphos 40)

0,2

             

Monocrotophos

               

Monolinuron (1. juli 2002)

0,05*

             

Omethoat

0,2

             

Oxydemetonmethyl 37) = Demeton-S-methylsulfoxid

0,4

             

Paraquat

0,05*

             

Parathion 42)

0,5

             

Parathionmethyl 43)

0,2

             

Permethrin 21)

0,5

             

Phorat 30)

0,05*

             

Phosalon

1

             

Phosmet 22)

               

Phosphamidon 51)

0,15

             

Phoxim

               

Pirimiphosmethyl

         

2

 

1

Procymidon

0,02*

             

Profenophos

               

Propargit

               

Propham (1. juli 2001)

0,05*

             

Propiconazol

0,05*

             

Propoxur (1. juli 2001)

   

0,3

 

0,3

0,3

 

0,05*

Propyzamid

0,02*

             

Pyrazophos (1. juli 2002)

0,05*

             

Pyrethriner

1

             

Quinalphos

0,05*

             

Spiroxamin

0,05*p

             

2,4,5-T

0,05*

             

TEPP

0,01*

             

Tecnazen (1. januar 2003)

0,05*

             

Thiabendazol (1. juli 2001)

5

             

Thiodicarb 20)

 

0,5

1

0,5

1

1

0,5

0,05*

Thiophanatmethyl 4)

5

             

Triallat

0,1

             

Triazophos

0,02*

             

Trichlorfon

0,5

             

Triforin

0,05*

             

Vamidothion 44)

0,05

             

Vinclozolin 23)

0,05*

             

 

 

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

TRÆNØDDER med skal eller afskallede

 

TRÆ-NØDDER

Acajou-
nødder

Hasselnødder

Kastanjer

Kokosnødder

Maca-
demia-
nødder

Mandler

Para-
nødder

Pecannødder

Pinje-
kerner

Pistacie-
nødder

Val-
nødder

Andre

Acephat (1. juli 2001)

0,02*

                       

Aldicarb 1)

               

0,2

     

0,05*

Aldrin 2)

                         

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

                       

Amitraz 3)

0,02*

                       

Aramit

0,01*

                       

Atrazin

0,1*

                       

Azinphosethyl (1. juli 2001)

0,05*

                       

Azinphosmethyl

0,5

                       

Azoxystrobin

0,1*p

                       

Barban

0,05*

                       

Benalaxyl

0,05*

                       

Benfuracarb

0,05*

                       

Benomyl 4)

0,1*

                       

Bifenthrin

                         

Binapacryl

0,05*

                       

Bromomethan (Methylbromid)

0,1

                       

Bromophosethyl

0,05*

                       

Bromopropylat

                         

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

                       

Captafol

0,02*

                       

Captan 39)

0,1

                       

Carbaryl

1

                       

Carbendazim 4)

0,1*

                       

Carbofuran 5)

0,1*

                       

Carbosulfan

0,05*

                       

Cartap

                         

Chinomethionat

0,3

                       

Chlorbensid

0,01*

                       

Chlorbenzilat

0,02*

                       

Chlorbufam

0,05*

                       

Chlordan 6)

                         

Chlorfenson

0,01*

                       

Chlorfenvinphos 36)

                         

Chlormequat

0,1*

                       

Chloroxuron

0,05*

                       

Chlorpropham 35)

0,05

                       

Chlorpyrifos

0,05*

                       

Chlorpyrifosmethyl

0,05*

                       

Chlorthalonil

0,01*

                       

Chlozolinat (1. januar 2003)

0,05*

                       

Cyfluthrin 7)

0,02*

                       

Cypermethrin 8)

0,05*

                       

Daminozid 9)

0,05*

                       

DDT 10)

0,05*

                       

Deltamethrin

0,05*

                       

Demeton-S-methyl 37)

0,4

                       

Demeton-S-methylsulfoxid 37) = Oxydemetonmethyl

0,4

                       

Demeton-S-methylsulfon 37)

0,4

                       

Diallat

0,05*

                       

Diazinon

0,05*

                       

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

                       

Dichlofluanid

5

                       

1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethyl-phenyl)ethan

0,01*

                       

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

                       

Dichlorvos

0,1

                       

Dicofol 31)

0,05*

                       

Dieldrin 11)

                         

Dimethoat

1

                       

Dinoseb

0,05*

                       

Dinoterb (1. juli 2001)

0,05*

                       

Dioxathion

0,05*

                       

Diphenylamin

0,05*

                       

Diquat

0,05

                       

Disulfoton 32)

0,02*

                       

Dithiocarbamater 12)

0,1*

                       

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

                       

Dodin

0,2

                       

Endosulfan 13)

0,1*

                       

Endrin

0,01*

                       

Esfenvalerat (1. juli 2001). Summen af RR- og SS-isomere.

0,02*

                       

Esfenvalerat (1. juli 2001). Summen af RS- og SR-isomere.

0,02*

                       

Ethephon

0,1*

                       

Ethion

0,1

                       

Fenarimol

0,02*

                       

Fenbutatinoxid

0,05*

                       

Fenchlorphos 14)

0,01*

                       

Fenitrothion

0,5

                       

Fentin 29)

0,05*

                       

Fenvalerat (1. juli 2001) se esfenvalerat

                         

Flucythrinat 16)

                         

Folpet

0,1

                       

Formothion

0,1

                       

Furathiocarb

0,05*

                       

Glyphosat

0,1*

                       

Heptachlor 17)

0,01*

                       

Hexachlorbenzen (HCB)

                         

Hexachlorcyclohexan (HCH) 18)

                         

Imazalil

0,02*

                       

Iprodion

   

0,2

                 

0,02*

Kresoximmethyl

0,1p*

                       

Lambdacyhalothrin

0,05*

                       

Lindan (gamma HCH)

1

                       

Malathion 19)

0,5

                       

Maleinhydrazid

1*

                       

Mecarbam

0,05*

                       

Metalaxyl

0,05*

                       

Methamidophos

0,01*

                       

Methidathion

0,05*

                       

Methomyl 20)

0,05*

                       

Methoxychlor

0,01*

                       

Mevinphos 40)

0,1

                       

Monocrotophos

                         

Monolinuron (1. juli 2002)

0,05*

                       

Omethoat

0,2

                       

Oxydemetonmethyl 37) = Demeton-S-methylsulfoxid

0,4

                       

Paraquat

0,05*

                       

Parathion 42)

0,5

                       

Parathionmethyl 43)

0,2

                       

Permethrin 21)

           

0,1

         

0,05*

Phorat 30)

0,05*

                       

Phosalon

1

                       

Phosmet 22)

                         

Phosphamidon 51)

0,15

                       

Phoxim

                         

Pirimiphosmethyl

0,05*

                       

Procymidon

0,05*

                       

Profenophos

                         

Propargit

                         

Propham (1. juli 2001)

0,05*

                       

Propiconazol

0,05*

                       

Propoxur

0,05*

                       

Propyzamid

0,02*

                       

Pyrazophos (1. juli 2002)

0,05*

                       

Pyrethriner

1

                       

Quinalphos

0,05*

                       

Spiroxamin

0,05*p

                       

2,4,5-T

0,05*

                       

TEPP

0,01*

                       

Tecnazen (1. januar 2003)

0,05*

                       

Thiabendazol

0,1*

                       

Thiodicarb 20)

0,05*

                       

Thiophanatmethyl 4)

0,1*

                       

Triallat

0,1

                       

Triazophos

0,02*

                       

Trichlorfon

0,5

                       

Triforin

0,05*

                       

Vamidothion 44)

0,05

                       

Vinclozolin 23)

0,05*

                       

 

 

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

KERNEFRUGTER
Friske, tørrede, ubehandlede, frosne, uden tilsat sukker

STENFRUGTER
Friske, tørrede, ubehandlede, frosne, uden tilsat sukker

 

KERNE- FRUGTER

Kvæder

Pærer

Æbler

Andre

STEN-FRUGTER

Abrikoser

Blommer

Ferskner, nektariner og lign.
krydsninger

Kirsebær

Andre

Acephat

1

           

2

   

0,02*

Aldicarb 1)

0,05*

       

0,05*

         

Aldrin 2)

                     

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

       

0,05*

         

Amitraz 3)

1

             

1

 

0,02*

Aramit

0,01*

       

0,01*

         

Atrazin

0,1*

       

0,1*

         

Azinphosethyl (1. juli 2001)

0,05*

       

0,05*

         

Azinphosmethyl

0,5

       

0,5

         

Azoxystrobin

0,05*p

       

0,05*p

         

Barban

0,05*

       

0,05*

         

Benalaxyl

0,05*

       

0,05*

         

Benfuracarb

0,05*

       

0,05*

         

Benomyl 4)

2

         

1

0,5

1

 

0,1*

Bifenthrin

                     

Binapacryl

0,05*

       

0,05*

         

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

         

0,1

0,1

0,1

   

Bromophosethyl

0,05*

       

0,05*

         

Bromopropylat

2

       

2

         

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

       

0,1*

         

Captafol

0,02*

       

0,02*

         

Captan 39)

3

       

2

         

Carbaryl

   

3

3

1

 

3

3

   

1

Carbendazim 4)

2

         

1

0,5

1

 

0,1*

Carbofuran 5)

0,1*

       

0,1*

         

Carbosulfan

0,05*

       

0,05*

         

Cartap

                     

Chinomethionat

0,3

       

0,3

         

Chlorbensid

0,01*

       

0,01*

         

Chlorbenzilat

0,02*

       

0,02*

         

Chlorbufam

0,05*

       

0,05*

         

Chlordan 6)

                     

Chlorfenson

0,01*

       

0,01*

         

Chlorfenvinphos 36)

0,05

       

0,05

         

Chlormequat (1. juli 2001)

0,05*

       

0,05*

         

Chloroxuron

0,05*

       

0,05*

         

Chlorpropham 35)

0,05

       

0,05

         

Chlorpyrifos

0,5

           

0,2

0,2

0,3

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

0,5

             

0,5

 

0,05*

Chlorthalonil

1

         

1

 

1

 

0,01*

Chlozolinat (1. januar 2003)

0,05*

       

0,05*

         

Cyfluthrin 7)

0,2

         

0,5

0,2

0,5

0,2

0,02*

Cypermethrin 8)

1

         

2

1

2

1

0,05*

Daminozid 9)

0,02*

       

0,02*

         

DDT 10)

0,05*

       

0,05*

         

Deltamethrin

0,1

       

0,1

         

Demeton-S-methyl 37)

0,4

       

0,4

         

Demeton-S-methylsulfoxid 37) = Oxydemetonmethyl

0,4

       

0,4

         

Demeton-S-methylsulfon 37)

0,4

       

0,4

         

Diallat

0,05*

       

0,05*

         

Diazinon (1. juli 2001)

   

0,3

0,3

0,02*

   

0,1

 

0,3

0,02*

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

       

0,01*

         

Dichlofluanid

5

       

5

         

1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethyl-
phenyl)ethan

0,01*

       

0,01*

         

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

       

0,05*

         

Dichlorvos

0,1

       

0,1

         

Dicofol 31) (1. juli 2001)

0,02*

       

0,02*

         

Dieldrin 11)

                     

Dimethoat

1

       

1

         

Dinoseb

0,05*

       

0,05*

         

Dinoterb (1. juli 2001)

0,05*

       

0,05*

         

Dioxathion

0,05*

       

0,05*

         

Diphenylamin

   

10

5

0,05*

0,05*

         

Diquat

0,05

       

0,05

         

Disulfoton 32)

0,02*

       

0,02*

         

Dithiocarbamater 12)

3

         

2

1

2

1

0,05*

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

       

0,05*

         

Dodin

1

       

1

         

Endosulfan 13) (1. juli 2001)

0,3

             

0,5

 

0,05*

Endrin

0,01*

       

0,01*

         

Esfenvalerat (1. juli 2001). Summen af RR- og SS-isomere.

0,05

       

0,02*

         

Esfenvalerat (1. juli 2001). Summen af RS- og SR-isomere.

0,02*

       

0,02*

         

Ethephon

3

               

3

0,05*

Ethion

0,5

       

0,5

         

Fenarimol

0,3

         

0,5

 

0,5

1

0,02*

Fenbutatinoxid

2

       

0,05*

         

Fenchlorphos 14)

0,01*

       

0,01*

         

Fenitrothion

0,5

       

0,5

         

Fentin 29)

0,05*

       

0,05*

         

Fenvalerat (1. juli 2001) se esfenvalerat

                     

Flucythrinat 16)

                     

Folpet

3

       

2

         

Formothion

0,1

       

0,1

         

Furathiocarb

0,05*

       

0,05*

         

Glyphosat

0,1*

       

0,1*

         

Heptachlor 17)

0,01*

       

0,01*

         

Hexachlorbenzen (HCB)

                     

Hexachlorcyclo-
hexan (HCH) 18)

                     

Imazalil

5

       

0,02*

         

Iprodion

10

       

5

         

Kresoximmethyl

0,2p

       

0,05*p

         

Lambda-
cyhalothrin

0,1

         

0,2

 

0,2

 

0,1

Lindan (gamma HCH)

1

       

0,5

         

Malathion 19)

0,5

       

0,5

         

Maleinhydrazid

1*

       

1*

         

Mecarbam

0,05*

       

0,05*

         

Metalaxyl

1

       

0,05*

         

Methamidophos

0,05

         

0,1

0,3

0,05

 

0,01*

Methidathion

0,3

               

0,02*

0,2

Methomyl 20) (1. juli 2001)

0,2

         

0,2

0,5

0,2

0,1

0,05*

Methoxychlor

0,01*

       

0,01*

         

Mevinphos 40)

0,2

         

0,2

     

0,5

Monocrotophos

                     

Monolinuron (1. juli 2002)

0,05*

       

0,05*

         

Omethoat

0,2

               

0,4

0,2

Oxydemetonmethyl 37) = Demeton-S-methyl-
sulfoxid

0,4

       

0,4

         

Paraquat

0,05*

       

0,05*

         

Parathion 42)

0,5

       

0,5

         

Parathionmethyl 43)

0,2

       

0,2

         

Permethrin 21)

1

       

1

         

Phorat 30)

0,05*

       

0,05*

         

Phosalon

2

             

2

 

1

Phosmet 22)

                     

Phosphamidon 51)

0,15

       

0,15

         

Phoxim

                     

Pirimiphosmethyl

0,05*

       

0,05*

         

Procymidon

   

1

 

0,02*

       

0,02*

2

Profenophos

                     

Propargit

                     

Propham (1. juli 2001)

0,05*

       

0,05*

         

Propiconazol

0,05*

         

0,2

 

0,2

 

0,05*

Propoxur (1. juli 2001)

0,05*

       

0,05*

         

Propyzamid

0,02*

       

0,02*

         

Pyrazophos (1. juli 2002)

0,05*

       

0,05*

         

Pyrethriner

1

       

1

         

Quinalphos

0,05*

       

0,05*

         

Spiroxamin

0,05*p

       

0,05*p

         

2,4,5-T

0,05*

       

0,05*

         

TEPP

0,01*

       

0,01*

         

Tecnazen (1. januar 2003)

0,05*

       

0,05*

         

Thiabendazol

   

5

5

0,05*

0,05*

         

Thiodicarb 20) (1. juli 2001)

0,2

         

0,2

0,5

0,2

0,1

0,05*

Thiophanat-methyl 4)

2

         

1

0,5

1

 

0,1*

Triallat

0,1

       

0,1

         

Triazophos

0,02*

       

0,02*

         

Trichlorfon

0,5

       

0,5

         

Triforin

2

         

2

1

2

2

0,05*

Vamidothion 44)

0,5

       

0,05

         

Vinclozolin 23) (1. april 2001)

1

         

2

2

0,05m

0,5

0,05*

 

 

 

Pesticidrester
Andre produkter under Bær og småfrugter: Se næste tabel

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

BÆR OG SMÅFRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

 

BÆR OG SMÅ-FRUGTER

Spisedruer og druer til vin

Spise-druer

Druer til vin

Jordbær, dyrkede

Stængel- frugter, dyrkede

Brombær

Hindbær

Korbær

Loganbær

Andre

Acephat

0,02*

                   

Aldicarb 1)

 

0,05*

   

0,05*

0,05*

         

Aldrin 2)

                     

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

                   

Amitraz 3)

0,02*

                   

Aramit

0,01*

                   

Atrazin

0,1*

                   

Azinphosethyl (1. juli 2001)

0,05*

                   

Azinphosmethyl

 

1

               

0,5

Azoxystrobin

 

2

   

0,05*p

0,05*p

         

Barban

0,05*

                   

Benalaxyl

 

0,2

   

0,05*

0,05*

         

Benfuracarb

0,05*

                   

Benomyl 4)

 

2

   

0,1*

0,1*

         

Bifenthrin

                     

Binapacryl

0,05*

                   

Bromomethan (Methylbromid)

 

0,1

   

0,05*

0,05*

         

Bromophosethyl

0,05*

                   

Bromopropylat

 

2

   

2

         

0,05

Camphechlor
(Toxaphen)

0,1*

                   

Captafol

0,02*

                   

Captan 39)

3

                   

Carbaryl

 

3

               

1

Carbendazim 4)

 

2

   

0,1*

0,1*

         

Carbofuran 5)

0,1*

                   

Carbosulfan

0,05*

                   

Cartap

                     

Chinomethionat

0,3

                   

Chlorbensid

0,01*

                   

Chlorbenzilat

0,02*

                   

Chlorbufam

0,05*

                   

Chlordan 6)

                     

Chlorfenson

0,01*

                   

Chlorfenvinphos 36)

0,05

                   

Chlormequat (1. juli 2001)

0,05*

                   

Chloroxuron

0,05*

                   

Chlorpropham 35)

0,05

                   

Chlorpyrifos

 

0,5

   

0,2

 

0,5

0,5

   

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

 

0,2

   

0,5

0,05*

         

Chlorthalonil

   

1

3

3

   

10

   

0,01*

Chlozolinat (1. januar 2003)

0,05*

                   

Cyfluthrin 7)

 

0,3

   

0,02*

0,02*

         

Cypermethrin 8)

 

0,5

   

0,05*

0,5

         

Daminozid 9)

0,02*

                   

DDT 10)

0,05*

                   

Deltamethrin

 

0,1

   

0,05*

 

0,5

0,5

   

0,05*

Demeton-S-methyl 37)

0,4

                   

Demeton-S-methylsulfoxid 37) = Oxy-
demetonmethyl

0,4

                   

Demeton-S-methyl-
sulfon 37)

0,4

                   

Diallat

0,05*

                   

Diazinon (1. juli 2001)

 

0,02*

   

0,02*

0,02*

         

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

                   

Dichlofluanid

10

                   

1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethyl-phenyl)ethan

0,01*

                   

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

                   

Dichlorvos

0,1

                   

Dicofol 31)

   

0,02*

2

0,02*

0,02*

         

Dieldrin 11)

                     

Dimethoat

1

                   

Dinoseb

0,05*

                   

Dinoterb (1. juli 2001)

0,05*

                   

Dioxathion

0,05*

                   

Diphenylamin

0,05*

                   

Diquat

0,05

                   

Disulfoton 32)

0,02*

                   

Dithiocarbamater 12)

 

2

   

2

0,05*

         

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

                   

Dodin

0,2

                   

Endosulfan 13) (1. juli 2001)

 

0,5

   

0,05*

0,05*

         

Endrin

0,01*

                   

Esfenvalerat (1. juli 2001). Summen af RR- og SS-isomere.

 

0,1

   

0,02*

0,02*

         

Esfenvalerat (1. juli 2001). Summen af RS- og SR-isomere.

 

0,02*

   

0,02*

0,02*

         

Ethephon

 

0,05*

   

0,05*

0,05*

         

Ethion

 

0,5

               

0,1

Fenarimol

 

0,3

   

0,3

   

0,1

   

0,02*

Fenbutatinoxid

 

2

   

1

0,05*

         

Fenchlorphos 14)

0,01*

                   

Fenitrothion

0,5

                   

Fentin 29)

0,05*

                   

Fenvalerat (1. juli 2001) se esfenvalerat

                     

Flucythrinat 16)

                     

Folpet

 

10

   

3

3

         

Formothion

0,1

                   

Furathiocarb

0,05*

                   

Glyphosat

0,1*

                   

Heptachlor 17)

0,01*

                   

Hexachlorbenzen (HCB)

                     

Hexachlorcyclohexan (HCH) 18)

                     

Imazalil

0,02*

                   

Iprodion

 

10

   

10

5

         

Kresoximmethyl

 

1p

   

0,05*p

0,05*p

         

Lambdacyhalothrin

 

0,2

   

0,5

0,02

         

Lindan (gamma HCH)

 

0,5

   

1

1

         

Malathion 19)

0,5

                   

Maleinhydrazid

1*

                   

Mecarbam

0,05*

                   

Metalaxyl

   

2

1

0,5

0,05*

         

Methamidophos

 

0,01

   

0,01

0,01*

         

Methidathion

 

0,5

   

0,02*

0,02*

         

Methomyl 20) (1. juli 2001)

   

0,05*

1

0,05*

0,05*

         

Methoxychlor

0,01*

                   

Mevinphos 40)

0,1

                   

Monocrotophos

                     

Monolinuron (1. juli 2002)

0,05*

                   

Omethoat

0,1

                   

Oxydemetonmethyl 37) = Demeton-S-methylsulfoxid

0,4

                   

Paraquat

0,05*

                   

Parathion 42)

0,5

                   

Parathionmethyl 43)

0,2

                   

Permethrin 21)

 

1

   

1

0,05*

         

Phorat 30)

0,05*

                   

Phosalon

1

                   

Phosmet 22)

                     

Phosphamidon 51)

0,15

                   

Phoxim

                     

Pirimiphosmethyl

   

0,05*

2

0,05*

0,05*

         

Procymidon

 

5

   

5

   

10

   

0,02*

Profenophos

                     

Propargit

                     

Propham (1. juli 2001)

0,05*

                   

Propiconazol

 

0,5

   

0,05*

0,05*

         

Propoxur (1. juli 2001)

 

0,05*

   

0,05*

0,05*

         

Propyzamid

0,02*

                   

Pyrazophos (1. juli 2002)

0,05*

                   

Pyrethriner

1

                   

Quinalphos

0,05*

                   

Spiroxamin

 

1p

   

0,05p*

0,05p*

         

2,4,5-T

0,05*

                   

TEPP

0,01*

                   

Tecnazen (1. januar 2003)

0,05*

                   

Thiabendazol (1. juli 2001)

0,05*

                   

Thiodicarb 20)

 

3

   

0,05*

0,05*

         

Thiophanatmethyl 4)

 

2

   

0,1*

0,1*

         

Triallat

0,1

                   

Triazophos

0,02*

                   

Trichlorfon

0,5

                   

Triforin

 

0,05*

   

0,05*

0,05*

         

Vamidothion 44)

0,05

                   

Vinclozolin 23)

 

5

   

5

5

         

 

 

 

Pesticidrester
Andre produkter under Bær og små frugter: Se foregående tabel

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

BÆR OG SMÅFRUGTER, friske, tørrede, frosne, ubehandlede, uden tilsat sukker

 

BÆR OG SMÅFRUGTER

Andre små-
frugter og bær,
dyrkede

Blåbær
(Vaccin. myrtil)

Ribs og solbær

Stikkelsbær

Tranebær

Andre

Vildtvoksende
bær og frugter

Acephat

0,02*

             

Aldicarb 1)

 

0,05*

         

0,05*

Aldrin 2)

               

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

             

Amitraz 3)

0,02*

             

Aramit

0,01*

             

Atrazin

0,1*

             

Azinphosethyl (1. juli 2001)

0,05*

             

Azinphosmethyl

0,5

             

Azoxystrobin

 

0,05*p

         

0,05*p

Barban

0,05*

             

Benalaxyl

 

0,05*

         

0,05*

Benfuracarb

0,05*

             

Benomyl 4)

 

0,1*

         

0,1*

Bifenthrin

               

Binapacryl

0,05*

             

Bromomethan (Methyl-
bromid)

 

0,05*

         

0,05*

Bromophosethyl

0,05*

             

Bromopropylat

0,05

             

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

             

Captafol

0,02*

             

Captan 39)

3

             

Carbaryl

1

             

Carbendazim 4)

 

0,1*

         

0,1*

Carbofuran 5)

0,1*

             

Carbosulfan

0,05*

             

Cartap

               

Chinomethionat

0,3

             

Chlorbensid

0,01*

             

Chlorbenzilat

0,02*

             

Chlorbufam

0,05*

             

Chlordan 6)

               

Chlorfenson

0,01*

             

Chlorfenvinphos 36)

0,05

             

Chlormequat

0,05*

             

Chloroxuron

0,05*

             

Chlorpropham 35)

0,05

             

Chlorpyrifos

     

1

1

 

0,05*

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

 

0,05*

         

0,05*

Chlorthalonil

     

10

10

2

0,01*

0,01*

Chlozolinat (1. januar 2003)

0,05*

             

Cyfluthrin 7)

 

0,02*

         

0,02*

Cypermethrin 8)

 

0,05*

         

2

Daminozid 9)

0,02*

             

DDT 10)

0,05*

             

Deltamethrin

     

0,2

0,2

 

0,05*

0,05*

Demeton-S-methyl 37)

0,4

             

Demeton-S-methylsulfoxid 37) = Oxydemetonmethyl

0,4

             

Demeton-S-methylsulfon 37)

0,4

             

Diallat

0,05*

             

Diazinon

   

0,2

0,2

0,2

 

0,02*

0,02*

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

             

Dichlofluanid

10

             

1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethyl-phenyl)ethan

0,01*

             

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

             

Dichlorvos

0,1

             

Dicofol 31)

 

0,02*

         

0,02*

Dieldrin 11)

               

Dimethoat

1

             

Dinoseb

0,05*

             

Dinoterb (1. juli 2001)

0,05*

             

Dioxathion

0,05*

             

Diphenylamin

0,05*

             

Diquat

0,05

             

Disulfoton 32)

0,02*

             

Dithiocarbamater 12)

     

5

5

 

0,05*

0,05*

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

             

Dodin

0,2

             

Endosulfan 13) ( juli 2001)

 

0,05*

         

0,05*

Endrin

0,01*

             

Esfenvalerat (1. juli 2001). Summen af RR- og SS-
isomere.

 

0,02*

         

0,02*

Esfenvalerat (1. juli 2001). Summen af RS- og SR-
isomere.

 

0,02*

         

0,02*

Ethephon

     

5

   

0,05*

0,05*

Ethion

0,1

             

Fenarimol

     

1

1

 

0,02*

0,02*

Fenbutatinoxid

 

0,05*

         

0,05*

Fenchlorphos 14)

0,01*

             

Fenitrothion

0,5

             

Fentin 29)

0,05*

             

Fenvalerat (1. juli 2001) se esfenvalerat

               

Flucythrinat 16)

               

Folpet

3

             

Formothion

0,1

             

Furathiocarb

0,05*

             

Glyphosat

0,1*

             

Heptachlor 17)

0,01*

             

Hexachlorbenzen (HCB)

               

Hexachlorcyclohexan (HCH) 18)

               

Imazalil

0,02*

             

Iprodion

   

10

10

10

 

0,02*

0,02*

Kresoximmethyl

 

0,05*p

         

0,05*p

Lambdacyhalothrin

     

0,1

0,1

 

0,02*

0,02*

Lindan (gamma HCH)

1

             

Malathion 19)

0,5

             

Maleinhydrazid

1*

             

Mecarbam

0,05*

             

Metalaxyl

 

0,05*

         

0,05*

Methamidophos

 

0,01*

         

0,01*

Methidathion

 

0,02*

         

0,02*

Methomyl 20) (1. juli 2001)

 

0,05*

         

0,05*

Methoxychlor

0,01*

             

Mevinphos 40)

0,1

             

Monocrotophos

               

Monolinuron (1. juli 2002)

0,05*

             

Omethoat

0,1

             

Oxydemetonmethyl 37) = Demeton-S-methylsulfoxid

0,4

             

Paraquat

0,05*

             

Parathion 42)

0,5

             

Parathionmethyl 43)

0,2

             

Permethrin 21)

 

0,05*

         

0,05*

Phorat 30)

0,05*

           

0,05*

Phosalon

1

             

Phosmet 22)

               

Phosphamidon 51)

0,15

             

Phoxim

               

Pirimiphosmethyl

 

0,05*

         

0,05*

Procymidon

 

0,02*

         

0,02*

Profenophos

               

Propargit

               

Propham (1. juli 2001)

0,05*

             

Propiconazol

 

0,05

         

0,05*

Propoxur

     

0,2

0,2

 

0,05*

0,05*

Propyzamid

0,02*

             

Pyrazophos (1. juli 2002)

0,05*

             

Pyrethriner

1

             

Quinalphos

0,05*

             

Spiroxamin

 

0,05*p

         

0,05*p

2,4,5-T

0,05*

             

TEPP

0,01*

             

Tecnazen (1. januar 2003)

0,05*

             

Thiabendazol

0,05*

             

Thiodicarb 20)

 

0,05*

         

0,05*

Thiophanatmethyl 4)

 

0,1*

         

0,1*

Triallat

0,1

             

Triazophos

0,02*

             

Trichlorfon

0,5

             

Triforin

     

2

2

 

0,05*

0,05*

Vamidothion 44)

0,05

             

Vinclozolin 23)

     

10

   

0,05*

0,05*

 

 

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

DIVERSE FRUGTER, friske, tørrede, frosne og ubehandlede, uden tilsat sukker

 

DIVERSE FRUGTER

Ana-nas

Avoca-doer

Bananer

Dadler

Figner

Granat- æbler

Kiwi

Kum-quat

Litchi-blommer

Man-
go

Oliven

Pa-paya

Passions-frugter

Andre

Acephat

0,02*

                           

Aldicarb 1) (1. juli 2001)

     

0,1

                   

0,05*

Aldrin 2)

                             

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

                           

Amitraz 3)

0,02*

                           

Aramit

0,01*

                           

Atrazin

0,1*

                           

Azinpho-
sethyl (1. juli 2001)

0,05*

                           

Azinphosmethyl

0,5

                           

Azoxystrobin

     

2

                   

0,05*p

Barban

0,05*

                           

Benalaxyl

0,05*

                           

Benfuracarb

0,05*

                           

Benomyl 4)

     

1

                   

0,1*

Bifenthrin

                             

Binapacryl

0,05*

                           

Bromomethan (Methylbromid)

         

0,1

               

0,05*

Bromo-
phos-ethyl

0,05*

                           

Bromo-
propylat

     

3

                   

0,05

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

                           

Captafol

0,02*

                           

Captan 39)

0,1

                           

Carbaryl

1

                           

Carbendazim 4)

     

1

                   

0,01*

Carbofuran 5)

0,1*

                           

Carbosulfan

0,05*

                           

Cartap

                             

Chinomethionat

0,3

                           

Chlorbensid

0,01*

                           

Chlorbenzilat

0,02*

                           

Chlorbufam

0,05*

                           

Chlordan 6)

                             

Chlorfenson

0,01*

                           

Chlorfen-vinphos36)

0,05

                           

Chlormequat

                     

0,1*

   

0,05*

Chloroxuron

0,05*

                           

Chlorpro-
pham 35)

0,05

                           

Chlorpyrifos

     

3

     

2

           

0,05*

Chlorpyrifos- methyl

0,05*

                           

Chlorthalonil

     

0,2

                   

0,01*

Chlozolinat (1. januar 2003)

0,05*

                           

Cyfluthrin 7)

0,02*

                           

Cyper-
methrin 8)

0,05*

                           

Daminozid 9)

0,02*

                           

DDT 10)

0,05*

                           

Deltamethrin

                     

0,1*

   

0,05*

Demeton-S-methyl 37)

0,4

                           

Demeton-S-methylsulfoxid 37) = Oxydemeton-methyl

0,4

                           

Demeton-S-methylsulfon 37)

0,4

                           

Diallat

0,05*

                           

Diazinon (1. juli 2001)

             

0,2

           

0,02*

1,2-Dibrom-
ethan (Ethylen-dibromid)

0,01*

                           

Dichlofluanid

5

                           

1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethyl-phenyl)ethan

0,01*

                           

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

                           

Dichlorvos

0,1

                           

Dicofol 31)

0,02*

                           

Dieldrin 11)

                             

Dimethoat

1

                           

Dinoseb

0,05*

                           

Dinoterb (1. juli 2001)

0,05*

                           

Dioxathion

0,05*

                           

Diphenylamin

0,05*

                           

Diquat

0,05

                           

Disulfoton 32)

0,02*

                           

Dithiocarba-
mater 12)

                     

5

   

0,05*

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

                           

Dodin

0,2

                           

Endosulfan 13) (1. juli 2001)

0,05*

                           

Endrin

0,01*

                           

Esfenvalerat (1. juli 2001). Summen af RR- og SS-isomere

0,02*

                           

Esfenvalerat (1. juli 2001). Summen af RS- og SR-isomere

0,02*

                           

Ethephon

 

0,5

                       

0,05*

Ethion

0,1

                           

Fenarimol

     

0,3

                   

0,02*

Fenbutatinoxid

     

3

                   

0,05*

Fenchlorphos 14)

0,01*

                           

Fenitrothion

0,5

                           

Fentin 29)

0,05*

                           

Fenvalerat (1. juli 2001) se esfenvalerat

                             

Flucythrinat 16)

                             

Folpet

0,1

                           

Formothion

0,1

                           

Furathiocarb

0,05*

                           

Glyphosat

                             

Heptachlor 17)

0,01*

                   

2 til olie-

fremstilling

   

0,1*

Hexachlorbenzen (HCB)

                             

Hexachlor-
cyclohexan (HCH) 18)

                             

Imazalil

   

2

                     

0,02*

Iprodion

   

3

     

5

             

0,02*

Kresoximmethyl

                     

0,2p

   

0,05*p

Lambda-
cyhalothrin

0,02*

                           

Lindan (gamma HCH)

1

                           

Malathion 19)

0,5

                           

Malein-
hydrazid

1*

                           

Mecarbam

0,05*

                           

Metalaxyl

0,05*

                           

Metha-
midophos

0,01*

                           

Methidathion

                     

1

   

0,02*

Methomyl 20)

0,05*

                           

Methoxychlor

0,01*

                           

Mevinphos 40)

0,1

                           

Mono-
crotophos

                             

Monolinuron (1. juli 2002)

0,05*

                           

Omethoat

0,2

                           

Oxydemeton-methyl 37) = Demeton-S-methyl-
sulfoxid

0,4

                           

Paraquat

0,05*

                           

Parathion 42)

0,5

                           

Parathion-methyl 43)

0,2

                           

Permethrin 21)

             

1

           

0,05*

Phorat 30)

0,05*

                           

Phosalon

                     

0,1

   

1

Phosmet 22)

                             

Phospha-
midon 51)

0,15

                           

Phoxim

                             

Pirimiphos-methyl

             

2

           

0,05*

Procymidon

             

5

           

0,02*

Profenophos

                             

Propargit

                             

Propham (1. juli 2001)

0,05*

                           

Propiconazol

     

0,1

                   

0,05*

Propoxur (1. juli 2001)

0,05*

                           

Propyzamid

0,02*

                           

Pyrazophos (1. juli 2002)

0,05*

                           

Pyrethriner

1

                           

Quinalphos

0,05*

                           

Spiroxamin

0,05*p

                           

2,4,5-T

0,05*

                           

TEPP

0,01*

                           

Tecnazen (1. januar 2003)

0,05*

                           

Thiabendazol (1. juli 2001)

   

15

5

           

5

 

10

 

0,05*

Thiodicarb 20)

0,05*

                           

Thiophanat-methyl 4)

     

1

                   

0,1*

Triallat

0,1

                           

Triazophos

0,02*

                           

Trichlorfon

0,5

                           

Triforin

0,05*

                           

Vamidothion 44)

0,05

                           

Vinclozolin 23)

             

10

           

0,05*

 

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

 

RØDDER OG KNOLDE

Gule-rødder

Jord-
skokker

Knold-selleri

Kål- roer

Maj-roer

Pasti-nakker

Peber-rod

Persil-lerod

Radiser

Rød-beder

Skorzo-
nerrod

Søde kartofler

Yams

Andre

Acephat

0,02*

                           

Aldicarb 1) (1. juli 2001)

 

0,1

       

0,1

             

0,05*

Aldrin 2)

                             

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

                           

Amitraz 3)

0,02*

                           

Aramit

0,01*

                           

Atrazin

0,1*

                           

Azinphosethyl (1. juli 2001)

0,05*

                           

Azinphosmethyl

0,5

                           

Azoxystrobin

0,05*p

                           

Barban

0,05*

                           

Benalaxyl

0,05*

                           

Benfuracarb

0,05*

                           

Benomyl 4)

0,1*

                           

Bifenthrin

                             

Binapacryl

0,05*

                           

Bromomethan (Methyl-
bromid)

0,05*

                           

Bromo-
phosethyl

0,05*

                           

Bromo-
propylat

1

                           

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

                           

Captafol

0,02*

                           

Captan 39)

0,1

                           

Carbaryl

1

                           

Carbendazim 4)

0,1*

                           

Carbofuran 5)

 

0,3

   

0,2

0,2

0,3

   

0,5

       

0,1*

Carbosulfan

 

0,1

       

0,1

             

0,05*

Cartap

                             

Chino-
methionat

0,3

                           

Chlorbensid

0,01*

                           

Chlorbenzilat

0,02*

                           

Chlorbufam

0,05*

                           

Chlordan 6)

                             

Chlorfenson

0,01*

                           

Chlorfen-
vinphos 36)

0,5

                           

Chlormequat

0,05*

                           

Chloroxuron

0,05*

                           

Chlorpro-
ham 35)

 

0,1

 

0,1

   

0,1

             

0,05

Chlorpyrifos

 

0,1

             

0,2

       

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

0,05*

                           

Chlorthalonil

 

1

 

0,5

                   

0,01*

Chlozolinat (1. januar 2003)

0,05*

                           

Cyfluthrin 7)

0,02*

                           

Cypermethrin 8)

0,05*

                           

Daminozid 9)

0,02*

                           

DDT 10)

0,05*

                           

Deltamethrin

0,05*

                           

Demeton-S-methyl 37)

 

0,05*

                       

0,4

Demeton-S-methylsulfoxid 37) = Oxydemeton-methyl

 

0,05*

                       

0,4

Demeton-S-methylsulfon 37)

 

0,05*

                       

0,4

Diallat

0,05*

                           

Diazinon (1. juli 2001)

 

0,2

                       

0,02*

1,2-Dibrom-
ethan (Ethylendibromid)

0,01*

                           

Dichlofluanid

5

                           

1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethyl-phenyl)ethan

0,01*

                           

Dichlorprop også Dichlorprop-P

0,05*

                           

Dichlorvos

0,1

                           

Dicofol 31)

0,02*

                           

Dieldrin 11)

                             

Dimethoat

1

                           

Dinoseb

0,05*

                           

Dinoterb (1. juli 2001)

0,05*

                           

Dioxathion

0,05*

                           

Diphenylamin

0,05*

                           

Diquat

0,1

                           

Disulfoton 32)

0,02*

                           

Dithiocarba-
mater12)

 

0,2

 

0,2

         

0,2

 

0,2

   

0,05*

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

                           

Dodin

0,2

                           

Endosulfan 13) (1. juli 2001)

0,05*

                           

Endrin

0,01*

                           

Esfenvalerat-
(1. juli 2001). Summen af RR- og SS-
isomere

0,02*

                           

Esfenvalerat
(1. juli 2001). Summen af RS- og SR-isomere

0,02*

                           

Ethephon

0,05*

                           

Ethion

0,1

                           

Fenarimol

0,02*

                           

Fenbutatinoxid

0,05*

                           

Fenchlorphos 14)

0,01*

                           

Fenitrothion

0,5

                           

Fentin 29)

0,05*

                           

Fenvalerat (1. juli 2001) se esfenvalerat

                             

Flucythrinat 16)

                             

Folpet

0,1

                           

Formothion

0,1

                           

Furathiocarb

0,05*

                           

Glyphosat

0,1*

                           

Heptachlor 17)

0,01*

                           

Hexachlorbenzen (HCB)

                             

Hexachlor-
cyclohexan (HCH) 18)

                             

Imazalil

0,02*

                           

Iprodion

 

0,3

       

0,1

0,1

 

0,3

0,5

     

0,02*

Kresoximmethyl

0,05*p

                           

Lambda-
cyhalothrin

     

0,1

         

0,1

       

0,02*

Lindan (gamma HCH)

 

0,1

                       

1

Malathion 19)

                             

Malein-
hydrazid

 

30

       

30

             

1*

Mecarbam

0,05*

                           

Metalaxyl

 

0,1

       

0,1

             

0,05*

Metha-
midophos

0,01*

                           

Methidathion

0,02*

                           

Methomyl 20)

                 

0,5

       

0,05*

Methoxychlor

0,01*

                           

Mevinphos 40)

0,1

                           

Mono-
crotophos

                             

Monolinuron (1. juli 2002)

0,05*

                           

Omethoat

0,1

                           

Oxydemeton-methyl 37) = Demeton-S-methylsulfoxid

 

0,05*

                         

Paraquat

0,05*

                           

Parathion 42)

0,5

                           

Parathionmethyl 43)

0,2

                           

Permethrin 21)

     

0,1

         

0,1

       

0,05*

Phorat 30)

0,05*

                           

Phosalon

0,1

                           

Phosmet 22)

                             

Phosphamidon 51)

0,15

                           

Phoxim

                             

Pirimiphos-methyl

 

1

                       

0,05*

Procymidon

0,02*

                           

Profenophos

                             

Propargit

                             

Propham (1. juli 2001)

0,05*

                           

Propiconazol

0,05*

                           

Propoxur (1. juli 2001)

0,05*

                           

Propyzamid

0,02*

                           

Pyrazophos (1. juli 2002)

0,05*

                           

Pyrethriner

1

                           

Quinalphos

0,05*

                           

Spiroxamin

0,05*p

                           

2,4,5-T

0,05*

                           

TEPP

0,01*

                           

Tecnazen (1. januar 2003)

0,05*

                           

Thiabendazol

0,05*

                           

Thiodicarb 20)

                 

0,5

       

0,05*

Thiophanat-methyl 4)

0,1*

                           

Triallat

0,1

                           

Triazophos (1. juli 2001)

0,02*

                           

Trichlorfon

0,5

                           

Triforin

0,05*

                           

Vamidothion 40)

0,05

                           

Vinclozolin 23)

 

0,5

                       

0,05*

 

 

 

Pesticidrester
Andre produkter under Frugtgrøntsager: Se næste tabel

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

LØG,
Friske, tørrede, frosne, ubehandlede

FRUGTGRØNTSAGER
friske, tørrede, frosne, ubehandlede

 

LØG

Alm. løg

Forårsløg

Hvidløg

Skalotteløg

Andre

FRUGT-GRØNT-SAGER

Solanacea

Auber-
giner

Peberfrugter inkl.
chili

Tomater

Andre

Acephat

0,02*

             

0,5

 

0,5

0,02*

Aldicarb 1)

0,05*

         

0,05*

         

Aldrin 2)

                       

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

         

0,05*

         

Amitraz 3)

0,02*

                 

0,5

0,02*

Aramit

0,01*

         

0,01*

         

Atrazin

0,1*

         

0,1*

         

Azinphosethyl (1. juli 2001)

0,05*

         

0,05*

         

Azinphosmethyl

0,5

         

0,5

         

Azoxystrobin

0,05*p

                 

2

0,05*p

Barban

0,05*

         

0,05*

         

Benalaxyl

 

0,2

     

0,05*

   

0,2

0,2

0,2

0,05*

Benfuracarb

0,05*

         

0,05*

         

Benomyl 4)

0,1*

             

0,5

 

0,5

0,1*

Bifenthrin

                       

Binapacryl

0,05*

         

0,05*

         

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

         

0,05*

         

Bromophosethyl

0,05*

         

0,05*

         

Bromopropylat

1

         

1

         

Camphechlor
(Toxaphen)

0,1*

         

0,1*

         

Captafol

0,02*

         

0,02*

         

Captan 39)

0,1

                 

3

0,1

Carbaryl

1

         

1

         

Carbendazim 4)

0,1*

             

0,5

 

0,5

0,1*

Carbofuran 5)

 

0,3

 

0,3

0,3

0,1*

 

0,1*

       

Carbosulfan

0,05*

         

0,05*

         

Cartap

0,1

                     

Chinomethionat

0,3

         

0,3

         

Chlorbensid

0,01*

         

0,01*

         

Chlorbenzilat

0,02*

         

0,02*

         

Chlorbufam

0,05*

         

0,05*

         

Chlordan 6)

                       

Chlorfenson

0,01*

         

0,01*

         

Chlorfenvinphos 36)

0,5

         

0,1

         

Chlormequat

0,05*

         

0,05*

         

Chloroxuron

0,05*

         

0,05*

         

Chlorpropham 35)

0,05

         

0,05

         

Chlorpyrifos

 

0,2

     

0,05*

 

0,5

       

Chlorpyrifosmethyl

0,05*

           

0,5

       

Chlorthalonil

 

0,5

5

0,5

0,5

0,1*

 

2

       

Chlozolinat (1. januar 2003)

0,05*

         

0,05*

         

Cyfluthrin 7)

0,02*

               

0,3

0,05

0,02*

Cypermethrin 8)

 

0,1

 

0,1

0,1

0,05*

 

0,5

       

Daminozid 9)

0,02*

         

0,02*

         

DDT 10)

0,05*

         

0,05*

         

Deltamethrin

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,05*

 

0,2

       

Demeton-S-methyl 37)

0,4

         

0,4

         

Demeton-S-methylsulfoxid 37) =
Oxydemetonmethyl

0,4

         

0,4

         

Demeton-S-methyl-
sulfon 37)

0,4

         

0,4

         

Diallat

0,05*

         

0,05*

         

Diazinon (1. juli 2001)

0,02*

           

0,5

       

1,2-Dibromethan
(Ethylendibromid)

0,01*

         

0,01*

         

Dichlofluanid

5

         

5

         

1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethyl-phenyl)ethan

0,01*

         

0,01*

         

Dichlorprop også Dichlorprop-P

0,05*

         

0,05*

         

Dichlorvos

0,1

         

0,1

         

Dicofol 31) (1. juli 2001)

0,02*

           

0,02*

       

Dieldrin 11)

                       

Dimethoat

1

         

1

         

Dinoseb

0,05*

         

0,05*

         

Dinoterb (1. juli 2001)

0,05*

         

0,05*

         

Dioxathion

0,05*

         

0,05*

         

Diphenylamin

0,05*

         

0,05*

         

Diquat

0,1

         

0,1

         

Disulfoton 32)

0,02*

         

0,02*

         

Dithiocarbamater 12)

 

0,5

 

0,5

0,5

0,05*

       

3

2

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

         

0,05*

         

Dodin

0,2

         

0,2

         

Endosulfan 13) (1. juli 2001)

0,05*

                 

0,5

0,05*

Endrin

0,01*

         

0,01*

         

Esfenvalerat( 1. juli 2001). Summen af RR- og SS-isomere

0,02*

                 

0,05

0,02*

Esfenvalerat (1. juli 2001). Summen af RS- og SR-isomere

0,02*

                 

0,02*

0,02*

Ethephon

0,05*

               

3

3

0,05*

Ethion

0,1

         

0,1

         

Fenarimol

0,02*

               

0,5

0,5

0,02*

Fenbutatinoxid

0,05*

             

1

 

1

0,05*

Fenchlorphos 14)

0,01*

         

0,01*

         

Fenitrothion

0,5

         

0,5

         

Fentin 29)

0,05*

         

0,05*

         

Fenvalerat ((1. juli 2001) se esfenvalerat

                       

Flucythrinat 16)

                       

Folpet

0,1

                 

3

0,1

Formothion

0,1

         

0,1

         

Furathiocarb

0,05*

         

0,05*

         

Glyphosat

0,1*

           

0,1*

       

Heptachlor 17)

0,01*

         

0,01*

         

Hexachlorbenzen (HCB)

                       

Hexachlorcyclohexan (HCH) 18)

                       

Imazalil

0,02*

                 

0,5

0,02*

Iprodion

 

5

3

5

5

0,02*

 

5

       

Kresoximmethyl

0,05*p

             

0,5p

1p

0,5p

0,05*p

Lambdacyhalothrin

0,02*

             

0,5

0,1

0,5

0,02*

Lindan (gamma HCH)

1

                 

0,5

1

Malathion 19)

3

         

3

         

Maleinhydrazid

   

1*

   

10

1*

         

Mecarbam

0,05*

         

0,05*

         

Metalaxyl

 

0,5

   

0,5

0,05*

 

0,05*

       

Methamidophos

0,01*

             

0,2

 

0,5

0,01*

Methidathion

0,02*

         

0,02*

         

Methomyl 20)

0,05*

             

0,5

 

0,5

0,05*

Methoxychlor

0,01*

         

0,01*

         

Mevinphos 40)

0,1

         

0,1

         

Monocrotophos

                       

Monolinuron (1. juli 2002)

0,05*

                     

Omethoat

0,1

         

0,2

         

Oxydemetonmethyl 37) = Demeton-S-methylsulfoxid

0,4

         

0,4

         

Paraquat

0,05*

         

0,05*

         

Parathion 42)

0,5

         

0,5

         

Parathionmethyl 43)

0,2

         

0,2

         

Permethrin 21)

0,05*

           

0,5

       

Phorat 30)

0,05*

         

0,05*

         

Phosalon

1

         

1

         

Phosmet 22)

                       

Phosphamidon 51)

0,15

         

0,15

         

Phoxim

                       

Pirimiphosmethyl

0,05*

               

1

1

0,05*

Procymidon

 

0,2

 

0,2

0,2

0,02*

 

2

       

Profenophos

                       

Propargit

                       

Propham (1. juli 2001)

0,05*

         

0,05*

         

Propiconazol

0,05*

         

0,05*

         

Propoxur (1. juli 2001)

0,05*

         

0,05*

         

Propyzamid

0,02*

         

0,02*

         

Pyrazophos (1. juli 2002)

0,05*

         

0,05*

         

Pyrethriner

1

         

1

         

Quinalphos

0,05*

         

0,05*

         

Spiroxamin

0,05*p

         

0,05*p

         

2,4,5-T

0,05*

         

0,05*

         

TEPP

0,01*

         

0,01*

         

Tecnazen (1. januar 2003)

0,05*

         

0,05*

         

Thiabendazol

0,05*

         

0,05*

         

Thiodicarb 20)

0,05*

             

0,5

 

0,5

0,05*

Thiophanatmethyl 4)

0,1*

             

0,5

 

0,5

0,1*

Triallat

0,1

         

0,1

         

Triazophos

0,02*

         

0,02*

         

Trichlorfon

0,5

         

0,5

         

Triforin

0,05*

           

0,05*

       

Vamidothion 44)

0,05

         

0,05

         

Vinclozolin 23) (1. april 2001)

1

             

3

3

0,05*m

0,05*

 

 

 

Pesticidrester
Andre produkter under Frugtgrønsager: Se foregående tabel

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

FRUGTGRØNTSAGER, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

 

FRUGT-GRØNT-SAGER

Cucurbitae, spiselig skræl

Agurker

Asier

Cour-getter

Andre

Cucurbitae, uspiselig skræl

Meloner

Græskar

Vand-meloner

Andre

Sukker-majs

Acephat

 

0,02*

       

0,02*

       

0,02*

Aldicarb 1)

0,05*

                     

Aldrin 2)

                       

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

                     

Amitraz 3)

 

0,02*

       

0,02*

       

0,02*

Aramit

0,01*

                     

Atrazin

0,1*

                     

Azinphosethyl (1. juli 2001)

0,05*

                     

Azinphosmethyl

0,5

                     

Azoxystrobin

 

1p

       

0,5p

       

0,05*p

Barban

0,05*

                     

Benalaxyl

 

0,05*

         

0,1

 

0,1

0,05*

0,05*

Benfuracarb

0,05*

                     

Benomyl 4)

   

1

 

0,3

0,1*

 

0,5

0,5

 

0,1*

0,1*

Bifenthrin

                       

Binapacryl

0,05*

                     

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

                     

Bromophosethyl

0,05*

                     

Bromopropylat

1

                     

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

                     

Captafol

0,02*

                     

Captan 39)

0,1

                     

Carbaryl

1

                     

Carbendazim 4)

   

1

 

0,3

0,1*

 

0,5

0,5

 

0,1*

0,1*

Carbofuran 5)

 

0,1*

       

0,2

       

0,1*

Carbosulfan

0,05*

                     

Cartap

                       

Chinomethionat

0,3

                     

Chlorbensid

0,01*

                     

Chlorbenzilat

0,02*

                     

Chlorbufam

0,05*

                     

Chlordan 6)

                       

Chlorfenson

0,01*

                     

Chlorfenvinphos 36)

0,1

                     

Chlormequat

0,05*

                     

Chloroxuron

0,05*

                     

Chlorpropham 35)

0,05

                     

Chlorpyrifos

 

0,05*

       

0,05*

       

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

 

0,05*

       

0,05*

       

0,05*

Chlorthalonil

   

1

5

 

0,01*

1

       

0,01*

Chlozolinat (1. januar 2003)

0,05*

                     

Cyfluthrin 7)

   

0,1

   

0,02*

0,02*

       

0,02*

Cypermethrin 8)

 

0,2

       

0,2

       

0,05*

Daminozid 9)

0,02*

                     

DDT 10)

0,05*

                     

Deltamethrin

 

0,1

       

0,05*

       

0,05*

Demeton-S-methyl 37)

0,4

                     

Demeton-S-methylsulfoxid 37) = Oxydemetonmethyl

0,4

                     

Demeton-S-methylsulfon 37)

0,4

                     

Diallat

0,05*

                     

Diazinon

 

0,02*

       

0,02*

       

0,02*

1,2-Dibromethan (Ethylendibromid)

0,01*

                     

Dichlofluanid

5

                     

1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethyl-phenyl)ethan

0,01*

                     

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

                     

Dichlorvos

0,1

                     

Dicofol 31)

 

0,2

       

0,5

       

0,02*

Dieldrin 11)

                       

Dimethoat

1

                     

Dinoseb

0,05*

                     

Dinoterb (1. juli 2001)

0,05*

                     

Dioxathion

0,05*

                     

Diphenylamin

0,05*

                     

Diquat

0,1

                     

Disulfoton 32)

0,02*

                     

Dithiocarbamater 12)

   

0,5

2

2

0,05*

0,5

       

0,05*

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

                     

Dodin

0,2

                     

Endosulfan 13) (1. juli 2001)

 

0,05*

       

0,3

       

0,05*

Endrin

0,01*

                     

Esfenvalerat (1. juli 2001). Summen af RR- og SS-isomere

 

0,02*

       

0,02*

       

0,02*

Esfenvalerat (1. juli 2001). Summen af RS- og SR-isomere

 

0,02*

       

0,02*

       

0,02*

Ethephon

 

0,05*

       

0,05*

       

0,05*

Ethion

0,1

                     

Fenarimol

 

0,2

       

0,05

       

0,02*

Fenbutatinoxid

   

0,5

 

0,5

0,05*

0,05*

       

0,05*

Fenchlorphos 14)

0,01*

                     

Fenitrothion

0,5

                     

Fentin 29)

0,05*

                     

Fenvalerat (1. juli 2001) se esfenvalerat

                       

Flucythrinat 16)

                       

Folpet

0,1

                     

Formothion

0,1

                     

Furathiocarb

0,05*

                     

Glyphosat

 

0,1*

       

0,1*

       

0,1*

Heptachlor 17)

0,01*

                     

Hexachlorbenzen (HCB)

                       

Hexachlorcyclohexan (HCH) 18)

                       

Imazalil

 

0,2

         

2

   

0,02*

0,02*

Iprodion

 

2

         

0,3

   

0,02*

0,02*

Kresoximmethyl

 

0,05*p

       

0,2p

       

0,05*p

Lambdacyhalothrin

 

0,1

       

0,05

       

0,02*

Lindan (gamma HCH)

1

                     

Malathion 19)

3

                     

Maleinhydrazid

1*

                     

Mecarbam

0,05*

                     

Metalaxyl

   

0,5

   

0,05*

 

0,2

 

0,2

0,05*

0,05*

Methamidophos

   

1

   

0,01*

0,01*

       

0,01*

Methidathion

0,02*

                     

Methomyl 20)

 

0,05*

       

0,05*

       

0,05*

Methoxychlor

0,01*

                     

Mevinphos 40)

0,1

                     

Monocrotophos

                       

Monolinuron (1. juli 2002)

0,05*

                     

Omethoat

0,2

                     

Oxydemetonmethyl 37) = Demeton-S-methylsulfoxid

0,4

                     

Paraquat

0,05*

                     

Parathion 42)

0,5

                     

Parathionmethyl 43)

0,2

                     

Permethrin 21)

 

0,1

       

0,1

       

0,1

Phorat 30)

0,05*

                     

Phosalon

1

                     

Phosmet 22)

                       

Phosphamidon 51)

0,15

                     

Phoxim

                       

Pirimiphosmethyl

   

0,1

   

0,05*

 

1

   

0,05*

0,05*

Procymidon

 

1

       

1

       

0,02*

Profenophos

                       

Propargit

                       

Propham (1. juli 2001)

0,05*

                     

Propiconazol

0,05*

                     

Propoxur

0,05*

                     

Propyzamid

0,02*

                     

Pyrazophos (1. juli 2002)

0,05*

                     

Pyrethriner

1

                     

Quinalphos

0,05*

                     

Spiroxamin

0,05*p

                     

2,4,5-T

0,05*

                     

TEPP

0,01*

                     

Tecnazen (1. januar 2003)

0,05*

                     

Thiabendazol

0,05*

                     

Thiodicarb 20)

 

0,05*

       

0,05*

       

0,05*

Thiophanatmethyl 4)

   

1

 

0,3

0,1*

 

0,5

0,5

 

0,1*

0,1*

Triallat

0,1

                     

Triazophos

0,02*

                     

Trichlorfon

0,5

                     

Triforin

 

0,5

       

0,05*

       

0,05*

Vamidothion 44)

0,05

                     

Vinclozolin 23)

 

1

       

1

       

0,05*

 

 

 

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg for grupper af og eksempler på individuelle produkter

 

KÅL, friske, tørrede, frosne, ubehandlede

 

KÅL

Blom-sterkål

Broc-coli

Blom-kål

Andre

Hoved-kål

Hvid/ rødkål

Rosen-kål

Andre

Blad-kål

Grøn-kål

Kina-kål

Andre

Kålrabi

Acephat

 

2

     

2

     

0,02*

     

0,02*

Aldicarb 1)

     

0,2

0,05*

   

0,2

0,05*

0,05*

     

0,05*

Aldrin 2)

                           

Aminotriazol (Amitrol)

0,05*

                         

Amitraz 3)

0,02*

                         

Aramit

0,01*

                         

Atrazin

0,1*

                         

Azinphosethyl (1. juli 2001)

0,05*

                         

Azinphosmethyl

0,5

                         

Azoxystrobin

0,05*p

                         

Barban

0,05*

                         

Benalaxyl

0,05*

                         

Benfuracarb

0,05*

                         

Benomyl 4)

 

0,1*

         

0,5

3

0,1*

     

0,1*

Bifenthrin

                           

Binapacryl

0,05*

                         

Bromomethan (Methylbromid)

0,05*

                         

Bromophosethyl

0,05*

                         

Bromopropylat

1

                         

Camphechlor (Toxaphen)

0,1*

                         

Captafol

0,02*

                         

Captan 39)

0,1

                         

Carbaryl

3

                         

Carbendazim 4)

 

0,1*

         

0,5

3

0,1*

     

0,1*

Carbofuran 5)

 

0,2

     

0,1*

     

0,1*

     

0,2

Carbosulfan

0,05*

                         

Cartap

                           

Chinomethionat

0,3

                         

Chlorbensid

0,01*

                         

Chlorbenzilat

0,02*

                         

Chlorbufam

0,05*

                         

Chlordan 6)

                           

Chlorfenson

0,01*

                         

Chlorfenvinphos 36)

0,1

                         

Chlormequat

0,05*

                         

Chloroxuron

0,05*

                         

Chlorpropham 35)

0,05

                         

Chlorpyrifos

 

0,05*

       

1

 

0,05*

   

0,5

0,05*

0,05*

Chlorpyrifosmethyl

 

0,05*

     

0,05*

     

0,05*

     

0,05*

Chlorthalonil

 

3

       

3

0,5

0,01*

0,01*

     

0,01*

Chlozolinat (1. januar 2003)

0,05*

                         

Cyfluthrin 7)

 

0,05

     

0,2

     

0,3

     

0,02*

Cypermethrin 8)

 

0,5

     

0,5

     

1

     

0,2

Daminozid 9)

0,02*

                         

DDT 10)

0,05*

                         

Deltamethrin

 

0,1

     

0,1

     

0,5

     

0,05*

Demeton-S-methyl 37)

0,4

                         

Demeton-S-methylsulfoxid 37) = Oxydemeton-methyl

0,4

                         

Demeton-S-methylsulfon 37)

0,4

                         

Diallat

0,05*

                         

Diazinon (1. juli 2001)

0,02*

                         

1,2-Dibromethan (Ethylen-
dibromid)

0,01*

                         

Dichlofluanid

5

                         

1,1-Dichlor-2,2-bis(4-ethyl-phenyl)ethan

0,01*

                         

Dichlorprop, også Dichlorprop-P

0,05*

                         

Dichlorvos

0,1

                         

Dicofol 31)

0,02*

                         

Dieldrin 11)

                           

Dimethoat

1

                         

Dinoseb

0,05*

                         

Dinoterb (1. juli 2001)

0,05*

                         

Dioxathion

0,05*

                         

Diphenylamin

0,05*

                         

Diquat

0,1

                         

Disulfoton 32)

0,02*

                         

Dithiocarbamater 12)

 

1

     

1

     

0,5

     

0,1*

DNOC (1. juli 2002)

0,05*

                         

Dodin

0,2

                         

Endosulfan 13) (1. juli 2001)

0,05*

                         

Endrin

0,01*

                         

Esfenvalerat( 1. juli 2001). Summen af RR- og SS-isomere

 

0,02*

       

0,05

0,05

0,02*

0,02*

     

0,02*

Esfenvalerat( 1. juli 2001). Summen af RS- og SR-isomere

 

0,02*

     

0,02*

     

0,02*

     

0,02*

Ethephon

0,05*

                         

Ethion

0,1

                         

Fenarimol

0,02*

                         

Fenbutatinoxid

0,05*

                         

Fenchlorphos 14)

0,01*

                         

Fenitrothion

0,5

                         

Fentin 29)

0,05*

                         

Fenvalerat (1. juli 2001) se esfenvalerat

                           

Flucythrinat 16)

                           

Folpet

0,1

                         

Formothion

0,1

                         

Furathiocarb

 

0,1

     

0,05*

     

0,05

     

0,05*

Glyphosat

 

0,1*

     

0,1*

     

0,1*

     

0,1*

Heptachlor 17)

0,01*

                         

Hexachlorbenzen (HCB)

                           

Hexachlorcyclo-hexan (HCH) 18)

                           

Imazalil

 

0,02*

     

0,02*

     

0,02*

     

0,02*

Iprodion

 

0,05

       

5

0,5

0,02*

   

5

0,02*

0,1

Kresoximmethyl

0,05*p

                         

Lambda-
cyhalothrin

 

0,1

       

0,2

0,05

0,02*

0,02*

     

0,02*

Lindan (gamma HCH)

1

                         

Malathion 19)

3

                         

Maleinhydrazid

1*

                         

Mecarbam

0,05*

                         

Metalaxyl

 

0,1

       

1

 

0,05*

0,05*

     

0,05*

Methamidophos

 

0,5

     

0,5

     

0,01

     

0,01*

Methidathion

0,02*

                         

Methomyl 20)

0,05*

                         

Methoxychlor

0,01*

                         

Mevinphos 40)

0,1

                         

Monocrotophos

                           

Monolinuron (1. juli 2002)

0,05*

                         

Omethoat

0,2

                         

Oxydemetonmethyl 37) = Demeton-S-methylsulfoxid

0,4

                         

Paraquat

0,05*

                         

Parathion 42)

0,5

                         

Parathionmethyl 43)

0,2

                         

Permethrin 21)

     

0,1

0,05*

 

1

 

0,05*

1

     

0,05*

Phorat 30)

0,05*

                         

Phosalon

1

                         

Phosmet 22)

                           

Phosphamidon 51)

0,15

                         

Phoxim

                           

Pirimiphosmethyl

 

1

         

2

0,05*

0,05*

     

0,05*

Procymidon

 

0,02*

                       

Profenophos

                           

Propargit

                           

Propham (1. juli 2001)

0,05*

                         

Propiconazol

0,05*

                         

Propoxur (1. juli 2001)

 

0,5

       

0,5

 

0,05*

0,05*

     

0,05*

Propyzamid

0,02*

                         

Pyrazophos (1. juli 2002)

0,05*

                         

Pyrethriner

1

                         

Quinalphos

0,05*

                         

Spiroxamin

0,05*p

                         

2,4,5-T

0,05*

                         

TEPP

0,01*

                         

Tecnazen (1. januar 2003)

0,05*

                         

Thiabendazol

   

5

 

0,05*

0,05*

     

0,05*

     

0,05*

Thiodicarb 20)

0,05*

                         

Thiophanatmethyl 4)

 

0,1*

         

0,5

3

0,1*

     

0,1*

Triallat

0,1

                         

Triazophos

0,02*

                         

Trichlorfon

0,5

                         

Triforin

0,05*