Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bortskaffelse og forarbejdning af animalsk affald og om fremstilling af dyrefoder med animalsk indhold

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1387 af 28. december 2000 om bortskaffelse og forarbejdning af animalsk affald og om fremstilling af dyrefoder med animalsk indhold foretages følgende ændringer:

  1. I titelnoten (note 1) tilføjes efter »(EF-Tidende L 305 s. 35)«:

»dele af Rådets beslutning 1999/534/EF af 19. juli 1999 om foranstaltninger for forarbejdning af visse former for animalsk affald med henblik på beskyttelse mod overførbare spongiforme encephalopatier og om ændring af Kommissionens beslutning 97/735/EF (EF-Tidende 1999 L 204 s. 37) og Kommissionens beslutning 2000/4143/EF af 27. december 2000 om forbud mod anvendelse af animalske biprodukter (EF-Tidende 2001 L 6 s. 16).«

2. I § 2 indsættes efter nr. 8 som nummer 9 - 12:

»9) Husdyr: Ethvert dyr, som holdes, opfedes eller opdrættes med henblik på fødevareproduktion.

10) Selskabsdyr: Dyr tilhørende en race, som normalt holdes af mennesker af andre årsager end avl og konsum.

11) Forsøgsdyr: Dyr , der anvendes eller skal anvendes til forsøg.

12) Foder: Foder af animalsk oprindelse til husdyr, bl.a. forarbejdede animalske proteiner, der er behandlet således, at det bliver egnet til direkte anvendelse som foder eller ingredienser i foder, herunder fiskemel, kødmel, benmel, blodmel, hermetisk tørrede fedtegrever og andre lignende produkter, inklusive blandinger, der indeholder disse produkter. Endvidere er omfattet afsmeltet fedt, fiskeolie, gelatine samt hydrolyserede proteiner og dicalciumfosfat.«

3. I § 2 indsættes som stk. 2:

 »Stk. 2. Følgende animalsk affald må ikke anvendes i produktionen af husdyrfoder:

1) Kvæg, svin, geder, får, enhovede dyr, fjerkræ, opdrættede eller andre dyr, som holdes med henblik på en landbrugsmæssig produktion, og som er døde på bedriften, og som ikke er blevet slagtet med henblik på konsum, herunder dødfødte dyr og døde fostre.

2) Døde:

a) Selskabsdyr.

b) Dyr fra zoologiske haver.

c) Cirkusdyr.

d) Forsøgsdyr.

e) Vilde dyr.

3) Dyr, som er blevet slået ned på bedriften som led i en sygdomskontrolforanstaltning.

4) Husdyr, der er døde under transport, dog bortset fra dyr der er nødslagtet for at spare dyrene for lidelser.«

4. I § 10 indsættes som nr. 10:

»10) Alle afsmeltede fedtstoffer hidrørende fra drøvtyggeraffald skal renses, således at maximumsindholdet af resterende uopløselige urenheder ikke overstiger 0,15 vægtprocent, såfremt det skal indgå i fødekæden, eller forarbejdes efter en metode, der mindst opfylder normerne for en af de processer, der er beskrevet i bilag 2.«

5. Efter bilag 1 indsættes som bilag 2 bilaget til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 28. februar 2001.

Fødevaredirektoratet, den 20. februar 2001

P.D.V.
Preben Willeberg

/Arne Sunesen


Bilag

»Bilag 2

1) Omestrering eller hydrolyse ved mindst 200° C under tilsvarende tryk i 20 minutter (glycerol, fedtsyrer og fedtsyreestere).

  1. Forsæbning med NaOH 12M (Glycerol og sæbe):

- i en batchproces ved 95° C i tre timer, eller

- i en kontinuerlig proces: ved 140° C ved 2 bar (2000 hPa) i otte minutter eller tilsvarende betingelser.«