Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af overenskomst af 28. april 1983 med Zimbabwe om frivillige fra Danmark


Den 28. april 1983 undertegnedes i Harare en overenskomst mellem Danmark og Zimbabwe om frivillige fra Danmark.

Overenskomsten har følgende ordlyd:

OVERENSKOMST

mellem Republikken Zimbabwes regering og Kongeriget Danmarks regering om frivillige fra Danmark

Præambel

Danmarks regering og Zimbabwes regering, som ønsker at samarbejde om Zimbabwes udvikling og at stille danske frivillige til rådighed for Zimbabwes regering inden for rammerne af Mellemfolkeligt Samvirkes frivilligpropram, er blevet enige om følgende:

Artikel I

Danmarks regering repræsenteret af Mellemfolkeligt Samvirke (i det følgende benævnt MS) vil stille sådanne frivillige til rådighed til udførelse af indbyrdes aftalte hverv i Zimbabwe, som Zimbabwes regering og MS måtte blive enige om.

De frivillige placeres fortrinsvis med henblik på at bistå i udviklingen af landområderne og den sociale udvikling i Zimbabwe. Nærmere aftale om antallet af danske frivillige såvel som om deres hverv i Zimbabwe skal træffes ved særskilt brevveksling mellem Zimbabwes regering og MS.

Artikel II

De danske frivillige vil i tjenstlig henseende være underlagt regerings- eller andre institutioner i Zimbabwe i henhold til aftale mellem de to parter.

Artikel III

De frivillige vil gøre tjeneste i Zimbabwe i et tidsrum af to år, medmindre andet aftales. Under deres udsendelse vil de frivillige have ret til ferie m.v. i samme omfang som andre udenlandske ansatte i tilsvarende stillinger.

Artikel IV

For at sætte MS i stand til at opfylde sine forpligtelser i Zimbabwe i medfør af dette program er Zimbabwes regering rede til at modtage en af MS udsendt koordinator og det nødvendige personale.

Artikel V

MS påtager sig at:

 • a) gennemføre en forberedende uddannelse af de frivillige, før de påbegynder deres hverv i Zimbabwe,
 • b) afholde udgifterne ved de frivilliges, koordinatorens og dennes medarbejderes rejser til og fra Zimbabwe,
 • c) afholde udgifterne til de frivilliges emolumenter under deres udsendelse til Zimbabwe, herunder løntillæg, ferietillæg og befordringstilskud,
 • d) stille et begrænset antal motorkøretøjer til rådighed i særlige tilfælde for at sætte de frivillige, koordinatoren og dennes medarbejdere i stand til at udføre deres hverv. MS vil bekoste vedligeholdelsen af de ovennævnte motorkøretøjer, som forbliver MS's ejendom,
 • e) afholde de frivilliges forsikringsudgifter.

Artikel VI

Zimbabwes regering påtager sig at:

 • a) forsyne de frivillige, koordinatoren og dennes medarbejdere tillige med deres familier med de fornødne visa og indrejsetilladelser,
 • b) tilvejebringe sådan orientering for de frivillige i landet, som måtte skønnes nødvendig af Zimbabwes regering,
 • c) give de frivillige, koordinatoren og dennes medarbejdere samt deres ejendele en rimelig behandling og ikke behandle dem mindre gunstigt end nogen anden ikke-zimbabweansk statsborger, der er bosat i Zimbabwe og udfører lignende hverv,
 • d) samordne og i samråd med koordinatoren på fyldestgørende måde tilrettelægge de aftalte placeringer af de frivillige samt at sikre støtte fra de institutioner eller projekter, hvortil det er aftalt at knytte de frivillige,
 • e) fritage de frivillige, koordinatoren og MS's medarbejdere for alle personlige skatter eller enhver anden form for skat, som i Zimbabwe måtte blive pålagt emolumenter modtaget fra danske kilder uden for Zimbabwe,
 • f) fritage de frivillige, koordinatoren og MS's medarbejdere for told af personlige ejendele og bohave indført til eget brug i forbindelse med deres første ankomst til Zimbabwe. For så vidt angår et motorkøretøj skal dette privilegium behandles i overensstemmelse med reglerne i Zimbabwe om eksport eller salg af skatte- og afgiftsfrit importerede køretøjer,
 • g) fritage MS for skatter, afgifter og told af udstyr og forsyninger, der af MS indføres i Zimbabwe som et led i MS's normale arbejdsopgaver,
 • h) indrømme MS ret til afgiftsfri indførsel i Zimbabwe af motorkøretøjer, herunder motorcykler, som udelukkende vil blive anvendt i forbindelse med og til gennemførelse af indbyrdes aftalte hverv,
 • i) stille passende bolig med standardmøblering til rådighed for de frivillige på samme vilkår, som gælder for personer, der udfører lignende hverv.
 • j) betale MS en månedlig boliggodtgørelse for hver frivillig, der arbejder i Zimbabwe. Godtgørelsen vil andrage Zdollars 150 pr. måned eller hvad der svarer til den faktiske leje af et hus stillet til rådighed af vedkommende ministerium eller institution, alt efter hvilket beløb der er lavest, idet der foretages en årlig regulering i overensstemmelse med leveomkostningsindekset,
 • k) stille et passende kontor til rådighed for MS i Harare til en rimelig leje, der betales af MS, så længe sådanne lokaler ikke er til rådighed på det åbne marked,
 • l) stille en passende bolig til rådighed for koordinatoren og dennes medarbejdere samt deres familier i Harare til en rimelig leje, der betales af MS (medarbejder), så længe sådanne lokaler ikke måtte være til rådighed på det åbne marked,
 • m) betale udgifterne til rejser, som foretages af de frivillige i embeds medfør,
 • n) holde MS underrettet om enhver alvorlig uoverensstemmelse, som opstår mellem en frivillig og den institution, hvortil han/hun er knyttet,
 • o) tillade koordinatoren og MS's medarbejdere at besøge de frivillige og følge deres arbejde.

Artikel VII

Zimbabwes regering skal have ret til skriftligt at kræve tilbagekaldelse af enhver frivillig, hvis arbejde eller adfærd er utilfredsstillende i Zimbabwes regerings øjne, og vil i sådanne tilfælde rådføre sig med koordinatoren med henblik på foranstaltninger til flytning eller hjemsendelse af den frivillige i overensstemmelse med artikel V b samt til dennes eventuelle udskiftning.

Tilsvarende vil MS have ret til at kræve tilbagekaldelse af enhver frivillig efter samråd med Zimbabwes regering.

Artikel VIII

I overensstemmelse med kontrakten mellem den frivillige og MS vil den frivillige have ret til at fratræde sin stilling efter at have rådført sig med koordinatoren og efter at have givet fornødent varsel.

Artikel IX

Zimbabwes regering anerkender, at udsendelse af frivillige fra MS er afhængig af tilstedeværelsen af bevillinger og egnede kandidater i Danmark.

Artikel X

Zimbabwes regering kompenserer og holder MS og de af MS udsendte frivillige skadesløse for så vidt angår erstatningsansvar, sagsanlæg, søgsmål, fordringer, skadeserstatninger, sagsomkostninger eller salærer i anledning af personers død eller tilskadekomst eller skade på ejendom eller ethvert andet tab, som er en følge af eller står i forbindelse med nogen handling eller undladelse, der er forekommet under den af overenskomsten omfattede virksomhed, undtagen i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed.

Artikel XI

Zimbabwes regering garanterer, at koordinatoren, dennes medarbejdere og de frivillige skal være fritaget for retsforfølgning med hensyn til mundtlige eller skriftlige ytringer og alle handlinger udført af dem i forbindelse med den af overenskomsten omfattede virksomhed.

Artikel XII

I tilfælde af at en frivillig, hans/hendes ægtefælle eller andre pårørende anholdes eller tilbageholdes, eller hvis der anlægges straffesag mod dem, skal koordinatoren eller den kongelige danske ambassade i Harare omgående underrettes.

Artikel XIII

Denne overenskomst træder i kraft på dagen for dens undertegnelse og forbliver gyldig indtil 90 dage efter datoen for den ene regerings afgivelse af en skriftlig meddelelse til den anden om, at den har til hensigt at bringe den til ophør.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, som er behørigt bemyndiget dertil, underskrevet nærværende overenskomst.

UDFÆRDIGET i HARARE den 28. april 1983 i to originaleksemplarer på engelsk.

For Kongeriget Danmarks

regering

Poul Jentzsch

For Republikken Zimbabwes

regering

Frederick Shava

Udenrigsministeriet, den 22. september 1983

Uffe Ellemann-Jensen

Officielle noter

Ingen