Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 20. maj 1983 om arbejdstilladelse til pårørende til ansatte i den danske og den amerikanske statsadministration

Ved noteveksling af 16. og 20. maj 1983 i Washington, D.C., er der mellem Danmark og Amerikas forenede Stater truffet aftale om udstedelse af arbejdstilladelser til pårørende til ansatte i den amerikanske statsadministration, der er udsendt til officiel tjeneste i Danmark, og pårørende til ansatte i den danske statsadministration, der er udsendt til officiel tjeneste i Amerikas forenede Stater.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

Oversættelse

Udenrigsministeriet foreslår Danmarks ambassade, at der på gensidighedsbasis gives pårørende til ansatte i den amerikanske statsadministration, der er udsendt til officiel tjeneste i Danmark, og pårørende til ansatte i den danske statsadministration, der er udsendt til officiel tjeneste i De forenede Stater, tilladelse til at tage arbejde i modtagerstaten, forudsat at de pågældende ansatte er statsborgere i udsenderstaten.

Såfremt pårørende søger beskæftigelse i De forenede Stater, skal den danske ambassade i Washington fremsende en officiel anmodning herom til protokollen i det amerikanske udenrigsministerium. Når det er blevet konstateret, at den pågældende er pårørende til en i den danske statsadministration ansat medarbejder, vil den danske ambassade fra protokollen modtage underretning om, at den pårørende har tilladelse til at påtage sig beskæftigelse.

Såfremt pårørende søger arbejde i Danmark, skal den amerikanske ambassade i København sende anmodningen til det danske udenrigsministerium, der videresender denne til tilsynet med udlændinge, som efter verifikation underretter den amerikanske ambassade om, at den pårørende kan påtage sig beskæftigelse.

For pårørende, der opnår beskæftigelse i henhold til denne aftale, og som nyder immunitet i modtagerstatens jurisdiktion i henhold til artikel 31 i Wiener-konventionen om diplomatiske forbindelser eller i henhold til FN-konventionen om privilegier og immuniteter eller i henhold til en hvilken som helst anden relevant international aftale, giver den pågældende udsenderstat herved uigenkaldeligt afkald på immunitet fra civil og administrativ jurisdiktion, for så vidt angår alle sager, der måtte opstå som følge af sådan beskæftigelse. Det påhviler også sådanne pårørende at betale indkomst- og socialforsikringsskat til modtagerstaten af alle vederlag, de modtager for det udførte arbejde.

Udenrigsministeriet foreslår endvidere, at såfremt ovennævnte formuleringer kan godkendes af den danske regering, skal denne note og den danske regerings bekræftende svar udgøre en aftale mellem vore to regeringer og træde i kraft på datoen for svarnoten og forblive i kraft indtil 90 dage efter datoen for en skriftlig opsigelse af aftalen fra den ene af de to regeringer.

Bilag:

tillæg

Udenrigsministeriet

Washington, den 16. maj 1983

TILLÆG FOR BILATERAL ARBEJDSAFTALE MELLEM DE FORENEDE STATER OG

DANMARK

»Pårørende« i denne aftale omfatter:

Ægtefæller,

ugifte hjemmeboende børn under 21 år,

ugifte hjemmeboende børn under 25 år, der er fuldtidsstuderende på en højere læreanstalt, og

ugifte børn, der er fysisk eller psykisk handicappede.

KONGELIG DANSK AMBASSADE

WASHINGTON D.C.

Den kgl. danske Ambassade anerkender herved modtagelsen af udenrigsministeriets note af 16. maj 1983, som har følgende ordlyd:

(her følger teksten til foranstående note med bilag)

I besvarelse heraf har ambassaden den ære at meddele, at den danske regering godkender det af Amerikas forenede Staters regering fremsatte forslag og er indforstået med, at udenrigsministeriets note og nærværende svar skal udgøre en aftale mellem regeringen i Danmark og regeringen i Amerikas forenede Stater.

Washington, D.C., den 20. maj 1983

Aftalen trådte i kraft på datoen for den danske svarnote, den 20. maj 1983.

Udenrigsministeriet, den 7. november 1983

UFFE ELLEMANN-JENSEN

Officielle noter

Ingen