Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 20. juni 1984 med Canada om arbejdstilladelse til pårørende til ansatte i den danske og den canadiske statsaministration


Ved noteveksling af 5. og 20. juni 1984 i Ottawa er der mellem Danmark og Canada truffet aftale om udstedelse af arbejdstilladelser til pårørende til ansatte i det ene lands statsadministration, der er udsendt til officiel tjeneste i det andet land som medlemmer af en diplomatisk repræsentation, en konsulær repræsentation eller en mission ved en international organisation.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

oversættelse

KONGELIG DANSK AMBASSADE

J.nr. 3.Dan. 14

Nr. 22

Danmarks ambassade bevidner det canadiske udenrigsministerium sin højagtelse og har den ære at foreslå, at følgende aftale vedrørende beskæftigelse af pårørende indgås mellem Danmarks regering og Canadas regering.

De to regeringer er enige om på gensidighedsbasis at give pårørende til ansatte i det ene lands statsadministration, der er udsendt til officiel tjeneste i det andet land som medlemmer af en diplomatisk repræsentation, en konsulær repræsentation eller en mission ved en international organisation, tilladelse til at tage beskæftigelse i modtagerstaten. Der vil ikke være nogen begrænsning med hensyn til den type beskæftigelse de pågældende vil kunne påtage sig. Indenfor erhverv, hvor særlige kvalifikationer er nødvendige, er det dog en forudsætning, at de pårørende opfylder disse kvalifikationer. Tilladelse til at tage beskæftigelse kan desuden nægtes i tilfælde, hvor kun modtagerstatens statsborgere af sikkerhedsmæssige grunde kan ansættes.

I denne aftale betyder »ansatte« diplomatisk og konsulært personale, andet statsansat personale, der er tilknyttet diplomatiske og konsulære repræsentationer, administrativt og teknisk personale samt hjælpepersonale. »Pårørende« betyder a) ægtefæller, b) ugifte hjemmeboende børn under 21 eller under 25, såfremt de pågældende er fuldtidsstuderende på en højere læreanstalt og c) ugifte børn, der er fysisk eller psykisk handicappede.

Forinden en pårørende kan påtage sig beskæftigelse i modtagerstaten, skal udsenderstatens ambassade fremsende en officiel anmodning til udenrigsministeriets protokol. Når det er konstateret, at den pågældende falder ind under de i denne aftale anførte kategorier, vil protokollen, efter at have fulgt de på stedet gældende procedurer, omgående og officielt meddele ambassaden, at den pågældende har tilladelse til at påtage sig beskæftigelse efter de i modtagerstaten gældende regler.

For så vidt angår personer, der opnår beskæftigelse i henhold til denne aftale, og som i henhold til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller enhver anden relevant international aftale nyder immunitet i sager henhørende under modtagerstatens borgerlige retspleje eller dens administrative myndighedsområde, giver den pågældende udsenderstat herved uigenkaldeligt afkald på denne immunitet i sager, der måtte opstå i forbindelse med sådan beskæftigelse.

Såfremt en pårørende, der i henhold til Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser nyder immunitet i sager henhørende under modtagerstatens strafferetspleje, anklages for en kriminel lovovertrædelse begået i forbindelse med den pågældendes beskæftigelse, vil udsenderstaten alvorligt overveje en anmodning fra modtagerstaten om at give afkald på en sådan immunitet.

Pårørende, der opnår beskæftigelse i henhold til denne aftale, vil blive påbudt at betale indkomstskat og socialforsikringsbidrag til modtagerstaten af ethvert vederlag, de modtager i forbindelse med sådan beskæftigelse.

Såfremt Canadas regering kan tiltræde ovennævnte forslag, har ambassaden den ære at foreslå, at denne note og udenrigsministeriets bekræftende svar udgør en aftale mellem vore to regeringer i denne sag, samt at denne aftale træder i kraft på datoen for udenrigsministeriets svar og forbliver i kraft indtil 90 dage efter den dato, på hvilken den ene regering skriftligt over for den anden regering opsiger den.

Danmarks ambassade benytter denne lejlighed til på ny at forsikre udenrigsministeriet om sin mest udmærkede højagtelse.

Ottawa, den 5. juni 1984

Kongelig dansk ambassade

Ottawa

Udenrigsministeriet

Ottawa

Udenrigsministeriet

Canada

ADA 0344

Udenrigsministeriet bevidner Danmarks ambassade sin højagtelse og har den ære at henvise til ambassadens note nr. 22 af 5. juni 1984, i hvilken ambassaden fremsætter forslag om indgåelse af en aftale mellem Danmarks regering og Canadas regering vedrørende beskæftigelse af pårørende.

Udenrigsministeriet har den glæde at meddele Danmarks ambassade, at Canadas regering kan tiltræde det i dens note indeholdte forslag, samt at ambassadens note og dette svar udgør en aftale mellem vore to regeringer i denne sag og træder i kraft på datoen for denne note.

Udenrigsministeriet benytter denne lejlighed til på ny at forsikre Danmarks ambassade om sin mest udmærkede højagtelse.

Ottawa, den 20. juni 1984

Udenrigsministeriet, den 20. december 1984

UFFE ELLEMANN-JENSEN

Officielle noter

Ingen