Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 2. juni 1995 mellem Danmarks regering og de øvrige medlemmer af Østersørådet om sekretariatet i København for Østersørådets Kommissær for demokratiske institutioner og menneskerettigheder, herunder rettigheder for personer tilhørende mindretal


Den 2. juni 1995 undertegnedes i København en aftale mellem Danmarks regering og de øvrige medlemmer af Østersørådet om sekretariatet i København for Østersørådets Kommissær for demokratiske institutioner og menneskerettigheder, herunder rettigheder for personer tilhørende mindretal. I forbindelse med aftalen blev der undertegnet en protokol af samme dato om retsstillingen for danske statsborgere ansat ved sekretariatet.

Aftalen har følgende ordlyd:

AFTALE MELLEM

KONGERIGET DANMARKS REGERING OG REPUBLIKKEN ESTLANDS REGERING, REPUBLIKKEN FINLANDS REGERING, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLANDS REGERING,

REPUBLIKKEN LETLANDS REGERING,

REPUBLIKKEN LITAUENS REGERING,

KONGERIGET NORGES REGERING,

REPUBLIKKEN POLENS REGERING,

DEN RUSSISKE FØDERATIONS REGERING, KONGERIGET SVERIGES REGERING OG KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

OM SEKRETARIATET I KØBENHAVN FOR ØSTERSØRÅDETS KOMMISSÆR FOR DEMOKRATISKE INSTITUTIONER OG MENNESKERETTIGHEDER, HERUNDER RETTIGHEDER FOR PERSONER TILHØRENDE MINDRETAL Kongeriget Danmarks regering og Republikken Estlands regering, Republikken Finlands regering, Forbundsrepublikken Tysklands regering, Republikken Letlands regering, Republikken Litauens regering, Kongeriget Norges regering, Republikken Polens regering, Den Russiske Føderations regering, Kongeriget Sveriges regering og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, er, som samarbejdspartnere i Østersørådet

UNDER HENSYN TIL, at Østersørådet har accepteret Kongeriget Danmarks regerings tilbud om at stille faciliteter i København til rådighed for Sekretariatet for Østersørådets Kommissær for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, herunder Rettigheder for Personer tilhørende Mindretal,

UNDER HENSYN TIL, at det er ønskeligt at indgå en aftale for at regulere sådanne spørgsmål, som måtte opstå som følge af oprettelsen af Kommissærens Sekretariat i København, blevet enige om følgende:

Artikel I

Juridisk grundlag

Sekretariatet i København for Østersørådets Kommisær for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, herunder Rettigheder for Personer tilhørende Mindretal, skal nyde rettigheder og immuniteter svarende til dem, som De Forenede Nationer nyder i henhold til Konventionen om De Forenede Nationers Rettigheder og Immuniteter vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 13. februar 1946, og som Danmark blev deltager af den 10. juni 1948.

Artikel II

Definitioner

I nærværende aftale betyder

 • (a) Udtrykkene »Råd« og »CBSS« Østersørådet;
 • (b) Udtrykket »Kommissær« Østersørådets Kommissær for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, herunder Rettigheder for Personer tilhørende Mindretal;
 • (c) Udtrykket »Sekretariat« Kommissærens Sekretariat i København;
 • (d) Udtrykket »Sekretariatets embedsmænd« Kommissæren og alle medlemmer af Sekretariatets personale, med undtagelse af sådanne ansatte, som rekrutteres lokalt og er timelønnede;
 • (e) Udtrykket »Konvention« Konventionen om De Forenede Nationers Rettigheder og Immuniteter vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 13. februar 1946;
 • (f) Udtrykket »Regeringen« Kongeriget Danmarks regering.

Artikel III

Juridisk personlighed og kapacitet

Sekretariatet skal have habilitet;

 • (a) til at indgå aftaler;
 • (b) til at erhverve og afhænde fast ejendom;
 • (c) til at foretage retsforfølgning.

Artikel IV

Repræsentant i København

Sekretariatet repræsenteres af Kommissæren.

Artikel V

Sekretariatets område

1. Regeringen anerkender eksterritorialitet for Sekretariatet, idet dette er undergivet Kommissærens kontrol og myndighed i henhold til bestemmelserne i denne aftale.

2. Medmindre andet bestemmes i denne aftale eller i Konventionen og under forbehold af regulativer udstedt i henhold til stykke 5, skal Danmarks love være gældende inden for Sekretariatet.

3. Medmindre andet bestemmes i denne aftale eller i Konventionen, skal danske domstole eller andre behørige danske organer have jurisdiktion i henhold til bestemmelserne i gældende love med hensyn til sådanne handlinger og transaktioner, som foretages og finder sted inden for Sekretariatet.

4. Sekretariatet skal være ukrænkeligt. Ingen regeringsembedsmand må betræde Sekretariatet for at udføre noget hverv, medmindre Kommissæren måtte have billiget dette eller anmodet derom, og da i henhold til betingelser godkendt af ham.

5. Sekretariatet er bemyndiget til at udstede regulativer gældende inden for Sekretariatets område med henblik på der at skabe sådanne forhold, som i enhver henseende er nødvendige for den fulde udøvelse af sine funktioner. Ingen dansk lov, som er i modstrid med et regulativ fra Sekretariatet autoriseret i henhold til dette stykke, vil, i det omfang en sådan uoverensstemmelse består, kunne håndhæves inden for Sekretariatets område. Enhver tvist mellem Sekretariatet og Danmark om, hvorvidt et regulativ fra Sekretariatet er autoriseret i henhold til dette stykke, eller hvorvidt en dansk lov er i modstrid med noget regulativ fra Sekretariatet autoriseret i henhold til dette stykke, skal straks afgøres ved den i artikel XIII fastsatte procedure.

6. Retshandlinger, herunder forkyndelse af retsforfølgning og beslaglæggelse af privat ejendom, må ikke finde sted inden for Sekretariatet, medmindre dette sker med tilladelse fra Kommissæren og under betingelser godkendt af denne.

7. Uden præjudice for bestemmelserne i Konventionen eller denne aftale skal Sekretariatet forhindre, at dets område anvendes som tilflugtssted af sådanne personer, som vil undgå arrestation i henhold til nogen dansk lov, og som anmodes udleveret af Regeringen med henblik på udvisning til et andet land eller som forsøger på at undgå forkyndelse af retsforfølgning.

8. (a) De behørige danske myndigheder skal udvise passende omhu for at sikre, at Sekretariatets ro ikke forstyrres ved, at nogen person eller gruppe af personer forsøger at skaffe sig uberettiget adgang til eller at skabe forstyrrelse i umiddelbar nærhed af Sekretariatet;

 • (b) De behørige danske myndigheder skal, hvis Kommissæren anmoder derom, yde den nødvendige bistand til opretholdelse af lov og orden i Sekretariatet og til fjernelse af personer derfra.

9. De behørige danske myndigheder skal bestræbe sig mest muligt for efter anmodning fra Kommissæren at sikre de offentlige tjenesteydelser, Sekretariatet måtte have behov for, herunder, uden begrænsning på grundlag af denne opregning, post-, telefon- og telegraftjenester og tjenester vedrørende kraft- og vandforsyning samt brandsikring. Sådanne offentlige tjenesteydelser skal præsteres på rimelige vilkår.

10. I tilfælde af nogen afbrydelse eller truende afbrydelse af forannævnte tjenesteydelser skal de behørige danske myndigheder anse Kommissærens behov for at være af samme betydning som de behov Regeringens væsentlige organer måtte have, og de skal tage skridt i overensstemmelse hermed for at sikre, at Sekretariatets arbejde ikke lider skade.

Artikel VI

Fri adgang til Sekretariatet

1. De kompetente danske myndigheder må ikke hindre passage til eller fra Sekretariatet for personer, der har embede der, ej heller for personer indbudt dertil i forbindelse med Kommissærens officielle arbejde og aktivitet, når disse ankommer til eller afrejser fra Danmark.

2. Regeringen forpligter sig med henblik herpå til at tillade indrejse og ophold i Danmark for sådanne personer, som anføres nedenfor, under deres ansættelse eller under udførelsen af deres arbejde for Kommissæren uden at afkræve visumafgift og uden forsinkelse, såvel som undtagelse fra ethvert krav om udrejsevisumformaliteter ved afrejse fra Danmark for:

 • (a) Repræsentanter for Rådet, særlige eller beslægtede organer såvel som repræsentanter for Medlemsstaterne og Kommissionen for De europæiske Fællesskaber og observatører fra interparlamentariske, mellemstatslige, ikke-statslige og andre organisationer, med hvilke Kommissæren har etableret officielle forbindelser, eller som er indbudt til eller givet ret til at deltage i konferencer eller møder, til hvilke Kommissæren har indkaldt i Danmark, herunder stedfortrædende repræsentanter eller observatører, rådgivere, eksperter og medarbejdere, såvel som disses ægtefæller og af dem afhængige familiemedlemmer;
 • (b) Alle personer indbudt til Sekretariatet i tjenstlige anliggender.

3. Uden præjudice for de særlige immuniteter, som de måtte nyde, kan de i ovenstående stk. 2 omhandlede personer ikke af de danske myndigheder tvinges til at forlade dansk territorium, medmindre de misbruger deres anerkendte opholdsprivilegier ved at udøve en aktivitet, der ligger uden for deres tjenstlige kapacitet, og under forbehold af de nedenfor anførte bestemmelser:

 • (a) Intet skridt til at tvinge de i ovennævnte stk. 2 omhandlede personer til at forlade dansk territorium må tages, medmindre der forud foreligger godkendelse heraf fra Udenrigsministeriet. Sådan godkendelse kan først gives efter samråd med Kommissæren.
 • (b) Personer, der nyder diplomatiske privilegier og immuniteter i henhold til denne aftale, må ikke anmodes om at forlade dansk territorium, medmindre dette sker i overensstemmelse med sådan praksis og sådanne procedurer, som anvendes over for diplomater, der er akkrediteret hos Regeringen.
 • (c) Det er aftalt, at de i ovenstående stk. 2 omhandlede personer ikke er undtaget fra anvendelse af karantæne- eller andre sundhedsregulativer.

Artikel VII

Kommunikationsfaciliteter

1. For alle tjenstlige post-, telefon-, telegraf-, telefoto, telefax- og elektroniske kommunikationer skal Regeringen give Sekretariatet en behandling svarende til den, der gives regeringer, herunder disses diplomatiske missioner, eller mellemstatslige organisationer med hensyn til alle forrettigheder, takster og gebyrer for post, telegrammer, telefotos, telefaxer, telefonsamtaler og andre kommunikationsmidler, såvel som sådanne takster, der måtte gælde for nyheder rapporteret til presse og radio. 2. Regeringen skal sikre ukrænkeligheden af Sekretariatets tjenstlige korrespondance og må ikke gøre sådan korrespondance til genstand for nogen censur. Sådan ukrænkelighed skal, uden at være begrænset som følge af denne opregning, udvides til at omfatte publikationer, situationsbilleder og levende billeder, film og lydoptagelser, der afsendes til eller fra Sekretariatet.

3. Sekretariatet skal være berettiget til at anvende koder og til at afsende og modtage sin korrespondance og andet materiale pr. kurer eller forseglede sække, der skal have samme privilegier og immuniteter som diplomatiske kurerer og sække.

4. (a) Kommissæren er bemyndiget til ved Sekretariatet at etablere og drive faciliteter for elektronisk, højfrekvensradio- og satellitkommunikation, herunder telekommunikationskredsløb reserveret for punkt-til-punkt kommunikation, hvor og når dette måtte være nødvendigt for at kommunikere.

 • (b) Med Regeringens samtykke, som kan være indeholdt i en supplerende aftale, kan Kommissæren ligeledes ved Sekretariatet etablere og drive:
 • (i) sine egne kortbølgefaciliteter for radioudsendelse og -modtagelse (herunder udstyr til nødforbindelser) inden for de i relevante danske regulativer for radioudsendelser foreskrevne tolerancer;
 • (ii) sine egne radiotelefoni- og lignende tjenester, herunder satellitkommunikation;
 • (iii) sådanne andre radiofaciliteter, som måtte blive nærmere angivet i en supplerende aftale mellem Sekretariatet og de behørige danske myndigheder.
 • (c) Kommissæren skal træffe arrangementer vedrørende driften af de i denne artikel omtalte tjenester med Den Internationale Telekommunikationsunion, med Regeringens behørige organer og med behørige organer under andre berørte regeringer, med hensyn til alle frekvenser og lignende anliggender.
 • (d) De i denne artikel omhandlede faciliteter kan, i det omfang det måtte være nødvendigt for effektiv drift, etableres og drives uden for Sekretariatet, når Regeringen samtykker heri.

Artikel VIII

Ejendom, midler og aktiver

Regeringen skal med hensyn til Sekretariatets ejendom, midler og aktiver, hvor de end måtte befinde sig og hvem der end måtte have dem i hænde, anvende de i Konventionen indeholdte bestemmelser.

Artikel IX

Diplomatiske faciliteter, privilegier og immuniteter

1. Uden præjudice for bestemmelserne i artikel X, stk. 1, skal Kommissæren under sit ophold i Danmark nyde sådanne faciliteter, privilegier og immuniteter, som ydes ledere af diplomatiske missioner, der er akkrediteret i Danmark.

2. Sådanne andre kategorier af embedsmænd, som måtte blive udpeget af Kommissæren ifølge aftale med Regeringen på grund af det ansvar, som deres stillinger ved Sekretariatet medfører, skal tilstås de samme privilegier og immuniteter, fritagelser og faciliteter, som Regeringen tilstår personale af tilsvarende rang ved diplomatiske missioner, der er akkrediteret i Danmark.

3. De faciliteter, privilegier og immuniteter, der tilstås forannævnte embedsmænd, skal også gælde for disses ægtefæller og for de af dem afhængige familiemedlemmer.

4. De forannævnte privilegier og immuniteter er bevilget med henblik på at sikre den uafhængige udførelse af Kommissærens funktioner og ikke til egen personlig fordel for de pågældende individer. Immunitet vil blive ophævet i sådanne tilfælde, hvor immuniteten ville hindre, at retfærdigheden sker fyldest, og den kan ophæves uden skade for det formål, for hvilket den er givet. Med hensyn til Kommissæren vil beslutningen om ophævelse af immunitet blive taget af Formanden for Rådet. Med hensyn til udpegede embedsmænd vil artikel XI, stk. 3 gælde.

Artikel X

Embedsmænd ved Sekretariatet

1. Embedsmænd ved Sekretariatet skal i Danmark nyde følgende privilegier og immuniteter:

 • (a) Immunitet med hensyn til retsforfølgning vedrørende mundtlige og skriftlige udtalelser og alle handlinger foretaget af dem i embeds medfør;
 • (b) Immunitet med hensyn til beslaglæggelse af deres personlige og tjenstlige bagage;
 • (c) Immunitet med hensyn til eftersyn af tjenstlig bagage og, hvis embedsmanden omfattes af artikel IX, immunitet med hensyn til eftersyn af personlig bagage;
 • (d) Fritagelse for skat på gager og alle andre vederlag betalt til dem af Kommissæren, eller, med hensyn til embedsmænd stillet til rådighed af medlemmer af Rådet, på gager betalt til dem af deres hjemlande; men Danmark skal bevare retten til at tage disse gager og andre vederlag i betragtning med henblik på at fastsætte det skattegrundlag, der skal anvendes for indkomst fra andre kilder;
 • (e) Fritagelse for pligt til militærtjeneste, idet dog sådan fritagelse for danske statsborgere skal være begrænset til sådanne embedsmænd, hvis navne på grund af deres tjeneste er opført på en liste opstillet af Sekretariatet og godkendt af Regeringen;
 • (f) Fritagelse for dem selv, deres ægtefæller og de af dem afhængige familiemedlemmer for immigrationsrestriktioner eller praksis med hensyn til registrering af udlændinge;
 • (g) Med hensyn til udenlandsk valuta, herunder konti de måtte indehave i fremmed valuta, nydelse af de samme faciliteter, som tilstås medlemmer af tilsvarende rang ved diplomatiske missioner, der er akkrediteret hos Regeringen;
 • (h) Samme beskyttelse og hjemrejsefaciliteter for dem selv, deres ægtefæller, de af dem afhængige familiemedlemmer og andre medlemmer af deres husstand, som under internationale kriser ydes til personale af tilsvarende rang ved diplomatiske missioner i Danmark;
 • (i) Hvis de tidligere har boet i udlandet, ret til toldfrit at importere deres møbler, personlige effekter og alle løsøregenstande, herunder et motorkøretøj, til personlig brug, når de kommer for at bosætte sig i Danmark, hvilket privilegium skal være gældende for et tidsrum af et år fra datoen for ankomsten til Danmark;
 • (j) Embedsmænd ved Sekretariatet, undtagen sådanne, som er lokalt rekrutteret personale i den almindelige tjeneste (General Service) eller dermed forbundne kategorier, skal have ret til, fritaget for told og forbrugsafgifter, at importere begrænsede kvanta af visse artikler til personligt forbrug (levnedsmidler, drikkevarer m.v.) i overensstemmelse med en fortegnelse, der skal godkendes af Danmarks regering;
 • (k) Embedsmænd ved Sekretariatet, undtagen sådanne, som er lokalt rekrutteret personale i den almindelige tjeneste (General Service) eller dermed forbundne kategorier, skal have ret til en gang hvert tredje år at importere et motorkøretøj, fritaget for told og forbrugsafgifter, herunder moms, idet det er aftalt, at tilladelse til at sælge eller afhænde køretøjet på det åbne marked normalt først vil blive givet to år efter, at det er blevet importeret. Det er endvidere aftalt, at told og forbrugsafgifter vil blive betalbare i tilfælde af salg eller afhændelse af et sådant motorkøretøj inden for tre år fra dets indførelse at regne til en person, der ikke er berettiget til sådan fritagelse.

2. Regeringen skal udstyre personer, som omfattes af denne artikel, med et legitimationskort, der er forsynet med et fotografi af ihændehaveren. Dette kort skal tjene som identifikation af ihændehaveren over for danske myndigheder.

3. Vilkår og betingelser vedrørende ansættelse af lokalt rekrutteret personale skal være i overensstemmelse med sådanne regulativer og regler, som måtte blive opstillet af Kommissæren.

Artikel XI

Eksperter i mission for Sekretariatet

i København

1. Eksperter i missioner for Kommissæren, bortset fra de i artikel X omhandlede embedsmænd, som udfører missioner autoriseret af Kommissæren, er medlem af kommissioner, komiteer eller andre Kommissær-organer, eller som efter anmodning fra Kommissæren konsulterer denne på nogen måde, skal inden for og med hensyn til Danmark nyde følgende privilegier og immuniteter, for så vidt disse måtte være nødvendige for den effektive udøvelse af deres funktioner:

 • (a) Immunitet for dem selv, deres ægtefæller og af dem afhængige børn med hensyn til personlig arrestation eller tilbageholdelse og med hensyn til beslaglæggelse af deres personlige og tjenstlige bagage;
 • (b) Immunitet med hensyn til retsforfølgning af enhver art vedrørende talte eller skrevne ord og alle af dem foretagne handlinger under udførelsen af deres embedsfunktioner, idet sådan immunitet skal fortsætte, selv om de pågældende personer ikke længere måtte være ansat i missioner for, være medlem af komiteer ved eller handle som konsulenter for Kommissæren, eller ikke længere være til stede ved Sekretariatet som deltagere i møder indkaldt af Kommissæren;
 • (c) Ukrænkelighed for alle papirer, dokumenter og andet tjenstligt materiale;
 • (d) Ret til, med henblik på alle kommunikationer med Kommissæren og Sekretariatet at anvende koder og til at afsende eller modtage papirer, korrespondance eller andet tjenstligt materiale ved kurer eller i forseglede sække;
 • (e) Fritagelse for dem selv og deres ægtefæller for immigrationsrestriktioner, registrering af udlændinge og pligt til militærtjeneste;
 • (f) Samme beskyttelse og hjemrejsefaciliteter for dem selv, deres ægtefæller, de af dem afhængige familiemedlemmer og andre medlemmer af deres husstand, som under en international krise tilstås personale af tilsvarende rang ved diplomatiske missioner, der er akkrediteret i Danmark;
 • (g) Samme privilegier med hensyn til valuta- og vekslingsrestriktioner, som tilstås repræsentanter for udenlandske regeringer i midlertidige officielle missioner; og
 • (h) Samme immuniteter og faciliteter med hensyn til deres personlige og tjenstlige bagage, som Regeringen tilstår personale af tilsvarende rang ved diplomatiske missioner, der er akkrediteret i Danmark.

2. (a) Sekretariatet skal tilstille Regeringen en fortegnelse over personer, der omfattes af denne artikel, og skal revidere en sådan fortegnelse fra tid til anden, alt efter behov;

 • (b) Regeringen skal udstyre personer, som omfattes af denne artikel, med et legitimationskort, der er forsynet med et fotografi af ihændehaveren. Dette kort skal tjene som identifikation af ihændehaveren over for danske myndigheder.

3. De i artiklerne X og XI nævnte privilegier og immuniteter er bevilgede i Kommissærens interesse og ikke til egen personlig fordel for embedsmændene eller eksperterne. Kommissæren skal ophæve den immunitet, der er bevilget nogen embedsmand eller ekspert, når som helst sådan immunitet efter deres mening ville hindre, at retfærdigheden sker fyldest, og den kan ophæves uden skade for Kommissærens interesser.

Artikel XII

Samarbejde med de behørige danske myndigheder

Kommissæren skal til enhver tid samarbejde med de behørige myndigheder for at lette den tilbørlige retspleje, sikre overholdelsen af politiforordninger og forhindre forekomsten af misbrug i forbindelse med de i denne aftale omhandlede faciliteter, privilegier og immuniteter.

Artikel XIII

Afgørelse af tvister

Enhver tvist mellem Kommissæren og Regeringen vedrørende fortolkning eller anvendelse af denne aftale eller af nogen supplerende aftale eller ordning, eller af noget spørgsmål, som berører Sekretariatet eller relationerne mellem Sekretariatet og Regeringen, og som ikke afgøres ved forhandling eller anden aftalt fremgangsmåde, skal henvises til endelig afgørelse ved en voldgiftsdomstol bestående af tre voldgiftsmænd: en af disse vælges af Formanden for CBSS, en af den danske udenrigsminister, og den tredje, der skal være voldgiftsdomstolens formand, vælges af de første to voldgiftsmænd. Skulle de første to voldgiftsmænd ikke nå til enighed om den tredje inden for seks måneder efter deres udpegelse, skal den tredje voldgiftsmand vælges af Præsidenten for Den Internationale Domstol efter anmodning fra Formanden for CBSS eller fra Regeringen.

Artikel XIV

Afsluttende bestemmelser

1. Bestemmelserne i Konventionen, når de anvendes som angivet i artikel I, skal betragtes som supplement til bestemmelserne i denne aftale. Hvor en bestemmelse i denne aftale og en bestemmelse i Konventionen omhandler samme emne, skal begge bestemmelser anses som komplementære, når som helst dette er muligt; begge bestemmelser skal anvendes, og ingen af dem skal begrænse virkningen af den anden.

2. Samråd med hensyn til ændringer i denne aftale skal finde sted, når en part måtte anmode derom, og sådanne ændringer skal foretages i gensidig enighed. Hvis samrådene ikke resulterer i en forståelse inden for et år, kan denne aftale bringes til ophør ved, at en part opsiger den med to års varsel.

3. Denne aftale skal træde i kraft 30 dage efter alle parters underskrift.

UDFÆRDIGET i elleve eksemplarer på engelsk i København den 2. juni 1995.

For Kongeriget Danmarks regering

Berno Kjeldsen

For Republikken Estlands regering

Arvo Alas

For Republikken Finlands regering

Johannes Backstrom

For Forbundsrepublikken Tysklands regering

Hermann Grundel

For Republikken Letlands regering

Gvido Zemribo

Raimundas Jasinevicius

For Republikken Litauens regering

Raimundas Jasinevicius

For Kongeriget Norges regering

Arne Arnesen

For Republikken Polens regering

Jerzy S. Sito

For Den Russiske Føderations regering

Alexei A. Oboukhov

For Kongeriget Sveriges regering

Carl-Johan Groth

For Kommissionen for De Europæiske

Fællesskaber

Jens Nymand Christensen,

PROTOKOL

Under henvisning til aftalen af dags dato mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Estlands regering, Republikken Finlands regering, Forbundsrepublikken Tysklands regering, Republikken Letlands regering, Republikken Litauens regering, Kongeriget Norges regering, Republikken Polens regering, Den Russiske Føderations regering, Kongeriget Sveriges regering og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om Sekretariatet i København for Østersørådets Kommissær for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder, herunder Rettigheder for Personer tilhørende Mindretal, er det, på forslag af Danmarks regering, aftalt, at Sekretariatets embedsmænd, inklusive Kommissæren, der er danske statsborgere, kun nyder de privilegier og immuniteter, der ydes i henhold til Konventionen om De Forenede Nationers Rettigheder og Immuniteter.

Denne protokol skal træde i kraft samme dato som aftalen vedrørende Sekretariatet.

UDFÆRDIGET i elleve eksemplarer på engelsk i København den 2. juni 1995.

For Kongeriget Danmarks regering

Berno Kjeldsen

For Republikken Estlands regering

Arvo Alas

For Republikken Finlands regering

Johannes Backstrom

For Forbundsrepublikken Tysklands regering

Hermann Grundel

For Republikken Letlands regering

Gvido Zemribo

For Republikken Litauens regering

Raimundas Jasinevicius

For Kongeriget Norges regering

Arne Arnesen

For Republikken Polens regering

Jerzy S. Sito

For Den Russiske Føderations regering

Alexei A. Oboukhov

For Kongeriget Sveriges regering

Carl-Johan Groth

For Kommissionen for De Europæiske

Fællesskaber

Jens Nymand Christensen

Aftalen trådte i kraft den 2. juli 1995.

Udenrigsministeriet, den 5. oktober 1995

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen