Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om adoption

 

§ 1

I cirkulære nr. 99 af 5. september 1986 om adoption, som ændret ved cirkulære nr. 141 af 23. oktober 1997 og cirkulære nr. 171 af 4. november 1998, foretages følgende ændringer:

1. Kapitel 4 ophæves.

2. I § 14 ændres »efter adoptionsbekendtgørelsens § 9, stk. 2« til: »efter adoptionsbekendtgørelsens § 9.«

3. § 36, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Får barnet ikke dansk indfødsret efter stk. 1, men det fremgår af ansøgningen, at barnet ønskes tillagt dansk indfødsret ved adoptionen, sender statsamtet en genpart af bevillingen til Justitsministeriets Indfødsretskontor vedlagt de i adoptionsbekendtgørelsens § 23, stk. 2, nævnte dokumenter.«

§ 2

Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2000.

Justitsministeriet, den 16. december 1999

Frank Jensen

/Anne Thalbitzer