Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af aftale af 3. marts 1995 med Republikken Ghana om arbejdstilladelse til pårørende til ansatte i den danske og ghanesiske statsadministration


Ved noteveksling af 13. januar og 3. marts 1995 er der i Accra indgået aftale om udstedelse af arbejdstilladelser til pårørende til ansatte i den ghanesiske statsadministration, der er udsendt til officiel tjeneste i Danmark og pårørende til ansatte i den danske statsadministration, der er udsendt til officiel tjeneste i Ghana.

Notevekslingen har følgende ordlyd:

J. nr. 3.M.203.a/3.

KONGELIG DANSK AMBASSADE

Accra, den 13. januar 1995

Republikken Ghanas Udenrigsministerium

Den danske ambassade bevidner det ghanesiske udenrigsministerium sin højagtelse og har den ære at foreslå, at der på gensidighedsbasis gives pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale udsendt af den danske regering til officiel tjeneste i Ghana eller udsendt af den ghanesiske regering til officiel tjeneste i Danmark tilladelse til at tage lønnet beskæftigelse i modtagerstaten i henhold til følgende bestemmelser:

1. »Pårørende« i denne aftale omfatter: a) ægtefæller eller samlevende, b) ugifte børn under 21 eller under 25 år, såfremt de pågældende er fuldtidsstuderende på en højere læreanstalt, og c) ugifte børn, der er fysisk eller psykisk handicappede.

2. Hvis der i forbindelse med professionen eller aktiviteten kræves specielle kvalifikationer, skal den pårørende opfylde de regler, der gælder for den pågældende profession eller aktivitet i modtagerstaten.

3. Forinden en pårørende kan påtage sig beskæftigelse i modtagerstaten, skal udsenderstatens ambassade fremsende en officiel anmodning til udenrigsministeriets protokol. Når det er konstateret, at den pågældende falder ind under de i denne aftale anførte kategorier, vil protokollen meddele udsenderstatens ambassade, at den pågældende har tilladelse til at påtage sig beskæftigelse.

4. Pårørende, der opnår beskæftigelse i henhold til denne aftale, og som nyder immunitet i modtagerstatens jurisdiktion i henhold til artikel 31 i Wienerkonventionen om diplomatiske forbindelser eller i henhold til en hvilken som helst anden relevant international aftale, vil ikke kunne nyde godt af civil og administrativ immunitet for så vidt angår alle sager, der måtte opstå som følge af sådan beskæftigelse, og som falder ind under modtagerstatens civile og administrative jurisdiktion. Udsenderstaten giver uigenkaldeligt afkald på sådan immunitet gennem denne aftale. Det påhviler de pågældende personer at betale indkomstskat og socialforsikringsbidrag til modtagerstaten af ethvert vederlag, de modtager i forbindelse med beskæftigelse i modtagerstaten.

5. Nærværende aftale forbliver i kraft indtil videre; hver af aftaleparterne kan opsige aftalen skriftligt med seks måneders varsel gennem en diplomatisk kanal.

Den danske ambassade foreslår endvidere, at såfremt ovennævnte formuleringer kan godkendes af den ghanesiske regering, skal denne note og ministeriets bekræftende svarnote udgøre en aftale mellem de to regeringer og træde i kraft på datoen for svarnoten.

Den danske ambassade benytter denne lejlighed til på ny at forsikre det ghanesiske udenrigsministerium om sin mest udmærkede højagtelse.

Kongelig Dansk Ambassade

Accra, den 13. januar 1995

J. nr. 3.M.203.a/3.

REPUBLIKKEN GHANAS UDENRIGSMINISTERIUM

Accra, den 3. marts 1995

Kongelig Dansk Ambassade

Ghanas udenrigsministerium bevidner den danske ambassade sin højagtelse og har under henvisning til ambassadens note nr. 4.F.Accra.1 af 13. januar 1995 vedrørende den danske regerings forslag om indgåelse af en aftale vedrørende ansættelse af ægtefæller til akkrediteret diplomatisk personale i de respektive lande den ære at meddele følgende:

Det aftales, at der på gensidighedsbasis gives pårørende til diplomatisk, konsulært, administrativt og teknisk personale udsendt af den danske regering til officiel tjeneste i Ghana eller udsendt af den ghanesiske regering til officiel tjeneste i Danmark tilladelse til at tage lønnet beskæftigelse i modtagerstaten.

Nærværende notes datering skal udgøre aftalens ikrafttrædelsesdato.

Ghanas udenrigsministerium benytter denne lejlighed til på ny at forsikre den danske ambassade om sin mest udmærkede højagtelse.

Republikken Ghanas Udenrigsministerium

Accra, den 3. marts 1995

Aftalen trådte i kraft på datoen for den ghanesiske svarnote, den 3.

marts 1995.

Udenrigsministeriet, den 30. november 1995

Niels Helveg Petersen

Officielle noter

Ingen