Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

I lov om internationalt udviklingssamarbejde, jfr. lovbekendtgørelse nr. 285 af 1. april 1976, som ændret senest ved lov nr. 629 af 13. december 1978, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, 1. pkt., ændres »handelsministeren« til: »industriministeren«, og »10.000 mill. kr.« ændres til: »30.000 mill. kr.«.

2. I § 7, stk. 2, 1. pkt., ændres »handelsministeren« til: »industriministeren«.

Officielle noter

Ingen