Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om diplomatiske forbindelser. (* 1) (* 2)

    VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


     § 1. Fremmede staters diplomatiske repræsentationer og de til sådanne repræsentationer knyttede personer nyder den immunitet og de rettigheder, som er fastsat ved den i Wien den 18. april 1961 udfærdigede konvention og den til konventionen knyttede protokol om erhvervelse af statsborgerskab. (* 1)

     § 2. Udenrigsministeren kan gøre sådanne afvigelser fra konventionen, som ifølge dennes artikel 47, stk. 2, litra a, måtte være berettigede i forhold til stater, der anvender konventionen begrænsende over for danske diplomatiske repræsentationer og de dertil knyttede personer.

     Stk. 2. Udenrigsministeren kan ligeledes gøre afvigelse i forhold til stater, der ikke har tiltrådt konventionen.

     § 3. Der kan ved kgl. anordning fastsættes nærmere bestemmelser til lovens gennemførelse.

     § 4. Tidspunktet for lovens ikrafttræden bestemmes af udenrigsministeren.

Givet på Amalienborg, den 18. juni 1968.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

I Kongens Navn:

MARGRETHE

Tronfølger

    /Poul Hartling

Redaktionel note
  • (* 2) jfr. bek. nr. 107 af 11/11 1968 af wienerkonventionen af 18/4 1961 om diplomatiske forbindelser.
  • (* 1) se bek. nr. 355 af 18/10/1968 om ikrafttræden