Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om internationalt udviklingssamarbejde

(Ophævelse af lånebistanden som bistandsform, forhøjelse af

investeringsgarantirammen, Center for Udviklingsforsknings funktioner

og ledelsesstruktur m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om internationalt udviklingssamarbejde, jf. lovbekendtgørelse nr. 285 af 1. april 1976, som ændret senest ved lov nr. 182 af 8. maj 1985, foretages følgende ændringer:

1. § 5, nr. 1 og 3, ophæves.

Nr. 2 bliver herefter nr. 1, og nr. 4-5 bliver nr. 2-3.

2. I § 8, stk. 1 , ændres »500 mio. kr.« til: »2.500 mio. kr.«.

3. I § 12, stk. 1, og to steder i stk. 2 ændres »Forskningsrådet for udviklingsforskning« til: »Rådet for Ulandsforskning«.

4. § 12, stk. 3 og 4, affattes således:

» Stk. 3. Center for Udviklingsforskning er en selvstændig institution under Udenrigsministeriet. Centrets opgave er at udføre samfundsvidenskabelig udviklingsforskning og at yde service og vejledning ved forskeruddannelse på området gennem et samarbejde med andre forskningsinstitutioner og højere læreanstalter. Centret skal bidrage til at stimulere interessen for samfundsvidenskabelig udviklingsforskning i Danmark og medvirke til at udbrede kendskabet til den danske og internationale forskning på området. Centret kan yde konsulent- og rådgivningsvirksomhed i det omfang, dette er foreneligt med varetagelsen af de øvrige opgaver. De nærmere regler for centrets virksomhed fastsættes i en statut, der godkendes af udenrigsministeren.

Stk. 4. Centret ledes af en bestyrelse på 7-11 medlemmer, der udnævnes af udenrigsministeren for en periode på 3 år. Udenrigsministeren udnævner efter indstilling fra bestyrelsen en direktør, der med ansvar over for bestyrelsen fungerer som faglig og administrativ leder af centret.«

5. I § 18, stk. 1 , ændres »en afdeling« til: »et departement«, og i stk. 2 ændres »den i stk. 1 nævnte afdeling« til: »det i stk. 1 nævnte departement«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1989.

Givet på Christiansborg Slot, den 24. maj 1989

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Uffe Ellemann-Jensen

Officielle noter

Ingen