Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Lov om inspektioner, erklæringsafgivelse og kontrol i medfør af De Forenede Nationers konvention om forbud mod kemiske våben (* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


Kapitel 1

Internationale inspektioner

§ 1. Internationale inspektører har ret til at foretage inspektion her i landet i overensstemmelse med De Forenede Nationers konvention af 13. januar 1993 om forbud mod udvikling, fremstilling, oplagring og anvendelse af kemiske våben og sådanne våbens tilintetgørelse. Formålet med inspektionerne er at kontrollere, om Danmark opfylder forpligtelserne i henhold til konventionen.

Stk. 2. Observatører fra stater, der har tiltrådt konventionen, kan deltage i inspektionerne, i det omfang dette følger af konventionen.

Stk. 3. Inspektørerne og observatørerne skal være godkendt af erhvervsministeren i dennes egenskab af national myndighed i henhold til konventionen og skal under en inspektion være ledsaget af en eller flere repræsentanter for den danske stat.

§ 2. Med henblik på at udøve kontrol efter § 1 har inspektørerne, deres danske ledsagere og eventuelle observatører i forening mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til, i det omfang det følger af konventionen,

 • 1) at inspicere enhver ejendom, enhver bygning eller ethvert område inden for en bygning,
 • 2) at lade godstrafik fra anlæg, som omfattes af inspektionen, standse og kontrollere,
 • 3) at indsamle og analysere prøver på anlæg, som omfattes af inspektionen,
 • 4) at medbringe og anvende måleredskaber og andet teknisk udstyr til indsamling og registrering af oplysninger,
 • 5) at efterlade måleinstrumenter og andet materiale på stedet for inspektionen og
 • 6) at indhente alle øvrige oplysninger af betydning for inspektionen.

Stk. 2. Undersøgelse af det menneskelige legeme, herunder udtagelse af prøver, som led i inspektionen kan alene ske efter retskendelse. Sag herom føres i strafferetsplejens former.

Stk. 3. Ejeren eller brugeren af ejendom, hvor inspektion agtes foretaget, skal af erhvervsministeren eller den, der bemyndiges hertil, snarest muligt have meddelelse herom, medmindre der foreligger særlige grunde til at undlade dette. Foretages inspektion uden forudgående meddelelse, gives meddelelse efterfølgende.

Stk. 4. Ansatte ved anlæg, der omfattes af inspektionen, skal bistå ved inspektionens gennemførelse, i det omfang det følger af konventionen.

Stk. 5. Politiet yder fornøden bistand til gennemførelse af inspektionen.

§ 3. For skade, som en inspektør eller observatør forvolder under udførelsen af sine opgaver her i landet, hæfter Erhvervsministeriet på den danske stats vegne efter de regler, som ville gælde, hvis skaden var forvoldt af en person, der var ansat i den danske stat.

§ 4. Erhvervsministeren fastsætter efter forhandling med udenrigsministeren og justitsministeren nærmere regler om gennemførelsen af inspektionerne.

Kapitel 2

National erklæringsafgivelse og kontrol

§ 5. Virksomheder skal på anmodning fra de statslige told- og skattemyndigheder afgive alle nødvendige oplysninger til brug for erklæringer, der skal afgives i henhold til bestemmelserne i konventionen.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med erhvervsministeren og udenrigsministeren nærmere regler for indhentning og afgivelse af de i stk. 1 omhandlede oplysninger.

§ 6. De statslige told- og skattemyndigheder har ret til uanmeldt at foretage kontrol i virksomheder af oplysningerne afgivet efter § 5, stk. 1.

Stk. 2. I forbindelse med kontrollen efter stk. 1 har de statslige told- og skattemyndigheder og personer, der af disse er bemyndiget hertil, adgang til

 • 1) at færdes på og kontrollere enhver ejendom, enhver bygning eller ethvert område inden for en bygning, som omfattes af kontrollen,
 • 2) at lade godstrafik fra anlæg, som omfattes af kontrollen, standse og kontrollere,
 • 3) at indsamle og analysere prøver på anlæg, som omfattes af kontrollen,
 • 4) at medbringe og anvende måleredskaber og andet teknisk udstyr til indsamling og registrering af oplysninger,
 • 5) at efterlade måleinstrumenter og andet materiale på stedet for kontrollen og
 • 6) at indhente alle øvrige oplysninger af betydning for kontrollen.

Stk. 3. Ejeren af eller den ansvarlige for virksomheden og ansatte i virksomheden skal yde de statslige told- og skattemyndigheder den fornødne vejledning og hjælp ved kontrollens gennemførelse.

Stk. 4. Politiet yder fornøden bistand til gennemførelse af kontrollen.

Stk. 5. Skatteministeren fastsætter efter forhandling med erhvervsministeren og udenrigsministeren nærmere regler for gennemførelse af kontrollen.

Kapitel 3

Straffebestemmelser

§ 7. Overtrædelse af § 2, stk. 4, og § 6, stk. 3, straffes med bøde.

§ 8. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger efter § 5, stk. 1, med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. I forskrifter, der udstedes i medfør af loven, fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan der pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab bødeansvar.

Kapitel 4

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 9. Udenrigsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 14. juni 1995

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Niels Helveg Petersen

Redaktionel note
 • (* 1) Loven er sat i kraft den 2. maj 1997 jfr. bekendtgørelse nr. 297 af 30. april 1997.