Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) (* 1) (* 2)


Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Traktat af 22. januar 1972 vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og af Det europæiske Atomenergifællesskab kan ratificeres på Danmarks vegne.

Stk. 2. Afgørelse truffet af Rådet for De europæiske Fællesskaber den 22. januar 1972 vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab kan tiltrædes på Danmarks vegne.

§ 2. Beføjelser, som efter grundloven tilkommer rigets myndigheder, kan i det omfang, det er fastsat i de i § 4 nævnte traktater m. v., udøves af De europæiske Fællesskabers institutioner.

§ 3. Bestemmelserne i de i § 4 nævnte traktater m. v. sættes i kraft i Danmark i det omfang, de efter fællesskabsretten er umiddelbart anvendelige i Danmark.

Stk. 2. Det samme gælder de retsakter, der er vedtaget af Fællesskabernes institutioner inden Danmarks tiltrædelse af Fællesskaberne og offentliggjort i De europæiske Fællesskabers Tidende.

§ 4. Bestemmelserne i § 2 og § 3 vedrører følgende traktater m.v.:

1. Traktat af 18. april 1951 om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab, som ændret ved Traktat af 27. oktober 1956, vedtagelse af Det særlige Ministerråd og Den høje Myndighed af 16. maj 1960 og afgørelse af Rådet af 6. december 1962,

2. Traktat af 25. marts 1957 om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,

3. Traktat af 25. marts 1957 om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab,

4. Konvention af 25. marts 1957 vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber,

5. Konvention af 13. november 1962, som ændrer traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab med henblik på at gøre den særlige associeringsordning, der er omhandlet i fjerde del af denne traktat, anvendelig på de nederlandske Antiller,

6. Traktat af 8. april 1965 om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De europæiske Fællesskaber,

7. Traktat af 22. april 1970 om ændring af visse budgetbestemmelser i traktaterne om oprettelse af De europæiske Fællesskaber og i traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De europæiske Fællesskaber,

8. Traktat af 22. januar 1972 vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og af Det europæiske Atomenergifællesskab,

9. Afgørelse truffet af Rådet for De europæiske Fællesskaber den 22. januar 1972 vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab, med tilhørende bilag, protokoller m. v.

§ 5. Vedkommende minister kan fastsætte bestemmelser om, at der bortses fra lovgivningens krav om indfødsret, bopæl og hjemsted i Danmark i det omfang, dette er nødvendigt som følge af Danmarks forpligtelser efter Fællesskabernes regler om etableringsret, udveksling af tjenesteydelser og arbejdskraftens frie bevægelighed.

§ 6. Regeringen afgiver beretning til folketinget om udviklingen i De europæiske Fællesskaber.

Stk. 2. Regeringen underretter et af folketinget nedsat udvalg om forslag til rådsvedtagelser, der bliver umiddelbart anvendelige i Danmark, eller til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig.

§ 7. Loven træder i kraft samtidig med den i § 1, stk. 1, nævnte traktat, bestemmelserne i § 1 dog ved bekendtgørelsen i lovtidende.

§ 8. Loven gælder ikke for Færøerne.

Givet på Christiansborg slot, den 11. oktober 1972.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

MARGRETHE R.

/ Ivar Nørgaard.

Redaktionel note
 • Bilag 1 til loven:
 • Det bemærkes, at disse særskilte dokumenter alle indlagt i Retsinformationsbasen U LOV under datoen 11. oktober 1972 og at det foran hvert dokument anførte nummer ikke anvendtes ved lovens bekendtgørelse i Lovtidende A:
 • (* 2) Fortegnelse over de af bilagene til loven omfattende traktater og andre akter, der af tekniske grunde er indlagt i Retsinformation som særskilte dokumenter.
 • (* 1) De af bilagene til loven omfattede traktater og andre akter er af tekniske grunde indlagt i Retsinformation som 80 særskilte dokumenter. En fortegnelse over disse særskilte dokumenter med angivelse af det nummer, hvert enkelt dokument er blevet tildelt i Retsinformation, er indlagt som note 2.
 • 21160 Protokol vedrørende Statutten Det europæiske økonomiske Fællesskabs Domstol (Budgettraktaten)
 • 21159 Protokol vedrørende Det europæiske økonomiske Fællesskabs privilegier og immuniteter
 • 21158 Protokol vedrørende anvendelsen af Traktaten om opretholdelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab på Kongeriget Nederlandenes ikke-europæiske dele
 • 21157 Protokol vedrørende mineralolier og visse mineraloliederivater
 • 21156 Protokol vedrørende den ordning, der skal finde anvendelse på varer, som henhører under Det europæiske Kul- og Stålfællesskab med hensyn til Algeriet og Den Franske Republiks oversøiske departementer
 • 21155 Protokol vedrørende varer med oprindelse i og indført fra bestemte lande, og som ved indførsel til en af Medlemsstaterne indrømmes en særlig ordning
 • 21154 Protokol vedrørende Storhertugdømmet Luxembourg
 • 21153 Protokol vedrørende Italien
 • 21152 Protokol om visse bestemmelser angående Frankrig
 • 21151 Protokol vedrørende den tyske indenrigshandel og de dermed forbundne problemer
 • 21100 Traktat vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab (Tiltrædelsestraktaten)
 • Kapitel 4: Andre bestemmelser
 • Kapitel 3: Bestemmelser vedrørende fiskeriet
 • Kapitel 2: Bestemmelser vedrørende visse fælles markedsordninger
 • Kapitel 1: Almindelige bestemmelser
 • Afsnit II: Landbruget
 • Kapitel 3 Andre bestemmelser
 • Kapitel 2: Afskaffelse af kvantitative restriktioner
 • Kapitel 1: Toldbestemmelser
 • Afsnit I: Den frie bevægelighed for varer
 • Fjerde del: Overgangsforanstaltninger
 • Tredje del: Tilpasning af institutionernes retsakter
 • Afsnit II: Andre tilpasninger
 • Kapitel 7: Det videnskabelige og tekniske Udvalg
 • Kapitel 6: Det rådgivende Udvalg for EKSF
 • Kapitel 5: Det økonomiske og sociale Udvalg
 • Kapitel 4: Domstolen
 • Kapitel 3: Kommissionen
 • Kapitel 2: Rådet
 • Kapitel 1: Forsamlingen
 • Afsnit I: Bestemmelser vedrørende institutionerne
 • Anden del: Tilpasning af traktaterne
 • Afsnit III: Forbindelserne udadtil
 • Første del: Principperne
 • 21102 Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten)
 • 21101 Afgørelse truffet af Rådet for De europæiske Fællesskaber vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltrædelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (Tiltrædelsesafgørelsen)
 • 21110 Bilag VIII. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 148 stk. (1)
 • 21109 Bilag VII. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 133
 • 21108 Bilag VI. Liste over landene omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 109 og i protokol nr. 22
 • 21107 Bilag V. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 107
 • 21106 Bilag IV. Liste over produkter nævnt i Tiltrædelsesaktens artikel 32 (Commonwealthprodukter der nyder godt af den aftalemæssige præferencemargin i Det forenede Kongerige)
 • 21105 Bilag III. Lister over de i Tiltrædelsesaktens artikler 32, 36 og 39 omhandlede produkter (EURATOM)
 • 21104 Bilag II. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 30 nævnte liste
 • 21103 Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste
 • Bilag til Tiltrædelsesakten
 • Afsnit III: Afsluttende bestemmelser
 • Afsnit II: Anvendelse af institutionernes retsakter
 • Afsnit I: Indsættelse af institutionerne
 • Femte del: Bestemmelser om iværksættelsen af denne akt
 • Afsnit VII: Andre bestemmelser
 • Afsnit VI: Finansielle bestemmelser
 • Afsnit V: Kapitalbevægelser
 • Afsnit IV: Associering af de oversøiske lande og territorier
 • Kapitel 3: Forholdet til Papua-Ny Guinea
 • Kapitel 2: Forbindelserne med de associerede afrikanske stater og Madagascar og visse udviklingslande inden for Commonwealth
 • 21111 Bilag IX. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 148 stk. (2)
 • Kapitel 1: Fællesskabernes aftaler med visse tredjelande
 • 21126 Protokol nr. 13 om avispapir henhørende under underposition nr. 48.01 A i den fælles toldtarif
 • 21125 Protokol nr. 12 om papirmasse henhørende under underposition nr. 47.01 A II i den fælles toldtarif
 • 21124 Protokol nr. 11 om krydsfineer henhørende under position nr. ex 44.15 i den fælles toldtarif
 • 21123 Protokol nr. 10 om mimosebarkekstrakt henhørende under underposition nr. 32.01 A i den fælles toldtarif og kastanjetræsekstrakt henhørende under underposition nr. ex 32.01 C i den fælles toldtarif
 • 21122 Protokol nr. 9 om aluminiumoxyd og aluminiumhydroxyd (aluminiumforbindelser) henhørende under underposition nr. 28.20 A i den fælles toldtarif
 • 21121 Protokol nr. 8 om fosfor henhørende under underposition nr. 28.04 C IV i den fælles toldtarif
 • 21120 Protokol nr. 7 om import af motorkøretøjer og samleindustri for motorkøretøjer i Irland
 • 21119 Protokol nr. 6 om visse kvantitative restriktioner i Irland og Norge
 • 21118 Protokol nr. 5 om Svalbard (Spitzbergen)
 • 21117 Protokol nr. 4 om Grønland
 • 21116 Protokol nr. 3 om Kanaløerne og øen Man
 • 21115 Protokol nr. 2 om Færøerne
 • 21114 Protokol nr. 1 vedrørende vedtægterne for Den europæiske Investeringsbank
 • Protokoller til Tiltrædelsesakten
 • 21113 Bilag XI. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 152
 • 21112 Bilag X. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 150
 • 21127 Protokol nr. 14 om råbly henhørende under underposition nr. 78.01 A i den fælles toldtarif
 • 21140 Protokol nr. 27 om udveksling med Norge af viden på kerneenergiområdet
 • 21139 Protokol nr. 26 om udveksling med Irland af viden på kerneenergiområdet
 • 21138 Protokol nr. 25 om udveksling med Danmark af viden på kerneenergiområdet
 • 21137 Protokol nr. 24 om de nye medlemsstaters deltagelse i Det europæiske Kul- og Stålfællesskabs fonde
 • 21136 Protokol nr. 23 om de nye medlemsstaters anvendelse af det generelle toldpræferencesystem, der anvendes i Det europæiske økonomiske Fællesskab
 • 21135 Protokol nr. 22 om forbindelser mellem Det europæiske Fællesskab og de associerede afrikanske stater og Madagascar samt de selvstændige udviklingslande inden for Commomwealth, der er beliggende i Afrika, Det indiske Ocean, Stillehavet og på Antillerne
 • 21134 Protokol nr. 21 om fiskeriordningen for Norge
 • 21133 Protokol nr. 20 om norsk landbrug
 • 21132 Protokol nr. 19 om alkoholholdige drikkevarer fremstillet af korn
 • 21131 Protokol nr. 18 om import i Det forenede Kongerige af smør og ost fra New Zealand
 • 21130 Protokol nr. 17 om import i Det forenede Kongerige af sukker hidrørende fra de i Commonwealth-aftalen vedrørende sukker omhandlede eksporterende lande og territorier
 • 21129 Protokol nr. 16 om markederne for og samhandelen med landbrugsprodukter
 • 21128 Protokol nr. 15 om råzink henhørende under underposition nr. 79.01 A i den fælles toldtarif
 • 21141 Protokol nr. 28 om udveksling med Det forenede Kongerige af viden på kerneenergiområdet
 • Kapitel 3: Harmonisering af Medlemsstaternes lovgivning
 • Kapitel 2: Fiskale bestemmelser
 • Tredje afdeling: Statsstøtte
 • Anden afdeling: Dumping
 • Første afdeling: Regler for virksomhederne
 • Kapitel 1: Konkurrencereglerne
 • Afsnit I: De fælles regler
 • Tredje del: Fællesskabets politik
 • Afsnit IV: Transport
 • Kapitel 4: Kapital
 • Kapitel 3: Tjenesteydelser
 • Kapitel 2: Etableringsretten
 • Kapitel 1: Arbejdskraften
 • Afsnit III: Den frie bevægelighed for personer, tjenesteydelser og kapital
 • Kapitel 2: Ophævelse af de kvantitative restriktioner mellem Medlemsstaterne
 • Anden afdeling: Oprettelse af den fælles toldtarif
 • Første afdeling: Fjernelse af tolden mellem Medlemsstaterne
 • Kapitel 1: Toldunionen
 • Afsnit I: Frie varebevægelser
 • Anden del: Fællesskabets grundlag
 • Præambel
 • Afsnit II: Den økonomiske politik
 • 21145 Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber
 • 21144 Brevveksling vedrørende monetære spørgsmål
 • Brevveksling vedrørende Tiltrædelsesakten
 • 21143 Protokol nr. 30 om Irland
 • 21142 Protokol nr. 29 om aftalen med Den internationale Atomenergi-Organisation
 • II. Protokoller
 • 21149 Bilag IV: Oversøiske lande og territorier, på hvilke bestemmelserne i fjerde del af Traktaten finder anvendelse
 • 21148 Bilag III: Liste over de i Traktatens artikel 106 nævnte usynlige transaktioner
 • 21147 Bilag II: Liste omhandlet i Traktatens artikel 38
 • 21146 Bilag I: Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20
 • I. Lister
 • Bilag til EØF-traktaten
 • Afsluttende bestemmelser
 • Nedsættelse af institutionerne
 • Sjette del: Almindelige og afsluttende bestemmelser
 • Afsnit II: Finansielle bestemmelser
 • Kapitel 3: Det økonomiske og sociale Udvalg
 • Kapitel 2: Fælles bestemmelser for flere institutioner
 • Fjerde afdeling: Domstolen
 • Tredje afdeling: Kommissionen
 • Anden afdeling: Rådet
 • Første afdeling: Forsamlingen
 • Kapitel 1: Institutionerne
 • Femte del: Fællesskabets institutioner
 • Fjerde del: De oversøiske landes og territoriers associering
 • Afsnit IV: Den europæiske Investeringsbank
 • 21150 Protokol vedrørende vedtægterne for Den europæiske Investeringsbank
 • Kapitel 2: Den europæiske Socialfond
 • Kapitel 1: Sociale bestemmelser
 • Afsnit III: Socialpolitikken
 • Kapitel 3: Handelspolitikken
 • Kapitel 2: Betalingsbalancen
 • Kapitel 1: Konjunkturpolitkken